Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ thống sổ sách kế toán của công ty sử dụng mẫu sổ sách theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 08 năm 2016. Các sổ của công ty bao gồm: Sổ tổng hợp và sổ chi tiết.

Hệ thống sổ sách kế toán của công ty sử dụng mẫu sổ sách theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 08 năm 2016. Các sổ của công ty bao gồm: Sổ tổng hợp và sổ chi tiết.

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Hệ thống báo cáo kế toán

1.Bảng Cân đối kế toán- Mẫu số B01-DN2.Bảng Cân đối tài khoản- Mẫu số F01-DN3.Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh- Mẫu số B02-DN4.Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ- Mẫu số B03-DN5.Bản Thuyết minh báo cáo tài chính- Mẫu số B09-DN2.2. Thực trạng kế tốn thanh tốn tại cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng 789

2.2.1. Đặc điểm kế toán thanh toán tại cơng ty

Bộ máy kế tốn của cơng ty có vai trò quan trọng trong việc quản lý các

hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty. Nó thực hiện chức năng thu nhận và

xử lý các thông tin kinh tế, tài chính cho các đối tượng có liên quan. Bộ máy kế

tốn có nhiệm vụ tham mưu, hỗ trợ cho Giám đốc trong công tác quản lý và các

hoạt động đầu tư liên kết. Cụ thể bộ máy kế tốn của cơng ty có các nhiệm vụ sau:

Khi phát sinh các nghiệp vụ thanh toán kế toán thanh toán sẽ tiến hành tổ

chức hạch toán kế toán, phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình biến động tài sản

trong quan hệ với ng̀n vốn.

Lập và trình bày các báo cáo cần thiết theo quy định, ví dụ như thời gian

thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp để doanh nghiệp có thể huy động

được vốn hay thu được vốn theo đúng tiến độ.

Bên cạnh đó kế tốn đã theo dõi chi tiết về công nợ, khi sắp đến hạn kế

tốn của cơng ty đã đơn đốc cơng nợ để có thể thu hời nợ và thanh tốn theo

đúng hạn.

Tổ chức cơng tác phân tích tình hình tài chính của công ty để đề xuất

những biện pháp kịp thời cho việc ra quyết định của nhà quản lý.

2.2.2. Kế toán thanh toán với khách hàng

2.2.2.1. Chứng từ sử dụng

- Hợp đờng thi cơng xây dựng cơng trình

- Hóa đơn Giá trị gia tăng (Mẫu số 01GTKT3/001)

- Biên bản bàn giao, nghiệm thu cơng trình

- Phiếu giao hàng, phiếu xuất kho (Mẫu số 02 – VT), phiếu báo giá

52- Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra

2.2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng

Tài khoản 131 - Các khoản phải thu của khách hàng

Các khoản phải thu của khách hàng kế toán thanh toán của doanh nghiệp

theo dõi chi tiết theo từng đối tượng khách hàng, theo khoản nợ và từng lần

thanh toán. Sổ chi tiết phải thu khách hàng được mở cho tất cả các khách hàng

thường xuyên và không thường xuyên.

Tất cả các trường hợp bán chịu, khách hàng ứng trước tiền hay thu tiền đều

được hạch toán qua TK 131.

Khi kí hợp đờng tại cơng ty thường diễn ra các giai đoạn thanh toán thứ

nhất là khách hàng sẽ tạm ứng trước một khoản tiền trước khi thi cơng. Số tiền

còn lại sẽ được chia ra các lần thanh tốn.

Tại cơng ty kế tốn đã mở đến tài khoản cấp 2 - 1311 để theo dõi chi tiết

theo từng đối tượng khách hàng. Khi khai báo danh mục tài khoản kế toán sẽ

nhập tất cả các khách hàng cần phải thu của năm trước chuyển sang. Kế toán

nhập số hiệu tài khoản, tên tài khoản, tên đối tượng, số dư đầu năm của từng

khách hàng. Khi phát sinh thêm khách hàng kế toán sẽ phải vào “DMTK” để

khai báo thêm tên đối tượng.

