Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bên cạnh đó kế toán đã theo dõi chi tiết về công nợ, khi sắp đến hạn kế toán của công ty đã đôn đốc công nợ để có thể thu hồi nợ và thanh toán theo đúng hạn.

Bên cạnh đó kế toán đã theo dõi chi tiết về công nợ, khi sắp đến hạn kế toán của công ty đã đôn đốc công nợ để có thể thu hồi nợ và thanh toán theo đúng hạn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

đúng hạn.

2.2.2. Kế toán thanh toán với khách hàng

2.2.2.1. Chứng từ sử dụng

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình, giấy báo có, sổ hạch tốn chi

tiết...

2.2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng

Tài khoản 131 - Các khoảnphải thu của khách hàng

2.2.2.3. Sổ sách kế toán

- Sổ chi tiết tài khoản 131, sổ cái tài khoản 131, Sổ nhật ký chung.

2.2.2.4. Phương pháp hạch tốn

Ví dụ: Ngày 06/12/2016 cơng ty tiến hành kí kết hợp đờng về việc xây

dựng cơng trình: Phần xây lắp nhà làm việc, cấp điện, nước, chống sét nhà làm

việc, hạng mục ngoài nhà, chống mối, xây lắp, lắp đặt hệ thống điều hòa khơng

khí, thiết bị văn phòng, phòng 1 cửa, kho lưu trữ: Trụ sở BHXH Huyện Chợ

mới, Tỉnh Bắc Kạn. (Phụ lục 03).

Giá gói thầu được duyệt là 10,289,145,000 đờng, cụ thể:

Bên giao thầu sẽ tạm ứng cho bên nhận thầu 50% giá trị hợp đồng tương

ứng với số tiền 5,100,000,000 đồng. Và kế hoạch thu hồi sẽ thu hồi trong 3 đợt:

+ Lần 1: Thu hồi 35% giá trị tạm ứng tương đương số tiền 1,785,000,000 đồng.

+ Lần 2: Thu hồi 35% giá trị tạm ứng tương đương số tiền 1,785,000,000 đồng.

+ Lần 3: Thu hồi 30% giá trị tạm ứng tương đương số tiền 1,530,000,000 đồng.

Đã bao gồm VAT 10%.

Ngày 30/12/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn chuyển khoản thanh tốn

tiền tạm ứng theo hợp đờng số tiền 5.100.000.000 đờng về thi cơng. Phiếu báo

có (Phụ lục 04), sổ hạch tốn chi tiết tài khoản (Phụ lục 05).

Quy trình nhập liệu trên máy tính như sau:

Bước 1: Vào phần mềm kế toán

Bước 2: Kế toán chọn phân hệ “So tong hop” giao diện sẽ hiện ra như sau:

Kế toán nhập các thông tin vào giao diện

13+ Chứng từ: ngày tháng nhập chứng từ 30/12/2016 và số hiệu chứng từ

BC07/12.

+ Diễn giải: BHXH Bắc Kạn tạm ứng

+ Tài khoản đối ứng: Nợ TK 1121

Có TK 1311

+ Số tiền: 5,100,000,000

+ Tên đối tượng: Vì đã khai báo tên đối tượng vào “DMTK” nên kế tốn chỉ

cần tích vào ơ tam giác nhỏ và tìm đến tên đối tượng theo dõi chi tiết.

Bên Nợ tích rời tìm đến “Ngân hàng MB CN Việt Trì Phú Thọ”.

Bên Có “BHXH tỉnh Bắc Kạn”.Hình 2.1: Giao diện nhập liệu vào sổ tổng hợp

Sau khi nhập đầy đủ thông tin trên vào phần mềm nhấn “ctrl +S” để lưu

nghiệp vụ vừa hạch toán. Sau khi hạch toán số liệu được tự động cập nhật vào sổ

chi tiết TK 131 (Chi tiết 131 - BHXH tỉnh Bắc Kạn), sổ nhật ký chung và sổ cái TK

131- Phải thu của khách hàng.

Để xem lại hệ thống sổ sách thực hiện các bước như sau:

Xem sổ chi tiết tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm:

14Chọn “SCT” => số hiệu tài khoản: chọn TK “1311” => tên tài khoản:

Phải thu khách hàng, tiếp theo chọn tên đối tượng => “BHXH tỉnh Bắc Kạn”

=> thời gian báo cáo: Góc trên cùng bên phải có dòng “bạn cần In SCT tháng?”

ta sẽ tích vào ơ tam giác nhỏ để chọn thời gian báo cáo phần mềm đã mặc định.

Nếu ta muốn xem theo từng tháng ta sẽ chọn từng tháng theo số thứ tự từ 1 - >

12, còn muốn xem theo 6 tháng đầu năm ta sẽ tích chọn “100”, xem sổ chi tiết

tài khoản 6 tháng cuối năm ta sẽ chọn “200” và nếu ta muốn xem sổ chi tiết cả

năm thì ta tích chọn “1000”, sau đó bấm phím “enter” phần mềm sẽ tự động cập

nhật.Hình 2.2: Giao diện sổ chi tiết khoản phải thu

Xem sổ cái tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm chọn phân hệ

“So cai”, sau đó phần số hiệu tài khoản ta chọn tài khoản “131”, sau đó nhấn

phím “enter”, để phần mềm cập nhật dữ liệu.

