Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Động thái tăng trưởng đường kính nấm lớn hơn 0,05cm/ngày so với làm trên nguyên liệu mùn cưa.

- Động thái tăng trưởng đường kính nấm lớn hơn 0,05cm/ngày so với làm trên nguyên liệu mùn cưa.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Khoa Nông học1

2

3

4

5

6

7Chiều dài cuống nấm (cm)

Đường kính cuống nấm (cm)

Đường kính mũ nấm (cm)

Độ dày mũ nấm (cm)

Năng suất nấm tươi/1000bịch (kg)

Năng suất nấm khô/1000bịch (kg)

Tỷ lệ nấm khô/tươi (%)trên mùn

cưa (ĐC)

14,3

0,9

14,1

0,8

66,1

20,9

31,6trên gỗ

keo lai

15,3

1,2

15,9

1,7

77,6

26,1

33,61,8

5,6

2,0

2,5

4,3

3,4

1,90,9

0,2

1,0

0,6

10,0

2,6

2,1Hình 3.1: Biểu đồ năng suất nấm trên nguyên liệu

Thực tế khi nuôi trồng nấm Hồng chi trên nguyên liệu sản phẩm phụ

của gỗ keo lai có chiều dài cuống và đường kính cuống nấm phát triển

nhanh hơn so với nuôi trồng trên mùn cưa, đồng thời độ dày mũ nấm dày

hơn và đường kính mũ nấm to hơn dẫn đến năng suất nấm tươi cao hơn khi

nuôi trồng trên nguyên liệu mùn cưa.

Từ bảng số liệu trên trên ta thấy được nuôi trồng trên nguyên liệu

khác nhau dẫn đến các yếu tố cấu thành năng suất nấm cũng khác nhau.

Khi nuôi trồng trên mùn cưa chiều dài cuống nấm và đường kính cuống chỉ

đạt 14,3cm và 0,9cm so với nuôi trồng trên gỗ keo lai đạt 15,3cm và đường

kính đạt tới 1,2cm. Trung bình cuống nấm đạt 21,7 – 23,9cm.

So sánh giữa 2 công thức ta thấy được nguyên liệu nuôi trồng cũng

ảnh hưởng đến năng suất mũ nấm. Ni trồng trên gỗ keo lai có đường

kính mũ cao hơn 14,1cm và độ dày mũ đạt 0,8cm so với cơng thức niKhóa luận tốt nghiệp25 Phạm Thị Ngọc Anh - D - CNSH 4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Khoa Nông họctrồng trên nguyên liệu mùn cưa có đường kính mũ 15,9cm và độ dày mũ

1,7cm. Như vậy, cho thấy nuôi trồng nấm bằng gỗ khúc keo lai cho đường

kính mũ và độ dày dày hơn so với nuôi trồng trên mùn cưa.

Qua theo dõi ta thấy năng suất nấm có thay đổi theo sự thay đổi cơ

chất nuôi trồng. Nuôi trồng trên mùn cưa năng suất nấm tươi/1000 bịch chỉ

có 66,1kg đạt năng suất nấm khơ 21,9kg so với nuôi trồng trên gỗ keo lai

năng suất đạt cao hơn 77,6kg tươi/1000 bịch và đạt 26,1kg khơ.

Tóm lại. Sau thời gian tiến hành thí nghiệm 1 đã khẳng định được

việc nuôi trồng nấm Hồng chi trên gỗ keo lai có đặc điểm sinh trưởng, phát

triển, năng suất cao hơn khi nuôi trồng trên mùn cưa.

3.2. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng đến sinh

trưởng, phát triển, năng suất của nấm Hồng chi trên sản phẩm phụ

của gỗ keo lai

3.2.1. Ảnh hưởng của biện pháp xử lý nguyên liệu đến sinh trưởng, phát

triển, năng suất của nấm Hồng chi nuôi trồng trên sản phẩm phụ của gỗ

keo lai

Nhằm mục đích xác định phương pháp xử lý nguyên liệu phù hợp

cho nuôi trồng nấm Hồng chi trên gỗ keo, chúng tôi tiến hành bố trí thí

nghiệm với 3 cơng thức: (1) Gỗ tươi khơng xử lý (đối chứng); (2) ngâm gỗ

keo trong dung dịch đường mantoza 1% trong thời gian 12 giờ; (3) ngâm

gỗ keo trong dung dịch đường mantoza 1%+ vôi bột 1% trong thời gian 12

giờ; kết quả được trình bày trong các bảng 3.4 đến 3.6, cụ thể như sau:Khóa luận tốt nghiệp26 Phạm Thị Ngọc Anh - D - CNSH 4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Khoa Nông học3.2.1.1. Ảnh hưởng của biện pháp xử lý nguyên liệu đến sinh trưởng, phát

triển của hệ sợi nấm Hồng chi nuôi trồng trên sản phẩm phụ của gỗ keo lai

Bảng 3.4: Ảnh hưởng của biện pháp xử lý nguyên liệu đến sinh trưởng,

phát triển của hệ sợi nấm Hồng chi nuôi trồng trên sản phẩm phụ của

gỗ keo lai

TT1

2

3Không

xử lý

(ĐC)Chỉ tiêu theo dõi

Thời gian từ cấy giống đến ngày bắt đầu

xuất hiện hệ sợi nấm (ngày)

