Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dạng hỏng chủ yếu van guy hiểm nhất của xích là bị mòn. Do đó, ta xác định các thông số theo độ bền mòn.

Dạng hỏng chủ yếu van guy hiểm nhất của xích là bị mòn. Do đó, ta xác định các thông số theo độ bền mòn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong đó:

P1 = 3,28 kW : Cơng suất trên trục bánh đai chủ động

[P0]=2kW : Công suất cho phép xác định bằng bộ truyền có số đai bằng 1, chiều dàiđail0 , tỉ số truyền u=1 và tải trọng tĩnh (Bảng 4.19[TL1])

Kd = 1,1: Hệ số tải trọng động (Bảng 4.7[TL1])

(Băng tải, động cơ loại II)Cα = 0,95: Hệ số kể đến ảnh hưởng góc ơm α1=158,04o

(Bảng 4.15[TL1])Cl = 0,95

l/lo=0,83

Cu = 1,13: Hệ số kể đến ảnh hưởng của chiều dài đai

:(Bảng 4.16[TL1]): Hệ số kể đến ảnh hưởng của tỉ số truyền u=3,87

(Bảng 4.17[TL1])Cz = 0,95: Hệ số kể đến ảnh hưởng của sự phân bố không đều tải trọng cho các dây đai(Bảng 4.18[TL1])

(Z’= P1/[P]=1,06)

z=P1 K d

3, 28.1,1

=

= 1,85

( [ P0 ] Cα .C1.Cu .Cz ) 2.0,95..0,95.1,13.0,95Lấy z = 2 đai

Chiều rộng bánh đai theo 4.17/63[TL1] và bảng 4.21/63[TL1]

(Với đai thang tiết diện A có t = 15, e = 10, h0 = 3,3)

B = (z – 1).t + 2.e = (2 – 1).15 + 2.10 =35 (mm)

Đường kính ngồi của bánh đai:

da1 = d1 + 2.h0 = 125 + 2.3,3 = 131.6(mm)

da2 = d2 + 2.h0 = 250 + 2.3,3 = 256,6 (mm)

Đường kính đáy bánh đai:

df1 = da1 - H = 131,6– 12,5 = 119,1 (mm)

df2 = da2 - H =256,6 – 12,5 = 244,1 (mm)112.1.4. Xác định lực căng ban đầu và lực tác dụng lên trục

Lực căng ban đầu được tính theo 4.19/63[TL1]

F0 =780.P1.K d

+ Fv

v.Cα .zTrong đó:

Fv : Lực căng do lực li tâm sinh ra. Fv = 0 khi bộ truyền có khả năng tự điều chỉnh lực

căng. Nếu định kỳ điều chỉnh lực căng thì

Fv = qm.v2

(qm : Khối lượng 1 mét chiều dài đai tra bảng13.3/22[TL3]).

Fv =0,105 . 9,282 = 9,04 (N)

F0 =780.P1.K d

780.3, 28.1,1

+ Fv =

+ 9, 04 = 172,88 ( N )

v.Cα .z

9, 04.0,95.2Lực tác dụng lên trục được tính theo 4.21/64[TL1]

Fr = 2.F0 .z.sinα1

158, 04o

= 2.172,88.2.sin

= 678,86 ( N )

2

2Thơng sốKý hiệuTiết diện đaiAĐường kính bánh đai nhỏd1 ( mm )125Đường kính bánh đai lớnd 2 ( mm )250Đường kính đỉnh bánh đai nhỏd a1 ( mm )131,6Đường kính đỉnh bánh đai lớnd a 2 ( mm )256,6Đường kính chân bánh đai nhỏd f 1 ( mm )119,1Đường kính chân bánh đai lớnd f 2 ( mm )244,1Số đaiz2Chiều rộng đaiB ( mm )3512Giá trịChiều dài đaiL ( mm )1250Khoảng cách trụca ( mm )324,6Góc ơm bánh đai nhỏα1 ( ° )158,04oLực căng ban đầuF0 ( N )172,88Lực tác dụng lên trụcFr ( N )678,862.2.Tính tốn bộ truyền cấp nhanh

2.2.1. Chọn vật liệu:

Với đặc tính của động cơ đã chọn cùng yêu cầu của đầu bài ra và quan điểm thống nhất hóa

trong thiết kế nên ta chọn vật liệu 2 cấp bánh răng như nhau

Cụ thể theo bảng 6-1/92[TL1] ta chọn :

Bánh nhỏ: thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB 241...285 cóσ b1 = 850MPa, σ ch1 = 580 MPaChọn độ rắn bánh răng nhỏ là HB1 = 245

