Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Quy trình thi đua khen thưởng

4 Quy trình thi đua khen thưởng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khen thưởng trên nhu cầu công chức, viên chức và người lao động đang làm

việc tại Trường Đại học Thương mại; Tập thể phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Trường,

bộ môn, Trung tâm trực thuộc khoa và các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Trường.

Trong quy chế thi đua khen thưởng của trường cũng nói rõ các cá nhân, tập thể không

đăng ký thi đua hoặc đăng ký thi đua không đúng thủ tục, thời hạn sẽ không được bình

xét để khen thưởng.

Trong quá trình nghiên cứu để ban hành quy chế, cán bộ cấp cao còn dựa trên nhu

cầu công việc của Trường Đại học Thương mại. Bởi hơn bất kỳ thứ gì, người lao động

mong muốn nhận được nhận giá trị tương xứng khi hoàn thành tốt cơng viêc, bởi điều

đó mang tới cho họ sự tôn trọng. Điều này phụ thuôc vào nhu cầu và việc khen

thưởng của tổ chức đối với họ. Khen thưởng là nguồn động viên tốt nhất để họ cống

hiến cho công việc nhiều hơn.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch

Việc xây dựng kế hoạch khen thưởng dựa trên mục tiêu phát triển của Trường

Đại học Thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế

- xã hội phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước; tạo

động lực làm việc cho cán bộ cơng tác tại đây từ đó nâng cao chất lượng đào tạo tồn

diện, chuẩn hố đội ngũ giảng dạy và phục vụ; tạo ra sự đột phá về chất lượng đào tạo

ở một số ngành, chuyên ngành mũi nhọn, đạt tiêu chuẩn khu vực đảm bảo sự lan toả

và làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng tồn diện các trình độ, hệ đào tạo.

Đối tượng tham gia phòng trào thi đua khen thưởng là các cá nhân, tập thể làm

việc và học tập tại trường. Bên cạnh đó còn dành cho các cá nhân có trường hợp đặc

biệt như: Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước; những người

có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng

theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh

hiệu “Lao động tiên tiến”; các cá nhân được cử đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01

năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi

9dưỡng, có báo cáo kết quả theo quy định của Trường, kết hợp với thời gian công tác

tại Trường để bình xét danh hiệu thi đua. Các trường hợp được cử đi học, bồi dưỡng

liên tục từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp

tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi

đua và hình thức khen thưởng khác;..

Nguồn tài chính được lấy từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh và nguồn tiền thưởng

từ các cơ quan đơn vị khen thưởng cho trường.

Hiện tại Trường Đại học Thương mại tổ chức khen thưởng theo 3 hình thức.

Khen thưởng thường xuyên tiến hành hàng năm theo năm học cho tập thể, cá nhân đã

đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm

học.Khen thưởng theo đợt (hoặc theo chuyên đề) cho tập thể, cá nhân đã đạt thành tích

xuất sắc sau khi kết thúc thực hiện một đợt thi đua, chương trình hoặc một chun đề

cơng tác do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các cấp,

Hiệu trưởng Nhà trường phát động. Khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân đã đạt

được thành tích đột xuất, dũng cảm cứu người, tài sản của nhân dân, của nhà nước và

của Nhà trường (thành tích đột xuất là thành tích lập được trong hồn cảnh khơng

được dự báo trước, diễn ra ngồi dự kiến kế hoạch cơng việc bình thường mà tập thể,

cá nhân phải đảm nhận).

Các tiêu chí đánh giá thi đua dựa vào tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua trong

quy chế thi đua khen thưởng. Những tiêu chí đã bám sát với mục đích đánh giá. Thể

hiện được mục đích đánh giá hiệu quả làm việc của từng chức danh cơng việc có đặt

u cầu khơng. Qua đó đánh giá chính xác và hợp lý năng lực của từng người lao

động. Như vậy, việc đánh giá theo các tiêu chí này ngồi nhằm mục đích khen thưởng

còn có mục đích khơng kém phần quan trọng đó là chuẩn hóa đội ngũ nhân viên.