Để xem danh mục khách hàng ta có thể làm như sau: Từ giao diện phần

mềm kế tốn cơng ty đang sử dụng, kế tốn chọn phân hệ “DMTK”.53Hình 2.1: Giao diện nhập danh mục khách hàng

Cụ thể ở doanh nghiệp những khách hàng có quan hệ giao dịch thường

xun hoặc có dư Nợ lớn thì định kỳ cần phải tiến hành kiểm tra đối chiếu từng

khoản nợ đã phát sinh, đã thu hồi và số còn nợ, nếu cần có thể u cầu khách

hàng xác nhận nợ bằng văn bản.

2.2.2.3. Sổ sách kế toán

- Sổ chi tiết tài khoản 131

- Sổ cái tài khoản 131

- Sổ nhật ký chung

2.2.2.4. Phương pháp hạch tốn

Cơng ty thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng

khi khách hàng mua hàng của công ty. Trên cơ sở các chứng từ về thanh toán với

khách hàng, kế tốn cơng nợ sẽ tiến hành nhập số liệu vào phần mềm kế tốn, máy

tính sẽ tự động lên các sổ chi tiết, sổ cái và sổ nhật ký chung.

Ví dụ 1: Ngày 06/12/2016 cơng ty tiến hành kí kết hợp đờng về việc xây

dựng cơng trình: Phần xây lắp nhà làm việc, cấp điện, nước, chống sét nhà làm

việc, hạng mục ngoài nhà, chống mối, xây lắp, lắp đặt hệ thống điều hòa khơng

54khí, thiết bị văn phòng, phòng 1 cửa, kho lưu trữ: Trụ sở BHXH Huyện Chợ

mới, Tỉnh Bắc Kạn. (Phụ lục 03).

Giá gói thầu được duyệt là 10,289,145,000 đồng, cụ thể:

Bên giao thầu sẽ tạm ứng cho bên nhận thầu 50% giá trị hợp đồng tương

ứng với số tiền 5,100,000,000 đồng. Và kế hoạch thu hồi tạm ứng sẽ thu hồi

trong 3 đợt:

+ Lần 1: Thu hồi 35% giá trị tạm ứng tương ứng số tiền 1,785,000,000 đồng.

+ Lần 2: Thu hồi 35% giá trị tạm ứng tương đương số tiền 1,785,000,000 đồng.

+ Lần 3: Thu hồi 30% giá trị tạm ứng tương đương số tiền 1,530,000,000

đồng.

Đã bao gồm VAT 10%.

Ngày 30/12/2016 BHXH tỉnh Bắc Kạn chuyển khoản thanh tốn tiền tạm

ứng theo hợp đờng số tiền 5,100,000,000 đồng về thi công phần xây lắp nhà làm

việc, cấp điện, nước, chống sét nhà làm việc, hạng mục ngoài nhà, chống mối,

xây lắp, lắp đặt hệ thống điều hòa khơng khí, thiết bị văn phòng, phòng 1 cửa,

kho lưu trữ. Phiếu báo có (Phụ lục 04), sổ hạch toán chi tiết tài khoản (Phụ lục

05).

Để hạch toán khoản tạm ứng của khách hàng kế toán hạch tốn vào bên

Có TK 131 chi tiết cho khách hàng “BHXH Tỉnh Bắc Kạn” và cơng trình xây

lắp nhà làm việc, cấp điện, nước, chống sét nhà làm việc, hạng mục ngoài nhà,

chống mối, xây lắp, lắp đặt hệ thống điều hòa khơng khí, thiết bị văn phòng,

phòng 1 cửa, kho lưu trữ. Khi nhận được Phiếu báo có của ngân hàng về số tiền

thanh toán kế toán tiến hành nhập số liệu để hạch tốn vào phần mềm.

Quy trình nhập liệu trên máy tính như sau:

Bước 1: Vào phần mềm kế toán

Bước 2: Kế toán chọn phần “So tong hop” sau đó: Kế tốn nhập các

thơng tin vào giao diện:

+ Chứng từ: ngày tháng nhập chứng từ 30/12/2016 và số hiệu chứng từ

BC07/12.

+ Diễn giải: BHXH Bắc Kạn tạm ứng

55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống sổ sách kế toán của công ty sử dụng mẫu sổ sách theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 08 năm 2016. Các sổ của công ty bao gồm: Sổ tổng hợp và sổ chi tiết.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×