Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Giám đốc nhà máy

Tham mưu giúp Tổng Giám Đốc công ty trong việc tổ chức, quản lý, điều

hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức thu mua nguyên liệu và các giải

pháp phát triển của nhà máy.

Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc về tất cả các hoạt động của nhà máy

đảm bảo đúng quy định của nhà nước và các quy định, điều lệ của công ty.

 Phó Giám Đốc ngun liệu-nội chính

Thay mặt giám đốc nhà máy trực tiếp điều hành hoạt động của các Phòng,

Ban, Xưởng, Đội. Chịu trách nhiệm điều hành cơng tác đào tạo và phát triển

nguồn nhân lực nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của nhà máy.

Xây dựng kế hoạch thu mua nguyên liệu, kế hoạch đầu tư khuyến nông.

Chịu trách nhiệm công tác đối ngoại với chính quyền địa phương và vùng

ngun liệu mía.

 Phó Giám Đốc sản xuất

Thay mặt giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động của các đơn vị: Xưởng

Đường, Xưởng Cơ Điện, Đội Môi Trường – Cây Xanh.

Xây dựng kế hoạch sản xuất, sửa chữa định kỳ trình giám đốc nhà máy phê

duyệt và triển khai thực hiện.

Điều phối nguồn nhân lực, thiết bị giữa các đơn vị để đảm bảo sản xuất hiệu

quả, an tồn, tiết kiệm.

 Phòng Tổ Chức Hành Chánh

Tham mưu cho Ban Giám Đốc (BGĐ) về công tác tổ chức nhân sự, tuyển

dụng, đào tạo, chế độ chính sách lao động, tiền lương CB.CNV tồn nhà máy.

Quản lý hành chính, hồ sơ lý lịch, hợp đồng lao động, quản lý cấp phát và thu

hồi sổ lao động, theo dõi tổ chức nhân sự tồn nhà máy. Phòng Tài Chính Kế Tốn

Tham mưu cho BGĐ xây dưng kế hoạch sản xuất. Tổng hợp, phân tích, lưu

trữ các thơng tin kinh tế chuyên ngành và các báo cáo quyết tốn tài chính. u

cầu các phòng, ban cung cấp các hồ sơ chứng từ, các báo cáo phục vụ cho cơng

tác kế tốn thống kê. Đại diện nhà máy giao dịch với các đơn vị tài chính, ngân

hàng.

 Phòng Kỹ Thuật Nghiên Cứu Phát Triển

Tham mưu cho lãnh đạo trong việc đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị cho

tồn nhà máy. Quản lý kỹ thuật: số lượng, chất lượng, sửa chữa, bảo trì,… tất cả

máy móc thiết bị của nhà máy.

 Phòng Vật Tư

Cung cấp đầy đủ các vật tư, thiết bị, xăng dầu, hóa chất,… phục vụ cho sản

xuất, cải tạo sửa chữa thiết bị. Tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng vật tư mua

vào.

 Phòng Hóa Nghiệm

Kiểm tra, phân tích các thơng số kỹ thuật sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng

sản phẩm sản xuất, đảm bảo các yêu cầu đã đăng ký. Kiểm tra, đánh giá chất

lượng đầu vào của mía ngun liệu, các hóa chất để chế biến thực phẩm.

 Phòng Nơng Vụ

Tham mưu kịp thời cho lãnh đạo về các chính sách, giá cả thu mua mía

nguyên liệu. Theo dõi số lượng, kiểm tra chất lượng mía nguyên liệu đầu vào,

thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo theo quy định.

 Xưởng Cơ ĐiệnSửa chữa và chế tạo các thiết bị cơ – điện phục vụ sản xuất. Yêu cầu các đơn

vị có liên quan cùng phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công

việc của xưởng.

 Xưởng Đường

Tiếp nhận, quản lý, điều động công nhân nhằm phục vụ cho việc sản xuất

trong phạm vi xưởng. Tổ chức quản lý theo dây chuyền sản xuất bao gồm: cơ sở

vật chất, máy móc thiết bị trong xưởng sản xuất.

 Đội Môi Trường Cây Xanh

 Quản lý, diều hành đội xe tải của nhà máy, các xe phải đảm bảo yêu cầu

kỹ thuật và an toàn. Theo dõi và xử lý chất thải theo đúng quy định hiện hành

về môi trường

 Đội Bảo Vệ

Bảo quản tài sản chung của toàn nhà máy. Vận hành và bảo quản hệ thống

phòng cháy chữa cháy.

