Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại Toàn Thắng

3 Đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại Toàn Thắng

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Công tác tổ chức chứng từ của công ty, như cuối tháng mới lập phiếu

xuất kho cho xuất kho sản xuất trong tháng, đã giúp cho công việc của kế toán

đỡ cồng kềnh vất vả mà vẫn đạt hiệu quả cao. Trình tự luân chuyển từ áp dụng

đúng theo quy định.

 Về kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Các chi phí trong kỳ được kế tốn phân loại một cách chính xác và hợp lý

cho các đối tượng và chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác tính giá thành

sản phẩm cuối kỳ

- Về chi phí ngun vật liệu trực tiếp cơng ty hạch toán chi tiết cho từng

mảng sản xuất, kinh doanh. Từ đó dễ quản lý nguyên vật liệu một cách hiệu quả.

Và kéo theo cách hạch tốn chi phí nguyên vật liệu cũng khoa học và hợp lý.

- Về chi phí nhân cơng trực tiếp, cơng ty áp dụng hình thức trả lương sản

phẩm tập thể, tức là áp dụng hình thức trả lương cho một nhóm người(tổ sản

xuất) khi họ hoàn thành một khối lượng sản phẩm hoặc cơng việc nhất định. Do

đó kết quả lao động của mỗi cá nhân ảnh hưởng đến kết quả lao động của cả tổ,

nó thay cho lời nói một người vì mọi người, đã làm cho bản thân người lao động

luôn ln phải nỗ lực, ý trí trong lao động.

- Về chi phí sản xuất chung, chi phí sản xuất chung của công ty phát sinh

tương đối nhiều, tuy nhiên khoản mục này được hạch toán tương đối đầy đủ và

cụ thể như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngồi và chi phí

sản xuất chung khác.

 Về đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm

Cơng ty CPTM Tồn Thắng đã xác định được đối tượng tập hợp chi phí

và đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc điểm quy trình cơng nghệ, đặc điểm

tổ chức sản xuất, và đáp ứng được yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tại công ty.

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân

+ Hạn chế về bộ máy kế tốn

Tại cơng ty Cổ phần thương mại Tồn Thắng bộ máy kế tốn gồm bốn

nhân viên kế tốn và một thủ quỹ. Trong đó kế tốn tổng hợp phụ trách mảng

21phần hành tính giá thành và tập hợp chi phí, lập các báo cáo. Do vậy khối lượng

công việc của nhân viên này luôn bị dồn vào cuối tháng mà các ngày trong tháng

lại rất nhàn hạ. Do vậy, có thể dẫn đến tình trạng quá tải công việc vào cuối

tháng, dễ bị áp lực cơng việc từ đó dẫn đến độ chính xác của các con số, cũng

như các báo cáo bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó phòng làm việc của kế tốn lại ghép với phòng kinh doanh

và phòng nhân sự, điều này làm ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạt động lưu trữ

chứng từ sổ sách mặt khác, phòng làm việc như vậy dẫn đến khơng khí ngột

ngạt, khơng gian chật chội, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Đồng thời công

ty chưa có các chính sách khen thưởng khi nhân viên có đóng góp tích cực cho

cơng ty.

+ Hạn chế về chi phí ngun vật liệu

- Hàng ngày cơng ty tiến hành xuất kho nguyên vật liệu dùng để sản xuất

sản phẩm nhưng không làm phiếu xuất kho cho từng lần xuất mà đến cuối tháng

mới tổng hợp số lượng hàng xuất qua phiếu cân hàng. Việc này không đúng với

quy trình kế tốn, kế tốn khơng nắm bắt kịp thời số lượng nguyên vật liệu tồn

kho.

- Tổ chức quản lý ngun vật liệu của cơng ty còn chưa được quan tâm

đúng mức, hệ thống kho còn đơn sơ, mà các ngun vật liệu khó kiểm sốt về

mặt khối lượng. Để nguyên liệu quá lâu sẽ làm ảnh hưởng tới độ khô của dăm,

giảm chất lượng sản phẩm.

