Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
đối với giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2016 và 2017

đối với giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2016 và 2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

110

7

8

9

10

11

12P3M1

P3M2

P3M3

P4M1

P4M2

P4M3136,75

168,15

174,35

131,75

159,55

163,10135,25

167,35

173,25

130,55

153,80

159,4573,012

76,412

79,812

74,553

77,953

81,35363,73

91,73

94,53

51,19

81,59

81,7462,23

90,93

93,43

55,99

75,84

78,09Giá khoai tây TB: 5.000 đ/kg

Số liệu ở bảng 3.36 cho thấy, công thức P3M2 và P3M3 cho lãi thuần cao

nhất (90,93 - 94,53 triệu đồng/ha). Như vậy tại Thành Phố Thái Nguyên, đối với

giống khoai tây KT1 có thể trồng mật độ 5 - 6 khóm/m 2 và lượng phân khoáng từ

180 N + 180 P205 + 180 K20/ha (P3) đến 210 N + 210 P 205 + 210 K20/ha (P4). Tuy

nhiên để giảm chi phí nên sử dụng cơng thức P3M2, vì cơng thức này tổng thu ít

hơn công thức P3M3 là 2,5 triệu đồng/ha, trong khi tổng chi phí ít cao hơn 3,4 triệu

đồng/ha. Mặt khác trồng thưa dễ chăm sóc, ít sâu bệnh hại, củ to hơn, kết quả này

trùng với nghiên cứu của Trương Văn Hộ, 2010 [17] và Lê Sỹ Lợi [24].

3.3.3. Ảnh hưởng của mật độ và phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng phát

triển của giống khoai tây KT1 vụ đông 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

3.3.3.1. Ảnh hưởng của mật độ và phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng của

giống khoai tây KT1 vụ đông 2016 và 2017

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân hữu cơ vi sinh đến

sinh trưởng của giống khoai tây KT1 được trình bày ở bảng 3.37, 3.38 và 3.39.

Bảng 3.37. Ảnh hưởng của mật độ và phân hữu cơ vi sinh đến tỷ lệ mọc và sinh

trưởng của giống khoai tây KT vụ đông năm 2016 và 2017

Năm 2016

TTNăm 2017CôngTỷ lệSTPTDTTỷ lệSTPTDTthứcmọc(điểm 3-TLCPĐmọc(điểmTLCPĐ(%)7)(%)(%)3-7)(%)1H1M198,1796,798,1598,32H1M296,3710097,871003H1M397,5710098,871004H2M196,3598,397,2596,75H2M297,0596,797,8598,36H2M396,3510097,55100111

7H3M195,4596,796,3598,38H3M293,3510096,351009H3M395,7510095,1510010H4M196,3597,090,7597,011H4M295,6596,795,6598,312H4M393,2510094,4510013H5M195,4596,793,5596,714H5M297,0596,795,6510015H5M394,4510094,45100Ghi chú: (STPT: Sinh trưởng, phát triển; DTTLCPĐ: diện tích tán lá che

phủ đất; điểm 3; kém; điểm 5; Trung bình; điểm 7; tốt)- Tỷ lệ mọc của các cơng thức thí nghiệm cao (>90%), dao động từ 93,2 - 98,1%

(năm 2016) và từ 90,7 - 98,8% (năm 2017). Như vậy mật độ và phân bón khơng ảnh

hưởng tới tỷ lệ mọc của giống khoai tây KT1.- Sinh trưởng thân lá của giống KT1 ở cơng thức thí nghiệm trong 2 vụ đông 2016 và

2017 dao động từ trung bình đến tốt. Trong đó cơng thức H1M1 (năm 2016, công thức

H1M2 và H1M3 năm 2017) sinh trưởng của cây tốt, được đánh giá ở điểm 7. Các công

thức còn lại cây sinh trưởng trung bình, được đánh giá ở điểm 5.- Diện tích tán lá che phủ đất của giống khoai tây KT1 ở các cơng thức thí nghiệm

dao động từ 96,7 - 100%. Trong đó các cơng thức H1M2, H1M3, H2M3, H3M2,

H3M3, H4M3 và H5M3 có diện tích tán lá che phủ đất đạt 100%. Các cơng thức

còn lại dao động từ 96,7 - 98,3%.

