Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương

Chương 9:

9: Thù

Thù lao

lao lao

lao động

độngNội

Nội dung

dung

I.Khái niệm, mục tiêu và các yếu tố

ảnh hưởng đến thù laoII.Hệ thống thang bảng lương của

nhà nướcIII. Trình tự xây dựng hệ thống trả

cơng lao động

IV. Các hình thức trả lương

V.Khuyến khích tài chínhVI. Phúc lợi và dịch vụ cho người lao

độngI.1.

I.1. Khái

Khái niệm

niệm và

và cơ

cơ cấu

cấu thù

thù lao

lao

 Thù lao lao động là tất cả các khoản mang tính chất

tài chính và phi tài chính mà người lao động nhận

được thơng qua mối quan hệ thuê mướn giữa họ với

tổ chức.

 Cơ cấu thù lao:

THÙ LAOTHÙ LAO TÀI

CHÍNHThù lao cơ

bảnCác khuyến

khíchCác phúc

lợiTHÙ LAO PHI TCBản chất

Công việcMôi trường

làm việcI.2.Mục

I.2.Mục tiêu/Yêu

tiêu/Yêu cầu

cầu của

của hệ

hệ thống

thống thù

thù lao

lao

Hợp

Hợppháp

pháp

Hiệu

Hiệuquả

quảHấp

Hấpdẫn

dẫn

HỆ

HỆTHỐNG

THỐNG

THÙ

THÙ LAO

LAOTạo

Tạođộng

độnglực

lựcBảo

Bảođảm

đảm

Công

Côngbằng

bằngI.3.

I.3. Các

Các yếu

yếu tố

tố ảnh

ảnh hưởng

hưởng đến

đến thù

thù lao

lao

Luật pháp

Thị trường lao động

Sự khác biệt về tiền lương theo vùng địa lý

Tình trạng nền kinh tế…Các

Cácyếu

yếutố

tố

bên

bênngồi

ngồi-Mức độ hồn thành cơng việc

-Thâm niên

-Sự trung thành

-Tiềm năngCác

Cácyếu

yếutố

tố

thuộc

thuộcvề

vềngười

ngườiLĐHỆ

HỆTHỐNG

THỐNG

THÙ

THÙLAO

LAOCác

Cácyếu

yếutố

tố

thuộc

thuộcvề

về tổ

tổchức

chức

Ngành/lĩnh vực sản xuất KD

- Chính sách thù lao

-Khả năng tài chính (lợi nhuận và khả năng chi trả)

-Trình độ trang bị kỹ thuật

-Quy mô

-Các

Cácyếu

yếutố

tố

thuộc

thuộccông

côngviệc

việc

-Kỹ năng

-Trách nhiệm

-Sự cố gắngII.

II. Hệ

Hệ thống

thống tiền

tiền lương

lương thống

thống nhất

nhất của

của nhà

nhà nước

nước2 chế độ tiền lương Chế độ tiền lương cấp bâc

 Chế độ tiền lương chức vụ2.1.Chế

2.1.Chế độ

độ lương

lương cấp

cấp bâc

bâc

Ba yếu tố của chế độ lương cấp bậcThang lương (1) : là bảng biểu thị mối quan hệ về tiền lương giữa

công nhân cùng một nghề hoặc một nhóm nghề theo trình độ lành

nghề của họ.

 Một thang lương bao gồm một số bậc lương và hệ số

lương

 Bậc lương: bậc phân biệt về trình độ lành nghề của

cơng nhân và được xếp từ thấp đến cao

 Hệ số lương: cho biết công nhân ơ bậc i nào đó được trả

lương cao gấp bao nhiêu lần công hưởng lương tối thiểuHệ số tăng tuyệt đối và tăng tương đối

Htd= Hn-H(n-1)

Htgd=Hn/H(n-1)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×