Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 3: HÌNH NÓN. HÌNH NÓN CỤT– DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT

Tiết 3: HÌNH NÓN. HÌNH NÓN CỤT– DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế hoạch dạy học Hình học 9- Chương IV

học 2018 - 2019Năm- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực tự học.

II. Chuẩn bị:

- Gv : Thước, một số vật có dạng hình nón ; tranh vẽ H87; 92; mơ hình hình nón bảng phụ,

phấn màu, bút dạ

- Hs: Thước, compa, thước đo góc

III. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

Hoạt động 1 :Hình thành kiến thức mới

1. Hình nón (8 phút)

- Mục tiêu: HS nhận biết được các yếu tố: đỉnh, đường sinh, đường cao, đáy của hình nón.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn, trực quan.

A đỉnh

GV: Quay tam giác AOC một

vòng quanh cạnh góc vng HS quan sát

đ sinh

OA cố định được một hình nón

đ cao

.

HS :AC quét lên mặt

GV thực hiện thao tác

xung quanh

c

O

GV cạnh OC qt lên đáy của

đáy

hình nón

HS quan sát

? Cạnh AC quét lên hình gì ?

HS trả lời tại chỗ

GV giới thiệu AC là đường sinh

, A là đỉnh , OA là đường cao .

GV vẽ hình 87

Chỉ rõ các yếu tố của hình HS thực hiện ?1

nón ?

? Thực hiện ?1

GV yêu cầu HS quan sát các vật

hình nón chỉ rõ các yếu tố.

2 : Diện tích xung quanh của hình nón(15 phút)

- Mục tiêu: HS xây dựng được cơng thức tính diện tích xung quanh nhờ sự gợi ý của GV.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn, giải quyết vấn đề.

GV cắt hình nón bằng theo

đường sinh rồi trải ra

HS quan sát

? Hình triển khai mặt xung

quanh của hình nón là hình gì ? HS : Hình quạt

1

? Cơng thức tính diện tích hình

2

quạt ?

HS

:S

q = l.R.

? Độ dài cung AA’A tính như

HS : chính là độ dài

thế nào ?

Sxq = π . r . l

(O;r) bằng 2πr

r : bán kính

Giáo viên: Lưu Thị Duyên - Trường THCS Mỹ Thành

9Kế hoạch dạy học Hình học 9- Chương IV

học 2018 - 2019Năm2πrl

? Vậy diện tích cung AA’A

l : độ dài đường sinh

2

bằng bao nhiêu ?

HS:

S

= πrl

q =

GV giới thiệu diện tích xung

quanh của hình nón

? Tính diện tích tồn phần của

Stp = Sxq + π. r2

HS nêu cơng thức

hình nón tính như thế nào ?

= π.r.l + π.r2

HS:

S

xq = p.d

? Cơng thức tính Sxq hình chóp

p : nửa chu vi đáy

đều ?

GV từ Sxq của hình chóp đều  d: trung đoạn

Sxq của hình nón tương tự :

đường sinh  trung đoạn của

HS tìm hiểu VD

hình chóp đều khi số cạnh đa

giác đáy gấp đôi lên mãi .

* Ví dụ: SGK

HS Sxq = πr.l

GV cho HS làm VD

h = 16 cm ; r = 12cm

? Để tính diện tích xung quanh

Sxq = ?

HS

biết

r

;

h,

tính

l

ta tính theo cơng thức nào ?

Giải

HS

nêu

cách

tính

? Trong cơng thức đã biết đại

(SGK)

lượng nào , cần tính đại lượng

HS thực hiện tính

nào

? Tính độ dài đường sinh tính

ntn

? Từ đó hãy tính diên tích xung

quanh của hình nón ?

Gv chốt kiến thức

3: Thể tích hình nón(12 phút)

- Mục tiêu: HS nêu được cơng thức tính thể tích của hình nón, nhắc lại được cơng thức.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn.