Như vậy, mật độ và các loại phân bón trong thí nghiệm đã ảnh hưởng đến

sinh trưởng thân lá của giống khoai tây KT1. Khi trồng ở mật độ 6 khóm/m 2 (M3)

kết hợp với các loại phân bón thí nghiệm và mật độ 5 khóm/m 2 (M2) kết hợp với

phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm và phân hữu cơ vi sinh Trùn Quế, thân

lá của cây khoai tây sinh trưởng mạnh, diện tích tán lá che phủ đất đạt 100%.112-Số liệu bảng 3.38 cho thấy, vụ đông năm 2016, chiều cao cây của các cơng thức thí

nghiệm dao động từ 59,27 - 65,27 cm. Khơng có sự tương tác giữa mật độ và phân

bón đến chiều cao cây của giống khoai tây KT1 (P M*H>0,05). Như vậy sai khác

chiều cao cây giữa các công thức là do ảnh hưởng của mật độ trồng (P M<0,05) và

tác động của của các loại phân hữu cơ vi sinh (P H<0,01). Trong thí nghiệm mật độ

trồng thưa (M1: 4 khóm/m2) có chiều cao cây cao nhất (63,82 cm), mật độ trồng dày

hơn (M2 và M3) chiều cao cây giảm (61,10 - 62,28 cm).-Trong các loại phân bón thí nghiệm, bón phân chuồng chiều cao cây (65,27 cm) cao hơn

các loại phân hữu cơ vi sinh còn lại ở mức tin cậy 95%.-Số thân/khóm của giống khoai tây KT1 ở các cơng thức bón phân hữu cơ vi sinh

dao động từ 2,93- 4,47 thân. Khơng có sự tương tác giữa mật độ và các loại phân

hữu cơ vi sinh đến số thân/khóm (P M*H>0,05). Sai khác thân/khóm ở các mật độ

trồng khơng có ý nghĩa (PM>0,05).

Bảng 3.38. Ảnh hưởng của mật độ và phân hữu cơ vi sinh đến chiều cao cây

và số thân/khóm giống khoai tây KT1 vụ đơng năm 2016

Phân

bón

H1

H2

H3

H4

H5

TBMĐ

P

CV(%)

LSD.0,05M1

65,27

64,13

61,73

64,20

63,73

63,82aChiều cao cây (cm)

M2

M3

64,53

63,93

63,20

59,27

63,20

61,33

59,27

61,53

61,20

59,47

ab

62,28

61,10b

M <0,05

H<0,01

M*H>0,05

4,95

M: 2,36

H: 3,05

M*H: nsTBPB

64,54a

62,20b

62,09b

61,67b

61,47bM1

4,40

3,67

3,20

3,40

2,93

3,52Số thân/khóm (thân)

M2

M3

TBPB

4,00

4,47

4,29a

3,47

3,73

3,62b

3,80

3,20

3,40bc

3,73

3,47

3,53bc

3,07

3,40

3,13c

3,61

3,65

M >0,05

H <0,05

M*H>0,05

13,64

M: ns

H: 0,48

M*H: nsNhư vậy, sai khác số thân/khóm ở các công thức là do ảnh hưởng của các

loại phân hữu cơ vi sinh. Trong thí nghiệm, các cơng thức có bón phân chuồng (H1)113

có số thân/khóm nhiều nhất (4,29 thân), tiếp đến là phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh

(3,62 thân). Các loại phân còn lại ảnh hưởng đến số thân/khóm như nhau.

Vụ đơng năm 2017, chiều cao cây của giống khoai tây KT1 ở các cơng thức

thí nghiệm dao động từ 59,07 - 65,01 cm. Khơng có sự tương tác giữa mật độ và

phân bón đến chiều cao cây (PM*H>0,05). Chiều cao cây ở các mật độ trồng sai khác

khơng có ý nghĩa (PM>0,05). Như vậy, sự sai khác chiều cao cây của các công thức

là do tác động của câc loại phân hữu cơ vi sinh. Trong thí nghiệm, cơng thức có bón

phân chuồng (H1) có chiều cao cây đạt cao nhất (65,01 cm), các loại phân bón còn

lại tác động đến chiều cao cây như nhau.

Bảng 3.39. Ảnh hưởng của mật độ và phân hữu cơ vi sinh đến chiều cao cây

và số thân/khóm giống khoai tây KT1 vụ đơng năm 2017

Phân

bónChiều cao cây (cm)

M1M2M3TBPBM1M2M3TBPBH165,0166,1363,3363,82a3,203,604,273,76aH263,2061,4059,2061,27b3,473,403,133,33abH362,4760,0759,7960,77b2,873,533,003,13bH460,2062,4759,0760,58b3,203,733,473,47abH563,1361,4759,8061,47b2,933,003,203,04bTBMĐ62,9662,3160,243,133,493,41P

CV(%)

LSD.0,05Số thân/khóm (thân)M >0,05M >0,05H<0,05H<0,05M*H>0,05M*H>0,055,8313,10M: nsM: nsH: 3,52H: 0,43M*P: nsM*P: ns- Số thân/khóm của các công thức dao động từ 2,87 - 4,27 thân, khơng có sự

tương tác giữa mật độ và các loại phân hữu cơ vi sinh đến số thân/khóm (P M*H>0,05).

