Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2 VẬT LIỆU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 2 VẬT LIỆU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Nơng - Lâm Bắc Giang

Khoa Nơng họcThí nghiệm 1: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển,năng

suất của nấm Hồng chi nuôi trồng trên sản phẩm phụ của gỗ keo lai:

Công thức 1: Nuôi trồng nấm Hồng chi trên nguyên liệu mùn cưa (ĐC)

Công thức 2: Nuôi trồng nấm Hồng chi trên sản phẩm phụ của gỗ

keo lai

Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp xử lý nguyên

liệu đến sinh trưởng, phát triển, năng suất của nấm Hồng chi nuôi trồng

trên sản phẩm phụ của gỗ keo lai.

Công thức 1: Không ngâm xử lý (ĐC)

Công thức 2: Ngâm trong dung dịch đường Mantoza 1%; 12-14 giờ

Công thức 3: Ngâm trong dung dịch đường Mantoza 1% + vơi bột

1% 12-14 giờ.

Thí nghiệm 3: Nghiên cứu nguồn cung cấp dinh dưỡng C đên sinh

trưởng, phát triển, năng suất của nấm Hồng chi nuôi trồng trên sản phẩm

phụ của gỗ keo lai

Công thức 1: Không bổ sung đường (ĐC)

Công thức 2: Bổ sung đường Mantoza 1%

Công thức 3: Bổ sung đường sacarozơ 1%

Công thức 4: Bổ sung mật rỉ 1%

2.4 Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp theo dõi các chỉ tiêu

2.4.1. Quá trình hình thành và phát triển của hệ sợi nấm

- Thời gian từ cấy giống đến ngày bắt đầu xuất hiện hệ sợi nấm (ngày):

Là số ngày từ cấy giống đến khi xuất hiện hệ sợi lan bám vào cơ chất nuôi trồng.

- Thời gian từ cấy giống đến ngày hệ sợi nấm lan kín bịch ni trồng

(ngày): Tính từ ngày cấy giống đến ngày hệ sợi nấm lan kín tồn bộ cơ chất

ni trồng.

- Tốc độ lan truyền của hệ sợi nấm (cm/ngày): Bằng chiều cao bịch

nuôi trồng chia cho số ngày từ khi xuất hiện hệ sợi nấm đến ngày hệ sợi

nấm lan kín bịch ni trồng.

Khóa luận tốt nghiệp20 Phạm Thị Ngọc Anh - D - CNSH 4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Khoa Nơng học2.4.2. Q trình hình thành và phát triển của quả thể nấm

- Thời gian từ cấy giống đến ngày bắt đầu hình thành quả thể mầm

(ngày): Là số ngày từ cấy giống đến khi có 50% số bịch theo dõi có mầm

quả thể xuất hiện vượt khỏi cổ túi nuôi trồng. Định kỳ 5 ngày theo dõi 1 lần

kể từ khi hệ sợi nấm lan kín tồn bộ cơ chất ni trồng.

- Thời gian từ cấy giống đến ngày hình thành quả thể trưởng thành

(ngày): Là số ngày từ cấy giống đến khi có 50% số bịch theo dõi có quả thể

xuất hiện rõ với đầy đủ cuống nấm và mũ nấm. Định kỳ 5 ngày theo dõi 1

lần kể từ ngày bắt đầu hình thành quả thể.

- Động thái tăng trưởng của quả thể (cm/ngày): Định kỳ 6 ngày 1 lần

đo đường kính mũ nấm ở vị trí to nhất bằng thước Panme.

- Động thái tăng trưởng chiều cao nấm (cm/ngày): Định kỳ 6 ngày 1

lần đo chiều cao cây nấm tính từ bể mặt cổ bịch nuôi trồng đến bề mặt cao

nhất của mũ nấm.

- Động thái tăng trưởng đường kính gốc nấm(cm/ngày): Định kỳ 6

ngày 1 lần đo chiều đường kính gốc nấm bằng thước Panme tại vị trí cách

bề mặt cổ nút bịch nuôi trồng.

2.4.3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất nấm

Lấy ngẫu nhiên 30 quả/lần nhắc của mỗi đợt thu hoạch để xác định

các chỉ tiêu sau:

- Chiều dài quả (cm): Đo từ đỉnh quả đến phần gốc gắn với cuống quả.

- Đường kính quả (cm): Đo độ to của quả ở phần gốc gắn với cuống quả.

- Khối lượng quả tươi (g): Cân khối lượng quả.

+ Tính khối lượng trung bình quả ở từng đợt thu hoạch và trong toàn vụ.