- Vào cuối tháng quản đốc các phân xưởng sẽ tổng hợp lại số lượng

nguyên liệu dùng trong tháng của xưởng mình và viết giấy đề nghị xin lĩnh

nguyên liệu sau khi được ký duyệt gửi lên phòng kinh tế. Chỉ căn cứ vào giấy đề

nghị lĩnh vật tư đã được duyệt để kế toán lập phiếu xuất kho và hạch toán vào

phần mềm là chưa đủ. Khó quản lý được số lượng nguyên liệu đã dùng trong

tháng.22- Chi phí nguyên vật liệu là chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí

sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên, hiện nay công ty chưa có biện pháp quản lý định

mức tiêu hao nguyên vật liệu, khiến cho chi phí sản xuất sản phẩm bị tăng

lênảnh hưởng đến giá thành sản phẩm của công ty.

- Chi phí ngun vật liệu phụ cơng ty đang theo dõi, ghi chép bằng sổ tay,

và chưa lập phiếu lĩnh vật liệu cho chi phí này.

+ Hạn chế về chi phí nhân cơng trực tiếp

- Về các khoản trích theo lương công ty chưa tiến hành nộp bảo hiểm cho

công nhân phân xưởng sản xuất, đây là một hạn chế rất lớn.

- Cơng ty cổ phần thương mại Tồn Thắng chưa trích trước tiên lương

nghỉ phép cho cán bộ cơng nhân viên trong cơng ty.

- Cơng ty tiến hành tính lương theo phương pháp thủ cơng, khơng tính

trên phần mềm kế tốn cơng việc này tốn khá nhiều thời gian và cơng sức của kế

tốn

+ Hạn chế về chi phí sản xuất chung

- Về chi phí lương quản lý phân xưởng, cơng ty khơng tiến hành tính

lương quản lý phân xưởng mà quản lý phân xưởng kiêm quản lý công ty do đó

tính chi phí lương cho chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Về chi phí khấu hao tài sản cố định cơng ty đang tiến hành trích khấu

hao TSCĐ theo phương pháp thủ cơng, khơng tiến hành tính khấu hao trong

phần mềm kế toán.

+ Hạn chế khác

- Thủ tục lập chứng từ liên quan đến bộ phận kho như phiếu xuất kho,

phiếu nhập kho công ty thực hiện chưa đảm bảo đúng nguyên tắc kế toán.

- Lao động của công ty chủ yếu là lao động chân tay không có trình độ

chun mơn nên dễ gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực công ty làm

giảm sút hiệu quả sản xuất.

23- Hình thức trả lương cho cơng nhân bằng tiền mặt, dẫn đến mất rất nhiều

thời gian để chi trả lương, và dễ gây nhầm lẫn.

- Về chứng từ kế tốn còn chưa đầy đủ chữ ký của các bên liên quan

* Nguyên nhân

+ Do kinh tế trong nước biến động ngày càng khó khăn, mặt khác cơng ty

vài năm gần đây kinh doanh cũng chưa trên đà phát triển nên chưa đủ điều kiện

trang bị những trang thiết bị hiện đại, nhà kho rộng để bảo quản nguyên vật liệu,

thành phẩm của công ty.

+ Do nguyên vật liệu cơng ty nhập có tính thời điểm, khơng thường xuyên

và có biến động về giá liên tục.

+ Do thị trường có nhiều biến động nên cơng tác quản lý hạch tốn còn

nhiều khó khăn.

+ Do đặc thù của ngành sản xuất kinh doanh nên công tác tuyển lao động

sản xuất còn nhiều hạn chế.

Chương 2 đã khái quát chung về cơng ty cổ phần thương mại Tồn Thắng,

đã phản ánh được thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính

giá thành sản phẩm; đánh giá thực trạng, nêu ra ưu điểm, hạn chế và nguyên

nhân của chúng. Dựa vào đó để đưa ra hệ thống giải pháp góp phần hồn thiện

cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty

CPTM Tồn Thắng trong chương 3.CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC

KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN

PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỒN THẮNG243.1. Cơ sở đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn thanh tốn tại cơng

ty cổ phần thương mại Tồn Thắng

- Phương hướng, mục tiêu phát triển cơng ty trong thời gian tới

- Định hướng phát triển công tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm

3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn thanh tốn

tại cơng ty cổ phần thương mại Toàn Thắng

- Giải pháp về bộ máy kế tốn:

+ Nâng cao trình độ đội ngũ kế tốn

+ Tách riêng các phòng ban

- Giải pháp về ngun vật liệu:

- Giải pháp về chi phí nhân cơng trực tiếp

- Giải pháp về chi phí sản xuất chung

- Giải pháp khác

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Dựa trên cơ sở lý luận về kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm nghiên cứu tại chương 1, thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty cổ phần thương mại

Tồn Thắng, khóa luận đã nêu ra hệ thống các giải pháp hồn thiện cơng tác

cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty

cổ phần thương mại Tồn Thắng như: Nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn

và đạo đức của nhân viên kế toán, khắc phục bất cập trong việc thu thập thơng

tin, hồn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý, vận dụng linh hoạt các phương

pháp quản lý chi phí.25C. KẾT LUẬN

Khẳng định lại rằng, để tồn tại và phát triển trong điều kiện kinh tế thị

trường cạnh tranh gay gắt và xu hướng hội nhập nền kinh tế khu vực và trên thế

giới như hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp phải ln tự đổi mới và hồn thiện

26mình. Cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là

một vấn đề cấp thiết đặt ra đòi hỏi các nhà quản lý phải quan tâm để nghiên cứu,

phân tích và đưa ra phương hướng tốt nhất phục vụ cho quản lý, làm cơ sở cho

việc nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.

Nhận thức được sự cần thiết đó, trong thời gian tìm hiểu về cơng tác kế

tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty Cổ phần thương mại

Tồn Thắng là cơ hội giúp em hiểu sâu sắc hơn về những lý thuyết kế toán đã

được học và bổ sung được những kiến thức thực tế rất bổ ích. Qua quá trình thực

hiện đề tài em đã làm rõ được các vấn đề sau:

Thứ nhất, tìm hiểu và hồn thiện cơ sở lý luận về cơng tác kế tốn chi phí

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp nói chung, qua đó nắm

được những khái niệm cơ bản nhất về chi phí và giá thành, biết được các cách

phân loại chi phí và giá thành sản xuất.

Thứ hai, khảo sát và tìm hiểu kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm tại cơng ty Cổ phần thương mại Tồn Thắng.

Thứ ba, tìm ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác kế tốn chi phí sản

xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.

Tuy nhiên, đây là một đề tài hết sức rộng, phức tạp, thời gian thực hiện

cũng như khả năng tiếp cận thực tế còn nhiều hạn chế nên bài viết chưa thể giải

quyết triệt để mọi vấn đề. Do vậy, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của

các thầy cơ giáo để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cám ơn!D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Bộ Tài chính (2016), Chế độ kế tốn doanh nghiệp nhỏ và vừa, NXB Tài

chính, Hà Nội.

2. Bộ Tài chính (2014), Hệ thống tài khoản kế tốn, NXB Tài Chính, Hà Nội.

273. Bộ Tài chính (2006), Quyết định 48/2006/QĐ – BTC về chế độ kế toán doanh

nghiệp vừa và nhỏ.

4. Cơng ty cổ phần thương mại Tồn Thắng, Chứng từ, Sổ sách kế toán năm

2015, 2016, 2017.

5. Mai Thị Linh (2014), khóa luận tốt nghiệp “Hồn thiện tổ chức cơng tác kế

tốn chi phí sản xuất và tính giá ,thành sản phẩm tại cơng ty Cổ phần may Phú

Thọ”, trường Đại học Hùng Vương.

6. GS.TS. Ngô Thế Chi (2013), Giáo trình Kế tốn Tài chính, NXB TàiChính,

Hà Nội.

7. PGS.TS Nguyễn Văn Công, “Lý thuyết và thực hành kế tốn tài chính”,NXB

Đại học Kinh tế quốc dân.

8. Thơng tư 133/2016/TT - BTC ngày 26/08/2016 của Bộ tài chính.

9. Website: webketoan.com.

10. Web: http://www/Tailieu.vn.28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại Toàn Thắng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×