Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TRA LAO ĐỘNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TRA LAO ĐỘNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong lĩnh vực lao động, thương

binh và xã hội

- Nghiên cứu khoa học về thanh tra trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

- Hợp tác quốc tế về công tác thanh tra trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã

hội.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Thanh

tra Chính phủ về kết quả cơng tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng,

chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Bộ Lao động -Thương binh và Xã

hội theo quy định của pháp luật.

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

1.3.Mục đích của Thanh tra lao độngMục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý,

chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện

pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp

cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân

tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước;

bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá

nhân. (Căn cứ theo điều 2, luật Thanh tra 2010)

1.4. Nguyên tắc hoạt động của thanh tra lao động

- Hoạt động của thanh ngành Lao động – Thương binh và Xã hội phải tuân

theo pháp luật, bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan, cơng khai, dân

chủ và kịp thời.

- Hoạt động thanh tra hành chính được tiến hành theo Đoàn thành tra; hoạt

động thanh tra chuyên ngành được tiến hành theo Đoàn thanh tra hoặc do

thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành tiến hành độc lập.

[Điều 4, nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2013 quy định

về hoạt động tổ chức của thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã

hội]

1.5. Cơ cấu tổ chức của thanh tra lao động

- Các cơ quan thanh tra nhà nước: Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và

Xã hội; Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố

trực thuộc trung ương.

4- Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành: Tổng

cục dậy nghề; Cục quản lý lao động ngoài nước.

( Điều 5 , Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2013 quy định

về tổ chức và hoạt đông của Thanh tra lao động – Thương binh và Xã hội)

1.6. Hình thức hoạt động của thanh tra lao động

- Thành tra được thực hiện với hình thức thanh tra theo chương trình, kế

hoạch hoặc đột xuất.

- Thanh tra theo chương trình kếhoạch sau khi được Bộ trưởng Bộ Lao động –

Thương binh và Xã hội hoặc giám đốc sở phê duyệt.

- Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân

có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; theo yêu cầu việc

giải quyết khiếu lại, tố cáo do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm

quyền giao.

1.7. Phương thức hoạt động của thanh tra lao động

Công tác thanh tra lao động tiến hành bằng phương thức thanh tra viên phụ

trách vùng thông qua phiếu kiểm tra ( Quyết định số 01/2006/QĐBLĐTBXH ngày 16 tháng 02 năm 2006 về việc ban hành quy chế hoạt động

thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách

vùng, quyết định 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 02 năm 2006 của

bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế sử dụng

phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động.

1.8. Nội dung thanh tra

- Tuyển dụng và đào tạo lao động

- Thực hiện hợp đồng lao động

- Thỏa ước lao động tập thể

- Thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi

- Tiền lương và trả cơng lao động

- An tồn lao động, vệ sinh lao động

- Lao động đặc thù

- Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp

- Tranh chấp lao động

- Khiếu nại lao động5CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA THỰC HIỆN PHÁP

LUẬT LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC

NGOÀI (FDI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

2.1. Giới thiệu tổng quan các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh

Hải Dương

2.1.1. Tổng quan các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi của tỉnh Hải

Dương

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hải Dương đã thu hút được 390 triệu USD đầu tư

nước

ngoài,

tăng

3,9

lần

so

với

cùng

kỳ

năm

2013.

Đặc biệt, một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đã tăng vốn đầu tư để mở

rộng sản xuất kinh doanh với số vốn tăng thêm là 88 triệu USD.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 271 dự án đầu tư nước ngoài đến từ

23 quốc gia và vùng lãnh thổ với số vốn đăng ký là trên 6,2 tỷ USD, trong đó

lượng vốn đầu tư ước đạt trên 2,7 tỷ USD, đạt 44% tổng số vốn đăng ký.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đã thu hút trên 1,3 vạn lao động trực

tiếp và hàng vạn lao động gián tiếp khác.

2.1.2. Đóng góp của các doanh nghiệp FDI trong phát triển nền kinh tế-xã hội

tỉnh Hải Dương

- Đầu tư nước ngoài tạo thêm một kênh quan trọng trong việc huy động vốn, làm

tăng lượng vốn đầu tư xã hội tại địa bàn, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tỷ lệ đóng góp của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi trong GDP của tỉnh

tăng dần qua các năm: năm 20011: 17,7%, năm 2013: 18,3%, năm 2015: 19,1% .

Cơ cấu giá trị sản xuất của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong tổng giá

trị sản xuất toàn Tỉnh cũng tăng dần từ 33,4% năm 2013 lên 35,2% năm 2015

- Thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi cũng ngày càng tăng, đóng

góp quan trọng cho nguồn thu ngân sách nhà nước tại địa bàn. Năm 2015 chỉ tính

riêng thu nội địa, khu vực kinh tế này đã đóng góp trên 1700 tỷ đồng, chiếm 1/3

tổng thu ngân sách nội địa tại địa bàn tỉnh.6- Các doanh nghiệp FDI phát triển đã góp phần tạo ra một mơi trường kinh doanh

cạnh tranh, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp lại doanh

nghiệp trong tỉnh. Các doanh nghiệp này cũng góp phần đào tạo một đội ngũ cán

bộ, công nhân lành nghề. Đây là một kênh hết sức quan trọng tạo việc làm và thu

nhập cho người lao động. Các doanh nghiệp FDI tại địa bàn hiện đang thu hút

khoảng 128.000 lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp cùng hàng ngàn lao động

gián tiếp khác.

2.2. Thực trạng công tác thanh tra thực hiện về pháp luật lao động tại các

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

2.2.1. Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra

Thanh tra Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương. Thanh tra sở là cơ

quan của sở, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên

ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của

pháp luật. Thanh tra sở được thành lập để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước

theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương là một phòng chức

năng trong cơ cấu tổ chức của Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Hải Dương.

2.2.2. Cơ cấu tổ chức Thanh tra Sở lao động – thương binh và xã hội Tỉnh Hải

Dương

Cơ cấu tổ chức hiện nay của cơ quan thanh tra Sở lao động thương binh xã hội tỉnh

Hải Dương là 5 đồng chí, trong đó: Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm,

miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh. Chánh thanh

tra Sở chịu trách nhiệm quản lý chung. 2 Phó Chánh thanh tra: thực hiện các nhiệm

vụ của Thanh tra sở và nhiệm vụ đột xuất khi lãnh đạo giao. Tuy nhiên có sự phân

công hợp lý. Thanh tra viên, cán bộ giúp Chánh thanh tra, phó Chánh thanh tra

trong q trình giải quyết các lĩnh vực được phân cơng.

2.2.3. Trình độ chun môn của lực lượng thanh tra lao động tỉnh Hải Dương

Tất cả Thanh tra viên đều có trình độ Cao Đẳng, Đại học trở lên, có kiến thức Nhà

nước và am hiểu pháp luật. Tuy nhiên mới chỉ có một Thanh tra viên có kiến thức

sâu về chuyên ngành lao động, còn lại là được ln chuyển cơng tác từvị trí chức

danh tương đương chuyển sang.7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TRA LAO ĐỘNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×