Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yêu cầu đối với hệ thống TLLĐ

Yêu cầu đối với hệ thống TLLĐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cấu trúc trình bày



23







Thù lao lao động







Tiền lương/tiền công







Khuyến khích tài chính







Phúc lợi và dịch vu



Tiền lương/tiền công



24







Khái niệm liên quan







Hệ thống tiền lương thống nhất của Nhà nước







Trình tự xây dựng hệ thống trả công của doanh nghiệp







Hình thức trả công



Khái niệm liên quan



25







Chế độ tiền lương







Thang lương/bảng lương







Ngạch lương







Bậc lương







Hệ số lương







Mức lương







Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật



Hệ thống tiền lương thống nhất của Nhà

nước



26







Chế độ tiền lương cấp bậc







Chế độ tiền lương chức vu



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yêu cầu đối với hệ thống TLLĐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×