Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Phương pháp thang đo đánh giá đồ họa/thang điểm

III. Phương pháp thang đo đánh giá đồ họa/thang điểm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ưu

Ưu nhươc

nhươc điểm

điểm của

của phương

phương pháp

pháp thang

thang đo/

đo/

thang

thang điểm

điểm

Ưu điểmNhược điểmIII.2.

III.2. Phương

Phương pháp

pháp danh

danh mục

mục kiểm

kiểm tra

tra (check

(check list)

list)

 Phiếu đánh giá được thiết kế bao gồm một

danh mục các câu mơ tả về hành vi và thái độ

có thể xảy ra trong q trình thực hiện cơng

việc của người lao động

 Người đánh giá sẽ đánh dấu vào ô phù hợp

với đối tượng đánh giá

 Các câu mô tả có thể gắn trọng số hoặc khơngƯu

Ưu nhươc

nhươc điểm

điểm của

của phương

phương pháp

pháp danh

danh mục

mục

kiểm

kiểm tra

tra

Ưu điểmNhược điểmIII.3.

III.3. Phương

Phương pháp

pháp ghi

ghi chép

chép các

các sự

sự kiện

kiện quan

quan trọng

trọng

 Người quản lý ghi lại theo cách mô tả những sự kiện

“đặc biệt” xảy ra trong kỳ đánh giá

 Ghi lại những việc tốt và những việc chưa tốt theo từng

yếu tố công việcIII.3.

III.3. Ví

Ví dụ

dụ về

về phương

phương pháp

pháp ghi

ghi chép

chép các

các sự

sự kiện

kiện

quan

quan trọng

trọng

Hành vi tích cực

 Trả lại tiền thừa cho

khách

 Giải thích rõ cho

khách về tính năng

sản phẩm

…Hành vi tiêu cực

 To tiếng với với khách

hàng

 Hút thuốc trong khu vực

cấm

…Ưu

Ưu nhươc

nhươc điểm

điểm của

của phương

phương pháp

pháp ghi

ghi chép

chép các

các

sự

sự kiện

kiện quan

quan trọng

trọng

Ưu điểmNhược điểmIII.4.

III.4. Phương

Phương pháp

pháp thang

thang đo

đo dựa

dựa trên

trên hành

hành vi

vi

 Là sự kết hợp giữa phương pháp

thang đo đánh giá đồ họa và phương

pháp ghi chép các sự kiện quan trọng

 Thang điểm kỳ vọng hành vi?

 Thang điểm quan sát hành vi?Ưu

Ưu nhươc

nhươc điểm

điểm của

của phương

phương pháp

pháp thang

thang đo

đo dựa

dựa

trên

trên hành

hành vi

vi

Ưu điểmNhược điểmIII.5.

III.5. Phương

Phương pháp

pháp quản

quản lý

lý theo

theo mục

mục tiêu

tiêu

 Xác định nhiệm vụ cần thực hiện

 Dự kiến kết quả công việc/các

mục tiêu công việc

 Tiến hành cơng việc

 Xem xét tính khả thi của các mục

tiêu công việc và điều chỉnh nếu

cần

 Đánh giá kết quảIII.5.

III.5. Quản

Quản lý

lý theo

theo mục

mục tiêu

tiêu (2)

(2)

MỤC TIÊU: Áp dụng kỹ thuật SMARTS: Cụ thể (Specific)

M: Đo đếm được (Measurable)

A : Có thể đạt được (Attainable)

R : Phù hợp (Relevant)

T : Có thời hạn (Timely)Ưu

Ưu nhươc

nhươc điểm

điểm của

của phương

phương pháp

pháp đánh

đánh giá/quản

giá/quảnlý theo

theo mục

mục tiêu

tiêu

Ưu điểmNhược điểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Phương pháp thang đo đánh giá đồ họa/thang điểm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×