Bước 3: Tổ chức triển khai

Đầu năm học, Nhà trường phát động phong trào thi đua thường xuyên, thi đua

theo đợt hoặc theo chun đề trong tồn Trường.Trưởng các phòng, khoa, đơn vị trực

10thuộc Trường phối kết hợp với cơng đồn, đoàn thanh niên của đơn vị, căn cứ nội

dung phong trào thi đua do Hiệu trưởng phát động, tổ chức thực hiện kế hoạch thi đua

thường xuyên, theo đợt hoặc theo chuyên đề, tổ chức phát động phong trào thi đua đối

với cá nhân, tập thể thuộc phạm vi quản lý. Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc

Trường tổ chức cho cá nhân, tập thể đăng ký thi đua và gửi bản đăng ký thi đua của

tập thể, cá nhân về phòng Tổ chức nhân sự trước ngày 15 tháng 9 hàng năm. Hình

thức tổ chức phát động thi đua khá thiết thực, đa dạng có sức lơi cuốn được nhiều đối

tượng tham gia; coi trọng công tác tuyên truyền về nội dung ý nghĩa của phong trào thi

đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của công chức, viên chức và người

lao động.

Bước 4: Đánh giá hiệu quả cơng tác thi đua khen thưởng

Nguồn tài chính dành cho công tác thi đua khen thưởng vẫn như mọi năm. Nhà

trường đạt được nhiều thành tích xuất sắc tuy nhiên không hẳn do công tác thi đua

khen thưởng mà do nhiều yếu tố tác động khác.

Công tác thi đua khen thưởng đảm bảo tính cơng bằng, thời gian phù hợp kịp

thời. Người lao động về cơ bản hài lòng và có hành vi thay đổi theo hướng tích cực.

Bước 5: Sơ kết tổng kết

Trong buổi lễ khen thưởng gần đây nhà trường đã công bố và trao thưởng cho

các cá nhân, tập thể: 25 tập thể xuất sắc; 3 chiến sĩ thi đua cấp Bộ; bằng khen cho 6

tập thể và 19 cá nhân

2.5 Đánh giá chungCông tác thi đua khen thưởng tại trường Đại học Thương mại trong thời gian qua

đã có những cả tiến đổi mới. Thời gian thực hiện đánh giá bình xét thi đua khen

thưởng diễn ra đều đặn để xếp loại và khen thưởng cho từng cá nhân tập thể tại

trường. Điều này đảm bảo việc đánh giá, bình xét khen thưởng nghiêm túc kịp thời, có

tác dụng khích lệ nhân viên, tạo động lực cho họ làm việc tốt hơn. Ngoài những đối

tượng bình xét thi đua khen thưởng trong quy chế nhà trường còn quan tâm đến các

11đối tượng khác thể hiện sự chia sẻ tới những nhân viên có hồn cảnh đặc biệt, đồng

thời cũng đảm bảo được sự công bằng cho người lao động. Ngoài ra, các trường hợp

xét nâng hạng hoặc xếp loại ngoài các tiêu chuẩn nêu trong quy chế sẽ do Hội đồng

xét duyệt của nhà trường linh hoạt quyết định căn cứ vào hiệu quả hoạt động thực tế

của từng cán bộ công nhân viên.

Những năm qua, cơng tác khen thưởng đã có những bước tiến rõ rệt và ngày

càng đi vào chiều sâu. Công tác thi đua khen thưởng nói chung đã dân chủ, cơng khai,

cơng tâm và thực chất hơn. Song đâu đó vẫn còn hiện tượng bình quan chủ nghĩa,

chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng chức năng. Chính những nhận

thức khơng đúng đắn về bản chất cốt lõi của thi đua khen thưởng trong cán bộ công

nhân viên đã làm sai lệch kết quả bình xét khen thưởng. Từ đó triệt tiêu tính tích cực,

hăng hái vươn lên trong cơng việc của những người có năng lực và phẩm chất tốt, có

nhiều đóng góp cho sự nghiệp của nhà trường

Nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn, một trong những hạn chế dễ thấy trong

công tác thi đua khen thưởng tại trường là yếu về thi đua nhưng mạnh khen thưởng,

chỉ chú ý đến việc gặt hái thành tích mà lơ là việc gieo hạt thi đua. Việc đánh giá khen

thưởng do phòng tổ chức thực hiện mà khơng có sự tham gia của người lao động. Bên

cạnh đó, người lao động khơng hề quan tâm xem mình được bình xét loại gì, cuối năm

được gì. Họ dường như đứng ngoài phong trào thi đua khen thưởng.

Một trong những yếu tố về mặt tinh thần để giữ chân nhân viên giỏi là động viên

khen thưởng họ kịp thời. Thế nhưng việc bình xét khen thưởng chủ yếu dành cho lãnh

đạo mà quên người trực tiếp lao động mà có khen cũng chưa nhiều, nhất là hình thức

khen thưởng đột xuất chua kịp thời. Thành tích bề nổi, ai cũng thấy thì được khen, còn

những người như nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ đang đóng góp thầm lặng, làm

những công việc nặng nhọc, bản thân họ cũng khơng hề đòi hỏi được thưởng thì

khơng ai đứng ra đề xuất khen thưởng. Cán bộ chủ quản cũng như phong tổ chức nhân

sự cần mạnh dan đề xuất lên cấp trên nguyên nhân có thể là do nhận thức của nhà

quản lý còn hạn chế, do sự nể nang hoặc quan liêu trong quá trình giám sát nhân viên.

