Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ MẪU ĐÁNH GIÁ KPIs

MỘT SỐ MẪU ĐÁNH GIÁ KPIs

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước thực hiệnNội dung chi tiết

+ Vị trí kiểm hóa

- Liệt kê tồn bộ danh mục vi phạm có thể xảy ra cho

từng vị tríXây dựng cấp độ vi phạmXác định gồm 5 cấp độ

- Cấp độ 1: Các lỗi vi phạm không nghiêm trọng, hầu

như không ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh

- Cấp độ 2: Các lỗi vi phạm ít nghiêm trọng, ít ảnh

hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh

- Cấp độ 3: Các lỗi vi phạm tương đối nghiêm trọng,

có ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh

- Cấp độ 4: Các lỗi vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng

lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh

- Cấp độ 5: Các lỗi vi phạm rất nghiêm trọng, ảnhChia nhóm cho các danh mụchưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh

- Nhóm các vi phạm có tính chất tương đồng/ mức độvi phạm làm 05 nhóm và nhómảnh hưởng tương tự nhau vào một nhómcác vi phạm có tính chất tương- Đánh giá các cấp độ tương ứng cho từng nhómđồng

Xây dựng bảng đánh giá KPIs- Bảng đánh giá KPIs cho từng vị trí phải thể hiệncho từng vị tríđược các lỗi vi phạm có thể xảy ra cho từng vị trí

- Áp mức điểm (cấp độ) cho từng lỗi vi phạm trong

bảng đánh giá

- Bảng đánh giá vi phạm phải thể hiện được tổng điểm

vi phạm trong 1 tháng là bao nhiêu, với số lần vi phạm

cho từng lỗi là bao nhiêu? và mức thưởng, phạt cụ thể

là như thế nào? mức tiền để áp tính tiền thưởng, phạt

25Bước thực hiệnNội dung chi tiết

trong tháng là bao nhiêu (có thể dựa ln vào tiền

lương trong 1 tháng hoặc đưa ra con số tiền để tính

tiền phạt cho từng vị trí)

- Bảng đánh giá cần thể hiện được có thưởng khi hồn

thành cơng việc tốt (khơng vi phạm lỗi, vi phạm rất ít

và lỗi vi phạm không nghiêm trong) và bị phạt khi viXây dựng KPIs cho trung tâmphạm lớn, nghiêm trọng và mắc lỗi vi phạm nhiều lần

Bảng đánh giá KPIs cho cả trung tâm hoặc bưu cục

cần thể hiện được cả chỉ tiêu sản lượng/doanh số và

thể hiện được chất lượng công việc. Hướng xây dựng

KPIs cho cả bưu cục/ trung tâm cụ thể:

- Lấy tổng điểm vi phạm trung bình của 1 lao động

(Bằng tổng số lỗi vi phạm của trung tâm chia cho số

lao động tham giá đánh giá KPIs của trung tâm đó) áp

mức vi phạm tương tự cho từng cá nhân, xem thuộc

đánh giá loại A hay B hayC..... và cách tính mức tiền

phạt/ thưởng như cho cá nhân

- Còn về chỉ tiêu sản lượng/ doanh số: Đưa ra 3 cấp độ

và đưa ra mức thưởng/ phạt cho từng cấp độ, cụ thể là:

+ Không đạt chỉ tiêu: Phạt 2 triệu cho cả trung tâm

+ Đạt chỉ tiêu: Thưởng 1 triệu cho cả trung tâm

+ Vượt chỉ tiêu: Có thể xây dựng các mức khác nhau

cho cấp độ này như vượt 10% thì được thưởng 2 triệu,

vượt 20% thì được thưởng 3 triệu....