Bánh lớn: thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB 192...240 cóσ b 2 = 750 MPa, σ ch 2 = 450 MPaDo tốc độ quay và cường độ làm việc nhỏ hơn bánh nhỏ nên chọn độ rắn bánh lớn thấp hơn

10-15 .Chọn độ rắn bánh răng nhỏ là HB2 = 230

2.2.2.Xác định ứng suất cho phép:

Theo bảng 6-2/94[TL1], với thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn 180...350 ta có:

σ Ho lim = 2 HB + 70;S H = 1,1;σ Fo lim = 1,8HB;S F = 1,75Trong đó

σ Ho limσ Fo lim:là ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép ứng với số chu kì cơsở

SH , SF là hệ số an tồn khi tính về tiếp xúc và uốn

Chọn độ rắn bánh răng nhỏ là HB1 = 245

13Chọn độ rắn bánh răng lớn là HB2 = 230

Vậy:

σ Ho lim1 = 2 HB1 + 70 = 2.245 + 70 = 560 MPaσ Fo lim1 = 1,8HB1 = 1,8.245 = 441MPa

σ Ho lim 2 = 2 HB2 + 70 = 2.230 + 70 = 530 MPa

σ Fo lim 2 = 1,8HB2 = 1,8.230 = 414 MPaSố chu kì thay đổi ứng suất cơ sở khi thử về tiếp xúc:

Theo 6-5/93[TL1]:2,4

N H 0 = 30 H HBDo đó:N Ho1 = 30.2452,4 = 16.106

N Ho 2 = 30.230 2,4 = 13,9.10 6Số chu kì thay đổi ứng suất cơ sở khi thử về uốn:

N Fo = 4.106(Vì chọn vật liệu là thép)Xác định hệ số tuổi thọ:

k HL =mHmH 0

N HEk FL =mFmF 0

N FE;

mH,mF:bậc của đường cong mỏi khi thu về tiếp xúc và uốn.

Do chọn độ rắn mặt răng HB<350 nên mH=6;mF=6.

Số chu kì thay đổi ứng suất tương đương

Vì bộ truyền chịu tải trọng thay đổi nhiều bậc nên NHE, NHF được tính theo cơng thức 67/93[TL1]; 6-8/93[TL1]:

N HE =60.c.∑ (VớiTi :Ti 3

) ni .ti

TmaxN FE =60.c.∑ (;Ti mF

T

n

) .ni .ti = 60.c. 1 .∑ ( i ) mF .ti

Tmax

u1

Tmaxlà mômen xoắn ở chế độ i của bánh răng đang xét.

14ni :là số vòng quay ở chế độ i của bánh răng đang xét.ti :tổng số giờ làm việc ở chế độ i của bánh răng đang xét.c:số lần ăn khớp trong 1 vòng quayTính bánh răng bị động:

N HE2 =60.c.∑ (Ti 3 n1

t

710  3 15

25

40 

) . .∑ ti . i = 60.1.

. 1 . + 0,63. + 0,83 ÷.19200 = 12,7.10 7

Tmax u1

3, 29  80

80

80 

∑ tiNHE2 > NHo2 do đó lấy hệ số tuổi thọ KHL2 = 1;

Lấy NHE2 = NHo2

N FE2 =60.c.∑ (Ti mF

720  6 15

25

40 

) .ni .ti = 60.1.

. 1 . + 0, 66. + 0,86. ÷.19200 = 8, 2.107

Tmax

3.62  80

80

80 NFE2 > NFo2 do đó lấy hệ số tuổi thọ KFL2 = 1, tương tự:

KFL1 =1

Tính bánh răng chủ động:

NHE1> NHE2 > NHo1

NFE1> NFE2 > NFo1

Nên lấy hệ số tuổi thọ KHL1 = 1;KFL1 = 1Ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho phép được tính theo công thức:

6-1/91[TL1] và 6-2/91[TL1][σH ] =σ Ho lim

.Z R .ZV .K xH .K HL

SH[σF ] =σ Fo lim

.YR .Ys .K xF .K FC .K FL

SFTrong đó:

ZR :Hệ số xét đến độ nhám của mặt răng làm việc

ZV :Hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc vòng

( Độ rắn mặt răng HB < 350, ZV=0,85.v0,1)

KxH:Hệ số xét đến ảnh hưởng của kích thước bánh răng.YR:Hệ số xét đến ảnh hưởng của độ nhám mặt lượn chân răng

15Ys:Hệ số xét đến ảnh hưởng của vật liệu đối với tập trung ứng suất.KxF:Hệ số xét đến kích thước của bánh răng ảnh hưởng đối với độ bền uốn.KFC:Hệ số xét đến ảnh hưởng đặt tải. Bộ truyền quay 1 chiều => KFC = 1KHL; KFL :Hệ số tuổi thọ

SH ; SF

σ H limσFlim: Hệ số an tồn khi tính tiếp xúc bền uốn.

