Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH.

Chương 3: LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 3: Lưu đồ giải thuật của chương trìnhCHỈNH 2, CHỈNH 3, CHỈNH 4 TƯƠNG TỰTrang 15Chương 3: Lưu đồ giải thuật của chương trìnhChương 4: PHỤ LỤC.

$MOD51

ORG 00H

MAIN:

MOV 20H,#0

MOV 21H,#0

MOV 22H,#0

MOV 23H,#0

MOV 24H,#0

MOV 25H,#0

MOV 26H,#0

MOV 27H,#0

MOV 30H,#0

MOV 31H,#0

MOV 32H,#0

MOV 33H,#0

MOV 34H,#0

MOV 35H,#0

MOV 36H,#0

MOV 37H,#0

MOV R1,#0

MOV R2,#0

MOV R3,#0

MOV R4,#0

MOV R0,#4

CHUONG_TRINH_CHINH:

LCALL SCANKEYPAD

JC

SKIP

LJMP SCAN

SKIP:

CJNE A,#00,ENTER2

ENTER1:

CLR C

LJMP CHINH_SELECT1

ENTER2:Trang 15Chương 3: Lưu đồ giải thuật của chương trìnhCJNE A,#4,ENTER3

CLR C

LJMP CHINH_SELECT2

ENTER3:

CJNE A,#8,ENTER4

CLR C

LJMP CHINH_SELECT3

ENTER4:

CJNE A,#12,CHUONG_TRINH_CHINH

CLR C

LJMP CHINH_SELECT4

SCAN:

LCALL

SCAN_LED1

LCALL

SCAN_LED2

LCALL

SCAN_LED3

LCALL

SCAN_LED4

LJMP CHUONG_TRINH_CHINH

CHINH_SELECT1:

MOV R0,#4

MOV R6,#1

MOV R4,#10

MOV R3,#10

MOV R2,#10

MOV R1,#10

LAP1:

LCALL

LED1

LCALL

SCANLED

LCALL

SCANKEYPAD

JC

SKIP11

SJMP LAP1

SKIP11:

LCALL DELAY300

CJNE A,#13,TRONG1

LCALL

REMOVE

LCALL

LED1

SJMP CHINH_SELECT1

TRONG1:Trang 15Chương 3: Lưu đồ giải thuật của chương trìnhTrang 15Chương 4: Phụ lụcCJNE A,#15,SUA1

SJMP LAP1

SUA1:

CJNE A,#00,SUA11

SJMP LAP1

SUA11:

CJNE A,#04,SUA111

SJMP LAP1

SUA111:

CJNE A,#08,SUA1111

SJMP LAP1

SUA1111:

CJNE A,#12,NHAY1

SJMP LAP1

NHAY1:

LJMP HIEN_THI_SO

HOITIEP1:

DJNZ R0,LAP1

LJMP CHUONG_TRINH_CHINH

RET

CHINH_SELECT2:

MOV R0,#4

MOV R6,#2

MOV R4,#10

MOV R3,#10

MOV R2,#10

MOV R1,#10

LAP2:

LCALL

LED2

LCALL

SCANLED

LCALL

SCANKEYPAD

JC

SKIP22

LJMP LAP2

SKIP22:

LCALL DELAY300

CJNE A,#13,TRONG2

LCALL

REMOVETrang 19Chương 4: Phụ lụcLCALL

LED2

SJMP CHINH_SELECT2

TRONG2:

CJNE A,#15,SUA2

SJMP LAP2

SUA2:

CJNE A,#00,SUA22

SJMP LAP2

SUA22:

CJNE A,#04,SUA222

SJMP LAP2

SUA222:

CJNE A,#08,SUA2222

SJMP LAP2

SUA2222:

CJNE A,#12,NHAY2

SJMP LAP2

NHAY2:

LJMP HIEN_THI_SO

HOITIEP2:

DJNZ R0,LAP2

LJMP CHUONG_TRINH_CHINH

RET

CHINH_SELECT3:

MOV R0,#4

MOV R6,#3

MOV R4,#10

MOV R3,#10

MOV R2,#10

MOV R1,#10

LAP3:

LCALL

LED3

LCALL

SCANLED

LCALL

SCANKEYPAD

JC

SKIP33

LJMP LAP3

SKIP33:Trang 19Chương 4: Phụ lụcLCALL DELAY300

CJNE A,#13,TRONG3

LCALL

REMOVE

LCALL

LED3

SJMP CHINH_SELECT3

TRONG3:

