Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kế toán thanh toán là việc lập và luân chuyển chứng từ kế toán, xây dựng hệ thống sổ sách kế toán, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào hệ thống sổ kế toán chi tiết, sổ tổng hợp để hỗ trợ cho việc theo dõi tình hình phát sinh các nghiệp vụ thanh toán,

Kế toán thanh toán là việc lập và luân chuyển chứng từ kế toán, xây dựng hệ thống sổ sách kế toán, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào hệ thống sổ kế toán chi tiết, sổ tổng hợp để hỗ trợ cho việc theo dõi tình hình phát sinh các nghiệp vụ thanh toán,

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hóa đơn GTGT, giấy nhận nợ hoặc lệnh phiếu do khách hàng lập, phiếu

thu, giấy báo có…

* Tài khoản sử dụng

Tài khoản 131- Phải thu của khách hàng, mở theo dõi chi tiết cho từng

khách hàng.

* Phương pháp hạch toán

b. Kế toán thanh toán với nhà cung cấp

* Nội dung hạch tốn

* Chứng từ sử dụng

Hóa đơn GTGT, phiếu nhập kho, phiếu chi, giấy báo nợ, ủy nhiệm chi ….

* Tài khoản sử dụng

Tài khoản 331 – Phải trả người bán, mở theo dõi chi tiết cho từng nhà

cung cấp.

*Phương pháp hạch tốn

1.1.3. Phân tích tình hình cơng nợ và khả năng thanh toán đối với khách

hàng và nhà cung cấp.

1.1.3.1. Phân tích tình hình cơng nợ đối với khách hàng và nhà cung cấp

Tỷ lệ các khoản nợ phải thu khách hàng so với các khoản phải trả nhà cung cấp

Tỷ lệ các khoản nợ phải thuTổng số nợ phải thu khách hàngkhách hàng so với các khoản=Tổng nợ phải trả nhà cung cấp

phải trả nhà cung cấp

Tỷ lệ nợ phải trả nhà cung cấp trong tổng công nợ phải trảTỷ lệ nợ phải trả nhà cung cấp=Tổng nợ phải trả nhà cung cấpx 100trong tổng nợ phải trả (%)

Tổng nợ phải trả

• Tỷ lệ khoản nợ phải thu khách hàng trong tổng nợ phải thu:

Tỷ lệ nợ phải thu của kháchNợ phải thu của khách hàng

Tổng nợ phải thu

hàng trong tổng nợ phải thu (%)

• Số vòng ln chuyển các khoản nợ phải thu

Số vòng luân chuyển các=x

x100Doanh thu thuần=Số dư bình quân nợ phải thu khách hàng

khoản nợ phải thu (vòng)

1.1.3.2. Phân tích tình hình khả năng thanh tốn tại doanh nghiệp

6Hệ số khả năng thanh tốn tổng quát:

Hệ số khả năng thanhTổng tài sản=Tổng nợ phải trả

tốn tổng qt

• Hệ số khả năng thanh tốn ngắn hạn:

Hệ số khả năng thanh tốn ngắn

hạn

Hệ số khả năng thanh toán nhanh:Tài sản ngắn hạn

Nợ ngắn hạnTiền và các khoản tương đương tiền

Nợ ngắn hạn

Hệ số khả năng thanh tốn tức thời:Hệ số khả năng thanh tốn nhanh

==Tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản nợ đến hạn hoặc quá hạn

Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạnHệ số khả năng thanh tốn tức thời =

Hệ số khả năng thanh tốn

Giá trị còn lại của TSCĐ

Tổng Nợ dài hạn

nợ dài hạn

Hệ số khả năng thanh toán lãi vayHệ số khả năng

thanh tốn lãi vay

==Lợi nhuận trước thuế + lãi vay phải trả

Lãi vay phải trảHệ số các khoản phải thuHệ số các khoản phải thu=Các khoản phải thu

Tổng tài sản7Chương 2

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TỐN THANH TỐN

TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 789

2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần tư vấn xây dựng 789

2.1.1. Q trình hình thành và phát triển của cơng ty

2.1.1.1. Tên và địa chỉ doanh nghiệp

- Tên công ty: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 789

- Mã số thuế: 2600 741 934

- Trụ sở chính: Số 21C, phố Hàng Chương, phường Gia Cẩm, thành phố

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

-- Email: 789jsc@gmail.com

- Mã số thuế: 2600741934

- Vốn điều lệ: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng chẵn)

2.1.1.2. Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát

triển của cơng ty

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất của công ty

2.1.2.1. Chức năng

Công ty CP tư vấn xây dựng 789 được thành lập để huy động và sử dụng

vốn có hiệu quả trong việc xây dựng các cơng trình khơng chỉ cho Thành phố

Việt Trì mà còn cho các huyện lân cận và các tỉnh khác nhằm tạo ra cơ sở hạ

tầng vững chắc để phát triển hơn nữa mạng lưới giao thơng và các cơng trình

xây dựng đáp ứng nhu cầu ngày cao của người dân.

2.1.2.2. Nhiệm vụ

Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất

kinh doanh của công ty: Ngắn hạn, trung hạn phù hợp đáp ứng các yêu cầu kế

hoạch của huyện- tỉnh, các yêu cầu thị trường, xã hội, các hợp đồng kinh tế đã

ký kết. Bảo toàn và phát triển vốn, khai thác và sử dụng hợp lý đảm bảo vốn

hoạt động có hiểu quả, luôn chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất đổi mới trang

thiết bị kỹ thuật, nâng cao năng xuất lao động và đảm bảo sản xuất kinh doanh

có lãi làm tròn nghĩa vụ với nhà nước.

8Quy trình cơng nghệ sản xuất (quy trình kinh doanh) của doanh nghiệp:

Tổ chức hồ sơ dự thầuThông báo trúng thầu

Thông báo nhận thầu

Chỉ định thầuBảo vệ phương án và biện pháp thi công

Lập phương án tổ chức thi côngThành lập ban chỉ huy công trườngTiến hành tổ chức thi công theo thiết kế được duyệt

Tổ chức nghiệm thu khối lượng và chất lượng cơngtrìnhCơng trình hồn thành, làm quyết tốn bàn giao cơng trình choLập

chủbảng

thầunghiệm thu thanh tốn cơng trình(Nguồn: Phòng kỹ thuật cơng ty CP Tư vấn Xây dựng 789)

Sơ đồ 1.1: Khái qt quy trình sản xuất kinh doanh tại cơng ty CP Tư

vấn xây dựng 789

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu, tổ chức bộ máy công ty

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 789 xây dựng bộ máy khá gọn nhẹ. Tổ

chức quản lý theo kiểu một cấp và mang tính chất kết hợp giữa ban giám đốc và

các phòng ban. Các phòng ban ln tập hợp đối chiếu lẫn nhau để đưa ra các

phương án hợp lý nhất. Các đội sản xuất được chỉ đạo của các phòng ban để có

biện pháp thi công hiệu quả.

2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế toán thanh toán là việc lập và luân chuyển chứng từ kế toán, xây dựng hệ thống sổ sách kế toán, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào hệ thống sổ kế toán chi tiết, sổ tổng hợp để hỗ trợ cho việc theo dõi tình hình phát sinh các nghiệp vụ thanh toán,

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×