:Ứng suất tiếp xúc cho phép ứng với chu kỳ cơ sở

:Ứng suất uốn cho phép ứng với chu kỳ cơ sởKhi thiết kế sơ bộ ta lấyZR.ZV.KxH = 1YR.Ys.KxF = 1Vậy ta có :[σH ] =σ H lim

.K HL

SH[σ F] =σ F lim

.K FL .K FC

SF[ σ H ]1 =σ H lim1

560

.K HL1 =

.1 = 509 ( MPa )

SH

1,1[σH ]2 =σ H lim 2

530

.K HL 2 =

.1 = 481,8 ( MPa )

SH

1,1[ σ F ]1 =σ F lim1

441

.K FL1.K Fc =

.1.1 = 252 ( MPa )

SF

1, 75[σF ]2 =σ F lim 2

414

.K FL 2 .K Fc =

.1.1 = 236, 6 ( MPa )

SF

1,75Thay số:Bộ truyền cấp nhanh là bộ truyền bánh trụ răng thẳng nên theo công thức 6-12 ta có[ σ H ] = [ σ H ] 2 = 481,8 ( MPa )

Ứng suất quá tải cho phép:

16[ σ H ] max = 2,8.σ ch 2 = 2,8.450 = 1260 ( MPa )

[ σ F1 ] max = 0,8.σ ch1 = 0,8.580 = 464 ( MPa )

[ σ F 2 ] max = 0,8.σ ch 2 = 0,8.450 = 360 ( MPa )

2.2.3. Tính tốn cấp nhanh

2.2.3.1. Xác định sơ bộ khoảng cách trục:

Theo công thức 6-15a/96[TL1]

aw = K a ( u + 1) . 3T1β.K H[ σH ]2.u.ψbaTrong đó

aw : khoảng cách trục

aK : hệ số phụ thuộc vào vật liệu của cặp bánh răng và loại răng:(K a = 49,5 MpaTra bảng 6-5/96[TL1] ta được13)T1: Mômen xoắn trên trục bánh chủ động T1=43311,26[ σH ]: Ứng suất tiếp xúc cho phép[ σ H ] = 481,8 ( MPa )u : Tỉ số truyền u = 3,29

ψba ==>bw

awbw là chiều rộng vành răngψba = 0,3 ÷ 0,5Chọnψba = 0,3→ ψbd = 0,53.ψba . ( u + 1) = 0,53.0,3. ( 3, 29 + 1) = 0, 68

K Hβ: Hệ số kể đến sự phân bố không đềi tải trọng trên chiều rộng vành răng khi tính về tiếp

xúc

17K Hβ = 1, 038Tra bảng 6-7/98[TL1] =>

aw = K a ( u + 1) . 3T1β.K H[ σH ]2.u.ψba= 49, 5. ( 3, 29 + 1) . 343311, 26.1,38

= 123,3

481,82 .3, 29.0,3mm

Lấy tròn aw = 124 mm

2.2.3.2. Xác định các thơng số ăn khớp÷

÷

Theo cơng thức 6-17[TL1] ta có m=(0,01 0,02).aw = 1,01 2,02Theo tiêu chuẩn bảng 6-8/99[TL1] chọn m = 1,5

Chọn sơ bộ góc nghiêng β=0o .

Theo 6-31/103[TL1]

Số bánh răng nhỏ:

z1 =2.aw .cos β

2.124.cos 0

=

= 38,5

m. ( u1 + 1) 1,5 ( 3, 29 + 1)Lấy tròn z1=39Số bánh răng lớn:

z2 = z1.u = 39.3, 29 = 128,3Lấy tròn z2=129Tỉ số truyền thực tế sẽ là:

um =Z 2 129

=

= 3.29

Z1 39Góc ăn khớp αtw tính theo cơng thức 6-26/101[TL1]

cosαtw =0

Z t .m.cosα ( Z1 + Z 2 ) .m.cos 20

( 39 + 129 ) .1,5.cos 200 = 0,95 ⇒ α = 18,190

=

=

tw

2.aw1

2.aw1

2.1242.2.3.4 Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc

Theo 6-33/105[TL1]

σ H = Z M .Z H .Z ε .2.T1.K H . ( um + 1)

≤ [ σH ]

bw .um .d w2118Trong đó:

