Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về mặt lý thuyết, tổng của các cations phải bằng tổng của các anions khi thể hiện khoảng tương đương, nếu tất cả các thành phần đã được phân tích một cách chính xác. Điều này được gọi là cân bằng electron và nó có thể được sử dụng như là một cách kiểm tra

Về mặt lý thuyết, tổng của các cations phải bằng tổng của các anions khi thể hiện khoảng tương đương, nếu tất cả các thành phần đã được phân tích một cách chính xác. Điều này được gọi là cân bằng electron và nó có thể được sử dụng như là một cách kiểm tra

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về mặt lý thuyết, tổng của các cations phải bằng tổng của các anions khi thể hiện khoảng tương đương, nếu tất cả các thành phần đã được phân tích một cách chính xác. Điều này được gọi là cân bằng electron và nó có thể được sử dụng như là một cách kiểm tra

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×