Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.3: Cơ cấu vốn đầu tư

Bảng 3.3: Cơ cấu vốn đầu tư

Tải bản đầy đủ - 0trang

51

thực hiện dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia thì tác giả tập trung

nghiên cứu nhưng nội dung mà Cơng ty PTPG.BOT có khả năng chủ động điều

chỉnh và gây ảnh hưởng lớn nhằm đẩy nhanh tiến độ. Nhưng vấn đề mang tính chất

như tiến độ GPMB (Do UBND huyện Chủ trì giả quyết), lựa chọn Nhà thầu (Hình

thức lựa chọn là Chỉ định thầu) do Nhà đầu tư quyết định mang tính chủ qua,

thương thảo... và một vài nội dung ít có khả năng điều chỉnh khác tác giả sẽ khơng

đề cập trong luận văn.

Vì vậy tác giả tập trung chủ yếu vào các nội dung cơ bản như dưới đây:

- Thực trạng hồ sơ TKCS và hồ sơ TKKT.

- Thực trạng Nhân lực Công ty PTPG.BOT

- Thực trạng công tác lựa chọn Nhà thầu

- Thực trạng tiến độ thực hiện dự án.

- Thực trạng chất lượng thi công

- Thực trạng việc tạm ứng, thanh quyết toán cho Nhà thầu3.3.1. Thực trạng hồ sơ thiết kế cơ sở và hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

3.3.1.1. Tình hình chung hồ sơ TKCS các dự án BOT trên QL1.

Hồ sơ TKCS của các dự án BOT trên QL1 đều do Bộ GTVT là Cơ quan Nhà

nước có thẩm quyền đứng ra thuê tư vấn, Lập ra hồ sơ TKCS lập Tổng mức làm cơ

sở để mời thầu lựa chọn Nhà đầu tư. Các Nhà đầu tư lập doanh nghiệp thực hiện dự

án. Với Dự án hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia thì Cơng ty PTPG.BOT là

doanh nghiệm thực hiện dự án.

Vì vậy, Phương án thiết kế cơ sở mang tính chất kinh tế Nhà nước chưa thực sự

thiết kế theo góc nhìn của doanh nghiệp thực hiện dự án với tính chất tư nhân cao.3.3.1.2. Tình hình hồ sơ TKCS của dự án.

Nhưng tồn tại của hồ sơ TKCS sau khi Nhà đầu tư cùng với Tư vấn Thiết kế52

kỹ thuật nghiên cứu và phần tích so sánh với phương án mới đề xuất được thể hiện

chi tiết trong Phụ lục 01. Tuy nhiên Tác giả xin trình một số tồn tại chính như sau:

Một số tồn tại:

-Tuyến đi qua khu nghĩa trang vì vậy số lượng ngơi mộ cần giải phóng nêntới 2014 ngơi mộ, trong đó có 1611 Lăng mộ xây và 403 Ngơi mộ đất (theo thuyết

minh GPMB bước Lập dự án) vì vậy việc GPMB để bàn giao toàn bộ mặt bằng thi

cơng sẽ rất khó có thể đảm bảo tiến độ đề ra ngoài ra về tâm linh việc di chuyển hơn

2000 ngơi mộ có một ảnh hưởng khơng nhỏ trong tâm lý nhưng người đầu tư dự án,

Nhà thầu thi cơng cũng như cá nhân trực tiếp thi cơng ngồi hiện trường.

-Tuyến đi men theo một sườn núi Hòn Don (Dài khoảng 300m) do đó phảiGPMB các Nhà dân ở ven đồi, ngồi ra cũng khơng tận dụng được nguồi đất đắp tốt

tại núi Hòn Don trong khi nguồi đất đắp phải đi mua tại mỏ cách dự án khoảng

6km, gây thất thốt lãng phí.