Các dữ liệu mà ta đã nhập vào phân hệ “So tong hop” phần mềm sẽ tự

động cập nhật lên các sổ. Và sau đó ta tìm đến NTGT - ngày tháng ghi sổ là

“30/12”, SH – số hiệu “BC07/12”, diễn giải: “BHXH tỉnh Bắc Kạn tạm ứng”

để xem dữ liệu.15Hình 2.3: Giao diện Sổ cái tài khoản 131Hình 2.4: Giao diện trích sổ cái tài khoản 131

Để xem sổ Nhật ký Chung: Từ giao diện chính của phần mềm chọn

“NKC”, sau đó nhấn phím “enter” và phần mềm sẽ tự động cập nhật dữ liệu.16Hình 2.5: Trích giao diện sổ Nhật ký chung

2.2.3. Kế toán thanh toán với người bán

2.2.3.1. Chứng từ sử dụng

- Hóa đơn GTGT, giấy báo Nợ của Ngân hàng (séc tiền mặt, séc chuyển

khoản, ủy nhiệm chi, lệnh chi..), biên bản đối chiếu cơng nợ…….

2.2.3.2.Tài khoản kế tốn sử dụng

TK 331: Phải trả nhà cung cấp (doanh nghiệp đã mở sổ tài khoản cấp 2 để

theo dõi chi tiết cho từng đối tượng nhà cung cấp )

2.2.3.3. Sổ sách kế toán sử dụng

- Sổ chi tiết tài khoản 331, sổ cái tài khoản 331, sổ nhật ký chung…

2.2.3.4. Phương pháp hạch tốn

Ví dụ: Ngày 15/12/2017 Cơng ty mua xi măng của cơng ty TNHH Ngọc

Linh để thi cơng trình BHXH Mường tè theo hóa đơn số 0000532 (Phụ lục 19).

Số tiền 32,290,909 đồng, thuế GTGT 10% 3,229,091 đồng. Công ty chưa thanh

toán tiền hàng. Phiếu nhận nguyên vật liệu, vật tư (Phụ lục 20).

Cách nhập liệu vào phần mềm tương tự như những phần trên.

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0000532 và các chứng từ khác có liên

quan. Kế toán căn cứ vào các chứng từ để hạch toán nghiệp vụ trên, kế toán tiến

hành làm như sau:

Bước 1: Vào phần mềm kế tốn.

17Bước 2: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn phân hệ “So tong hop”

phần mềm hiện lên giao diện nhập chứng từ, kế toán tiến hành nhập tồn bộ các

thơng tin vào phần mềm:

+ Chứng từ ngày tháng nhập chứng từ: 15/12/2017, số hiệu chứng từ

PKT85.

+ Diễn giải: Mua xi măng cho cơng trình Mường tè và thuế giá trị gia tăng

đầu vào được khấu trừ.

+ Tài khoản đối ứng: Nợ TK 154

Có TK 3311

+ Số tiền: 32,290,909

+ Thuế GTGT: Nợ TK 1331

Có TK 3311

+ Số tiền: 3,229,091

+ Tên đối tượng: Tích chọn Bên Nợ: “1541 CT BHXH Mường tè”

Bên Có: “Cơng ty TNHH Ngọc Linh PT”.

Bước 3: Sau khi nhập xong các thông tin cần thiết, ấn “ctrl + S” để lưu dữ liệu.Hình 2.6: Giao diện nhập liệu vào sổ tổng hợp

Sau khi lưu số liệu được tự động cập nhật vào các sổ.

Xem sổ chi tiết tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn

“SCT”, sau đó chọn số hiệu tài khoản; “331”, chọn tên đối tượng: “Công ty

18TNHH Ngọc Linh PT”, chọn thời gian báo cáo: “12” – theo tháng, sau đó nhấn

phím “enter” để cập nhật dữ liệu.Hình 2.7: Sổ chi tiêt tài khoản 3311- Phải trả người bán

Xem sổ cái tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm, chọn “So cai”

sau đó chọn số hiệu tài khoản: “331” chọn tên đối tượng “Công ty TNHH

Ngọc Linh PT ”, sau đó nhấn phím “enter” để cập nhật số liệu.Hình 2.8: Giao diện sổ cái tài khoản 331 – Phải trả người bán

Xem số phát sinh nghiệp vụ vừa rời trên sổ Nhật ký Chung: Từ giao diện

chính của phần mềm chọn “NKC” sau đó nhấn “enter” để cập nhận dữ liệu.

19Hình 2.9: Giao diện Sổ nhật ký chung

2.3. Phân tích tình hình cơng nợ và khả năng thanh tốn đối với khách

hàng, nhà cung cấp của cơng ty cổ phần tư vấn xâu dựng 789.

2.3.1. Phân tích tình hình cơng nợ đối với khách hàng và nhà cung cấp tại

công ty cổ phần tư vấn xây dựng 789

2.3.2. Phân tích tình hình khả năng thanh tốn tại cơng ty cổ phần tư vấn xây

dựng 789

2.4. Đánh giá thực trạng kế tốn thanh tốn tại Cơng ty cổ phần tư vấn xây

dựng 789

2.4.1. Ưu điểm.

- Về bộ máy kế toán:

- Đội ngũ kế toán viên:

- Về hệ thống chứng từ:

- Về hệ thống tài khoản:

- Về kế toán thanh tốn :

- Về hình thức kế tốn sử dụng:

2.4.2. Hạn chế và ngun nhân.

Về tổ chức bộ máy kế tốn20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bên cạnh đó kế toán đã theo dõi chi tiết về công nợ, khi sắp đến hạn kế toán của công ty đã đôn đốc công nợ để có thể thu hồi nợ và thanh toán theo đúng hạn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×