Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI

CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI

Tải bản đầy đủ - 0trang

thuỷ từ Hải Phòng, Hà Nội lên cửa khẩu Lào Cai, là một lợi thế trong việc

giao lưu với các tỉnh bạn, với các thị trường lớn trong và ngoài nước. Thêm

vào đó, địa hình núi cao tại tỉnh có nhiều tiềm năng về đất đai, lâm sản,

khống sản, có khả năng huy động vào phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2016, nền kinh tế của tỉnh trong những năm qua đã có bước khởi

sắc; Cụ thể: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (giá so sánh 2010)

ước đạt 7,3% (đạt kế hoạch). Cơ cấu tổng sản phẩm: Nông, lâm nghiệp 24%;

công nghiệp - xây dựng 28,6%; dịch vụ 47,4%. Tổng số xã công nhận đạt tiêu

chí nơng thơn mới 18 xã vượt 7 xã so với kế hoạch đã đề ra. Giá trị sản xuất

công nghiệp ước đạt 8.200 tỷ đồng (đạt kế hoạch). Thu ngân sách Nhà nước

trên địa bàn ước đạt 2.255 tỷ đồng (kế hoạch là 1.750 tỷ). Tổng vốn đầu tư

phát triển ước đạt 9.877 tỷ đồng (kế hoạch là 9.850 tỷ). Tạo việc làm mới cho

18.120 lao động (kế hoạch 17.700). Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,29% so với năm

2015 (kế hoạch là 4%), tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ

sinh 86%, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 76,5% …

Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm vừa qua, Đảng

bộ và nhân dân Yên Bái quyết tâm khai thác thế mạnh và tiềm năng sẵn có

của mình, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn

đấu xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh giàu mạnh. Thực hiện chiến lược phát

triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần Quyết định số

1154/QĐ-TTg về “Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội

tỉnh Yên Bái đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ, tại Đại hội tỉnh Đảng

bộ lần thứ 18 đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Yên Bái

giai đoạn 2016- 2020 như sau:

Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh phấn đấu nâng

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các Cấp ủy và Tổ chức Đảng,

phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi

mới toàn diện, huy động mọi nguồn lực để khai thác tiềm năng, lợi thế nhằm79tăng tốc độ phát triển và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trên cơ sở phát

triển mạnh kinh tế công nghiệp làm chủ lực, đưa du lịch trở thành ngành kinh

tế mũi nhọn và phát triển kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng hóa đạt giá trị

cao. Phát triển văn hóa xã hội tương xứng với nhịp độ phát triển kinh tế. Nâng

cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng. Xây dựng

Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ chức và các đoàn thể vững mạnh. Phấn đấu

đưa Yên Bái trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển vào loại tiên tiến trong

vùng kinh tế trọng điểm của trung du và miền núi phía Bắc. Các chỉ tiêu phát

triển kinh tế- xã hội chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020 như sau:

(1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân thời kỳ

2016 - 2020 (giá so sánh 2010) trên 7%.

(2) Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2020: nông, lâm nghiệp,

thủy sản 21,3%; công nghiệp - xây dựng 30,8%; dịch vụ 47,9%

(3) GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 50 triệu đồng trở lên

(4) Số xã được công nhận đạt tiêu chí nơng thơn mới đến năm 2020

là 25 xã.

(5) Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2020 (giá so sánh

2010) đạt 13.000 tỷ đồng.

(6) Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn năm 2020 đạt 19.000 tỷ đồng.

(7) Giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 200 triệu USD trở lên.

(8) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 trên 3.000 tỷ đồng.

(9) Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 5 năm 2016 - 2020 đạt

60.000 tỷ đồng trở lên.

(10) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 60%.

(11) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm (theo tiêu chí mới) 3,5%.

(12) Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập đến năm 2020: Phổ cập

giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi 100% xã, phường, thị trấn; phổ cập giáo dục80tiểu học đúng độ tuổi 100% xã, phường, thị trấn; phổ cập giáo dục trung học

cơ sở 100% xã, phường, thị trấn.