12Nhà trường cũng chưa thực sự đầu tư vào công tác thi đua khen thưởng. Người

lao động mới chỉ được khen mà chưa được thưởng, ban lãnh đạo dường như khốn

trắng, chưa đầu tư thời gian tương xứng cho cơng tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức

phong trào thi đua khen thưởng. Là những người nắm bắt tình hình thực tế cũng như

hiểu rõ đội ngũ lao động nhưng phòng tổ chức nhân sự và hành chính lại thiếu các đều

xuất sáng tạo trong công tác khen thưởng mà áp dụng dập khn theo quy chế.

Ngun nhân có thể nhận thấy là do việc tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách chưa

thực sự đáp ứng được nhu cầu đổi mới. Nhiều cán bộ được bố trí nhưng không thông

thạo chuyên môn nghiệp vụ, dẫn đến năng lực tham mưu và cụ thể hóa chủ trương

chính sách của lãnh đạo cấp cao còn hạn chế. Một nguyên nhân nữa ảnh hưởng đến

hiệu quả công tác thi đua khen thưởng là do quy chế cùng các hệ thông văn bản về thi

đua khen thưởng vân chưa được thực hiện. Các chỉ tiêu đánh giá còn chung chung,

chưa có sự phân biệt giữa quản lý và nhân viên, giữa lao động trực tiếp và gián tiếp.

Cuối cùng là việc vận dụng quy chế thi đua khen thưởng còn thiếu linh hoạt.

Trong khi nguồn tài chính còn hạn chế nhưng nhà trường vẫn chưa có nhiều hình thức

khen thưởng tinh thần đối với các cá nhân, tập thể. Việc công khai tuyên dương nhân

viên chưa nhiều hoặc cũng chỉ là việc khen ngợi mang tính xã giao với các cá nhân với

nhau13Chương 3:

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Phải có hệ thống tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng. Các tiêu chí đánh giá

nhân viên cần đầy đủ, khoa học, rõ ràng và quan trọng nhất là phải đo lường được

tránh các tiêu chí chung chung. Để làm được điều này, từng cá nhân đơn vị phải

nghiên cứu hệ thống tiêu chí, điều kiện và quy trình bình xét thi đua khen thưởng để

quán triệt sâu sắc trong tổ chức bình xét. Những nội dung chưa phù hợp cần trao đổi

đề xuất với lãnh đạo cấp cao.

Để đánh giá, bình xét được chính xác khách quan, nhà trường cần quán triệt đến

tồn thể cán bộ cơng nhân viên về vị trí, vai trò của cơng tác thi đua khen thưởng là để

đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và những cống hiến của từng thành viên cho sự

phát triển của trường, để có những phần thưởng trao đúng người đúng việc, động viên

khuyến khích mọi người hồn thành xuất sắc nhiêm vụ được gia, tạo sự đoàn kết giữa

người lao động. Những biểu hiện về hiệu quả lao động chỉ những người cùng phối hợp

làm việc với nhau mới đánh giá chính xác. Và chính những đánh giá chính xác của các

thanh viên trong cùng một phòng ban mới là cơ sở quan trọng nhất để bình xét thi đua

khen thưởng. Vì vậy, những người làm cơng tác khen thưởng nên dành nhiều thời

giam tìm hiểu, xác mình các thơng tin cần thiết của người mà mình định đánh giá

Khi đã xác định được ý nghĩa của việc khen thưởng mỗi cá nhân cần nỗ lực phấn

đấu để đảm nhận và hồn thành tốt cơng việc được giao. Đồng thời nhà trường cũng

cần tạo điều kiện tốt nhất để người lao động phấn đấu vươn lên gặt hái được nhiều

thành tích trong công việc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở người lao động

làm việc thao đúng quy trình quy định và hoàn thành theo đúng tiến độ được giao.

Mạnh dạn đề xuất các cá nhân điển hình tiên tiến lên ban lãnh đạo nhà trường để kịp

thời khen thưởng. Phải ưu tiên những người lao động làm công việc thầm lặng để tạo

phong trào thi đua nâng cao chất lượng cơng việc.

