Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các giống mía nguyên liệu phổ biến như sau:

Các giống mía nguyên liệu phổ biến như sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

K92 - 11K88 - 92K88 - 65Khả năng tái sinh, lưu gốc tốt, ít đổ

Phiến lá nhỏ, thế lá hơi ngã

rũ. Tai lá trong ngắn và Thời gian thu hoạch trên 11 tháng.

tai lá ngồi khơng có.

Năng suất trên 150 tấn/ha.

Chữ đường 10-11.Khả năng tái sinh, lưu gốc tốt,

thích

hợp

trồng

rãi

vụ.

Lá màu xanh nhạt, phiến Thời gian thu hoạch trên 12 tháng.

Thời gian thu hoạch trên 12 tháng.

lá rộng, dài và cứng.

Năng suất trên 150 tấn/ha.

Chữ đường 10-12.Lá màu xanh hơi dài,

rộng, dài và cứngKhả năng tái sinh, lưu gốc tốt, ít

đổ

ngã.

Thời gian thu hoạch trên 12 tháng.

Năng suất trên 150 tấn/ha.

Chữ đường 10-11.(Nguồn: Phòng nơng vụ)

4.2.Thu mua mía ngun liệu

 Mục đích

Thủ tục mua mía xác đònh cách thức tiến hành thu

mua mía nguyên liệu, tiếp nhận mía nguyên liệu nhằm

phục vụ cho Nhà máy sản xuất ổn đònh.

 Phạm vi áp dụng

Thủ tục này áp dụng cho việc thu mua nguyên liệu

mía, không áp dụng cho việc thu mua nguyên vật liệu

khác. Các bảng biểu mẫu

Bảng 4.1 Bảng biểu mẫu

STTTÊN BIỄU MẪUSỐ HIỆU01Bảng đăng ký sản lượng TT.PNV.TTMM-BM 01

của nhà cung ứng02Bảng phân bổ thực hiện TT.PNV.TTMM-BM 02

giao mía03Biên bảnTT.PNV.TTMM-BM 0304Phiếu thanh toán tiền míaTT.PNV.TTMM-BM 0405Sổ tiếp nhậnTT.PNV.TTMM-BM 0506Phiếu cân & chất lượng sản TT.PNV.TTMM-BM 06

phẩm07Sổ tổng hợp cân míaTT.PNV.TTMM-BM 0708Báo cáo cân míaTT.PNV.TTMM-BM 0809Báo cáo hoạt động nguyên TT.PNV.TTMM-BM 09

liệu10Phiếu ưu đãi giao mía11Phân tích và đánh giá chất TT.PNV.TTMM-BM 11TT.PNV.TTMM-BM10lượng nhà cung ứng

( Nguồn: Phòng nơng vụ )

 Mơ tả

 Khi Nhà máy chuẩn bò vào vụ mía mới , phòng

Nông vụ sẽ cử nhân viên đi khảo sát lấy mẫu mía

giao phòng Hóa nghiệm phân tích chữ đường để xác

đònh chất lượng mía.Phòng Hóa nghiệm báo cáo kết

quả chữ đường cho BGĐ Nhà máy. Sau khi Tổng giám đốc Cty thông báo thời gian

vào vụ và giá thu mua mía chính thức. Phòng Nông Vụ

sẽ mời các nhà cung ứng (tổ thu mua) họp để thông

báo cho NCƯ biết về thời gian tiếp nhận mía và giá

cả thu mua mía.

 Trước khi tiếp nhận mía chính thức Phòng Nông Vụ

sẽ cho các NCƯ đăng ký sản lượng giao mía một lần

theo khả năng cung cấp theo biểu mẫu số hiệu:

TT.PNV.TTMM-BM01, sau đó Phòng Nông Vụ sẽ lập bảng

phân bổ thực hiện giao mía một lần trước khi tiếp

nhận mía theo biểu mẫu: TT.PNV.TTMM-BM02 trình BGĐ

phê duyệt .

