Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề xuất các giải pháp

Đề xuất các giải pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.

5. Đề

Đề xuất

xuất các

các giải

giải pháp

pháp

 Thừa lao đông

 Thuyên chuyển lao động đến bộ phận còn thiếu

 Giảm giờ làm

 Chia sẻ công việc

 Nghỉ luân phiên

 Cho thuê lao động

 Vận động nghỉ hưu sớm

 Vận động nghỉ việc để đi học, giải quyết cơng việc gia

đình

 Sa thải5.

5. Đề

Đề xuất

xuất các

các giải

giải pháp

pháp

 Cung= Cầu

 Bố trí sắp xếp lại lao động

 Kế hoạch hóa đội ngũ kế cận

 Đào tạo kỹ năng cho người lao động, chuẩn bị cho cơ

hội mới

 ….6.

6. Kiểm

Kiểm tra,

tra, đánh

đánh giá

giá tình

tình hình

hình thực

thực hiện

hiện

 Đơn đốc, giám sát q trình thực hiện kế hoạch

 Xác định các nguyên nhân dẫn đến tình trạng sai lệch giữa kế hoạch

và thực hiện

 Đề ra các biện pháp khắc phục/hoàn thiệnChương

Chương 9:

9: Thù

Thù lao

lao lao

lao động

độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề xuất các giải pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×