Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
vụ đông năm 2016 tại Thái Nguyên

vụ đông năm 2016 tại Thái Nguyên

Tải bản đầy đủ - 0trang

92

Năng suất thực thu là sản phẩm thực tế thu được trên một đơn vị diện tích,

đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh một cách trung thực về mức độ thích nghi của

giống trong điều kiện trồng trọt và sinh thái nhất định. Kết quả được trình bày ở

bảng 3.13, 3.14 và biểu đồ 3.2, 3.3.

Đơn vị: tấn/ha

Biểu đồ 3.2: Năng suất thực thu của một số giống khoai tây vụ đông năm 2015

Bảng 3.18. Năng suất thực thu của một số giống khoai tây

vụ đông năm 2015 tại Thái Nguyên

Đơn vị tính: tấn/ha

TTGiốngThành phố

Thái Nguyên

29,42bc

16,44e

26,81c

27,26bc

27,36bc

17,28e

26,74c

16,38e

23,46bPhú LươngTB giống33,78a

31,60a

20,00d

18,22d

b

29,88

28,35b

28,00bc

27,63b

28,12bc

27,74b

26,44c

21,86c

29,38bc

28,16b

27,22bc

21,70c

27,88a

<0,01

P

<0,01

<0,01

CV (%)

6,21

G

1,87

LSD.0,05

Đ

0,93

Đ*G

1,87

Số liệu ở bảng 3.18 và biểu đồ 3.2 cho thấy, năng suất của các giống khoai

1

2

3

4

5

6

7

8KT1

K3

12KT3-1

KT9

Georgina

Concordia

Jelly

Solara (đ/c)

TB địa điểm

G

Đ

Đ*Gtây thí nghiệm năm 2015 dao động từ 16,38 - 33,78 tấn/ha. Có sự tương tác giữa

giống và địa điểm trồng (P Đ*G <0,01). Trong thí nghiệm, giống KT9, Georgina và

Jelly có năng suất thực thu ổn định ở 2 địa điểm nghiên cứu. Các giống còn lại

năng suất thực thu tại Phú Lương cao hơn điểm Thành Phố Thái Nguyên.

Bảng 3.19. Năng suất thực thu của một số giống khoai tây thí nghiệm

vụ đơng năm 2016 tại Thái Ngun

Đơn vị tính: tấn/ha93

Thành phốTTGiống1KT130,672K314,0025,5619,77d312KT3-126,5628,9427,75ab4KT926,1127,9427,02b5Georgina27,1827,7827,48b6Concordia26,5626,2826,41bc7Jelly26,9028,8327,88ab8Solara (đ/c)17,8926,7822,33cTB địa điểm24,48bPThái NguyênTB giống33,3932,04a28,19aG<0,01Đ<0,01Đ*G>0,05CV(%)

LSD.0,05Phú Lương14,11

G4,40Đ2,20Đ*GnsSố liệu ở bảng 3.19 và biểu đồ 3.3 cho thấy năng suất thực thu của các giống

khoai tây thí nghiệm năm 2016 dao động từ 14 -33,78 tấn/ha. Khơng có sự tương

tác giữa giống và địa điểm trồng (PĐ*G > 0,05), như vậy biến động về năng suất thực

thu của các giống khoai tây thí nghiệm ở 2 địa điểm trồng là như nhau.

Đánh giá ảnh hưởng của địa điểm trồng đến năng suất cho thấy, các giống

khoai tây thí nghiệm trồng tại Phú Lương có năng suất trung bình (28,19 tấn/ha) cao

hơn ở Thành Phố Thái Nguyên (24,48 tấn/ha).

Đánh giá ảnh hưởng của giống đến năng suất thực thu cho thấy, giống K3 có

năng suất thực thu thấp nhất (19,77 tấn/ha), thấp hơn đối chứng (Solara: 22,33

tấn/ha). Các giống còn lại có năng suất cao hơn đối chứng. Trong đó KT1 có năng

suất thực thu cao nhất (32,03 tấn/ha) ở mức tin cậy 95%.