GV giới thiệu cách tính thể tích HS quan sát

1

hình nón bằng thực nghiệm

HS thực hiện đo

1

3

? Yêu cầu HS đo chiều cao cột

V

=

π r2 h

3

nước; chiều cao hình trụ ?

HS Vnón = Vtrụ

? Qua thí nghiệm ta rút ra kết

1

luận gì ?

3

Vtrụ = ?

= π r2 h

GV giới thiệu thể tích hình nón HS hoạt động nhóm

GV yêu cầu HS làm bài tập:

nhỏ trình bày nhanh

Cho r = 5cm; h = 10cm.Tính V

1

250

3V = π5 .10 =

23πGiáo viên: Lưu Thị Duyên - Trường THCS Mỹ Thành

10Kế hoạch dạy học Hình học 9- Chương IV

học 2018 - 2019Năm4: Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụt(8 phút)

- Mục tiêu: HS nêu được khái niệm hình nón cụt, cơng thức tính diện tích xung quanh và

thể tích của hình nón cụt.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn.

GV dùng hình nón cắt ngang…

giới thiệu hình nón cụt.

* Khái niệm: (SGK)

?Quan sát mơ hình cho biết

hình nón cụt có mấy đáy ? là

HS: 2 đáy khơng

các hình như thế nào ?

bằng nhau

* Diện tích xq và thể tích hình

GVđưa H 92 lên bảng phụ và

nón cụt :

giới thiệu bán kính, đường

sinh, chiều cao….

Sxq =π (r1 + r2 )l

? Qua hình vẽ hãy nêu cách tính HS nêu cách tính.

1

Sxq, V của hình nón cụt ?

3

V = (r12+ r22+ r1r2) π. h

GV giới thiệu công thức.

Hoạt động 2: Bổ sung: Giao việc về nhà(1 phút)

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

GV: Giao nội dung và hướng Học sinh ghi vào vở Bài cũ

dẫn việc làm bài tập ở nhà.

để thực hiện.Học thuộc các khái niệm,

cơng thức tính Sxq, Stp, V của

hình nón, hình nón cụt.Làm bài tập 16,17,18 sgktrang 117.

Bài mới

Chuẩn bị tiết : Luyện tập

Phần bổ sung, chỉnh sửa cho từng lớp:

Ngày soạn:………………

Ngày dạy:………………..

Tiết 4: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, HS cần:

1. Kiến thức

- HS vận dụng được công thức tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần, thể tích

của hình nón để giải một số bài tập theo yêu cầu.

- Liên hệ được thực tế về hình nón.

Giáo viên: Lưu Thị Duyên - Trường THCS Mỹ Thành

11Kế hoạch dạy học Hình học 9- Chương IV

học 2018 - 2019Năm2. Kỹ năng

- Rèn kĩ năng phân tích đề bài, áp dụng các công thức cùng công thức suy diễn vào

giải các bài tập.

- Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, trật tự lắng nghe, mong muốn vận dụng

4. Định hướng năng lực

- Năng lực tính tốn,

- Năng lực giải quyết vấn đề,

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực ngôn ngữ.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực tự học.

II. Chuẩn bị:

- Gv : Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ

- Hs: Thước, compa, thước đo góc

III. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của GvHoạt động của Hs

Nội dung

Hoạt động 1. Thực hành (43 phút)

- Mục tiêu: HS vận dụng linh hoạt kiến thức giải 2 dang bài tập thường gặp.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn, trực quan, giải quyết vấn đề.

Dạng 1: Tính số đo cung

-Gv:Cho Hs nghiên - Hs: Nghiên cứu đề bài. Bài 17 (26 phút)

cứu đề bài.

- Hs: Tính bán kính đáy tính số đo cung n0 của hình khai triển

- Gv: Gọi 1 hs nêu r, tính chu vi đáy, tính mặt xung quanh của hình nón.

hướng làm.

sđ cung n0 của hình.....

