Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty: Ngắn hạn, trung hạn phù hợp đáp ứng các yêu cầu kế hoạch của huyện- tỉnh, các yêu cầu thị trường, xã hội, các hợp đồng kinh tế đã ký kết. Bảo toàn và phát triển

Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty: Ngắn hạn, trung hạn phù hợp đáp ứng các yêu cầu kế hoạch của huyện- tỉnh, các yêu cầu thị trường, xã hội, các hợp đồng kinh tế đã ký kết. Bảo toàn và phát triển

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quy trình cơng nghệ sản xuất (quy trình kinh doanh) của doanh nghiệp:

Tổ chức hồ sơ dự thầuThông báo trúng thầu

Thông báo nhận thầu

Chỉ định thầuBảo vệ phương án và biện pháp thi công

Lập phương án tổ chức thi côngThành lập ban chỉ huy công trườngTiến hành tổ chức thi công theo thiết kế được duyệt

Tổ chức nghiệm thu khối lượng và chất lượng cơngtrìnhCơng trình hồn thành, làm quyết tốn bàn giao cơng trình choLập

chủbảng

thầunghiệm thu thanh tốn cơng trình(Nguồn: Phòng kỹ thuật cơng ty CP Tư vấn Xây dựng 789)

Sơ đồ 1.1: Khái quát quy trình sản xuất kinh doanh tại công ty CP Tư

vấn xây dựng 789

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu, tổ chức bộ máy công ty

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 789 xây dựng bộ máy khá gọn nhẹ. Tổ

chức quản lý theo kiểu một cấp và mang tính chất kết hợp giữa ban giám đốc và

các phòng ban. Các phòng ban ln tập hợp đối chiếu lẫn nhau để đưa ra các

phương án hợp lý nhất. Các đội sản xuất được chỉ đạo của các phòng ban để có

biện pháp thi cơng hiệu quả.

2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban92.1.4. Đặc điểm lao động của công ty cổ phần tư vấn xây dựng 789

Do đặc điểm của công ty là hoạt động xây dựng và hoạt động xây dựng

nên lao động cũng là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng, ảnh hưởng

trực tiếp tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty.

Về trình độ lao động:

Cơng ty rất chú trọng trong việc tuyển dụng lao động, trình độ đại học đều

tăng qua các năm, trình độ cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật biến động

không đáng kể, trình độ lao động phổ thơng cũng lượng đáng kể do đặc điểm

của ngành xây dựng.

Về giới tính:

Số lượng lao động tăng qua ba năm từ 2015 – 2017 nhưng số lượng nam

và nữ thì có biến động khơng đều, số lượng nam biến đổi không đều trong khi số

lao động nữ biến đổi tăng qua ba năm.

Về hoạt động kinh doanh:

Ta thấy cả lao động trực tiếp và gián tiếp đều tăng qua ba năm từ năm

2015-2017.

2.1.5. Tình hình tài sản, nguồn vốn của cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng 789

Về cơ cấu: Cơ cấu tổng tài sản của công ty biến động tăng lên. Cơ cấu tài

sản ng̀n vốn trong cơng ty có sự chênh lệch lớn nhưng xét trong công ty là

hợp lý bởi vì, cơng ty là một cơng ty xây dựng trong một năm xây lắp rất nhiều

các HMCT có giá trị lớn vì vậy hàng tờn kho nhiều, nợ ngắn hạn nhiều.Tuy

nhiên đó cũng là một hạn chế của cơng ty trong cơng tác quản lý.

Về tình hình biến động: Cơng ty đã làm gia tăng tài sản cũng như ng̀n

hình thành nên tài sản đờng nghĩa với việc đang có chiều hướng phát triển và là

một công ty vững mạnh. Do vậy, cơng ty nên tiếp tục duy trì những chính sách

này để hoạt động của cơng ty đạt kết quả cao.

2.1.6. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn xây

dựng 789 qua 3 năm 2015 - 2017

Ta thấy tổng doanh thu năm 2016 giảm mạnh và năm 2017 lại tăng lên .

Nguyên nhân làm cho kinh tế công ty giảm mạnh là do các cơng ty đang tiến

10hành CT, HMCT có giá trị lớn nhưng chưa được hồn thành như cơng trình

BHXH tỉnh Bắc Kạn mới tiến hành thi công.