(13) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2020 là 1,04%.

(14) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2020 là 70%.

(15) Tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa năm 2020 là 65%.

(16) Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh năm 2020 là 90%.

(17) Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch năm 2020 là 80%.

(18) Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn dùng nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2020 là 70%.

Để thực hiện các mục tiêu tổng quát và mục tiêu chủ yếu trên, Nghị

quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Yên Bái lần thứ 18 đã đề ra các nhiệm vụ và giải

pháp chủ yếu cụ thể cho từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, xóa đói giảm

nghèo, việc làm,…đồng thời cũng đã đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng năm.

3.1.2. Chiến lược xóa đói, giảm nghèo của tỉnh Yên

Bái đến năm 2020

Dựa theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình mục

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”, Ủy ban nhân dân

tỉnh Yên Bái đã xây dựng chương trình, mục tiêu xóa đói giảm nghèo của tỉnh

giai đoạn 2016-2020 với các mục tiêu và giải pháp chính như sau:

* Mục tiêu chung:

- Cơng tác giảm nghèo: Thực hiện các chương trình giảm nghèo của

tỉnh: Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm để thực hiện các chính sách

giảm nghèo. Từng bước cải thiện đời sống của nhóm hộ nghèo, hạn chế tốc độ

gia tăng về khoảng cách thu nhập giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo, tăng

cường các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo. Theo tiêu chí đánh

giá chuẩn nghèo đa chiều thì năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo tại tỉnh Yên Bái lên

đến 32%. Mục tiêu xóa đói giảm nghèo đến năm 2020 của tỉnh Yên Bái:

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 10%, giảm bình qn 3,5% hộ

nghèo/năm81- Tăng thu nhập của nhóm hộ nghèo lên gấp 1,45 lần so với năm 2015

- 100% hộ nghèo có nhu cầu sử dụng vốn được vay vốn tín dụng ưu đãi

từ Ngân hàng Chính sách xã hội

- 70% lao động thuộc hộ nghèo được chuyển giao khoa học kỹ thuật và

cách làm ăn để phát triển kinh tế.

- 100% hộ nghèo có khó khăn về nhà ở đều được hỗ trợ xây mới hoặc

sửa chữa.

- 100% người nghèo được chăm sóc sức khỏe miễn phí

- 100% học sinh, sinh viên con hộ nghèo được hưởng chính sách miễn

giảm học phí trong giáo dục, đào tạo, được hỗ trợ chi phí học tập.

3.1.3. Định hướng phát triển của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái

Trên cơ sở Quyết định số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày

10/7/2012 “Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH giai

đoạn 2011-2020”; Ngân hàng Chính sách xã hội nói chung và chi nhánh Ngân

hàng Chính sách xã hội tỉnh n Bái nói riêng có những định hướng phát

triển đến năm 2020 như sau:

- Tín dụng chính sách xã hội là giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm

nghèo một cách cơ bản và bền vững, vì vậy cần tổ chức, triển khai thực hiện

tích cực và hiệu quả chính sách này

- Nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH để thực sự là cơng cụ

thực hiện có hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh

và bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp

phần thực hiện thành cơng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 20112020, Chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và Chương trình

mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

- Mục tiêu tổng quát đến năm 2020: Phát triển Ngân hàng Chính sách

xã hội theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt nguồn vốn

cho vay chính sách xã hội của Nhà nước, gắn liền với việc phát triển các sản82phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các

đối tượng chính sách khác.

* Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 của NHCSXH tỉnh Yên Bái:

+ 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và

đủ điều kiện được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp.

+ Dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 10%.

+ Tỷ lệ quá hạn dưới 3%/tổng dư nợ.