-Tuyến có Cầu Vượt vừa vượt qua đường sắt thống nhất, vừa vượt quaQL1 hiện trạng làm tăng chiều dài cầu, tăng vốn đầu tư, phát sinh thủ tục thỏa

thuận, xin cấp phép xây dựng với cả Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng cục

Đường bộ làm ảnh hưởng đến tiến độ xin cấp phép cũng như gây mất an tồn giao

thơng đường bộ, đường sắt trong q trình thi cơng dự án.

-Vị trí cửa hầm phía bắc Phú Gia đi vào khu vực địa chất nứt gãy do giaothoa giũa hai quả núi, gây khó khăn trong q trình thi cơng tăng kinh phí, thời gian

thi cơng do suất đầu tư 1m hầm qua địa chất bằng đất cao hơn nhiều lần với 1m

hầm qua địa chất bằng đá tốt, ngoài ra đào 1m hầm địa chất tốt (đá tốt) nhanh hơn

10 lần so với đào 1m hầm địa chất xấu (đất).3.3.1.3. Tình hình hồ sơ Thiết kế kỹ thuật của dự án.

Quy trình tổ chức thực hiện lập TKKT, TKBVTC và DTCT được Cơng ty

PTPG.BOT thực hiện khá bài bản. Trình tự tổ chức thực hiện: Lập TKKT + DTCT

=> Lập TKBVTC+ DTCT.

Đầu tiên Ban QLDA xác định các yêu cầu pháp lý liên quan đến dự án xây

dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế, hoạt động53

lập TKKT, TKBVTC và chuẩn bị tổ chức thực hiện lập: thời gian hạng mục công

việc; nhân sự và phân công trách nhiệm; đánh giá kết quả; yêu cầu hồ sơ lưu.

Ban QLDA đánh giá, lựa chọn và đề xuất các nhà thầu có thể tham gia dự

thầu lập TKKT, TKBVTC cho NĐT. Việc lựa chọn được thực hiện theo quy trình

đấu thầu hoặc chỉ định thầu.

Sau khi Nhà thầu tư vấn trình nộp hồ sơ TKKT, TKBVTC và DTCT, Ban

QLDA, Phòng Kỹ thuật cử cán bộ kiểm tra, tổ chức thẩm định theo các quy định

hiện hành và đối chiếu với dự án đầu tư đã được phê duyệt. Phòng kỹ thuật kiểm tra

kết hợp với báo cáo thẩm định của Ban QLDA. Kết quả của quá trình này là báo cáo

thẩm định của Ban QLDA và Phòng Kỹ thuật.

Ban QLDA, Phòng Kỹ thuật và Giám đốc Cơng ty tổ chức họp bàn luận,

thương thảo và thống nhất về TKKT, TKBVTC, DTCT. Nhà thầu tư vấn chỉnh sửa

theo đề nghị của Công ty.

Ban QLDA đánh giá, lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra hồ sơ nêu trên. Việc

lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra theo quy trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Nhà

thầu thẩm tra thực hiện thẩm tra hồ sơ theo đúng các quy định hiện hành.

Đối với TKBVTC, Phòng Kỹ thuật tổ chức thêm bước thẩm định các nội

dung của TKBVTC và lập Báo cáo thẩm định trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của đơn

vị tư vấn thẩm tra.

Nếu kết quả thẩm tra hồ sơ đạt yêu cầu, Ban QLDA làm tờ trình đề nghị phê

duyệt lên Giám đốc Công ty. Căn cứ theo Báo cáo kết quả thẩm tra của nhà thầu tư

vấn và các ý kiến đề xuất của Ban QLDA, Phòng Kỹ thuật, Hồ sơ TKKT,

TKBVTC, DTCT đã được chỉnh sửa theo yêu cầu, Giám đốc xem xét và ra quyết

định phê duyệt.

Tiến hành phân phối và lưu hồ sơ được phê duyệt.

 Việc phê duyệt TKKT hoàn toàn do Công ty PTPG.BOT phê duyệt.

