Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

98hứng thú, đam mê nghề nghiệp.

-Có nhiều hình thức GDHN khác nhau trong trường THPT nhưng phổ biến nhất là

hình thức tổ chức các buổi hội thảo hướng nghiệp tại trường.

- Những lực lượng chính tham gia vào cơng tác hướng nghiệp chính là ban giám

hiệu và GV chủ nhiệm.

- Hiệu quả hoạt động hướng nghiệp được các thầy cô và các em HS đánh giá thuộc

vào loại TB.

- Thuận lợi trong hoạt động GDHN: Có nhiều thơng tin về các ngành nghề, có sự

phối hợp một cách đồng bộ giữa Ban Giám hiệu - Giáo viên - Đoàn thanh niên và người

học quan tâm, hứng thú với hoạt động hướng nghiệp trong trường.

- Khó khăn trong hoạt động GDHN: Thiếu thông tin về các ngành nghề và thiếu

cán bộ chuyên trách (tâm lý - giáo dục) làm công tác hướng nghiệp

Về thực trạng quản lý GDHN tại trường THPT thị xã Thuận An – Bình Dương, có

nhữnG đặc điểm sau:

- Mức độ thường xuyên và hiệu quả hoạt động của các chức năng kế hoạch hóa, tổ

chức – chỉ đạo, kiểm tra – đánh giá và quản lý các điều kiện phục vụ GDHN chỉ đạt ở

mức độ TB.

- Khó khăn trong quản lý GDHN: Cơng tác bồi dưỡng chun mơn, huấn luyện

cho lực lượng thực hiện GDHN còn yếu; ít được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, lực

lượng giáo dục; chưa có hệ thống văn bản, qui định, qui chế, tài liệu hướng dẫn khoa học,

đầy đủ và thiếu thời gian do lịch học/dạy dày đặc

- Yếu tố ảnh hưởng cao nhất đến quản lý GDHN là nhận thức và năng lực của

CBQL.

Các biện pháp quản lý GDHN được đề xuất vừa cần thiết và vừa khả thi đối với

q trình quản lý GDHN. Đó là 5 nhóm biện pháp:

Nhóm biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục hướng

nghiệp

Nhóm biện pháp 2: Nâng cao hiệu quả kế hoạch hóa cơng tác giáo dục hướng

nghiệp99Nhóm biện pháp 3: Nâng cao hiệu quả tổ chức và chỉ đạo công tác giáo dục hướng

nghiệp

Nhóm biện pháp 4: Nâng cao hiệu quả kiểm tra cơng tác giáo dục hướng nghiệp

Nhóm biện pháp 5: Đảm bảo điều kiện thuận lợi cho giáo dục hướng nghiệp

2. Khuyến nghị

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ban hành chủ trương, chính sách GDHN cho HS THPT trên tồn quốc và đổi mới

căn bản chương trình GDHN theo hướng khoa học, học hỏi kinh nghiệm từ nước ngồi để

tăng cường tính hội nhập quốc tế cho GDHN và HS THPT của Việt Nam.

- Thực thi chính sách đào tạo các chuyên gia về GDHN để phục vụ nhu cầu GDHN

của HS. Chỉ đạo các trường Đại học đoà tạo chuyên ngành GDHN và thành lập mã ngành,

mã nghề cho những người thực hiện GDHN.

2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thực hiện tốt vai trò trung gian giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các trường

THPT trong việc triển khai, báo cáo và hỗ trợ GDHN, quản lý GDHN.

- Phối hợp với Sở Nội vụ để tăng chỉ tiêu cho GV chuyên trách về hướng nghiệp.

- Sở phát huy vai trò chủ động trong việc trực tiếp phụ trách chỉ đạo, định hướng

GDHN.

2.3. Đối với trường THPT tại tỉnh Bình Dương

- Hiệu trưởng phát huy nội dung GDHN: phân tích các tiêu chí chọn nghề và cung

cấp thông tin về nhu cầu của xã hội và cơ hội việc làm của các loại ngành nghề để giúp

HS lựa chọn nghề vừa phù hợp với bản thân vừa phù hợp với xã hội.

- Tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các lực lượng trong và ngoài

trường để tận dụng, phát huy sự đóng góp của họ trong việc hướng nghiệp cho HS THPT.

- Chú trọng phân bổ kinh phí cho việc GDHN tại trường.

- Xây dựng phòng tham vấn có chức năng GDHN ngay tại trường và phát triển

hình thức GDHN thơng qua các chuyên viên tư vấn hướng nghiệp.100TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), TL bồi dưỡng GV thực hiện chương trình SGK

lớp 10 THPT – Hoạt động GDHN, NXB GD.

2. Bùi Văn Hưng (2013), Quản lý hoạt động GDHN trong các trường nghề đáp

ứng yêu cầu của thị trường lao động.

3. Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chiến lược phát triển giáo dục giai

đoạn 2011- 2020.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6. Đào Thị Oanh (2008), Tâm lý học lao động, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội.

7. Đào Văn Lê (2009), Thực trạng quản lý hoạt động hướng nghiệp ở các trường

trung học phổ thông thành phố Cần Thơ .

8. Đinh Kiền (2011), “Biện pháp quản lý công tác GDHN của hiệu trưởng các

trường Thừa Thiên Huế” – Huế.

9. Đoàn Thị Thu Hà (2009), Giáo trình “Khoa học quản lý” – Tập 2 – NXB

KH&KT.

10. Hội thảo khoa học quốc gia: Tư vấn tâm lý-giáo dục: Lý luận, thực tiễn và định

hướng phát triển- TP Hồ Chí Minh -2-2006

11. Kỷ yếu hội thảo đối thoại Pháp- Á Vấn đề và hướng đi cho giáo dục hướng

nghiệp tại Việt Nam, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 01/2005.

12. Lê Thanh Bình (2007), “Các biện pháp quản lý công tác GDHN của hiệu

trưởng THPT tỉnh Đồng Tháp” – Huế.

[13] Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2012) Nghiên cứu chức năng của hiệu trưởng

trường trung học phổ thông Việt Nam thời kỳ đổi mới phục vụ công tác bồi dưỡng

hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu xã hội, Luận án tiến sĩ.101[14] Luật giáo dục số 38/2005/QH 11 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ

Nghĩa Việt Nam ngày 27/06/2005.

[15] Ngơ Viết Đức (2009) “Kế hoạch hóa công tác quản lý”

[16] Nguyễn Bá Đạt, Về tư vấn tâm lý – hướng nghiệp ở trương THPT – NCGD số

61/7-2003.

[17] Nguyễn Văn Hộ - Nguyễn Văn Lê (2004), “Tăng cường phối hợp nhà trường

với cha mẹ học sinh để làm tốt công tác hướng nghiệp”, TCGD, số 39.

[18] Nguyễn Đức Trí (2006), “GDHN trong trường phổ thơng vấn đề và định

hướng giải pháp’, TCGD, số 146.

[19] Phạm Tất Dong (1989), “Giúp Bạn chọn nghề”

[20] Phan Thị Tố Oanh (2004), Thực trạng và biện pháp đẩy mạnh công tác hướng

nghiệp tại các trường THPT ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.

[21] Phạm Tất Dong - Nguyễn Như Ất (2000), Sự lựa chọn tương lai tư vấn hướng

nghiệp nghề.NXB Thanh Niên.

[22] Quang Dương (2010), Tư vấn hướng nghiệp, NXB Trẻ.

[23] Tài liệu tập huấn “Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học”,

NXB Giáo Dục, 2013.

[24] Thông tư 12/2011/TT BGDĐT ngày 28/08/2011 “Điều lệ trường THCS,

trường THPT và trường phổ thơng có nhiều cấp học”

[25] Văn kiện Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Bình Dương Lần Thứ IX năm 2010

WEBSITE

1. http://maxreading.com/sach-hay/dinh-huong-nghe-nghiep/nhung-nhiem-vuchung-cua-huong-nghiep-38165.html truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2015.

2. http://thuanan.binhduong.gov.vn

3. http://vietbao.vn/Giao-duc/Giao-duc-huong-nghiep-Nhung-con-so-lam-giatminh/45124314/202 truy cập ngày 12 tháng 5 năm 2015.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×