Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Như vậy, chế phẩm Trichoderma và Streptomyces có ý nghĩa rất lớn trong việc tăng số lượng các vi sinh vật có ích trong đất, giúp kích thích bộ rễ cây ớt phát triển làm tăng khả năng sinh trưởng phát triển cũng như khả năng chống chịu sâu bệnh hại của cây.

Như vậy, chế phẩm Trichoderma và Streptomyces có ý nghĩa rất lớn trong việc tăng số lượng các vi sinh vật có ích trong đất, giúp kích thích bộ rễ cây ớt phát triển làm tăng khả năng sinh trưởng phát triển cũng như khả năng chống chịu sâu bệnh hại của cây.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Như vậy, chế phẩm Trichoderma và Streptomyces có ý nghĩa rất lớn trong việc tăng số lượng các vi sinh vật có ích trong đất, giúp kích thích bộ rễ cây ớt phát triển làm tăng khả năng sinh trưởng phát triển cũng như khả năng chống chịu sâu bệnh hại của cây.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×