Tuy nhiên, do thực tế hâu hết các dự án Đầu tư xây dựng cơng trình Giao

thơng ở Việt Nam đều bị chậm tiến độ vì vậy Hồ sơ TKKT sẽ khơng còn phù hợp

với tiến độ bàn giao mặt bằng theo thực tế của dự án.54

Ví dụ điển hình ở Dự án hầm Phước Tượng Phú Gia là từ khi bàn giao mặt

bằng thi công một số vị trí trên tuyến đến khi hồn thành chỉ còn 8 tháng trong khi

nguyên thời gian chờ lún (do xử lý nền đất yếu) cũng đã mất 9 tháng.

 Không thể đảm bảo tiến độ dự án nếu giữ nguyên TKKT được duyệt.3.3.2. Thực trạng nhân lực Công ty PTPG.BOT

3.3.2.1. Thực trạng Quy trình tuyển dụng.

Cơng tác tuyển dụng của Cơng ty đóng vai trò quan trọng đối với việc xây

dựng và phát triển nguồn nhân lực của Công ty, đảm bảo cho sự phát triển liên tục,

đáp ứng các yêu cầu chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh và không ngừng

nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty PTPG.BOT.

 Lập kế hoạch tuyển dụng

Căn cứ vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhu cầu và kế hoạch sử

dụng lao động hàng năm, Công ty PTPG.BOT tiến hành:

- Rà sốt nguồn nhân lực hiện có trong cơ quan, đơn vị và lập kế hoạch điều

chuyển nội bộ, sắp xếp lại nguồn lao động dôi dư giữa các bộ phận, lĩnh vực (nếu có).

- Triển khai cơng tác tuyển dụng đối với số lao động còn thiếu sau khi đã

thực hiện điều chuyển nội bộ, sắp xếp lại nguồn lực hiện có ở mỗi đơn vị.

- Khi phát sinh nhu cầu bổ sung lao động ngoài chỉ tiêu kế hoạch sử dụng

lao động hàng năm được phê duyệt (do thay đổi tổ chức, bổ sung nhiệm vụ hay các

lý do bất thường khác), Trưởng các Phòng/Ban cần phải có tờ trình Tổng giám đốc

phê duyệt, tờ trình nêu rõ: ngun nhân, mục đích cần bổ sung lao động; số lượng

lao động, chức danh lao động của công việc cần bổ sung; thời gian, thời điểm cần

bổ sung lao động.

Căn cứ kế hoạch hàng năm hay chiến lược dài hạn được phê duyệt, Ban

Giám đốc phối hợp với các Phòng/Ban Cơng ty xây dựng kế hoạch tuyển dụng,

thành lập Hội đồng tuyển dụng trình Tổng giám đốc quyết định.

Hội đồng tuyển dụng chịu trách nhiệm ban hành quy chế thi tuyển, xác định

đối tượng, số lượng tuyển dụng, kinh phí, thời gian, tiến hành tuyển dụng trên các

phương tiện thông tin.55

Hội đồng tuyển dụng tiến hành các nội dung thi tuyển, lựa chọn ứng viên

trúng tuyển, lập báo cáo trình Tổng giám đốc xem xét, quyết định phê duyệt kết quả

tuyển dụng. Phòng Tổ chức Hành chính phối hợp với Trưởng các phòng/ban triển

khai thực hiện quyết định của Tổng giám đốc.

 Hình thức và nội dung tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng được áp dụng tại PTPG.BOT là hình thức thi tuyển và

xét tuyển. Hình thức thi tuyển do Hội đồng tuyển dụng thực hiện, áp dụng trong

việc tuyển dụng lao động u cầu phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chức

danh nghề nghiệp nhất định ở đơn vị phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định của

Cơng ty. Hình thức xét tuyển áp dụng cho một số trường hợp cần bổ sung kịp thời

những lao động có chun mơn, kinh nghiệm hoặc những lao động giản đơn, đòi

hỏi trình độ ở mức độ thấp.

