Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bên cạnh đó kết hợp các chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư của tỉnh gắn liền với các DN trong tỉnh.

Bên cạnh đó kết hợp các chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư của tỉnh gắn liền với các DN trong tỉnh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpKẾT LUẬN

Ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tất yếu, là động lực thúc

đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Cùng với việc

mở rộng và đa dạng hoá các quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế và các hoạt động

đối ngoại, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đang tiếp tục đóng vai trò quan

trọng trong chiến lược phát triển KT-XH của Việt Nam nói chung và của tỉnh

Hải Dương nói riêng. Kết hợp với các nguồn lực khác, vốn FDI sẽ góp phần

giúp tỉnh Hải Dương hồn thành mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp trước

năm 2020. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút được ngày càng nhiều các nhà

đầu tư nước ngoài đến với Hải Dương là một thách thức đối với chính quyền

cũng như nhân dân trong tồn tỉnh. Trên cơ sở đó, luận văn “Hồn thiện môi

trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút FDI tại tỉnh Hải Dương” đã được

hình thành và đã giải quyết được một số vấn đề sau:

Thứ nhất, đã hệ thống hố được những kiến thức cơ bản về mơi trường đầu

tư và đầu tư trực tiếp nước ngoài, chỉ ra được sự cần thiết phải cải thiện môi

trường đầu tư.

Thứ hai, phân tích thực trạng các yếu tố cấu thành môi trường đầu tư trong

hoạt động thu hút vốn FDI của tỉnh Hải Dương. Từ đó xác định những thế

mạnh, tiềm lực, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế của môi trường đầu tư

tỉnh và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó.

Thứ ba, đã bước đầu đề xuất được các nhóm giải pháp về cơng tác quy

hoạch, cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn lao động, xúc tiến

đầu tư, cơ chế - chính sách đầu tư và một số giải pháp khác.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai luận văn, do những hạn chế về khả

năng và trình độ hiểu biết, lại tiếp cận với một đề tài khá rộng, lượng thông

tin tương đối lớn, em sẽ khơng thể hồn thành luận văn của mình một cách

thuận lợi nếu khơng có sự hướng dẫn nhiệt tình của cơ giáo – CN. Phạm ThịSV: Nguyễn Thị ThảoLớp: CQ50/08.02Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpKim Len và sự giúp đỡ, cung cấp những thông tin quý báu của các anh chị

Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương.

Mặc dù đã hồn thành song luận văn vẫn khơng thể tránh khỏi những

sai sót và hạn chế. Do đó, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cơ

giáo và các bạn để luận văn được hoàn thiện hơn nữa.

Em xin chân thành cảm ơn!SV: Nguyễn Thị ThảoLớp: CQ50/08.02Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS.TS. Phan Duy Minh (chủ biên) (2011), “Giáo trình Quản trị đầu tư

quốc tế”, NXB Tài Chính.

2. PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn và TS. Nguyễn Quốc Việt (đồng chủ biên)

(2013), “Sách Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại Việt

Nam”, NXB Chính trị quốc gia

3. PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết và PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận (2010),

“Giáo trình Kinh tế quốc tế”, NXB Tài Chính.

4. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các năm

2010, 2011 , 2012, 2013, 2014, 2015 tỉnh Hải Dương.

5. Các trang web:

http://www.busta.vn

http://www.mpi.gov.vn

http://vietnamtoday.net

http://skhdt.haiduong.gov.vn

http://www.haiduong.gov.vn

http://www.pcivietnam.org

http://vccinews.vn/news

http://papi.vn

http://thongkehd.gov.vn/SV: Nguyễn Thị ThảoLớp: CQ50/08.02Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bên cạnh đó kết hợp các chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư của tỉnh gắn liền với các DN trong tỉnh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×