 Trường hợp nhà máy ký kết hợp đồng bao tiêu

với các hộ dân trồng mía thì hàng tháng nhân viên

đầu tư phải thực hiện cấp phát phiếu ưu đãi giao mía

cho nông dân theo biễu mẫu số hiệu: TT.PNV.TTMMBM10. Có danh sách ký nhận gởi về phòng nông vụ.

 Khi ghe mía đến Nhà máy đăng tài nhân viên

tiếp nhận phải đánh giá tạp chất bằng cảm quan

trước (nếu có chỉ đạo), sau đó tiếp nhận mía theo

bảng phân bổ thực hiện giao mía (nếu có chỉ đạo)

hoặc tiếp nhận bình thường, trong ca phải chuyển

phiếu ưu đãi giao mía( nếu có) lên nhà cân, trường

hợp chương trình quản lý phần mềm bò sự cố thì nhân

viên tiếp nhận lập biên bảnchuyển lên nhà câncho nhân viên cân. Sau đó nhân viên nhà cân sẽ

trình cho LĐ phòng (nếu có) hoặc Trưởng, Phó ca xem

xét giải quyết. Nhân viên cân thực hiện cân mía theo thứ tự tiếp

nhận và hoàn thành hồ sơ, sau đó ghi nhận các

thông tin cần thiết vào sổ tổng hợp cân mía số hiệu

TT.PNV.TTMM-BM07 và báo cáo cân mía số hiệu:

TT.PNV.TTMM-BM08.

 Việc phân tích chữ đường sẽ do phòng Hóa

Nghiệm thực hiện & kết quả chữ đường sẽ được hiện

trực tiếp lên bảng quang báo, trường hợp bò sự cố

không hiện chữ đường lên được thì nhân viên cân mía

phải lập biên bản báo mẫu bằng tay có xác nhận

của Trưởng ca.

 Nhân viên cân hoặc nhân viên tiếp nhận chòu

trách nhiệm lập biên bản các ghe vi phạm qui đònh

của Nhà máy (nếu có).

 Nhân viên phòng Hóa nghiệm sẽ tiến hành

đánh giá tạp chất (nếu có), sau đó cung cấp kết quả

cho nhân viên cân mía để hoàn thành hồ sơ cân mía.

 Khi bàn giao ca Kíp trưởng cân mía phải kiểm tra lại

toàn bộ các số liệu, dữ liệu có liên quan đến hồ sơ

cân mía cho ca kế tiếp và chuyển hồ sơ cân mía về

Phòng Nông Vụ, kèm theo phiếu ưu đãi giao mía(nếu

có) trong hồ sơ đã cân xong.

 NVTH& TTTM kiểm tra lại các hồ sơ cân mía do Kíp

trưởng cân mía chuyển về, tổng hợp lại và theo dõi khi

lãnh đạo và BGĐ cần báo cáo.

 NVTH& TTTM lập hồ sơ thanh toán tiền mía chuyển

về phòng TC-KT không quá 14 giờ 30 trong ngày, ngoại

trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ tết. Hồ sơ thanh

toán tiền mía gồm: phiếu thanh toán tiền mía, phiếucân, phiếu ưu đãi giao mía (nếu có), phiếu đánh giá

tạp chất (nếu có) …

 Hàng ngày NVTH& TTTM làm báo cáo hoạt động

nguyên liệu theo biểu mẫu số hiệu: TT.PNV.TTMM-BM09

gởi lên mạng nội bộ, hàng tháng tổng hợp sản lượng

giao mía của các NCƯ trình lãnh đạo phòng nhận xét

và đánh giá khả năng giao mía tháng kế tiếp . Đến

cuối vụ sản xuất tiến hành đánh giá & phân tích

chất lượng giao mía của NCƯ theo biểu mẫu số hiệu:

TT.PNV.TTMM-BM11 trình LĐ.PNV và BGĐ Nhà máy. Trên cơ

sở đánh giá sẽ có các hình thức khen thưởng động

viên và làm cơ sở cho việc xem xét lựa chọn NCƯ cho

vụ mía sau.