Tùy thuộc vào tính chất của mỗi chức danh cơng việc mà nội dung tuyển

dụng được tiến hành khác nhau, nhưng cơ bản phải đảm bảo các yêu cầu như: tính

hợp lệ của hồ sơ dự tuyển; khả năng tu duy logic và các kỹ năng chuyên môn cần

thiết cho công việc, sức khỏe tổng thể,…

Nhân viên sau khi được tuyển dụng vào Công ty được ký hợp đồng lao động,

phải trải qua quá trình thử việc rồi đến hợp đồng lao động 01 năm, 02 năm và hợp

đồng dài hạn.

Một số tồn tại:

Thứ nhất, về cơ cấu tổ chức, hiện tại mơ hình quản lý thực hiện dự án của

Ban QLDA là mơ hình chun trách. Tuy nhiên thực tế quyền hạn, trách nhiệm cụ

thể của từng cá nhân chưa cụ thể và được coi trọng Ban QLDA và Phòng Kỹ thuật

Cơng ty chưa có bộ phận chun nghiệp hóa trong việc lập, kiểm tra tiến độ, thẩm

định DTCT. Ban lãnh đạo Công ty vẫn chưa tạo lập được một bộ máy quản lý giỏi ở

cả Công ty và Ban QLDA.

Thứ hai, công tác tuyển dụng nhân sự thực hiện dự án của Cơng ty

PTPG.BOT còn sử dụng nhiều hình thức "quan hệ". PTPG.BOT là Cơng ty hoạt

động chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất đông sản nhưng những cán bộ chủ56

chốt ở các Phòng/Ban và lĩnh vực chun mơn còn thiếu, yếu. Việc đăng tuyển

thơng tin tuyển dụng rộng rãi còn hạn chế, yêu cầu tuyển dụng đưa ra chưa thật sự

chi tiết, rõ ràng. Dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh

Thừa Thiên Huế là một dự án lớn, kết cấu phức tạp, thời gian thi cơng kéo dài, do

đó việc tìm được những ứng viên có năng lực thực sự tốt, khả năng quản lý, lãnh

đạo tốt là yêu cầu tối thiểu và cần thiết. Các thành viên được xin vào theo cơ chế

“quan hệ” có mặt bằng trình độ và kinh nghiệm khơng giống nhau, được bố trí ở

nhiều vị trí khác nhau. Điều này dẫn đến một vị trí nhưng có nhiều cá nhân đảm

nhận và ngược lại có những vị trí khơng có cá nhân nào đảm nhận được. Cơ chế

"quan hệ" cũng là nguyên nhân không tạo được động lực lao động tốt đối với những

người được tuyển dụng. Ngoài ra, các cán bộ Ban QLDA đa số là những người rất

trẻ, ít kinh nghiệm. Đó là chưa kể một số quản lý bộ phận chuyên mơn bình thường,

khả năng quản lý, lãnh đạo còn hạn chế.

Thứ ba, việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng trong ngắn hạn, dài hạn của

Cơng ty còn mang nặng tính hình thức, chưa sát và đúng với thực tế. Hầu hết các

nhu cầu nhân sự của Công ty đều là nhu cầu tức thời, phục vụ cho một công việc

cấp bách. Công ty chưa chú trọng tới công tác đào tạo và thu hút nguồn nhân lực

chuyên nghiệp. Đây là một cơng tác khá tốn kém về kinh phí nhưng là một hướng đi

đúng đắn để Công ty phát triển bền vững.57

3.3.2.2. Thực trạng công tác đánh giá và quản lý năng lực nhân sự

Quy trình đánh giá và quản lý năng lực nhân sự được khái quát theo sơ đồ sau:

Bản mô tả công việcKhung năng lực quản lýKhung năng lực nhân viênChuẩn năng lực PTPG.BOT

Kế hoạch đánh giá định kỳ

Thực hiện đánh giáBảng tổng hợp kết quảKế hoạch phát triển cá nhânCác đề xuất, giải pháp sau