+ Đơn giản hóa và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ

+ Hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, hội nhập với hệ thống ngân

hàng trong nước, trong khu vực và trên thế giới

+ Hoàn thiện, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm

tra, kiểm sốt và phân tích, cảnh báo rủi ro

+ Phối hợp và lồng ghép có hiệu lực và hiệu quả hoạt động cho vay

chính sách xã hội với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ,

khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hoạt động của các tổ

chức chính trị xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác cho vay tại Chi

nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái trong thời gian tới

3.2.1. Giải pháp đối với Ngân hàng chính sách xã hội

3.2.1.1. Tăng trưởng nguồn vốn nhằm mở rộng cho vay hộ nghèo

Mục tiêu chính của giải pháp này nhằm tăng tính chủ động trong hoạt

động tín dụng bằng cách đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn vốn.

Như đã phân tích ở trên thì một trong những tồn tại và hạn chế lớn nhất

của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái là chưa chủ động được nguồn vốn,

thống kê qua các năm trên 94% nguồn vốn được điều chuyển từ NHCSXH

Trung ương. Để chủ động trong việc đầu tư cho vay đối với hộ nghèo và các

đối tượng chính sách khác, Chi nhánh cần phải đa dạng hóa các hình thức huy83động vốn để mở rộng hoạt động của mình. Các giải pháp cụ thể Chi nhánh

NHCSXH tỉnh Yên Bái có thể thực hiện như sau:

- Kết hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái, kết hợp với Đài phát thanh và

Truyền hình tỉnh, báo chí,… để kêu gọi các doanh nhân thành đạt, con em quê

Yên Bái đang làm việc trong và ngồi nước đóng góp một số tiền nhất định để

hình thành quỹ cho vay hộ nghèo với lãi suất ưu đãi. Chi nhánh NHCSXH

tỉnh nên có cam kết sẽ hồn lại vốn cho họ và đảm bảo rằng đồng vốn của họ

thực sự đã đến tay người nghèo, được sử dụng có mục đích và có hiệu quả

- NHCSXH tỉnh cần quan tâm đến vấn đề huy động tiền gửi tiết kiệm,

đặc biệt là tiền gửi của các thành viên vay vốn. Cần học hỏi mơ hình của các

ngân hàng trên thế giới như ngân hàng Grameen, ngân hàng BAAC của Thái

Lan. Thông qua các tổ TK&VV để huy động các khoản gửi nhỏ vào quỹ, tạo

nguồn vốn ổn định và vững chắc. Các hình thức khuyến khích gửi tiền như

phát hành xổ số, trao giải thưởng, tặng quà,…cũng rất thành công trong việc

thu hút nguồn vốn.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu, tranh thủ có hiệu quả sự quan tâm

chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh, của

NHCSXH và các tổ chức CT-XH Trung ương trong hoạt động tín dụng chính

sách. Bám sát các chương trình phát triển kinh tế, xã hội và chỉ tiêu giảm

nghèo, tạo việc làm của địa phương để đầu tư tín dụng.

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã,

thành phố tuyên truyền, phổ biến góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW

ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

Tín dụng chính sách xã hội.

3.2.1.2. Tổ chức và hồn thiện hệ thống tổ chức, mạng lưới

Mặc dù chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái đã được thành lập và đi vào

hoạt động được khoảng 14 năm nhưng hiện nay bộ máy tổ chức và mơ hình

mạng lưới vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập cần được củng cố và hoàn thiện trong84thời gian tới để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Về bộ máy tổ chức cần có kế

hoạch đào tạo, quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài.

Do mới thành lập nên cán bộ làm việc tại Chi nhánh tỉnh và các Phòng

giao dịch huyện còn trẻ tuổi, hạn chế về kiến thức cũng như kinh nghiệm

trong công tác cho vay người nghèo và đối tượng chính sách khác. Cần mở

thêm nhiều lớp tập huấn chuyên môn cho các cán bộ của đơn vị thường xuyên

nhằm nâng cao năng lực cũng như hướng dẫn các chính sách mới của Nhà nước.