- Gv: Yêu cầu Hs nhận - Hs: Nhận xét.

xét?

- 2 Hs: Theo thứ tự lên

- Gv: Gọi 2 hs lên bảng làm bài, dưới lớp

bảng thứ tự tính r, độ làm vào vở

dài đ.tròn và số đo Nhận xét.

cung n0 của hình triển

khai, dưới lớp làm vào

Giải

vở .

·

CAO- Gv: Nhận xét, bổ - Hs: Nghiên cứu đề bài.

Trong AOC vng có AC = a,

=

sung .

- Hs: Tính Squạt, Sxq nón, l

aα ⇒α

sin2

-1 Hs: Lên bảng làm bài 300 r =

- Gv: Cho hs tìm hiểu , dưới lớp vào vở.

đề bài.

Quan sát bài làm trên

Giáo viên: Lưu Thị Duyên - Trường THCS Mỹ Thành

12Kế hoạch dạy học Hình học 9- Chương IV

học 2018 - 2019

- Gv: Nêu hướng làm? bảng.

- Gv: Gọi 1 hs lên - Hs: Nhận xét.

bảng làm bài, dưới lớp Bổ sung.

làm vào vở.

- Gv: Yêu cầu Hs nhận

xét?Năma

2a

π

π 2

π

Vậy độ dài (O; ) là 2 r = 2 . = a

Vậy số đo cung n0 của hình triển khai

mặt xung quanh hình nón là:

πa.n 0

1800 ⇒ 0

π

a=

n = 1800.

Bài 23- Gv: Nhận xét, bổ - Hs: Nghiên cứu, tìm

sung nếu cần.

hiểu đề bài.

- Hs: Hướng làm:

- Gv: Cho hs nghiên a)

cứu đề bài.

+) Tính Vtrụ

+) Tính Vnón

- Gv: Nêu hướng làm? +) Tính V vật

Gọi bán kính đáy

b)

+) Tính Sxq của hình trụ là r,2 độ dài đường sinh là l ta có: Squạt =

+) Tính Sxq của hình πl =

nón.

4

Sxq nón.

+) S mặt ngồi của vật

= tổng 2 diện tích xq.

l

πl 2

- Hs: Nhận xét.

= πrl ⇔ = r

π l⇒ 4

4

S

r

xq nón =

- Gv: Yêu cầu Hs nhận

r 1

xét?

- Hs: Thảo luận theo

= = 0,25l

4

- Gv: Nhận xét, bổ nhóm.

sung nếu cần.

Quan sát các bài làm.α

sin

= 0,25

- Gv: Cho hs thảo luận - Hs: trình bày kết quả

⇒α ≈ 0

theo nhóm.

nhóm .

14 28

Theo dõi sự thảo luận

của hs.

- Hs: Nhận xét.

Dạng 2: Tính diện tích - thể tích

- Gv: u cầu Hs trình Bổ sung.

Bài 27 (17 phút)

bày kết quả nhóm .

- Gv: Yêu cầu Hs nhận

xét?

- Gv: Nhận xét, bổ

sung nếu cần.Giáo viên: Lưu Thị Duyên - Trường THCS Mỹ Thành

13Kế hoạch dạy học Hình học 9- Chương IV

học 2018 - 2019Năma) Thể tích của

hình trụ là:

ππVtrụ = r2h1 = .0,72.0,7 =0,343 (m3).

Thể tích của hình nón là :

1 2

1

πr h 2

π.0,7 2.0,9

3

3

Vnón =

=

π= 0,147 (m3)

Vậy thể tích của dụng cụ này là:

V = Vtrụ + Vnón

πππ= 0,343 + 0,147 = 0,49 (m3)

b) diện tích xung quanh của hình trụ là:

πππ2 rh1 =2 .0,7.0,7 =0,98 (cm2).

