Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.1: Mối quan hệ giữa ba mục tiêu: thời gian, chi phí và kết quả

Hình 2.1: Mối quan hệ giữa ba mục tiêu: thời gian, chi phí và kết quả

Tải bản đầy đủ - 0trang

12

+ Phân tích mơi trường dự án và hiện trạng.

+ Xác định các lựa chọn.

+ Phân tích và lựa chọn khả năng tốt nhất.

+ Điều chỉnh kế hoạch dự án.2.1.2. Các giai đoạn quản lý dự án ĐTXDCT

Quản lý dự án ĐTXDCT bao gồm quản lý ở 03 giai đoạn là: Chuẩn bị dự án;

thực hiện dự án; kết thúc dự án, bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng.

Giai đoạn chuẩn bị dự án là tiền đề quyết định đến sự thành công hay thất bại

của các giai đoạn tiếp theo. Sản phẩm cuối cùng của giai đoạn chuẩn bị dự án là

quyết định đầu tư được phê duyệt.

Giai đoạn thực hiện dự án nằm ở giữa 03 giai đoạn trên. Nếu xét về chi phí

thực hiện thì giai đoạn thực hiện dự án chiếm phần lớn chi phí của TMĐT. Điều này

cho thấy VĐT của dự án nằm chủ yếu ở giai đoạn này vì vậy việc quản lý thực hiện

dự án tốt ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu quả đầu tư và ngược lại.

Như vậy, trong 03 giai đoạn quản lý dự án ĐTXDCT nêu trên, về nguyên tắc

không được xem nhẹ bất cứ giai đoạn nào, nhưng quản lý giai đoạn thực hiện dự án

đóng vai trò rất quan trọng, quyết định tới hiệu quả đầu tư, chất lượng cơng trình xây

dựng. Đây cũng là giai đoạn được người quyết định đầu tư và NĐT quan tâm nhất.2.1.3. Trách nhiệm Nhà đầu tư trong quản lý thực hiện dự án ĐTXDCT

Trong quản lý thực hiện dự án ĐTXDCT, NĐT đóng vai trò rất quan trọng

đảm bảo dự án đạt các mục tiêu đã đề ra. Trong luận văn này tác giả đề cập vai trò

của NĐT dưới góc độ như sau:

- NĐT trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

- NĐT quản lý thực hiện dự án đặt trong mối quan hệ giữa các Bên có liên quan.

NĐT là người (hoặc tổ chức) sở hữu vốn hoặc là người được giao quản lý và

sử dụng vốn để đầu tư xây dựng cơng trình. NĐT là người phải chịu trách nhiệm

toàn diện trước người quyết định đầu tư và pháp luật về các mặt chất lượng, tiến độ,

chi phí vốn đầu tư và các quy định khác của pháp luật. Trách nhiệm chính của NĐT

trực tiếp quản lý thực hiện dự án là:13

+ Tổ chức thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế, dự toán xây dựng cơng

trình sau khi dự án được phê duyệt.

+ Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời đấu thầu và kết

quả đấu thầu đối với các gói thầu khơng sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước.

+ Ký kết hợp đồng với các nhà thầu.

+ Thanh toán cho nhà thầu theo tiến độ hợp đồng hoặc theo biên bản nghiệm thu.

+ Nghiệm thu để đưa cơng trình xây dựng vào khai thác, sử dụng...

Tuỳ theo đặc điểm cụ thể của dự án, NĐT có thể uỷ quyền cho Ban Quản lý dự

án thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Ban QLDA phải

chịu trách nhiệm trước pháp luật và NĐT theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Trong quá trình quản lý thực hiện dự án, có rất nhiều Bên liên quan tới dự án

bao gồm: NĐT, Nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, các cơ quản

quản lý Nhà nước về xây dựng, cơ quan chính quyền, hộ dân liên quan tới khu vực

xây dựng dự án,…Thực tế cho thấy việc quản lý thực hiện dự án chịu ràng buộc của

tất cả các mối quan hệ trên. Vai trò của NĐT là điều tiết, hài hòa và quản lý tốt các

mối quan hệ trên đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và các quy định pháp

luật hiện hành. Mối quan hệ giữa NĐT và các Nhà thầu là quan hệ hợp đồng, quan

hệ giữa NĐT và các cơ quan chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng

là quan hệ dựa trên các quy định hiện hành của pháp luật.

Trách nhiệm của NĐT quản lý trực tiếp dự án, đặt trong mối quan hệ giữa

các Bên liên quan được quy định rõ tại Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013

của Bộ Xây Dựng về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng cơng

trình xây dựng.2.2. Các mơ hình quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơng trình

Có nhiều mơ hình quản lý dự án tùy thuộc loại hình doanh nghiệp và tính

chất của dự án: Mơ hình NĐT trực tiếp quản lý dự án; Mơ hình Chủ nhiệm điều

hành dự án; Mơ hình chìa khóa trao tay; Mơ hình quản lý thực hiện dự án theo chức

năng; Mơ hình quản lý thực hiện dự án dạng chun trách; Mơ hình quản lý thực

hiện dự án dạng ma trận.14

Dưới đây tác giả xin trình bày các mơ hình tổ chức dự án được dùng phổ

biến trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.2.2.1. Mô hình quản lý thực hiện dự án theo chức năng

Theo mơ hình này, dự án được đặt vào một Phòng/Ban chức năng nào đó

trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp (tùy thuộc vào tính chất của dự án). Các

thành viên QLDA được điều động tạm thời từ các Phòng chức năng khác nhau đến

và họ vẫn thuộc quyền quản lý của Phòng chức năng nhưng lại đảm nhận phần việc

chun mơn trong q trình điều hành dự án.Sơ đồ 2.1: Mơ hình quản lý thực hiện dự án theo chức năng

(Ghi chú: Ơ có bơi màu là cán bộ tham gia vào dự án)

(Nguồn: PMBOK-Firth Editon-2013)

Ưu điểm:

- Linh hoạt trong việc sử dụng cán bộ. Phòng chức năng có dự án đặt

vào chỉ quản lý hành chính và tạm thời một số mặt đối với các chuyên gia tham

gia QLDA. Họ sẽ trở về vị trí cũ của mình tại các Phòng chun mơn khi kết

thúc dự án.15

- Một người có thể tham gia vào nhiều dự án để sử dụng tối đa, hiệu quả

vốn kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của các chuyên gia.

Nhược điểm:

- Đây là cách quản lý không theo yêu cầu của khách hàng.

- Vì dự án được đặt dưới sự quản lý của một Phòng chức năng nên phòng

này thường có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính

của nó mà khơng tập trung vào việc giải quyết thỏa đáng các vấn đề của dự án.

- Do đó, dự án không nhận được đủ sự ưu tiên cần thiết, không đủ nguồn

lực để hoạt động hoặc bị coi nhẹ.2.2.2. Mơ hình quản lý thực hiện dự án dạng chun trách

Mơ hình "Quản lý thực hiện dự án dạng chuyên trách" là hình thức quản lý

mà các thành viên Ban QLDA tách hồn tồn khỏi Phòng chức năng chun môn,

chuyên thực hiện quản lý điều hành dự án theo u cầu được giao.Sơ đồ 2.2: Mơ hình quản lý thực hiện dự án dạng chun trách

(Ghi chú: Ơ có bôi màu là cán bộ tham gia vào dự án)

(Nguồn: PMBOK-Firth Editon-2013)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.1: Mối quan hệ giữa ba mục tiêu: thời gian, chi phí và kết quả

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×