CJNE A,#15,SUA3

SJMP LAP3

SUA3:

CJNE A,#00,SUA33

SJMP LAP3

SUA33:

CJNE A,#04,SUA333

SJMP LAP3

SUA333:

CJNE A,#08,SUA3333

SJMP LAP3

SUA3333:

CJNE A,#12,NHAY3

SJMP LAP3

NHAY3:

LJMP HIEN_THI_SO

HOITIEP3:

DJNZ R0,LAP3

LJMP CHUONG_TRINH_CHINH

RET

CHINH_SELECT4:

MOV R0,#4

MOV R6,#4

MOV R4,#10

MOV R3,#10

MOV R2,#10

MOV R1,#10

LAP4:

LCALL

LED4

LCALL

SCANLED

LCALL

SCANKEYPADTrang 19Chương 4: Phụ lụcJC

SKIP44

LJMP LAP4

SKIP44:

LCALL DELAY300

CJNE A,#13,TRONG4

LCALL

REMOVE

LCALL

LED4

SJMP CHINH_SELECT4

TRONG4:

CJNE A,#15,SUA4

SJMP LAP4

SUA4:

CJNE A,#00,SUA44

SJMP LAP4

SUA44:

CJNE A,#04,SUA444

SJMP LAP4

SUA444:

CJNE A,#08,SUA4444

SJMP LAP4

SUA4444:

CJNE A,#12,NHAY4

SJMP LAP4

NHAY4:

LJMP HIEN_THI_SO

HOITIEP4:

DJNZ R0,LAP4

LJMP CHUONG_TRINH_CHINH

RET

SCANLED:

LCALL

SCAN_LED1

LCALL

SCAN_LED2

LCALL

SCAN_LED3

LCALL

SCAN_LED4

RET

REMOVE:

MOV R0,#4Trang 19Chương 4: Phụ lụcMOV

MOV

MOV

MOVR4,#0

R3,#0

R2,#0

R1,#0RET

HIEN_THI_SO:

SO10:

CJNE A,#1,SO11

MOV @R0,#9

LJMP O

SO11:

CJNE A,#2,SO12

MOV @R0,#8

LJMP O

SO12:

CJNE A,#3,SO13

MOV @R0,#7

LJMP O

SO13:

CJNE A,#5,SO14

MOV @R0,#6

LJMP O

SO14:

CJNE A,#6,SO15

MOV @R0,#5

LJMP O

SO15:

CJNE A,#7,SO16

MOV @R0,#4

LJMP O

SO16:

CJNE A,#9,SO17

MOV @R0,#3

LJMP O

SO17:

CJNE A,#10,SO18

MOV @R0,#2Trang 19Chương 4: Phụ lụcLJMP O

SO18:

CJNE A,#11,SO19

MOV @R0,#1

LJMP O

SO19:

CJNE A,#14,HIEN_THI_SO

MOV @R0,#0

LJMP O

RET

O:

O1:

CJNE R6,#1,O2

;CUM LED THU 1

LCALL

LED1

LJMP HOITIEP1

O2:

CJNE R6,#2,O3

;CUM LED THU 2

LCALL

LED2

LJMP HOITIEP2

O3:

CJNE R6,#3,O4

;CUM LED THU 3

LCALL

LED3

LJMP HOITIEP3

O4:

CJNE R6,#4,O

;CUM LED THU 4

LCALL

LED4

LJMP HOITIEP4

RET

LED1:

MOV

MOV

MOV

MOV23H,R4

22H,R3

21H,R2

20H,R1RET

LED2:

MOV 27H,R4

MOV 26H,R3Trang 19Chương 4: Phụ lụcMOV 25H,R2

MOV 24H,R1

RET

LED3:

MOV

MOV

MOV

MOV33H,R4

32H,R3

31H,R2

30H,R1MOV

MOV

MOV

MOV37H,R4

36H,R3

35H,R2

34H,R1RET

LED4:RET

SCAN_LED1:

PUSH

05H

PUSH

00H

MOV DPTR,#MA7DOAN

MOV R5,#03H

MOV R0,#23H

LOOP1:

MOV A,@R0

MOVC

A,@A+DPTR

MOV P2,A

MOV A,R5

MOV P1,A

DEC A

MOV R5,A

LCALL DELAYED

DEC R0

CJNE R0,#1FH,LOOP1

POP 00H

POP 05H

RET

SCAN_LED2:

PUSH ACCTrang 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×