Diện tích xq của hình nón là:

l = r 2 + h 2 = 0,7 2 + 0,92 ≈ 1,14(m)

π≈πSxq = rl

.0,7.1,14 5,59 (m2) .

Diện tích mặt ngoài của dụng cụ là:

ππ≈π≈0,98 + 0,80

1,78

5,59 (m2).

Hoạt động 2: Bổ sung: Giao việc về nhà(1 phút)

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

GV: Giao nội dung và Học sinh ghi vào vở để Bài cũ

hướng dẫn việc làm bài thực hiện.Thuộc các công thức tính thể tích,

tập ở nhà.

diện tích của hình nón.

Làm bài tập 25,26,27 sgk.Bài mớiGiáo viên: Lưu Thị Duyên - Trường THCS Mỹ Thành

14Kế hoạch dạy học Hình học 9- Chương IV

học 2018 - 2019NămChuẩn bị tiết 68: Hình cầuTrả lời các ? sgk.Phần bổ sung, chỉnh sửa cho từng lớp:Ngày soạn:………………

Ngày dạy:………………..

Tiết 5: HÌNH CẦU. DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU

I. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, HS cần:

1. Kiến thức

- Phát biểu được khái niệm về hình cầu: Tâm, bán kính, đường kính, đường tròn lớn,

mặt cầu.

- Nhận biết được mặt cắt của hình cầu khi cắt bởi mặt phẳng ln là hình tròn.

- Phân biệt được hình cầu với các hình đã học.

2. Kỹ năng

- Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.

- Liên hệ được một số ứng dụng của hình cầu trong đời sống thực tế.

3. Thái độ

- Nghiêm túc và hứng thú học tập.

Giáo viên: Lưu Thị Duyên - Trường THCS Mỹ Thành

15Kế hoạch dạy học Hình học 9- Chương IV

học 2018 - 2019Năm4. Định hướng năng lực

- Năng lực tính tốn,

- Năng lực giải quyết vấn đề,

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực ngôn ngữ.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực tự học.

II. Chuẩn bị:

- Gv : Thước, một số vật có dạng hình cầu, mơ hình hình cầu, bảng phụ , phấn màu, bút dạ

- Hs: Thước, compa, thước đo góc

III. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của GVHoạt động của HS

Nội dung

Hoạt động 1: Hình thành kiến thức mới

1.Hình cầu (18 phút)

- Mục tiêu: HS nhận biết được hình cầu, cách tạo ra hình cầu, lấy được ví dụ thực tế.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn.

? Khi quay 1 hcn quanh 1

cạnh cố định ta được hình HS hình trụ

gì ?

? Quay 1 tam giác vng

quanh 1 cạnh góc vng

HS hình nón

cố định được hình gì ?

? Khi quay nửa hình tròn

tâm 0 bán kính R đường

HS hình cầu

* Quay nửa hình tròn tâm 0 bán kính

kính AB cố định được

R đường kính AB cố định 1 vòng ta

hình gì ?

được 1 hình cầu tâm 0 bán kính R.

GV đưa h103 giới thiệu

hình cầu u cầu HS chỉ

tâm, bán kính .

HS lấy VD trong thực

? Lấy ví dụ về hình cầu ,

tế

mặt cầu ?

2 : Cắt hình cầu bởi 1 mặt phẳng (20 phút)

- Mục tiêu: HS nhận biết được mặt cắt của hình cầu khi bị cắt bởi 1 mặt phẳng.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, phát vấn, trực quan.

GV đưa mơ hình hình cầu HS quan sát

bị cắt

? Khi cắt hình cầu bởi 1

HS là hình tròn

mp thì mặt cắt là hình gì ? HS đọc ?1

GV yêu cầu HS làm ?

HS thảo luận nhanh

1sgk (Kẻ sẵn trên bảng

và điền vào bảng.

Giáo viên: Lưu Thị Duyên - Trường THCS Mỹ Thành

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 3: HÌNH NÓN. HÌNH NÓN CỤT– DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×