ZM :Hệ số kể đến cơ tính vật liệu của các bánh răng ăn khớp, trị số ZM tra trong(ZM = 274 Mpabảng 6-5/96[TL1].13)

ZH =2.cosβ b

sin 2αtwZH :Hệ số kể đến hình dáng bề mặt tiếp xúc

ở đây βb – góc nghiêng của răng trên hình trụ cơ sở

tgβb = cosαt.tgβ

với góc profin răng αt = arctg(tgα/cosβ) = arctg(tg20°/cosβ) = 20°

Khoảng cách trục chia a=0,5m(

βb = arctg(cos200.tg0) = 0z 2 + z1 )/cosβ=0,5.1,5.(129+39)/1=126αtw: Góc ăn khớp αtw=19o

ZH =2.cos 0

= 1,93

sin(2.18,19)=>

:Hệ số kể đến sự trùng khớp của bánh răng. Tính theo cơng thức6-36/105[TL1] mà:

ε β = bw .sin β / (π .1,5) = 0

 1

1 1 

 1

ε α = 1,88 − 3, 2.  +

÷ .cosβ = 1,88 − 3, 2.  +

÷ .1 = 1, 77

Z

Z

39

129 1

2 

⇒ Zε =4 − εα

4 − 1, 77

=

= 0,86

3

3KH: Hệ số tải trọng động khi tính về tiếp xúc, được tính theo thức6-39/106[TL1]

19K H = K Hβ .K Hα .K HvTrong đó:

K Hβ:Hệ số kể đến sự phân bố không đều của tải trọng trên bề rộng vành răng.

K Hβ = 1, 038Tra bảng 6-7/98[TL1] =>

K Hα:Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp.Bánh răng thẳng =>

K HvK Hα=1,05:Hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp, trị sốthức :

K HV = 1 +ν H .bw .d w1

2.T1β.K H α.K Hν H = δ H .g0 .v.

vớiVận tốc vòng :

Theo 6-40/106[TL1]

v=π.d w1.n1 π.57,8.710

=

≈ 2,15 ( m / s )

60000

60000d w1 =với2.aw

2.124

=

= 57,8

um + 1 3, 29 + 1Theo bảng 6-13/106[TL1] chọn cấp chính xác 8

Theo bảng 6-15/107[TL1] và 6-16/107[TL1]

→ δ H = 0, 006; g 0 = 56ν H = 0, 006.56.2,15.124

= 4, 43

3, 29bw = ψba .aw = 0,3.124 = 37, 2 ( mm )20aw

umK Hvtính theo cơng→ K HV = 1 +ν H .bw .d w1

4, 43.37, 2.57,8

= 1+

= 1,1

2.T1β.K H α.K H

2.43311, 26.1, 038.1, 05

K H = K Hβ .K Hα .K Hv = 1, 038.1, 05.1,1 = 1,19Vậy

Thay số:

σ H = Z M .Z H .Z ε .2.T1.K H . ( u m + 1)

2.43311, 26.1,19. ( 3, 29 + 1)

= 274.1,83.0,86.

= 448, 45

2

bw .um .d w1

37, 2.3, 29.57,82Theo 6-1/91[TL1] và 6-1a/93[TL1][ σH ] ' =σ oHlim

.Z R .ZV .K xH .K HL = [ σ H ] .Z R .ZV .K xH

SHTrong đó :

ZR :Hệ số xét đến độ nhám của mặt răng làm việccấp chính xác 8

a=> R= 1, 25...0, 63 ( μm ) ⇒ Z R = 1ZV :Hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc vòng, độ rắn mặt răng nhỏ hơn 350MPa nên

ZV = 0,85.2,430,1 = 0, 9

KxH :Hệ số xét đến ảnh hưởng của kích thước bánh răng.Đường kính vòng đỉnh răng

da<700mm => KxH = 1[ σH ] ' =Ta cóMà chênh lệchσ oHlim

.Z R .ZV .K xH .K HL = [ σ H ] .Z R .ZV .K xH = 481,8.0,9.1.1 = 433,62 ( MPa )

SH

σH > [ σH ] '[ σ H ] '− σ H

[ σH ] '=433, 62 − 448, 45

= 0, 034 = 3, 4%

433, 62ψ ba .aw .(σ H / [σ H ]') = 0,3.124.(Tính lại bw : bw =

Vậy độ bền tiếp xúc thỏa mãn điều kiện

21448, 45

) = 39, 78

433, 62Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dạng hỏng chủ yếu van guy hiểm nhất của xích là bị mòn. Do đó, ta xác định các thông số theo độ bền mòn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×