Mật độ trồng trong thí nghiệm khơng ảnh hưởng đến số thân/khóm (P M>0,05). Như

vậy, sai khác số thân/khóm của các công thức là do tác động của các loại phân hữu

cơ vi sinh (PH<0,05). Trong đó, cơng thức bón phân chuồng (H1) có số thân/khóm

(3,76 thân) tương đương với bón phân hữu cơ vi sinh Sơng Gianh (H2: 3,33 thân),114

hữu cơ vi sinh Tiến Nông (H4: 3,47 thân) và nhiều hơn 2 loại phân vi sinh còn lại.

3.3.3.2. Ảnh hưởng của mật độ và phân hữu cơ vi sinh đến tình hình sâu bệnh hại

giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2016 và 2017

Bảng 3.40. Ảnh hưởng của mật độ và phân hữu cơ vi sinh đến tình hình bệnh

hại giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2016 và 2017

Năm 2016

MS

HX

(điểm1-9)

(%)

1

0Năm 2017

MS

HX

(điểm1-9)

(%)

1

0,3TTCông

thức1H1M12H1M2100,71003H1M331,20,531,11,64H2M1100102,25H2M232,31,712,23,46H2M331,20,731,21,77H3M1100,9102,48H3M2301,232,40,79H3M332,63,433,40,510H4M110010,2011H4M2301,211,2012H4M332,42,5301,313H5M1300,6300,714H5M231,71,732,40,315H5M332,23,433,23,4Virút

(%)

0Virút

(%)

0Ghi chú: (MS: mốc sương; HX: héo xanh; VR; vi rút; điểm 1: Không bị

bệnh; điểm 3: Nhẹ, điểm 5: Trung bình, điểm 7: Nặng, điểm 9: Rất nặng)

-Bệnh mốc sương: Mức độ bị nhiễm bệnh của giống khoai tây KT1 chịu ảnh hưởng

của mật độ trồng và loại phân bón. Ở mật độ trồng thấp (M1: 36 cây/ô) kết hợp với

phân chuồng, hữu cơ vi sinh sông Gianh, Quế Lâm và Tiến Nông (công thức H1M1,

H1M2, H2M1, H3M1, H4M1) cây khơng bị nhiễm bệnh, được đánh gía ở điểm 1

(cả 2 vụ đông). Nếu tăng mật độ (M2: 5 khóm/m 2 và M3: 6 khóm/m2) bị bệnh nhẹ,

được đánh giá ở điểm 3 (<20% diện tích thân lá bị nhiễm bệnh).-Tỷ lệ cây bị bệnh héo xanh dao động từ 0 - 2,4% (năm 2016) và từ 0 - 3,4% (năm115

2017). Nhìn chung tỷ lệ cây bị bệnh có xu hướng tăng khi tăng mật độ trồng. Trong

thí nghiệm, các cơng thức H1M1, H1M2, H2M1, H3M1, H5M1 mật độ trồng thưa

(M1) (cả 2 vụ đông), công thức H3M2, H4M1, H4M2 (vụ đông 2016) và công thức

12 (vụ đơng 2017) khơng bị nhiễm bệnh, các cơng thức còn lại tỷ lệ cây bị bệnh

thấp, dao động từ 0,2 - 3,4% số cây bị bệnh.

-Tỷ lệ cây bị nhiễm bệnh virút tăng theo chiều tăng của mật độ trồng, dao động từ 0 3,4% (cả 2 vụ đông).

Như vậy, đối với giống khoai tây KT1 mật độ đã ảnh hưởng đến mức độ hại

của bệnh mốc sương, tỷ lệ cây bị nhiễm bệnh héo xanh và virút. Mật độ càng dày,

cây bị nhiễm bệnh càng cao. Các loại phân hữu cơ vi sinh ảnh hưởng không rõ ràng

đến mức độ và tỷ lệ cây bị bệnh.