 Lưu đồHình 4.1 lưu đồ quy trình thu mua mía ngun liệu

(nguồn: Phòng nơng vụ)CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1.Kết luận

 Thuận lợi

 Nhà máy thực hiện chính sách thu mua theo từng

mắc chữ đường, có hỗ trợ đối với các vùng mía có

ký kết hợp đồng bao tiêu, các tổ thu mua mía (doanh

nghiệp) đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và

phương tiện cung cấp mía cho Nhà máy.

 Việc hiển thò kết quả chữ đường bằng hệ thống

quang báo & kết quả chữ đường được báo trực tiếp

trong phiếu cân mía và phát trực tiếp cho khách hàng

một cách minh bạch. Nên các DN cung ứng mía cũng

mạnh dạn hơn trong việc thu mua và cung cấp mía

nguyên liệu về Nhà máy.

 Việc thanh toán tiền mía hàng ngày được thực

hiện nhanh chóng và kòp thời đã góp phần không

nhỏ trong việc huy động mía.

 Khâu tiếp nhận nguyên liệu, giải mã chữ đường

được thực hiện trực tiếp lên bảng quang báo, hồ sơ mía

có cải tiến nhanh, gọn nên rất thuận lợi cho việc cung

cấp mía nguyên liệu đối DN cung ứng mía.

 Được sự quan tâm của Ban TGĐ công ty và BGĐ

Nhà máy nên giá cả thu mua nhanh chóng thay đổi kòp

thời theo từng thời điểm.

 Việc thưởng mía đạt CCS cao cho DN cung ứng mía cũng

góp phần không nhỏ trong việc huy động mía vụ 20162017.

 Khó khăn Năm nay do thời tiết bất thường mưa trái mùa kéo dài, làm ảnh hưởng tới

mùa vụ mía nguyên liệu trong vùng. Kéo dài thời gian sinh trưởng lượng mía

chín khơng đồng đều so với cùng kì năm trước, nên gặp nhiều khó khăn trong

việc tập kết mía.

 Có nhiều Nhà máy cùng tham gia thu mua trên

một vùng mía nguyên liệu nên việc cạnh tranh về giá

cả thu mua của các Nhà máy diễn biến phức tạp,

dẫn đến việc tập kết nguyên liệu gặp không ít khó

khăn.

 Chính quyền đòa phương mặc dù được hỗ trợ huê

hồng trong việc vận động cung cấp mía, nhưng việc

thực hiện phối hợp với Nhà máy trong công tác vận

động có tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế.

 Việc thực hiện hợp đồng bao tiêu của người dân

thông qua người đại diện ký hợp đồng, người dân có

thực hiện bán trực tiếp cho Nhà máy nhưng sản lượng

không đáng kể, đa số người dân bán mía thông qua

các Doanh Nghiệp cung ứng mía.

6.2.Kiến nghị

 Cơng ty cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO) cần nghiên cứu tạo ra

các giống mía phù hợp với sự thay đổi thời tiết hiện nay để giao cho nơng dân

cả nước nói chung và các tỉnh ĐBSCL nói riêng trồng sau đó thu mua lại của

họ. Để hạn chế việc trồng đại trà nhiều giống mía kém chất lượng và sản lưởng

do ảnh hưởng của thời tiết. Góp phần làm giảm thời gian ngừng hoạt động và

hoạt động thu mua của Nhà máy đường Phụng Hiệp

 Đơn giản hóa các giấy tờ liên quan đến quy trình thu mua cho doanh

nghiệp cũng như là người dân để tiết kiệm thời gian mía vào xưởng cũng như là

các chi phí liên quan.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các giống mía nguyên liệu phổ biến như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×