Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 6

B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 6

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán...................................................................19

1.2.5. Kế toán chi phí bán hàng....................................................................22

1.2.6. Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp................................................24

1.2.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng.....................................................26

Chương 2.............................................................................................................

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG

TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ...............................

BÁN HÀNG TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM...............................27

2.1.Khái quát chung về tổng công ty giấy Việt Nam................................272.1.1. Tên và địa chỉ của Tổng cơng ty.........................................................27

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty......................................27

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất của Tổng cơng ty Giấy Việt Nam......29

2.1.4. Quy trình cơng nghệ sản xuất giấy tại Tổng công ty giấy Việt Nam

............................................................................................................30

2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty giấy Việt Nam

............................................................................................................32

2.1.6. Đặc điểm về lao động của Tổng công ty trong 3 năm gần đây (2015

– 2017)............................................................................................................35

2.1.7. Tình hình tài sản, nguồn vốn của Tổng cơng ty trong 3 năm gần đây

(2015 – 2017)..................................................................................................38

2.1.8. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng cơng ty giấy Việt

Nam trong 3 năm gần đây (2015 – 2017).....................................................41

2.1.9. Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn của Tổng cơng ty giấy Việt Nam

............................................................................................................45

2.2.Thực trạng kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Tổngcông ty giấy Việt Nam.....................................................................................51

2.2.1. Đặc điểm tổ chức kế toán bán hàng....................................................51

2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ..............................55

2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu...............................................72

2.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán...................................................................84

1382.2.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng...................................................118

2.3.Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tạiTổng công ty giấy Việt Nam.........................................................................119

2.3.1. Ưu điểm............................................................................................119

2.3.2. Hạn chế và ngun nhân...................................................................122

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN BÁN

HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA....................................

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM..........................................................127

3.1.Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng và xácđịnh kết quả bán hàng tại Tổng công ty giấy Việt Nam................................127

3.1.1. Phương hướng phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới........127

3.1.2. Một số giải pháp hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng và xác định kết

quả bán hàng tại Tổng công ty giấy Việt Nam..............................................129

3.1.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp.....................................................136

C.KẾT LUẬN.......................................................................................137D.TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................138139DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

HĐQT

PGĐ

TSCĐ

GTSP

CBCNV

BHXH

BHYT

KPCĐ

KKTX

BHTN

TK

DN

CPBH

CPQLDN

GTGT

TNDN

TNCN

TNHHSXKD

KQSXKD

BCĐKTDiễn giải

Hội đồng quản trị

Phó giám đốc

Tài sản cố định

Giá thành sản phẩm

Cán bộ công nhân viên

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Kinh phí cơng đồn

Kê khai thường xuyên

Bảo hiểm thất nghiệp

Tài khoản

Doanh nghiệp

Chi phí bán hàng

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Giá trị gia tăng

Thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập cá nhân

Trách nhiệm hữu hạn

Hóa đơn

Sản xuất kinh doanh

Kết quả sản xuất kinh doanh

Bảng cân đối kế tốn140DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Tình hình lao động của Tổng công ty giấy Việt Nam trong 3 năm

2015 - 2017......................................................................................................36

Bảng 2.2: Tình hình tài sản nguồn vốn của Tổng cơng ty qua 3 năm ( 2015 –

2017 ) ............................................................................................................39

Bảng 2.3: Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giấy Việt Nam trong

3 năm ( 2015 – 2017 ).....................................................................................42

Bảng 2.4: Danh mục khách hàng truyền thống của công ty (Trích)................52141DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất giấy tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.............31

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Tổng Công ty giấy Việt Nam..33

Sơ đồ 2.3: Cơ cấu bộ máy kế tốn của Tổng cơng ty giấy Việt Nam..............46

Sơ đồ 2.4: Trình tự kế tốn trên máy vi tính...................................................50

Sơ đồ 3.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Tổng công ty......................................130142DANH MỤC GIAO DIỆN

Giao diện 2.1: Giao diện làm việc chính của phần mềm ASIA accounting....51

Giao diện 2.2: Hóa đơn bán hàng số 0002671 trên phần mềm ASIA............58

Giao diện 2.3: Sổ chi tiết TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa.......................60

Giao diện 2.4: Màn hình Phiếu xuất đại lý số 0016077 trên phần mềm ASIA

............................................................................................................62

Giao diện 2.5: Hóa đơn bán hàng qua chi nhánh số 0002813 trên phần mềm

ASIA ............................................................................................................64

Giao diện 2.6: Sổ chi tiết TK 51121 – Doanh thu bán hàng Nội bộ Giấy.......66

Giao diện 2.7: Sổ chi tiết TK 13689 - Phải thu nội bộ khác...........................67

Giao diện 2.8: Hóa đơn xuất khẩu/ Invoice số 0000092 trên phần mềm ASIA

............................................................................................................70

Giao diện2.9: Sổ chi tiết TK 51112 – Doanh thu bán sản phẩm giấy xuất khẩu

............................................................................................................71

Giao diện 2.10: Hóa đơn bán hàng số 0002728 trên phần mềm ASIA...........75

Giao diện 2.11: Hóa đơn bán hàng số 0003156 trên phần mềm ASIA...........77

Giao diện 2.12. Phiếu nhập kho PNK0079.....................................................80

Giao diện 2.13: Phiếu nhập hàng bán bị trả lại số 0000970............................81

Giao diện 2.14: Sổ chi tiết TK 5213- Kế toán hàng bán bị trả lại...................83

Giao diện 2.15: Tính giá trung bình của hàng xuất kho trên phần mềm ASIA

............................................................................................................86

Giao diện 2.17 Các bút toán phân bổ..............................................................90

Giao diện 2.19: Sổ chi tiết TK 6411 – Chi phí nhân viên...............................93

Giao diện 2.20: Hóa đơn mua hàng (Dịch vụ) số 0000446 trên phần mềm

ASIA ............................................................................................................96

Giao diện 2.23: Sổ chi tiết TK 6418 – Chi phí bằng tiền khác.....................100

Giao diện 2.24: Sổ chi tiết TK 6421- Chi phí nhân viên quản lý..................103

Giao diện 2.25: Phiếu xuất kho số PXK0002020 trên phần mềm ASIA......105

Giao diện 2.26: Sổ chi tiết TK 6422 –Chi phí vật liệu quản lý.....................106

Giao diện 2.27: Sổ chi tiết TK 6424 – Chi phí khấu hao TSCĐ...................108

143Giao diện 2.28: Phiếu kế toán số PKT trên phần mềm ASIA.......................110

Giao diện 2.29: Sổ chi tiết TK 6425 - Thuế, phí và lệ phí.............................111

Giao diện 2.30: Hóa đơn mua hàng (Dịch vụ) số 00003306 trên phần mềm

ASIA ..........................................................................................................113

Giao diện 2.31: Sổ chi tiết TK 6427 – Chi phí dịch vụ mua ngoài...............114

Giao diện 2.32: Phiếu chi tiền mặt số 2855 trên phần mềm ASIA................116

Giao diện 2.33: Sổ chi tiết TK 6428..............................................................117144Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 6

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×