Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Đàm phán để điều chỉnh lại kỳ hạn nợ từ nợ ngắn hạn thành nợ dài hạn, điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng chậm lại.

+ Đàm phán để điều chỉnh lại kỳ hạn nợ từ nợ ngắn hạn thành nợ dài hạn, điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng chậm lại.

Tải bản đầy đủ - 0trang

C. KẾT LUẬN

Kế toán thanh toán nhà là một trong những phần hành kế toán quan trọng đối

với một doanh nghiệp bất kỳ, đặc biệt là doanh nghiệp xây dựng. Đối với các cơ

quan quản lý cấp trên, còn cung cấp cho họ những thơng tin, số liệu chính xác,

phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và góp phần

làm lành mạnh hố cơng tác tài chính của một doanh nghiệp.

Qua thời gian tìm hiểu và nghiên cứu ở công ty cổ phần tư vấn xây dựng

789, em đã dần làm quen được với công việc của một kế tốn tại cơng ty đặc

biệt là cơng tác kế tốn thanh tốn. Để hạch tốn thực sự là một nghệ thuật đo

lường, mô tả và giải thích các hoạt động kinh tế, ngồi việc theo sát chế độ kế

tốn hiện hành, thì sự vận dụng chế độ kế tốn mà Bộ Tài Chính ban hành một

cách sáng tạo, khoa học, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp là một điều

kiện vơ cùng khó khăn mà các nhà Quản lý phải thực hiện. Việc hồn thành

cơng tác kế tốn nói chung và kế tốn thanh tốn nói riêng là một yêu cầu rất

cần thiết để giúp cho kế toán thực sự phát huy tác dụng của mình và trở thành

một cơng cụ sắc bén phục vụ quản lý kinh tế. Thời gian thực tập tại công đã giúp

cho em bước đầu làm rõ và đạt được những mục tiêu đặt ra khi nghiên cứu đề tài

này:

- Hệ thống hóa cơ sơ lý luận về kế tốn thanh tốn trong doanh nghiệp.

- Khái qt chung về cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng 789.

26- Phản ánh và phân tích thực trạng kế tốn thanh tốn tại công ty cổ phần tư

vấn xây dựng 789.

Trên cơ sở thực trạng cơng tác kế tốn thanh tốn tại cơng ty nhằm đưa ra

một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn thanh tốn tại cơng ty cổ

phần tư vấn xây dựng 789. Đề tài đã cơ bản hoàn thành được mục tiêu nghiên

cứu đã đặt ra ban đầu. Qua quá trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài em thấy rằng

cơng tác kế tốn ln đòi hỏi sự đổi mới để khơng ngừng hồn thiện việc nâng

cao vai trò của kế tốn trong doanh nghiệp là việc làm hết sức quan trọng và có

ảnh hưởng, ý nghĩa lớn trong sự phát triển công ty.

D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Bộ Tài Chính (2013), 26 Chuẩn mực kế tốn Việt Nam và tồn bộ các thơng tư2.

3.hướng dẫn các chuẩn mực, NXB Tài Chính, Hà Nội.

Bộ Tài Chính (2015), Hệ thống tài khoản kế tốn, Nxb Tài Chính, Hà Nội.

Bộ Tài Chính (2015), Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ kế toán và sơ đồ kế toán4.chủ yếu, Nxb Tài Chính, Hà Nội.

GS.TS.NSDN Ngơ Thế Chi (2010), Giáo trình kế tốn tài chính, Nxb Tài chính,5.Hà Nội.

PGS. TS. Nguyễn Văn Cơng (2012), Lý thuyết và thực hành kế tốn tài chính,6.NXB Tài Chính, Hà Nội.

GS.TS. Nguyễn Đình Đỗ (2012), Giáo trình ngun tắc, chuẩn mực quốc tế về7.kế tốn và kế tốn tài chính trong doanh nghiệp, NXB Tài Chính, Hà Nội.

Hồng Thị Hạnh (2015), Khóa luận tốt nghiệp “Kế tốn thanh tốn tại cơng ty8.cổ phần may Vĩnh Phú”, Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ.

Đỗ Văn Hiệp (2014), Khóa luận tốt nghiệp “Kế tốn thanh tốn tại công ty cổ

phần LICOGI 14”, Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ.9.Phạm Thị Khánh Linh (2016), Khóa luận tốt nghiệp “Thực trạng kế tốn thanh

tốn tại cơng ty TNHH An Thành”, Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ.10.PGS. TS. Võ Văn Nghị (2013), 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp, Nxb Lao động,Hà Nội.

11. TS. Trương Thị Thủy (2009), Thực hành kế tốn tài chính doanh nghiệp, Nxb

Tài Chính, Hà Nội.

12. Tài liệu kế tốn của cơng ty cổ phần tư vấn xây dụng 789 công bố.

2713.Thông tư 200/2014/TT-BTC.28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Đàm phán để điều chỉnh lại kỳ hạn nợ từ nợ ngắn hạn thành nợ dài hạn, điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng chậm lại.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×