- Cộng mức thưởng/ phạt theo chất lượng và số lượng

vào với nhau ra mức thưởng/ phạt cho cả trung tâm2627Mẫu số: 02

PHIẾU XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ HỒN THÀNH CƠNG VIỆC

(Dành cho chức danh thuộc tổ văn hóa – văn nghệ)

A. THƠNG TIN CHUNG

1. Tên người thực hiện:

2. Chức danh (Ghi đầy đủ, rõ ràng tên chức danh/ vị trí công việc đang thực hiện):

3. Đơn vị (Ghi từ bộ phận và tương đương trở lên):

B. XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ HỒN THÀNH CƠNG VIỆC

1.1. Mức độ hồn thành về chỉ tiêu cơng việc đặt ra

Dựa trên kế hoạch hàng năm trình UBND đã được phê duyệt, các quy định tiêu chí của Trung tâm văn hóa thể thao của huyện

được ban hành, kế hoạch hoặc chỉ tiêu được giao hàng tháng để đánh giá mức độ hồn thành cơng việc.

TT1Nội dung cơng việc đượcChỉ tiêuKết quảgiao/ kế hoạch công việcđược giaođạt đượctrong tháng

Tuyên truyền phục vụ nhiệm1cuộc/nămvụ chính trịTiêu chí sếp loại(Lãnh đạo2cuộc- Hồn thành >100% so với kế hoạch: 5 điểm(200% so- Hoàn thành từ 80% đến 100% so với kế hoạch:với kế4 điểmhoạch)- Hoàn thành từ 50% đến 80% so với kế hoạch: 3

28Điểm

đánh giá)

5TTNội dung công việc đượcChỉ tiêuKết quảgiao/ kế hoạch cơng việcđược giaođạt đượcTiêu chí sếp loạiĐiểm

(Lãnh đạotrong thángđánh giá)

điểm

- Hoàn thành từ 30% đến 50% so với kế hoạch: 2

điểm2Tổ chức các lớp năng khiếu,2 lớpngành nghề chuyên môn được- Dưới 30% so với kế hoạch: 1 điểm

1 lớp (50% - Hoàn thành >100% so với kế hoạch: 5 điểm

kế hoạch)thực hiện trong tháng3- Hoàn thành từ 80% đến 100% so với kế hoạch:

4 điểm

- Hoàn thành từ 50% đến 80% so với kế hoạch: 3

điểm

- Hoàn thành từ 30% đến 50% so với kế hoạch: 2

điểm3Tổ chức các lần liên hoan, hội1 lần- Dưới 30% so với kế hoạch: 1 điểm

- Hoàn thành >100% so với kế hoạch: 5 điểm0 lầnthi, hội diễn, hội trợ triển lãm- Hoàn thành từ 80% đến 100% so với kế hoạch:tổ chức trong tháng4 điểm

- Hoàn thành từ 50% đến 80% so với kế hoạch: 3

điểm

- Hoàn thành từ 30% đến 50% so với kế hoạch: 2

291TTNội dung công việc đượcChỉ tiêuKết quảgiao/ kế hoạch cơng việcđược giaođạt đượcTiêu chí sếp loạiĐiểm

(Lãnh đạotrong thángđánh giá)

điểm4Duy trì hoạt động thường3 câu lạc bộxuyên của câu lạc bộ2 câu lạc- Dưới 30% so với kế hoạch: 1 điểm

- Hoàn thành >100% so với kế hoạch: 5 điểmbộ (đạt- Hoàn thành từ 80% đến 100% so với kế hoạch:67%)4 điểm3- Hoàn thành từ 50% đến 80% so với kế hoạch: 3

điểm

- Hoàn thành từ 30% đến 50% so với kế hoạch: 2

điểm

5Hoạt động xây dựng gia đình20 hộvăn hóa, nếp sống văn hóa, bảo15 hộ (đạt- Dưới 30% so với kế hoạch: 1 điểm

- Hoàn thành >100% so với kế hoạch: 5 điểm75%)- Hoàn thành từ 80% đến 100% so với kế hoạch:tồn văn hóa dân tộc34 điểm