3.2.2. Quy trình cơng nghệ sản xuất đường

Mía ngun liệu chín tại các hộ nơng dân và tổ hợp tác xã được thu hoạch

bằng phương pháp thủ công . Mía nguyên liệu được thu mua bởi Nhà máy

đường Phụng Hiệp ( Phòng nơng vụ chịu trách nhiệm thu mua cho nhà máy )

hoặc qua trung gian các doanh nghiệp chun thu mua mía. Sau đó mía được

vận chuyển nhà máy bằng ghe với trọng tải lớn từ 10-50 tấn. Các phương tiện

vận tải mía trước khi được vào nhà máy phải được thơng qua Cảng vụ - thuộc

Phòng Nơng vụ để ghi các thơng tin về giống mía, trọng tải ghe, số ghe, người

đại diện,… Mẫu mía của từng ghe sẽ được đem kiểm tra chất lượng để quyết

định việc thu mua hợp lý. Ngoài ra dựa trên kết quả đó để điều chỉnh các thơng

số kỹ thuật để có q trình sản xuất phù hợp. Sau khi mía được kiểm tra chất

lượng, nếu đạt tiêu chuẩn tiếp nhận thì sẽ được cẩu từ ghe lên bàn cân để xác

định lại trọng lượng. Sau đó tiếp tục cẩu mía đưa vào xưởng đường sản xuất đểép mía sản xuất ra đường. Mía trong xưởng đường sẽ được ép với quy trình

máy móc thiết bị cơng nghệ hiện đại Halal của Ấn Độ đạt tiêu chuẩn ISO

50001:2011 để cho ra các hạt đường. Sản phẩm cuối cùng là đường được đóng

gói vào các bao 15-50kg hoặc các bịt bao nhựa 0.5-1 kg. Đường sau đó được

vận chuyển đến kho và cửa hàng bán lẻ của nhà máy được đặt trước nhà máy.

Đường trong kho sẽ được vận chuyển theo đơn hàng của công ty bán cho các

nhà phân phối khác và một phần được vẩn chuyển đến Công ty cổ phần mía

đường Cần Thơ tại Vị Thanh.Hình 3. 4 Quy trình sản xuất đường của nhà máy đường Phụng Hiệp

(Nguồn: phòng tổ chức hành chính)CHƯƠNG 4

QUY TRÌNH THU MUA NGUN LIỆU CỦA

NHÀ MÁY ĐƯỜNG PHỤNG HIỆP

4.1.Các giống mía nguyên liệu phổ biến

Các giống mía nguyên liệu phổ biến như sau:

Bảng 4.1 Các giống mía nguyên liệu NMĐ Phụng Hiệp thu mua.

Giống míaĐặc điểm hình tháiĐặc điểm cơng - nơng nghiệpSuphanburi

7Thân to, màu xanh ẩn

vàngKháng sâu đục thân và bệnh than.

Nâng suất trên 150 tấn/ha.

Thời gian thu hoạch sau 12 tháng

Chữ đường trên 10.ROC22Lá màu xanh, thân lá

trung bình, chiều rộng lá

hẹp, lá rủ hình cung, dễ

bóc lá.Kháng sâu, bệnh tốt.

Thời gian thu hoạch 10 - 11 tháng

Năng suất trên 120 tấn/ha

Chữ đường trên 11ROC16Không đổ ngã. Khả năng tái sinh,

Thế lá thẳng đứng, hơi rủ lưu gốc tốt

ở chóp lá, có màu xanh

Năng suất trên 120 tấn/ha.

lục nhạt

Thời gian thu hoạch 10-11 tháng.

Chữ đường trên 11.QĐ 11Khả năng tái sinh, lưu gốc tốt

Thời gian thu hoạch từ 10-12

Lá to trung bình, mọc

tháng.

thẳng và mỏng

Năng suất trên 150 tấn/ha.

Chữ đường trên 10 - 12.K92 - 11K88 - 92K88 - 65Khả năng tái sinh, lưu gốc tốt, ít đổ

Phiến lá nhỏ, thế lá hơi ngã

rũ. Tai lá trong ngắn và Thời gian thu hoạch trên 11 tháng.

tai lá ngồi khơng có.

Năng suất trên 150 tấn/ha.

Chữ đường 10-11.Khả năng tái sinh, lưu gốc tốt,

thích

hợp

trồng

rãi

vụ.

Lá màu xanh nhạt, phiến Thời gian thu hoạch trên 12 tháng.

Thời gian thu hoạch trên 12 tháng.

lá rộng, dài và cứng.

Năng suất trên 150 tấn/ha.

Chữ đường 10-12.Lá màu xanh hơi dài,

rộng, dài và cứngKhả năng tái sinh, lưu gốc tốt, ít

đổ

ngã.

Thời gian thu hoạch trên 12 tháng.

Năng suất trên 150 tấn/ha.

Chữ đường 10-11.(Nguồn: Phòng nơng vụ)

4.2.Thu mua mía ngun liệu

 Mục đích

Thủ tục mua mía xác đònh cách thức tiến hành thu

mua mía nguyên liệu, tiếp nhận mía nguyên liệu nhằm

phục vụ cho Nhà máy sản xuất ổn đònh.

 Phạm vi áp dụng

Thủ tục này áp dụng cho việc thu mua nguyên liệu

mía, không áp dụng cho việc thu mua nguyên vật liệu

khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×