2.1.7. Tổ chức cơng tác kế tốn tại cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng 789

2.1.7.1. Cơ cấu bộ máy kế toán của cơng

Bộ máy kế tốn của Cơng ty CP tư vấn xây dựng 789 được tổ chức và

hoạt động theo cơ chế tập trung. Phòng kế tốn của cơng ty bao gờm 4 kế tốn

viên làm việc dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của kế toán.

Kế toán trưởng

Kiêm kế toán tổng hợpKế tốn thanh tốn- Vốn

Thuế

Kếbằng

tốn tiềnchi phí

giá thành- Vật tư

Kế tốn bán hàng, TSCĐ-Tiền lương

Thủ quỹ( Nguồn: Phòng kế tốn - tài chính)

Sơ đồ 1.2: Tổ chức bộ máy kế tốn tại Cơng ty CP tư vấn xây dựng 789

2.1.7.2. Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn tại cơng ty

* Chế độ, chính sách kế tốn chung

- Chế độ kế tốn: Cơng ty CP tư vấn xây dựng 789 áp dụng chế độ kế toán

dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26

tháng 08 năm 2016 của Bộ trưởng bộ tài chính ban hành

- Kỳ kế toán: Áp dụng theo năm dương lịch (Bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày

31/12 năm dương lịch)

- Phương pháp tính và nộp thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ

- Kế tốn hàng tờn kho

+ Phương pháp kê khai: Phương pháp kê khai thường xuyên

11+ Phương pháp kế toán chi tiết: Phương pháp thẻ song song

+ Phương pháp tính giá hàng tờn kho: Phương pháp thực tế đích danh

+ Phương pháp tính khấu hao: Theo phương pháp đường thẳng

+ Phương pháp tính giá: Giá gốc

Chứng từ gốcSổ kế tốn:

Phần

mềm kế

toánBảng tổng hợp

chứng từ gốc

cùng loại

Ghi chú-Sổ tổng hợp

Sổ chi tiết-Báo cáo kế tốn

tài chính.

Báo cáo kế tốn

quản trị-Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra

Sơ đồ 1.3. Trình tự ghi sổ kế tốn trên máy vi tính2.2. Thực trạng kế tốn thanh tốn tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng 789

2.2.1. Đặc điểm kế tốn thanh tốn tại cơng ty

Bộ máy kế tốn của cơng ty có vai trò quan trọng trong việc quản lý các

hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty. Nó thực hiện chức năng thu nhận và

xử lý các thơng tin kinh tế, tài chính cho các đối tượng có liên quan. Cụ thể bộ

máy kế tốn của cơng ty có các nhiệm vụ sau:

Khi phát sinh các nghiệp vụ thanh toán kế toán thanh toán sẽ tiến hành tổ

chức hạch toán kế toán, phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình biến động tài sản

trong quan hệ với ng̀n vốn.

Lập và trình bày các báo cáo cần thiếtt theo quy định, ví dụ như thời gian

thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp để doanh nghiệp có thể huy động

được vốn hay thu được vốn theo đúng tiến độ.

Bên cạnh đó kế tốn đã theo dõi chi tiết về công nợ, khi sắp đến hạn kế

tốn của cơng ty đã đơn đốc cơng nợ để có thể thu hời nợ và thanh tốn theo

12đúng hạn.

2.2.2. Kế toán thanh toán với khách hàng

2.2.2.1. Chứng từ sử dụng

- Hợp đờng thi cơng xây dựng cơng trình, giấy báo có, sổ hạch tốn chi

tiết...

2.2.2.2. Tài khoản kế tốn sử dụng

Tài khoản 131 - Các khoảnphải thu của khách hàng

2.2.2.3. Sổ sách kế toán

- Sổ chi tiết tài khoản 131, sổ cái tài khoản 131, Sổ nhật ký chung.

2.2.2.4. Phương pháp hạch tốn

Ví dụ: Ngày 06/12/2016 cơng ty tiến hành kí kết hợp đờng về việc xây

dựng cơng trình: Phần xây lắp nhà làm việc, cấp điện, nước, chống sét nhà làm

việc, hạng mục ngoài nhà, chống mối, xây lắp, lắp đặt hệ thống điều hòa khơng

khí, thiết bị văn phòng, phòng 1 cửa, kho lưu trữ: Trụ sở BHXH Huyện Chợ

mới, Tỉnh Bắc Kạn. (Phụ lục 03).