- Hoàn thành từ 50% đến 80% so với kế hoạch: 3

điểm

- Hoàn thành từ 30% đến 50% so với kế hoạch: 2

điểm6Thu hút nhân dân hưởng thụ và30 người25 người

30- Dưới 30% so với kế hoạch: 1 điểm

- Hoàn thành >100% so với kế hoạch: 5 điểm4TTNội dung công việc đượcChỉ tiêuKết quảgiao/ kế hoạch công việcđược giaođạt đượctrong tháng

tham gia các hoạt động, sángTiêu chí sếp loạiĐiểm

(Lãnh đạo

đánh giá)(đạt 83%)tạo văn hóa- Hồn thành từ 80% đến 100% so với kế hoạch:

4 điểm

- Hoàn thành từ 50% đến 80% so với kế hoạch: 3

điểm

- Hoàn thành từ 30% đến 50% so với kế hoạch: 2

điểm7Tổ chức các lớp hướng dẫn2 lớpnghiệp vụ văn hóa – văn nghệ2 lớp (đạt- Dưới 30% so với kế hoạch: 1 điểm

- Hoàn thành >100% so với kế hoạch: 5 điểm100%)- Hoàn thành từ 80% đến 100% so với kế hoạch:cho cho cán bộ nhà văn hóa thị4 điểmtrấn, xã- Hồn thành từ 50% đến 80% so với kế hoạch: 34điểm

- Hoàn thành từ 30% đến 50% so với kế hoạch: 2

điểm

8Biên soạn các tài liệu hướng

dẫn nghiệp vụ văn hóa – văn2 loại1 loại (đạt- Dưới 30% so với kế hoạch: 1 điểm

- Hoàn thành >100% so với kế hoạch: 5 điểm50%)- Hoàn thành từ 80% đến 100% so với kế hoạch:nghệ cho cán bộ văn hóa thị4 điểm

313TTNội dung công việc đượcChỉ tiêuKết quảgiao/ kế hoạch công việcđược giaođạt đượcTiêu chí sếp loạiĐiểm

(Lãnh đạotrong thángđánh giá)trấn, xã- Hồn thành từ 50% đến 80% so với kế hoạch: 3

điểm

- Hoàn thành từ 30% đến 50% so với kế hoạch: 2

điểm

- Dưới 30% so với kế hoạch: 1 điểmĐiểm trung bình3,251.2. Mức độ hồn thành về chất lượng cơng việc

TT1Nội dung công việc đượcKết quảgiao/ kế hoạch công việcđạt đượctrong tháng

Tuyên truyền phục vụ nhiệmTốtvụ chính trịTiêu chí sếp loạiĐiểm

(Lãnh đạo- Hoàn thành xuất sắc: 5 điểmđánh giá)

4- Hoàn thành tốt: 4 điểm

- Hoàn thành/ đạt: 3 điểm

- Chưa đạt, cần cố gắng: 2 điểm2Tổ chức các lớp năng khiếu,Hồn- Khơng hồn thành cơng việc được giao: 1 điểm

- Hồn thành xuất sắc: 5 điểmngành nghề chun mơn đượcthành- Hồn thành tốt: 4 điểmthực hiện trong tháng- Hoàn thành/ đạt: 3 điểm

323TTNội dung công việc đượcKết quảgiao/ kế hoạch công việcđạt đượcTiêu chí sếp loạiĐiểm

(Lãnh đạotrong thángđánh giá)

- Chưa đạt, cần cố gắng: 2 điểm3Tổ chức các lần liên hoan, hộiHoàn- Khơng hồn thành cơng việc được giao: 1 điểm

- Hồn thành xuất sắc: 5 điểmthi, hội diễn, hội trợ triển lãmthành- Hoàn thành tốt: 4 điểmtổ chức trong tháng3- Hoàn thành/ đạt: 3 điểm

- Chưa đạt, cần cố gắng: 2 điểm4Duy trì hoạt động thườngKhơng- Khơng hồn thành cơng việc được giao: 1 điểm

- Hoàn thành xuất sắc: 5 điểmxuyên của câu lạc bộhoàn thành- Hoàn thành tốt: 4 điểm1- Hoàn thành/ đạt: 3 điểm