đánh giáSơ đồ 3.3: Quy trình đánh giá và quản lý năng lực nhân sự

(Nguồn: Phòng Tổ chức-Hành chính Cơng ty PTPG.BOT)

Theo quy trình trên thì các cá nhân tự thực hiện, cấp quản lý trực tiếp phê

duyệt những nội dung sau: "Bản mô tả công việc; Khung năng lực quản lý; Khung

năng lực nhân viên". Trong khi đó, "Chuẩn năng lực PTPG.BOT; Kế hoạch đánh

giá định kỳ" do các Phòng/Ban, Phó giám đốc Công ty dự thảo, và Giám đốc Công

ty phê duyệt. Việc “Thực hiện đánh giá; Bảng tổng hợp kết quả” do Hội đồng đánh

giá thực hiện. Từ đó các cá nhân sẽ dự thảo "Kế hoạch phát triển cá nhân” được58

người quản lý trực tiếp phê duyệt. Hội đồng đánh giá sẽ có những báo cáo sau đánh

giá và những giải pháp cần thực hiện để phát triển từng cá nhân.Một số tồn tại:

Thực tế cho thấy trong quy trình trên, ngay từ việc xây dựng Bản mơ tả công

việc và khung năng lực nhân viên, quản lý đều được thực hiện chưa tốt. Bản mô tả

công việc chưa được người lao động chú trọng, hầu hết các thành viên chỉ làm để

đối phó khi có kiểm tra của lãnh đạo, cơ quan quản lý chất lượng. Bản mơ tả cơng

việc chính là tập hợp tất cả những yêu cầu công việc cần thực hiện của từng người.

Việc không thực hiện theo bản mô tả công việc ảnh hưởng nhiều tới chất lượng

công việc của các cá nhân và tập thể.

Bên cạnh đó, kế hoạch phát triển cả nhân cũng được thực hiện chưa thật sự

tốt. Các kế hoạch và giải pháp do các cá nhân dự thảo, cấp quản lý trực tiếp phê

duyệt còn hời hợt, chưa đi vào trọng tâm và thực tế hiện tại. Ngoài ra, việc đánh giá

cán bộ thường xuyên định kỳ cũng không được Công ty thực hiện tốt, đặc biệt là tại

Ban QLDA.

Vị trí GĐDA Xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh

Thừa Thiên Huế chưa được coi trọng, trình độ và năng lực còn hạn chế. Đây là một

vị trí then chốt để điều hành, quản lý thực hiện dự án của Công ty. Thực tế cho thấy

quyền quyết định của GĐDA chưa cao, nhiều công việc phải xin ý kiến, xử lý của

Công ty làm chậm tiến độ thi cơng ngồi hiện trường. Việc phân định trách nhiệm

và quyền hạn của Ban QLDA và Phòng Kỹ thuật chưa thực sự rõ ràng. Thậm chí

nhiều cơng việc bị xử lý trùng lặp giữa hai đơn vị này.3.3.3. Thực trạng công tác lựa chọn Nhà thầu

Để thực hiện tốt công tác lựa chọn Nhà thầu trong hoạt động xây dựng, trước

hết Công ty PTPG.BOT xây dựng các quy trình quản lý, tổ chức thực hiện dự án do

Cơng ty làm NĐT. Những quy trình này là cơ sở để các Phòng/Ban biết được trách

nhiệm và quyền hạn của mình.

Phòng Kinh tế Kế hoạch là đơn vị chủ trì xây dựng và giám sát thực hiện quy

trình về quản lý, tổ chức thực hiện dự án. Quy trình quản lý các dự án đầu tư mục

đích giúp cho việc quản lý các dự án đầu tư đang triển khai của Công ty được thuận

lợi, đảm bảo tiến độ đề ra. Trong q trình triển khai, các Phòng/Ban và các Bên cóTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.3: Cơ cấu vốn đầu tư

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×