3.2.1.3. Từng bước hoàn thiện cơ chế ủy thác cho vay hộ nghèo thơng

qua các tổ chức chính trị - xã hội

Với 100% vốn ưu đãi cho vay hộ nghèo của NHCSXH tỉnh đều được

ủy thác cho 4 tổ chức chính trị- xã hội kèm theo các văn bản thỏa thuận và

hợp đồng ủy thác. Theo đó, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh và các Hội,

Đoàn thể cấp dưới phải có trách nhiệm thực hiện các cơng đoạn sau trong quy

trình vay vốn: (1) tun truyền chính sách của Chính phủ đến người dân; (2)

hướng dẫn thành lập tổ vay vốn và họp để bình xét hộ được vay vốn; (3) thông

báo kết quả cho vay đến người vay và hỗ trợ giải ngân; (4) kiểm tra giám sát và

đôn đốc người vay trả nợ, phối hợp với NHCSXH để xử lí rủi ro; (5) thực hiện

thu lãi; (6) tổ chức tập huấn cho cán bộ hội và ban quản lý tổ vay vốn.

Tuy nhiên, trong công tác ủy thác cho vay thơng qua các tổ chức chính

trị- xã hội tại NHCSXH tỉnh Yên Bái vẫn còn một số tồn tại và hạn chế do

chưa thống nhất được trách nhiệm rõ ràng đối với từng đơn vị. Do đó, để thực

hiện có hiệu quả hơn cơng tác ủy thác cho vay trong thời gian tới cần thực

hiện tốt một số việc sau đây:

- Thống nhất rõ ràng công việc, trách nhiệm và quyền lợi của các tổ

chức, đơn vị.

- Duy trì lịch giao ban giữa NHCSXH với lãnh đạo tổ chức hội nhận ủy

thác theo định kỳ (tại cấp tỉnh 01 quý/lần, cấp huyện 02 tháng/lần)85Nội dung làm việc: các tổ chức hội có báo cáo đánh giá kết quả hoạt

động ủy thác của tổ chức mình trong tháng/quý; rút ra bài học kinh nghiệm,

tồn tại và nguyên nhân từ đó đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

NHCSXH có báo cáo tổng hợp tình hình giải ngân, thu lãi, thu gốc, trả tiền

hoa hồng và phí ủy thác,…Đồng thời cung cấp cho các tổ chức nhận ủy thác

các văn bản nghiệp vụ mới liên quan đến hoạt động cho vay của NHCSXH.

- Hàng tháng giữa NHCSXH và tổ chức hội các cấp thường xuyên trao

đổi thông tin cho nhau về tình hình cho vay, thu nợ, nợ quá hạn,…Tăng

cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức nhận ủy thác.

- Tổ chức hội cấp tỉnh cần thường xuyên chỉ đạo tổ chức hội cấp huyện,

xã thực hiện tốt trách nhiệm 06 khâu được NHCSXH ủy thác.

3.2.1.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Chi nhánh và của

các tổ chức chính trị - xã hội làm ủy thác

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái cần tiếp tục đào tạo, tập huấn nghiệp

vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác ủy thác cho vay, không chỉ là các cán bộ

tín dụng mà cần phải hỗ trợ tấp huấn, đào tạo các cán bộ phụ trách của các tổ

chức chính trị- xã hội được giao nhiệm vụ trong cơng tác tín dụng chính sách

đối với hộ nghèo. Cụ thể:

* Đào tạo cán bộ NHCSXH

- Đối với cán bộ NHCSXH ngồi kiến thức chun mơn nghiệp vụ giỏi

phải có chun mơn về xóa đói giảm nghèo. Để giúp hộ nghèo sử dụng vốn

đúng mục đích và có hiệu quả, tư vấn cho khách hàng của mình nên vay vốn

để làm gì? Số tiền vay bao nhiêu?...