Tốc độ lan truyền của hệ sợi nấm (cm)

Thời gian hệ sợi nấm lan kín bịch (ngày)Ngâm trong

Ngâm trong

dung dịch dung dịch đường

đường

Mantoza 1%+

Mantoza 1%

1% vôi bột0303020,75

200,85

180,87

16Việc bổ sung các thành phần để xử lý nguyên liệu có ảnh hưởng nhất

định đến thời gian phát triển của hệ sợi nấm trong quá trình sản xuất. Từ

bảng kết quả trên cho thấy việc bổ sung đồng thời đường mantoza 1%+ vôi

bột 1% tạo môi trường thuận lợi nhất cho hệ sợi nấm phát triển so với việc

không xử lý nguyên liệu và chỉ bổ sung 1% đường Mantoza.

Qua bảng số liệu trên ta thấy:

- Thời gian từ cấy giống đến ngày bắt đầu xuất hiện hệ sợi nấm ở

công thức 3 là nhanh nhất 2 ngày sau cấy giống và CT1,2 cùng 3.

- Tốc độ lan truyền của hệ sợi nấm ở công thức 3 là cao nhất 0,87cm

thấp hơn ở CT2 0,85cm và thấp nhất ở CT1 chỉ đạt 0,75cm.

- Thời gian hệ sợi nấm lan kín bịch ở CT3 16 ngày nhanh hơn so với

CT1,2 phải mất (18-20 ngày).

Nguyên nhân chủ yếu là do các cây gỗ keo lai khi tập kết về khu vực

thí nghiệm một phần q trình để gỗ khơ bớt khi khơng ngâm xử lý dẫn tới

trong q trình hấp thanh trùng bịch gỗ khơ khơng có hơi nước nên khúc gỗ

chỉ chín được một phần nào đó đồng thời một phần trong mơi trường đã có

sẵn các loại nấm mốc khi không xử lý nguyên liệu không tạo đủ độ ẩm choKhóa luận tốt nghiệp27 Phạm Thị Ngọc Anh - D - CNSH 4ATrường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Khoa Nông họcbịch nuôi trồng dẫn đến khi hấp thanh trùng khơng chín được dẫn đến hệ

sợi phát triển kém.

Do vậy, khi nuôi trồng nấm Hồng chi trên nguyên liệu gỗ keo lai ta

nên sử dụng biện pháp xử lý nguyên liệu bằng cách ngâm trong dung dịch

1% đường Mantoza + 1% vôi bột để đạt được kết quả tốt.

3.2.1.2. Ảnh hưởng biện pháp xử lý nguyên liệu đến động thái hình thành

và phát triển của quả thể nấm Hồng chi

Việc sử dụng biện pháp xử lý nguyên liệu đã ảnh hưởng đến động

thái hình thành và phát triển của quả thể nấm Hồng chi trên phụ phẩm gỗ

keo lai được tổng hợp qua bảng 3.5.

Bảng 3.5: Ảnh hưởng biện pháp xử lý nguyên liệu đến động thái hình

thành và phát triển của quả thể nấm Hồng chi

TT12

3

4

5Chỉ tiêu theo dõi

Thời gian từ cấy giống đến

ngày bắt đầu hình thành quả

thể mầm (ngày)

Thời gian từ cấy giống đến

ngày hình thành quả thể

trưởng thành (ngày)

Động thái lan truyền của quả

thể (cm/ngày)

Động thái tăng trưởng chiều

cao cây nấm (cm/ngày)

Động thái tăng trưởng đường

kính nấm (cm/ngày)Khơng

xử lý

(ĐC)Ngâm trong

Ngâm trong

dung dịch

dung dịch

đường

đường Mantoza

Mantoza 1% 1%+ 1% vơi bột2119182221200,430,480,530,450,490,550,450,50,53Sau q trình tiến hành thí nghiệm chúng tôi thấy được việc xử lý

nguyên liệu bằng cách ngâm trong dung dịch 1% đường Mantoza + 1% vôi

bột có hiệu quả nhất đến động thái hình thành và phát triển quả thể nấm. Ta

thấy được thời gian hình thành quả thể sớm nhất, động thái lan truyền củaKhóa luận tốt nghiệp28 Phạm Thị Ngọc Anh - D - CNSH 4ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Động thái tăng trưởng đường kính nấm lớn hơn 0,05cm/ngày so với làm trên nguyên liệu mùn cưa.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×