Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu trúc trình bày

Cấu trúc trình bày

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.

2.

3.

4.Hiểu được động lực lao động là gì.

Nắm được các yếu tố ảnh hưởng tới động lực lao động

Hiểu được các thuyết về tạo động lực

Nắm được các phương hướng tạo động lực trong lao độngNguyễn Đức Kiên02/21/1931.

2.

3.

4.Động lực lao động là gì?

Những yếu tố nào ảnh hưởng tới động lực lao động?

Nội dung của các thuyết về tạo động lực là gì?

Có những phương hướng tạo động lực trong lao động nào?

Nội dụng cụ thể của chúng là gì?Nguyễn Đức Kiên02/21/194Động lực lao động, tầm quan trọng và các yếu tố ảnh hưởng

Các học thuyết về tạo động lực

Phương hướng tạo động lựcNguyễn Đức Kiên02/21/195Khái niệm

Tầm quan trọng

Các yếu tố ảnh hưởngNguyễn Đức Kiên02/21/196Động lực là cái thúc đẩy, làm cho phát triển

Động lực vs động cơ

Động lực lao động là sự khát khao và tự nguyện của người lao

động trong việc gia tăng nỗ lực nhằm đạt một mục tiêu nào đó.Nguyễn Đức Kiên02/21/197Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu trúc trình bày

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×