- Năng suất thực thu: Cân khối lượng quả thu hoạch trong tồn bộ ơ thí

nghiệm trong từng đợt thu hoạch, tính năng suất quả/đợt và trong tồn vụ.

2.5. Phương pháp xử lý số liệu

Tính sai số thí nghiệm (CV%) và giá trị sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa

ở mức xác suất 95% (LSD0,05) bằng chương trình Irristat 4.0.

Khóa luận tốt nghiệp21 Phạm Thị Ngọc Anh - D - CNSH 4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Khoa Nông họcCHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

.

3.1. Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất

nấm Hồng chi nuôi trồng trên phụ phẩm gỗ keo lai.

3.1.1. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của hệ sợi nấm Hồng chi nuôi

trồng trên sản phẩm phụ của gỗ keo lai

Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của hệ sợi nấm Hồng chi được

thực hiện ở 2 nguyên liệu là mùn cưa (Đối chứng) theo quy trình hiện đang

phổ biến và trên khúc gỗ keo lai thực hiện theo quy trình chung + 1%

đường mantoza cho kết quả tổng hợp dưới bảng 3.1.

Bảng 3.1: Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của hệ sợi nấm Hồng chi

TT

1Chỉ tiêu theo dõi

Thời gian từ cấy giống đến ngày bắt đầuxuất hiện hệ sợi nấm (ngày)

2 Tốc độ lan truyền của hệ sợi nấm (cm)

3 Thời gian hệ sợi nấm lan kín bịch (ngày)Nuôi trồngNuôi trồng trêntrên mùn cưagỗ keo lai03020,79

220,85

17Qua thực tế triển khai thí nghiệm ta thấy được ni trồng nấm Hồng

chi trên nguyên liệu gỗ keo lai thời gian xuất hiện hệ sợi nấm nhanh hơn,

tốc độ lan truyền dài hơn, thời gian hệ sợi nấm lan bịch nhanh hơn so với

nuôi trồng trên mùn cưa.

Kết quả theo dõi đặc điểm sinh trưởng, phát triển của hệ sợi nấm

được trình bày ở bảng 3.1 cho thấy:

- Nuôi trồng nấm Hồng chi trên khúc gỗ keo lai thời gian xuất hiện

hệ sợi nấm nhanh hơn 1 ngày so với nuôi trồng trên nguyên liệu mùn cưa.

- Thời gian hệ sợi nấm lan kín bịch nhanh hơn 5 ngày so với làm trên

mùn cưa.Khóa luận tốt nghiệp22 Phạm Thị Ngọc Anh - D - CNSH 4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Khoa Nông học- Tốc độ lan truyền của hệ sợi dài và nhanh hơn 0,06cm/ngày so với

làm trên mùn cưa.

Từ những kết quả trên cho thấy đặc điểm sinh trưởng và phát triển

của nấm Hồng chi nuôi trồng trên sản phẩm phụ của gỗ keo lai hệ sợi nấm

phát triển nhanh hơn so với làm trên mùn cưa.

3.1.2. Động thái hình thành và phát triển của quả thể nấm Hồng chi

nuôi trồng trên sản phẩm phụ của gỗ keo lai

Động thái hình thành và phát triển của quả thể nấm Hồng chi nuôi

trồng trên sản phẩm phụ của gỗ keo lai đã được chúng tôi tổng hợp trong

bảng 3.2.

Bảng 3.2: Động thái hình thành và phát triển

của quả thể nấm Hồng chi

TT

1

2

3

4

5Chỉ tiêu theo dõi

Thời gian từ cấy giống đến ngày bắt đầu

hình thành quả thể mầm (ngày)

Thời gian từ cấy giống đến ngày hình thành

quả thể trưởng thành (ngày)

Động thái lan truyền của quả thể (cm/ngày)

Động thái tăng trưởng chiều cao cây nấm

(cm/ngày)

Động thái tăng trưởng đường kính nấm

(cm/ngày)Ni trồng

trên mùn

cưa (ĐC)Ni trồng

trên gỗ

khúc keo lai251826200,410,460,470,510,420,47Động thái hình thành và phát triển quả thể nấm Hồng chi được nuôi

trồng trên sản phẩm phụ của gỗ keo lai có thời gian từ cấy giống đến ngày

hình thành quả thể nhanh hơn, động thái lan truyền của quả thể, động thái

tăng trưởng chiều cao, đường kính nấm lớn hơn so với làm trên nguyên liệu

mùn cưa.

Từ bảng 3.2 ta thấy được:Khóa luận tốt nghiệp23 Phạm Thị Ngọc Anh - D - CNSH 4ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2 VẬT LIỆU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×