- Chưa đạt, cần cố gắng: 2 điểm

5Hoạt động xây dựng gia đìnhChưa đạt,- Khơng hồn thành cơng việc được giao: 1 điểm

- Hồn thành xuất sắc: 5 điểmvăn hóa, nếp sống văn hóa, bảocần cố- Hồn thành tốt: 4 điểmtồn văn hóa dân tộcgắng- Hồn thành/ đạt: 3 điểm2- Chưa đạt, cần cố gắng: 2 điểm

6Thu hút nhân dân hưởng thụ và

tham gia các hoạt động, sángTốt- Khơng hồn thành cơng việc được giao: 1 điểm

- Hoàn thành xuất sắc: 5 điểm

- Hoàn thành tốt: 4 điểm

334TTNội dung công việc đượcKết quảgiao/ kế hoạch công việcđạt đượctrong tháng

tạo văn hóaTiêu chí sếp loạiĐiểm

(Lãnh đạo

đánh giá)- Hoàn thành/ đạt: 3 điểm

- Chưa đạt, cần cố gắng: 2 điểm78Tổ chức các lớp hướng dẫnTốt- Khơng hồn thành cơng việc được giao: 1 điểm

- Hồn thành xuất sắc: 5 điểmnghiệp vụ văn hóa – văn nghệ- Hồn thành tốt: 4 điểmcho cho cán bộ nhà văn hóa thị- Hoàn thành/ đạt: 3 điểmtrấn, xã- Chưa đạt, cần cố gắng: 2 điểmBiên soạn các tài liệu hướngHồn- Khơng hồn thành cơng việc được giao: 1 điểm

- Hồn thành xuất sắc: 5 điểmdẫn nghiệp vụ văn hóa – vănthành- Hồn thành tốt: 4 điểmnghệ cho cán bộ văn hóa thị- Hoàn thành/ đạt: 3 điểmtrấn, xã- Chưa đạt, cần cố gắng: 2 điểm43- Khơng hồn thành cơng việc được giao: 1 điểm

Điểm trung bình31.3. Kỹ năng, thái độ làm việc và ý thức tuân thủ kỷ luật34TTChỉ tiêuĐiểmTiêu chí đánh giá(Lãnh đạo

1Kiến thức để thực hiệnđánh giá)

3công việc- Thiếu và yếu kiến thức cơ bản để thực hiện công việc hàng ngày, thường xuyên phải

làm việc dưới sự giám sát của cấp trên: 1 điểm

- Còn hạn chế trong việc vận dụng các kiến thức cơ bản vào giải quyết cơng việc

hàng hàng, cần có thêm thời gian thử thách: 2 điểm

- Đủ kiến thức thực hiện công việc hàng ngày: 3 điểm

- Kiến thức cơng việc tốt, có khả năng tự giải quyết các vấn đề phát sinh trong cơng

việc: 4 điểm2Tính sáng tạo trong cơng3việc- Hiểu biết sâu, rọng về công việc và các lĩnh vực liên quan: 5 điểm

- Máy móc trong việc thực hiện cơng việc: 1 điểm

- Khả năng phát triển ý tưởng còn kém, chưa được thường xuyên vận dụng vào giải

quyết công việc, vẫn cần được hướng dẫn nhiêu khi gặp khó: 2 điểm

- Có tính sáng tạo và biết vận dụng vào giải quyết cơng việc: 3 điểm

- Ln có khả năng tư duy sáng tạo, linh hoạt trong công việc, đôi khi có đề xuất,

sáng kiến và được áp dụng vào thực tế, đem lại hiệu quả tốt: 4 điểm

- Luôn chủ động thể hiện sự sáng tạo, khả năng tiến đốn, đánh giá các vấn đề, có3Xử lý thơng tin kịp thời4sáng kiến tốt, đột phá, được công nhận và đem lại lợi nhuận cho Công ty: 5 điểm

- Không biết xử lý thông tin: 1 điểm

- Chưa biết xử lý thông tin kịp thời, bị cấp trên nhắc nhở quá 2 lần về về việc không

35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ MẪU ĐÁNH GIÁ KPIs

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×