Giá gói thầu được duyệt là 10,289,145,000 đồng, cụ thể:

Bên giao thầu sẽ tạm ứng cho bên nhận thầu 50% giá trị hợp đồng tương

ứng với số tiền 5,100,000,000 đồng. Và kế hoạch thu hồi sẽ thu hồi trong 3 đợt:

+ Lần 1: Thu hồi 35% giá trị tạm ứng tương đương số tiền 1,785,000,000 đồng.

+ Lần 2: Thu hồi 35% giá trị tạm ứng tương đương số tiền 1,785,000,000 đồng.

+ Lần 3: Thu hồi 30% giá trị tạm ứng tương đương số tiền 1,530,000,000 đồng.

Đã bao gồm VAT 10%.

Ngày 30/12/2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn chuyển khoản thanh toán

tiền tạm ứng theo hợp đồng số tiền 5.100.000.000 đồng về thi cơng. Phiếu báo

có (Phụ lục 04), sổ hạch tốn chi tiết tài khoản (Phụ lục 05).

Quy trình nhập liệu trên máy tính như sau:

Bước 1: Vào phần mềm kế toán

Bước 2: Kế toán chọn phân hệ “So tong hop” giao diện sẽ hiện ra như sau:

Kế toán nhập các thông tin vào giao diện

13+ Chứng từ: ngày tháng nhập chứng từ 30/12/2016 và số hiệu chứng từ

BC07/12.

+ Diễn giải: BHXH Bắc Kạn tạm ứng

+ Tài khoản đối ứng: Nợ TK 1121

Có TK 1311

+ Số tiền: 5,100,000,000

+ Tên đối tượng: Vì đã khai báo tên đối tượng vào “DMTK” nên kế tốn chỉ

cần tích vào ơ tam giác nhỏ và tìm đến tên đối tượng theo dõi chi tiết.

Bên Nợ tích rời tìm đến “Ngân hàng MB CN Việt Trì Phú Thọ”.

Bên Có “BHXH tỉnh Bắc Kạn”.Hình 2.1: Giao diện nhập liệu vào sổ tổng hợp

Sau khi nhập đầy đủ thông tin trên vào phần mềm nhấn “ctrl +S” để lưu

nghiệp vụ vừa hạch toán. Sau khi hạch toán số liệu được tự động cập nhật vào sổ

chi tiết TK 131 (Chi tiết 131 - BHXH tỉnh Bắc Kạn), sổ nhật ký chung và sổ cái TK

131- Phải thu của khách hàng.

Để xem lại hệ thống sổ sách thực hiện các bước như sau:

Xem sổ chi tiết tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm:

14Chọn “SCT” => số hiệu tài khoản: chọn TK “1311” => tên tài khoản:

Phải thu khách hàng, tiếp theo chọn tên đối tượng => “BHXH tỉnh Bắc Kạn”

=> thời gian báo cáo: Góc trên cùng bên phải có dòng “bạn cần In SCT tháng?”

ta sẽ tích vào ơ tam giác nhỏ để chọn thời gian báo cáo phần mềm đã mặc định.

Nếu ta muốn xem theo từng tháng ta sẽ chọn từng tháng theo số thứ tự từ 1 - >

12, còn muốn xem theo 6 tháng đầu năm ta sẽ tích chọn “100”, xem sổ chi tiết

tài khoản 6 tháng cuối năm ta sẽ chọn “200” và nếu ta muốn xem sổ chi tiết cả

năm thì ta tích chọn “1000”, sau đó bấm phím “enter” phần mềm sẽ tự động cập

nhật.Hình 2.2: Giao diện sổ chi tiết khoản phải thu

Xem sổ cái tài khoản: Từ giao diện chính của phần mềm chọn phân hệ

“So cai”, sau đó phần số hiệu tài khoản ta chọn tài khoản “131”, sau đó nhấn

phím “enter”, để phần mềm cập nhật dữ liệu.

Các dữ liệu mà ta đã nhập vào phân hệ “So tong hop” phần mềm sẽ tự

động cập nhật lên các sổ. Và sau đó ta tìm đến NTGT - ngày tháng ghi sổ là

“30/12”, SH – số hiệu “BC07/12”, diễn giải: “BHXH tỉnh Bắc Kạn tạm ứng”

để xem dữ liệu.15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty: Ngắn hạn, trung hạn phù hợp đáp ứng các yêu cầu kế hoạch của huyện- tỉnh, các yêu cầu thị trường, xã hội, các hợp đồng kinh tế đã ký kết. Bảo toàn và phát triển

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×