Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BẢNG CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÀI

BẢNG CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

TKTài khoảnTNDNThu nhập doanh nghiệpTNHHTrách nhiệm hữu hạnTSCĐTài sản cố địnhVCSHVốn chủ sở hữuXDCBXây dựng cơ bảnTRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN THỊ XUÂN

KẾ TỐN THANH TỐN TẠI

CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 789KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành kế tốnPHÚ THỌ, 2018TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHNGUYỄN THỊ XNKẾ TỐN THANH TỐNTẠI

CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 789GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S ĐỖ THỊ MINH HƯƠNGPHÚ THỌ, 2018MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU11. Đặt vấn đề11.1. Tính cấp thiết của đề tài11.2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 2

2.1. Mục tiêu chung32.2. Mục tiêu cụ thể33. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu333.2. Phạm vi nghiên cứu4

4.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận44.2 Phương pháp thống kê kinh tế44.3. Phương pháp chuyên gia44.4. Phương pháp kế toán55. Kết cấu của bài

B. NỘI DUNG57Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

1.1. Cơ sở lý luận về kế toán thanh toán tại doanh nghiệp771.1.1. Một số vấn đề chung về thanh toán và kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

1.1.1.1.Khái niệm71.1.1.2. Vai trò của kế tốn thanh toán trong doanh nghiệp

1.1.1.3. Đặc điểm của hoạt động thanh toán781.1.1.4. Phân loại hoạt động thanh toán trong doanh nghiệp91.1.2. Một số vấn đề về kế toán thanh toán tại doanh nghiệp.121.1.2.1. Khái niệm kế tốn thanh tốn121.1.2.2.Vai trò, nhiệm vụ cuả kế toán thanh toán 12

1.1.2.3. Yêu cầu quản lý và nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán1371.1.2.4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp trong doanh

nghiệp 15

1.1.3. Phân tích tình hình cơng nợ và khả năng thanh toán đối với khách hàng và nhà cung cấp.221.1.3.1. Phân tích tình hình cơng nợ đối với khách hàng và nhà cung cấp 22

1.1.3.2. Phân tích tình hình thanh tốn đối với khách hàng và nhà cung cấp22Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TỐN THANH TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 789

28

2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần tư vấn xây dựng 789

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của cơng ty28282.1.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất của công ty 292.1.2.1. Chức năng..................................................................................................30

2.1.2.2. Nhiệm vụ...................................................................................................30

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty302.1.4. Đặc điểm lao động của công ty cổ phần tư vấn xây dựng 789342.1.5. Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty CP tư vấn xây dựng 789 38

2.1.6. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn xây dựng 789 qua 3 năm 2015 2017 41

2.1.7. Tổ chức công tác kế tốn tại cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng 789 45

2.2. Thực trạng kế toán thanh toán tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng 789492.2.1. Đặc điểm kế tốn thanh tốn tại cơng ty 49

2.2.2. Kế toán thanh toán với khách hàng492.2.3. Kế toán thanh toán với người bán.....................................................................................................63

2.3. Phân tích tình hình cơng nợ và khả năng thanh toán đối với khách hàng, nhà cung cấp của công ty

cổ phần tư vấn xâu dựng 789. 81

2.3.1. Phân tích tình hình cơng nợ đối với khách hàng và nhà cung cấp tại công ty cổ phần tư vấn xây

dựng 789.

81

2.3.2. Phân tích tình hình thanh tốn đối với khách hàng và nhà cung cấp tại công ty cổ phần tư vấn xây

dựng 789.

81

2.4. Đánh giá thực trạng kế tốn thanh tốn tại Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng 789

2.4.1. Ưu điểm. 91

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân. 9391Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN TẠI CƠNG TY CỔ

PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 789 96

3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn thanh tốn tại cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng

789.

96

3.2. Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn thanh tốn với việc tăng cường quản lý cơng nợ tại

công ty cổ phần tư vấn xây dựng 789

97

3.3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn thanh tốn tại cơng ty cổ phần tư vấn

xây dựng 789 98

3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

C. KẾT LUẬN107109D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO110DANH MỤC HÌNH ẢNH

STT

1

2

3

4TÊN HÌNH

Hình 2.1: Giao diện nhập danh mục khách hàngHình 2.2: Giao diện nhập liệu vào sổ tổng hợp

Hình 2.3: Giao diện sổ chi tiết khoản phải thuHình 2.4: Giao diện Sổ cái tài khoản 131TRANG

51

53

54

555

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38Hình 2.5: Giao diện trích sổ cái tài khoản 131

Hình 2.6: Trích giao diện sổ Nhật ký chung

Hình 2.7: Giao diện nhập chứng từ vào sổ tổng hợp

Hình 2.8: Giao diện sổ chi tiết tài khoản 1311

Hình 2.9: Giao diện sổ cái Tài khoản 131

Hình 2.10: Giao diện trích sổ Nhật ký chung

Hình 2.11: Giao diện trích sổ Nhật ký chung

Hình 2.12: Giao diện nhập liệu vào Sổ tổng hợp

Hình 2.13: Giao diện sổ chi tiết tài khoản phải thu

Hình 2.14: Giao diện sổ cái tài khoản 131

Hình 2.15: Giao diện trích sổ Nhật ký chung

Hình 2.16: Giao diện nhập danh mục Phải trả người bán

Hình 2.17: Giao diện danh mục nhà cung cấp

Hình 2.18: Giao diện nhập liệu vào sổ tổng hợp

Hình 2.19: Giao diện sổ chi tiết tài khoản 3311

Hình 2.20: Giao diện Sổ cái tài khoản Phải trả người bán

Hình 2.21: Trích giao diện sổ nhật ký chung

Hình 2.22: Giao diện nhập vào sổ tổng hợp

Hình 2.23: Giao diện sổ chi tiết tài khoản 3311

Hình 2.24: Giao diện Sổ cái tài khoản 3311

Hình 2.25: Giao diện sổ cái tài khoản 3311

Hình 2.26: Trích giao diện sổ nhật ký chung

Hình 2.27: Giao diện nhập liệu vào sổ tổng hợp

Hình 2.28: Giao diện sổ chi tiêt tài khoản 3311

Hình 2.29: Sổ cái tài khoản 331

Hình 2.30: Giao diện Sổ nhật ký chung

Hình 2.31: Giao diện nhập liệu vào sổ tổng hợp

Hình 2.32: Sổ chi tiêt tài khoản 3311

Hình 2.33: Giao diện sổ cái tài khoản 331

Hình 2.34: Giao diện Sổ nhật ký chung

Hình 2.35: Giao diện nhập liệu vào sổ tổng hợp

Hình 2.36: Sổ chi tiêt tài khoản 3311- Phải trả người bánHình 2.37: Giao diện sổ cái tài khoản 331

Hình 2.38: Giao diện Sổ nhật ký chung55

56

57

58

58

59

59

60

61

62

62

64

64

66

67

67

68

69

70

70

71

71

73

73

74

74

75

76

77

77

79

80

80

81Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BẢNG CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×