- Coi trọng công tác đào tạo cán bộ ngân hàng, làm cho tất cả cán bộ

nhân viên ngân hàng đều tinh thông nghiệp vụ, nắm vững các chủ trương của

Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách. Thường xuyên tổ chức tập huấn

các nghiệp vụ như: tín dụng, kế tốn, kiểm tra kiểm soát, tin học

* Đào tạo Ban quản lý tổ vay vốn và các tổ viên tổ TK&VV:86- Để các tổ hoạt động tốt, NHCSXH cùng các tổ chức hội phải thường

xuyên tập huấn cho ban quản lý tổ về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, ghi chép

sổ sách của tổ, thành thạo việc tính lãi của các thành viên, trích hoa hồng, làm

sao để thành viên ban quản lý tổ nắm vững nghiệp vụ tín dụng của NHCSXH

như cán bộ ngân hàng. Đào tạo nhân viên của các tổ chức Hội, Đoàn thể ở địa

phương thực sự trở thành cán bộ NHCSXH “không chuyên” và thực sự là

cánh tay vươn dài của NHCSXH.

- Tập huấn giúp các thành viên ban quản lý tổ, tổ TK&VV là cán bộ

tuyên truyền về chính sách cho vay của NHCSXH. Hỗ trợ hộ vay làm các thủ

tục liên quan đến vay vốn, trả nợ, xử lý nợ quá hạn, xử lý nợ gặp rủi ro.

- Mở rộng thường xuyên hơn nữa các lớp tập huấn về khuyến nông,

khuyến lâm, khuyến ngư để hỗ trợ hộ vay sử dụng nguồn vốn vay sao cho có hiệu

quả.

3.2.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát

Cơng tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt

động tín dụng, nó là một trong những điều kiện để đảm bảo hiệu quả tín dụng,

hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo. Hiện nay 100% vốn vay ưu đãi hộ nghèo

của Chi nhánh đều được ủy thác cho 04 Hội, Đồn thể chính, vì vậy nếu công

tác kiểm tra, giám sát vốn vay không sát sao thì dễ dẫn đến tình trạng sử dụng

vốn vay khơng đúng mục đích, các tiêu cực dễ phát sinh thậm chí vốn ưu đãi

có thể còn bị lợi dụng, xâm tiêu, bòn rút bất hợp pháp. Nó giúp ngân hàng

ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót trong hoạt động tín dụng;

nâng cao chất lượng và hiệu quả tín dụng, hạn chế nợ quá hạn. Cần thực hiện

việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra tại chỗ, kiểm tra chéo giữa

các đơn vị để ngăn ngừa và phát hiện kịp thời các sai phạm, xử lý ngay để

chống thất thoát vốn.

Việc kiểm tra, giám sát phải được tiến hành đồng bộ từ Ban đại diện

Hội đồng quản trị các cấp, đến lãnh đạo ngân hàng, lãnh đạo các đoàn thể87nhận ủy thác, đến kiểm tra của cán bộ tín dụng, trong đó cơng tác kiểm tra của

cán bộ tín dụng có vai trò quan trọng nhất. Nhưng trong điều kiện địa bàn

rộng, số biên chế cán bộ mỗi Phòng giao dịch huyện q ít như hiện nay thì

cán bộ tín dụng không thế trực tiếp làm việc hết mọi việc.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát,

NHCSXH cần thực hiện tốt cả ba khâu của quá trình kiểm tra, kiểm sốt là:

kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. Đặc biệt, cần chú trọng thực hiện

kiểm tra trước khi cho vay, cụ thể: Đối với cho vay hộ nghèo được ủy thác

qua các tổ chức chính trị xã hội, tổ TK&VV, cán bộ Ngân hàng cơ sở khi nhận

được hồ sơ vay vốn, tiến hành kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, danh

sách người vay sau khi được tổ TK&VV bình xét và đề nghị được Ủy ban

nhân dân xã phê duyệt, đơn xin vay, mục đích xin vay.

