Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chức năng của từng khối :

Chức năng của từng khối :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 2: Sơ đồ khốiTrang 132.2. Khối LED 7 đoạn:

J5

4

3

2

1

J6

CON44

3

2

1

C OJ N1 4J4A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

3

2

11

2

3

4

5

6

7

8C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8R 16

A8R 14R 15A7Q8R 13A6Q7Q6R 12A5A4Q5A3Q4R 10R 11R9A2Q3Q2A1Q1CON3

U7

U8

B1 7

B2 6

B3 4

B4 2

B5 1

B6 9

B 71 0

B8 5CON8R1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8B1a

b

c

d

e

f

g

dpAN

AN23

8L e d 7 tru n g a n o tB1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B87

6

4

2

1

9

10

5a

b

c

d

e

f

g

dpU3

U6

AN

AN23

8L e d 7 tru n g a n o tB1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B87

6

4

2

1

9

10

5a

b

c

d

e

f

g

dpU5AN

AN23

8L e d 7 tru n g a n o tB1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B87

6

4

2

1

9

10

5a

b

c

d

e

f

g

dpU4AN

AN23

8L e d 7 tru n g a n o tB1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B87

6

4

2

1

9

10

5a

b

c

d

e

f

g

dpAN

AN23

8L e d 7 tru n g a n o tB1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B87

6

4

2

1

9

10

5a

b

c

d

e

f

g

dpU2

AN

AN23

8L e d 7 tru n g a n o tB1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B87

6

4

2

1

9

10

5a

b

c

d

e

f

g

dpU1AN

AN23

8L e d 7 tru n g a n o tB1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B87

6

4

2

1

9

10

5a

b

c

d

e

f

g

dpAN

AN23

8L e d 7 tru n g a n o tB2

B3

B4

B5

B6

B7

B8Hình 2.2: Sơ đồ nguyên lí khối LED 7 đoạn.

Khối hiển thị gồm 16 LED 7 đoạn loại Anode chung được chia làm 4 khối. Mỗi khối gốm

4 LED được mắc theo phương pháp đa hợp. Tất cả các doạn của LED được nối chung

vào nhau và vào một Port điếu khiển còn Anode của tất cả các LED sẽ được nối vào một

Port điều khiển khác và được cấp tín hiệu quét LED một cách tuần tự (tại mỗi thời điểm

chỉ có một LED được cấp nguồn hoạt động). Khi cấp tín hiệu hiệu qt LED cho một

LED thì chỉ có LED đó được cấp nguồn rối đưa mã 7 đoạn tương ứng của số cần hiển thị

ra LED 7 đoạn đó. Q trình diễn ra tương tự và liên tục với các LED tiếp theo, và do

hiện tượng lưu ảnh của mắt mà ta thấy được các LED gần như sáng cùng một lúc.

2.3. Khối phím Matrix:

Khối bàn phím này được thiết kế dựa vào cấu trúc hàng và cột của ma trận. Bàn phím

gồm 16 phím được sắp xếp theo ma trận 4x4 (4 hàng x 4 cột). Các hàng và cột của ma

trận phím này được kết nối với vi điều khiển thông qua đầu nối jack 8. R0-R3 các hàng

của ma trận phím. C0-C3 các cột của ma trận phím.Chương 2: Sơ đồ khốiTrang 13Chương 2: Sơ đồ khốiTrang 14U 1

4

34

3U 2

1

21

24

3re s e t 4 c h a n1

2

3

4

5

6

7

84

34

31

21

24

3C O N 81

21

24

31

24

31

21

24

3re s e t 4 c h a n4

34

31

24

31

21

24

34

34

31

24

31

2re s e t 4 c h a n4

31

24

31

21

2U 12

1

24

3re s e t 4 c h a n4

31

2re s e t 4 c h a n4

31

21

2re s e t 4 c h a nU 15

1

21

2U 8

1

2U 11

1

24

3re s e t 4 c h a nre s e t 4 c h a nU 14

1

2U 4

1

2U 7re s e t 4 c h a nU 13

4

34

34

3re s e t 4 c h a nU 10re s e t 4 c h a n4

34

3re s e t 4 c h a nU 9

4

31

2U 6re s e t 4 c h a n4

3U 3

1

2re s e t 4 c h a nU 5J14

3U 16

1

2re s e t 4 c h a n4

34

31

21

2re s e t 4 c h a nHình 2.3: Sơ đồ nguyên lí khối bàn phím.

2.4. Khối nguồn:Hình 2.4: Sơ đồ nguyên lí khối nguồn.

Mạch ổn áp có điện áp ngõ ra cố định 5V sử dụng IC ổn áp 7805 (ổn áp dương có điện áp

ngõ ra là 5V, dòng điện ngõ ra đến 1A).

Các tụ 0,33 và 0,1uF dùng chống nhiễu. Phần tử điện trở công suất chủ yếu của mạch này

là bảng đèn. IC ổn áp 7805 chịu đựoc dòng đển 1A nên bảo đảm cung cấp dòng cho tồn

mạch mà bản thân nó khơng bị quá dòng. Cùng với transistor ổn dòng B688 để đảm bảo

đủ dòng cung cấp cho tồn bộ khối hiển thị với 16 LED 7 đoạn.Chương 3: Lưu đồ giải thuật của chương trìnhChương 3: LƯUTrang 15ĐỒ GIẢI THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH.Chương 3: Lưu đồ giải thuật của chương trìnhCHỈNH 2, CHỈNH 3, CHỈNH 4 TƯƠNG TỰTrang 15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chức năng của từng khối :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×