14Thời gian qua, phòng tổ chức nhân sự ln trong tình trạng thiếu người trầm

trọng do nhân viên trong phòng phải kiêm nhiệm quá nhiều việc nên cũng ảnh hưởng

đến một phần đến hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Nhà trường cũng đã tiến

hành tuyển nhân sự nhưng vẫn chưa có kết quả. Vì vậy, cùng với việc thay đổi chính

sách tuyển dụng thì cũng cần có chính sách thu hút lao động, chính sách đào tạo phát

triển nhân viên về công tác quản trị nhân sự nói chung và cơng tác thi đua khen

thưởng nói riêng. Về phía nhân viên, bản thân cũng nên tự tìm hiểu, học hỏi kinh

nghiệm về quản trị nhân sự, thi đua khen thưởng nhằm nắm vững kiến thức chuyên

môn, thực hiện tốt cho cơng việc của mình.

Để việc thi đua khen thưởng đem lại những kết quả như mong muốn thì việc đề

ra mục tiêu rõ rang cụ thể là cần thiết. Song nhà trường cũng cần đánh giá đúng tình

hình để đưa ra những mục tiêu khơng xa vời và gắn liền với sự phát triển của mình.

Tránh liên tiếp đề ra những mục tiêu quá cao, người lao động khó thực hiện được. Lâu

dần sẽ khiến họ nản chỉ mà khơng có gắng đạt được mục tiêu.

Tiền thưởng chính là cơng cụ để thu hút và giữ chân nhân viên. Khi khen thưởng

nhất thiết phải có sự cơng bằng giữa các nhóm người có thành tích như nhau và ln

phải có lý do chính đáng cho việc khen thưởng. Các nhân viên sẽ bàn luận về việc

khen thưởng và việc khen thưởng không công bằng sẽ gây ra nhưng bất hòa nội bộ. Vì

vậy những lý do đưa ra khơng được mang tính chủ quan, phải được đo lường được và

hướng vào kết quả công việc đã đạt được bởi việc khen che rõ ràng sẽ tạo động lực

làm việc cho người lao động, kích thích họ sáng tạo, đem lại nhiều lợi ích hơn.

Khơng nên đánh giá thấp tác dụng của sự động viên khen thưởng. Trong nhiều

trường hợp, nhất là khi nguồn tài chính có hạn có những cách thưởng khác cho nhân

viên hiệu quả hơn. Ví dụ như khen nhân viên giỏi trước mặt họ hoặc khen ngợi thành

tích của người khác một cách công khai là cách động viên tốt hơn cả bằng tiền. Ngồi

ra có thể giao cho nhân viên nhưng cơng việc đặc biệt hoặc cho họ những cơ hội thăng

tiến.

15KẾT LUẬN

Trong nền kinh tế thị trường khi các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh

doanh dưới sự điều tiết của bàn tay vơ hình (thì trường) và bàn tay hữu hình (nhà

nước) thì việc quản lý kinh doanh cần phải có sự hài hòa giữa tính khoa học và tính

nghệ thuât để vừa đúng quy định pháp luật, lại có tính mềm dẻo cần thiết.

Đối với cơng tác thi đua khen thưởng cũng vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có

hình thức thi đua khen thưởng cơng bằng khách quan, phù hợp với đặc điểm tổ chức

của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật. Đồng thời phát huy tối đa vai trò của

cơng tác thi đua khen thưởng

Khơng ngừng hồn thiện cơng tác thi đua khen thưởng là một yêu cầu tất yêu

khách quan đối với mỗi doanh nghiệp. Bởi lẽ việc hồn thiện cơng tác thi đua khen

thưởng khơng những giúp người lao động hồn thiện bản thân, thúc đẩy họ hăng say

16trong cơng việc mà còn bảo vệ lợi ích cũng như hồn thành mục tiêu của doanh

nghiệp.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Thi đua, khen thưởng ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khenthưởng ngày 16/11/2013;

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội ;

3. Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Thông tư số 07/2014/TTBNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42 và Nghị

định 65; Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng

dẫn công tác Thị đua, khen thưởng ngành giáo dục ;

4. Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ

chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo ;

5. Quyết định số 196 /QĐ-ĐHTM, Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trongTrường Đại học Thương mại ;

6. Lê Thanh Hà, Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Hà Nội, 2009 ;

7. Trường Đại học Thương mại

http://www.vcu.edu.vn/vi/index.asp?progid=18&sid=22&sott=545

8. Trường Đại học Thương mại (Việt Nam)

17https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA

%A1i_h%E1%BB%8Dc_Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_(Vi%E1%BB

%87t_Nam)18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Quy trình thi đua khen thưởng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×