3.3.3.3. Ảnh hưởng của mật độ và phân hữu cơ vi sinh đến các yếu tố cấu thành

năng suất và năng suất giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2016 và 2017

Bảng 3.41. Ảnh hưởng của mật độ và phân hữu cơ vi sinh đến số củ

và khối lượng củ/khóm giống khoai tây KT1 vụ đơng năm 2016

Phân

bón

H1

H2

H3

H4

H5

TBMĐ

P

CV(%)

LSD.0,0

5-M1

7,53

7,03

6,67

6,47

6,53

6,85cSố củ/khóm (củ)

M2

M3 TBPB

8,60 9,07

8,40a

7,13 7,87

7,34b

6,87 6,97

6,91c

6,80 7,03

6,83c

6,90 7,30

6,77c

b

a

7,26 7,65

M <0,01

H<0,01

M*H>0,05

5,70

M: 0,31

H: 0,4

M*H: nsKhối lượng củ/khóm (gram)

M1

M2

M3

TBPB

687,24

639,99 554,86 627,36a

673,75

571,49 525,08 590,11b

657,07

575,35 509,70 584,04b

651,43

564,37 508,60 574,80b

664,03

566,95 512,16 577,71b

a

666,70

583,63b 522,08c

M <0,01

H<0,01

M*H>0,05

4,55

M: 20,24

H: 26,13

M*H: nsVụ đơng năm 2016, số củ/khóm của giống khoai tây KT1 ở các cơng thức thí

nghiệm dao động từ 7,53 - 9,07 củ. Khơng có sự tương tác giữa mật độ trồng và các

loại phân hữu cơ vi sinh đến số củ/khóm (P M*H>0,05). Sự khác nhau số củ/khóm

giữa các cơng thức là do ảnh hưởng của mật độ trồng (P M<0,01) và tác động của các

loại phân hữu cơ vi sinh (PH<0,01).116

-Kết quả cho thấy mật độ trồng dày (M3), số củ/khóm nhiều nhất (7,65 củ), tiếp đến

M2 (7,26 củ), mật độ trồng thưa (M1) số củ ít nhất (6,85 củ). Trong các loại phân

bón thí nghiệm, phân chuồng (H1) cho số củ nhiều nhất (8,4 củ), tiếp đến là phân

hữu cơ vi sinh Sông Gianh (H2: 7,34 củ). Bón các loại phân hữu cơ vi sinh còn lại

có số củ tương đương nhau (6,77 - 6,91 củ).-Khối lượng củ/khóm của các cơng thức dao động từ 508,6 - 687,24 g. Khơng có sự

tương tác giữa mật độ trồng và các loại phân hữu cơ vi sinh đến số củ/khóm

(PM*H>0,05). Như vậy, sai khác khối lượng củ/khóm ở các cơng thức là do mật độ

trồng (PM<0,01) và tác động của các loại phân hữu cơ vi sinh (P H<0,01). Mật độ

trồng càng thưa khối lượng củ càng cao, trong thí nghiệm (M1: 4 khóm/m 2) có khối

lượng củ/khóm đạt cao nhất (666,7g) và giảm dần ở các mật độ trồng dày hơn.

Trong các loại phân bón thí nghiệm, phân chuồng cho khối lượng củ/khóm cao nhất

(627,36g), các loại phân hữu cơ vi sinh còn lại có khối lượng củ tương đương nhau

(574,8 - 590,11g).

Bảng 3.42. Ảnh hưởng của mật độ và phân hữu cơ vi sinh đến số củ

và khối lượng củ/khóm giống khoai tây KT1 vụ đơng năm 2017

Phân

Số củ/khóm (củ)

Khối lượng củ/khóm (gam)

bón

M1

M2

M3

TBPB

M1

M2

M3

TBPB

bc

b

a

a

H1

7,37

7,80

8,00

7,99

684,72 613,93 550,38 616,34a

H2

6,83cde 7,37bc 6,70def 6,97b 667,18 583,41 512,87 587,82b

H3

6,13fg 6,60def 7,00cd

6,58c 629,73 574.17 505,58 569,83bc

g

fg

defg

H4

5,97

6,17

6,40

6,18d 629,60 541,34 530,83 567,25bc

H5

6,23efg 6,73def 7,00cd

6,66c 652,98 550,69 485,63 563,10c

TBMĐ 6,51c

6,93b

7,18a

652,84a 572,71b 517,06c

M <0,01

M <0,01

P

H<0,01

H<0,01

M*H<0,01

M*H>0,05

CV(%)

4,63

4,33

M: 0,24

M: 18,95

LSD.0,05

H: 0,31

H: 24,47

M*H: 0,55

M*H: ns-Vụ đông năm 2017, số củ/khóm của các cơng thức dao động từ 5,97 - 8 củ, có sự

tương tác giữa mật độ trồng và phân bón đến số lượng củ của giống khoai tây KT1

(PM*H< 0,01). Trong thí nghiệm cơng thức H1M3 (bón phân chuồng + mật độ 6

khóm/m2) có số củ/khóm nhiều nhất (8 củ).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

đối với giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2016 và 2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×