Đơn vị: tấn/ha94

Biểu đồ 3.3: Năng suất thực thu của một số giống khoai tây vụ đông năm 2016

3.2.6. Một số chỉ tiêu chất lượng của một số giống khoai tây thí nghiệm- Hàm lượng chất khơ của các giống khoai tây thí nghiệm dao động từ 16,4 - 20,5%.

Trong đó giống KT1 có hàm lượng chất khơ cao nhất (20,5%), các giống còn lại tương

đương hoặc thấp hơn đối chứng (Solara: 18,8%).- Hàm lượng đường dao động từ 0,37 - 0,62%. Trong đó KT1 có hàm lượng đường

thấp nhất (0,37%), KT9 có hàm lượng đường cao nhất (0,62%), các giống còn lại

tương đương đối chứng (Solara: 0,57%).- Hàm lượng tinh bột dao động từ 13,7 - 18,7%. Trong thí nghiệm giống KT1 có

hàm lượng tinh bột cao nhất (18,7%), giống Georgina và Concordia có hàm lượng

tinh bột thấp nhất (13,7 - 14%). Các giống còn lại hàm lượng tinh bột tương đương

đối chứng (Solara: 16,3%).- Hàm lượng vitamin C của các giống khoai tây thí nghiệm dao động từ 14,8 - 19

mg/100g. Trong đó giống K3 và Concordia có hàm lượng vitamin C tương đương

đối chứng (Solara: 14,9 mg/100 g). Các giống còn lại cao hơn đối chứng.

Bảng 3.20. Kết quả phân tích chất lượng một số giống khoai tây năm 2016

tại Phú Lương

Hàm lượng

GiốngChất khô

(%)Đường

khử

(%)Tinh bột

(%)Chất lượng sau luộc

VTMC

(mg/100g

)Độ bởThử nếm(điểm 1-5) (điểm1-5)KT120,50,3718,716,012K317,20,5615,015,41312KT3-118,90,5716,317,011KT918,00,6216,518,033Georgina16,50,5213,718,312Concordia16,40,5714,014,811Jelly18,90,5616,819,032Solara (đ/c)18,80,5716,314,91295

Phân tích tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm- Độ bở của các giống khoai tây dao động từ điểm 1 - 3. Trong thí nghiệm giống KT9

và Jelly bở ít, được đánh giá ở điểm 3, các giống còn lại khi luộc củ bở được đánh

giá ở điểm 1, tương đương đối chứng.- Kết quả thử nếm sau luộc cho thấy, giống 12KT3-1 và Concordia rất ngon được

đánh giá ở điểm 1, tương đương đối chứng, giống K3 và KT9 ngon trung bình,

được đánh giá ở điểm 3. Các giống còn lại nếm thử ngon được đánh giá ở điểm 2,

tương đương với đối chứng.

Kết quả nghiên cứu đã xác định được giống khoai tây KT1 có sức sinh

trưởng tốt, nhiễm sâu bệnh nhẹ, năng suất cao (31,6 - 32,03 tấn/ha), tỷ lệ củ thương

phẩm đạt >90% (ở 2 địa điểm nghiên cứu). Các chỉ tiêu chất lượng tốt, phù hợp với

nhu cầu tiêu thụ ăn tươi và chế biến trên thị trường. Kết quả này phù hợp với

nghiên cứu của Trịnh Văn Mỵ, 2014 [25]. Do vậy chúng tôi đã chọn giống KT1

để tiến hành các thí nghiệm biện pháp kỹ thuật.