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý

những tồn tại sai xót trong q trình hoạt động, nhất là những tồn tại nêu trên

báo cáo này. Nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm tra đầy đủ và lưu đầy đủ

biên bản kiểm tra theo quy định.

Chỉ đạo các tổ chức CT-XH cấp xã và Ban quản lý tổ các TK&VV

thường xuyên kiểm tra, nắm bắt, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp

có dấu hiệu bỏ đi khỏi địa phương nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ,

những trường hợp xâm tiêu, vay hộ, vay ké các trường hợp có khả năng trả nợ

nhưng chây ỳ, xử lý nghiêm những trường hợp hộ vay sử dụng vốn sai mục

đích (Thu hồi nợ trước hạn, chuyển nợ quá hạn, lập hồ sơ khởi kiện nếu hộ

vay cố tình chây ỳ) .v.v.

Chấp hành nghiêm túc chế độ thơng tin báo cáo định kỳ, đột xuất đúng

thời gian, đầy đủ theo các văn bản chỉ đạo và văn bản liên tịch đã ký kết.

3.2.3. Biện pháp phòng ngừa và hạn chế nợ quá hạn

Công việc quản lý, giám sát các khoản vay của NHCSXH tỉnh Yên Bái

được thực hiện tốt vì ở NHCSXH có một hệ thống giám sát đặc biệt, đó là sự88giám sát của Ban đại diện HĐQT các cấp, của cán bộ tín dụng ngân hàng, của

tổ chức chính trị xã hội mà ngân hàng thực hiện cho vay ủy thác và thành viên

giám sát trực tiếp nữa là tổ trưởng tổ TK&VV. Các biện pháp cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và chỉnh sửa

kịp thời những sai sót, lệch lạc trong nhận thức, trong thực hiện chủ trương,

chính sách cũng như trong khuyết điểm sai sót trong các thao tác nghiệp vụ,

chế độ về hồ sơ, chứng từ kế tốn, tín dụng

- Kiến quyết xử lý những tập thể, cá nhân làm sai, chiếm dụng, tham ô,

chây ỳ không chịu trả nợ nhằm đảm bảo an toàn tài sản và vốn của Nhà nước

theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

- Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định: kịp thời phát hiện khách

hàng kém hiệu quả, dự án kém khả thi. Hộ vay vốn phải có phương án sử

dụng vốn rõ ràng, có khả năng quản lý vốn vay, phải tự ý thức được có vay có

trả và phải tự giác trả lãi hàng tháng

- Cơng tác thu hồi nợ là cực kỳ quan trọng, khuyến khích khách hàng

có điều kiện trả nợ trước hạn để đảm bảo nâng cao vòng quay vốn. Các khoản

vay có vấn đề cần thực sự chú ý và có biện pháp ngăn ngừa kịp thời.

- Từ việc cho vay từng hộ nghèo gặp khó khăn nên hướng đầu tư

chuyển sang phương thức theo dự án kinh doanh phát triển ngành nghề thủ

công nghiệp, giải quyết việc làm, hạn chế dần việc cho vay dàn trải, phân tán

kém hiệu quả

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản vay của ngân hàng.

Trường hợp tới nợ quá hạn, nếu những nguyên nhân chủ quan do hộ vay gây

ra như: sản xuất kinh doanh thua lỗ, chây ỳ, có tư tưởng chiếm dụng vốn của

ngân hàng,… thì phải sử dụng mọi biện pháp để thu hồi nợ. Nếu nguyên nhân

do chu kỳ sản xuất kinh doanh kéo dài hơn so với thời hạn trả nợ thì ngân

hàng có thể gia hạn nợ hoặc cho vay lưu vụ. Nếu nguyên nhân do khách quan

hoặc người nghèo rủi ro bất khả kháng như: thiên tai, dịch bệnh, ốm đau kéo89Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×