3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh

trưởng phát triển của giống khoai tây KT1

3.3.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển giống khoai

tây KT1 vụ đông 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

3.3.1.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng của giống khoai tây KT1

vụ đông 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

Thời vụ là biện pháp kỹ thuật quan trọng đối với cây trồng, đặc biệt là cây

ngắn ngày, xác định đúng thời vụ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng,

phát triển tốt làm tiền đề cho năng suất cao. Khoai tây là cây trồng ôn đới nên

khi trồng ở vùng khí hậu nhiệt đới thì việc xác định khung thời vụ hợp lý là biện

pháp kỹ thuật cần được quan tâm hàng đầu trong thâm canh.

Bảng 3.21. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tỷ lệ mọc

của giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2016 và 2017

Thời vụNgày

trồngNăm 2016

Tỷ lệ mọc Tỷ lệ mọc

(%)

(%)Năm 2017

Tỷ lệ mọc

Tỷ lệ mọc

(%)

(%)96TV1

TV2

TV3

TV4

-TPTN

PL

TPTN

21/10

90,4

92,6

93,3

01/11

95,6

95,6

95,6

10/11

96,3

96,3

96,3

20/11

94,1

95,8

92,6

Ghi chú: (TPTN: Thành Phố Thái Nguyên, PL: Phú Lương)PL

90,4

96,3

97,8

93,3Số liệu bảng 3.21 cho thấy, giống khoai tây KT1 trồng tại Thành Phố Thái Nguyên

trong khung thời vụ từ 21/10 - 20/11 đều có tỷ lệ nảy mầm cao > 90%, dao động từ

90,4 - 96,3% (năm 2016) và từ 90,4 - 97,8% (năm 2017). Như vậy các thời vụ

trong thí nghiệm không ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm của giống khoai tây KT1.-Số liệu bảng 3.21 cho thấy, sinh trưởng của giống khoai tây KT1 ở các thời vụ thí

nghiệm dao động từ trung bình đến tốt. Trong đó ở TV1 và TV4 (tại TPTN vụ đông

năm 2016 và năm 2017) và ở TV1 (tại Phú Lương vụ đông 2017), sinh trưởng của

cây trung bình, được đánh giá ở điểm 5. Các thời vụ còn lại cây sinh trưởng tốt,

được đánh giá ở điểm 7.

Bảng 3.22. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng giống khoai tây KT1

vụ đông năm 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

Thời

vụ

TV1

TV2

TV3

TV4Ngày

trồng

21/10

01/11

10/11

20/11

Ghi chú:Năm 2016

Năm 2017

STPT

DTTLCPĐ

STPT

DTTLCPĐ

(điểm 3-7)

(%)

(điểm 3-7)

(%)

TPTN

PL

TPTN

PL

TPTN

PL

TPTN

PL

5

7

100

100

5

5

100

100

7

7

100

100

7

7

100

100

7

7

100

100

7

7

100

100

5

7

98,3

98,3

5

7

100

98,5

(TPTN: Thành Phố Thái Nguyên; PL: Phú Lương; STPT; sinhtrưởng phát triển; điểm 3; Kém; điểm 5; Trung bình; điểm 7; tốt; DTTLCPĐ: diện

tích tán lá che phủ đất)

Như vậy, thời vụ trồng đã ảnh hưởng đến sinh trưởng của giống khoai tây

KT1. Tại điểm Thành Phố Thái Nguyên trồng từ 01/11 - 10/11 (TV2 và TV3) cây

sinh trưởng tốt hơn 2 thời vụ còn lại. Tại điểm Phú Lương thời vụ có thể kéo dài từ

01/11 - 20/11 (TV2, TV3 và TV4) cây sinh trưởng tốt hơn thời vụ 1.

-Diện tích tán lá che phủ đất của các thời vụ trồng dao động từ 98,3 - 100%. Trong

thí nghiệm thời vụ 4 (trồng 20/11) tại điểm Thành Phố Thái Nguyên và Phú Lương

(năm 2016) và điểm Phú Lương (năm 2017), diện tích tán lá che phủ đất <100%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

vụ đông năm 2016 tại Thái Nguyên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×