Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
vụ đông năm 2017 tại Thái Nguyên

vụ đông năm 2017 tại Thái Nguyên

Tải bản đầy đủ - 0trang

142

Số liệu bảng 3.72 cho thấy, trong điều kiện vụ đông tại Thái Nguyên trồng

khoai tây giống KT1 với kỹ thuật từ nghiên cứu của đề tài (mơ hình 1) cho hiệu quả

kinh tế cao nhất (lãi 85,397 triệu đồng/ha). Trong khi đó trồng khoai tây giống

Solara và áp dụng biện pháp kỹ thuật của nơng dân (mơ hình 2) cho lãi suất là

41,315 triệu đồng/ha, thấp hơn biện pháp kỹ thuật đề tài 44,08 triệu/ha. Trồng ngô

vụ đông cho lãi suất thấp nhất, thấp hơn mơ hình 2 là 29,01 triệu đồng/ha và thấp

hơn mơ hình 1 là 73,09 triệu đồng/ha. Tuy nhiên trồng khoai tây tốn nhiều công

lao động hơn, chi phí đầu tư cho 1 ha khoai tây là 75,54 triệu đồng, cao hơn chi

phí trồng ngơ 29,35 triệu đồng/ha, đó là một trong những yếu tố hạn chế việc sản

xuất khoai tây tại Thái Nguyên.

Như vậy, trồng khoai tây vụ đông tại Thái Nguyên cho hiệu quả kinh tế cao

hơn nhiều so với trồng ngô đông (hiện tại ngô là cây chủ lực trong vụ đông ở Thái

Nguyên). Vì vậy trên đất ruộng hai vụ lúa có thể đưa khoai tây vào các cơng thức

ln canh sau: Lúa xuân - Lúa mùa sớm - Khoai tây đông.

3.4.3. Ý kiến đánh giá của người dân

Qua xây dựng mơ hình trình diễn sản xuất khoai tây tại hai điểm Phú Lương

và Thành Phố Thái Nguyên chúng tôi nhận được ý kiến phản hồi của các hộ nông

dân trực tiếp tham gia xây dựng mơ hình những hộ lân cận và đông đảo bà con nông

dân khi tham gia hội thảo đầu bờ. Nhìn chung các hộ đều có đánh giá cao về mơ

hình sử dụng giống khoai tây KT1 và biện pháp kỹ thuật mới (mật độ, phân bón,

thời vụ, vun, tưới), giống khoai tây KT1 sinh trưởng, phát triển tốt có thời gian sinh

trưởng trung bình, khả năng chống chịu với một số sâu, bệnh hại khá, cho năng suất

cao hơn các giống đang trồng tại địa phương, chất lượng ngon hơn.

Theo một số hộ dân tại hai điểm xây dựng mơ hình cho biết việc sử dụng giống

khoai tây KT1 cho năng suất cao, ruột củ vàng, củ to tròn, chất lượng ngon, bở,

ngậy được người tiêu dùng ưa chuộng nên dễ bán hơn các giống khoai tây khác.

Tuy nhiên người dân cho rằng đầu tư trồng khoai tây cao hơn các cây trồng khác,

khó trồng hơn ngô, không bảo quản được, không tự chủ động về giống, lo lắng khi

sản xuất đại trà khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm.

Kết quả thực tế thu được từ mơ hình về năng suất cũng như hiệu quả kinh tế

đã chứng minh được ưu diểm của giống mới và biện pháp kỹ thuật mới. Giống KT1

được sử dụng trong mơ hình có ưu điểm hơn hắn các giống khoai tây tại địa phương143

mà người dân đang sử dụng. Từ kết quả trên cỏ thể khẳng định việc xây dựng mơ

hình trình diễn giống khoai tây KT1 đã thành công.144KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

I. Kết luận

1- Vụ đông tại Thái Ngun có nhiệt độ trung bình từ 17 - 24 0C, lượng mưa

từ 2,4 - 397 mm, ẩm độ từ 79 - 81% khá thuận lợi cho cây khoai tây sinh trưởng,

phát triển. Tiềm năng mở rộng diện tích khoai tây vụ đông ở Thái Nguyên rất lớn,

nhưng chưa có bộ giống chất lượng tốt. Chưa có biện pháp kỹ thuật phù hợp.

2 - Đã xác định được giống khoai tây có triển vọng tốt là giống KT1 có thời

gian sinh trưởng trung bình, sinh trưởng phát triển tốt, nhiễm sâu bệnh nhẹ, năng

suất cao (31 - 32 tấn/ha), chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu ăn tươi và chế biến.

3 - Đã xác định được một số biện pháp kỹ thuật thích hợp đối với giống khoai

tây KT1 vụ đông tại Thái Nguyên. Thời vụ trồng tốt nhất từ ngày 01/11 - 10/11. Đối

với phân khoáng xác định được cơng thức, mật độ trồng 5 khóm/m 2, lượng phân bón

15 tấn phân chuồng + 180kg N + 180 kg P2O5 + 180 kg K2O/ha. Phân kali đã xác

định được công thức 15 tấn phân chuồng + 150 kg N + 180 kg K 2O + 150 kg

P2O5 /ha. Đối với phân hữu cơ vi sinh đã xác định được cơng thức bón 15 tấn phân

chuồng + 150 kg N + 150 kg P 2O5 /ha + 150 kg K2O/ha cho năng suất, hiệu quả

kinh tế cao nhất. Tưới nước bổ sung 3 lần (15 ngày sau trồng, 45 ngày sau trồng, 75

ngày sau trồng). Vun luống 2 lần/vụ (15 ngày sau trồng và 45 ngày sau trồng).

4 - Mơ hình trồng giống khoai tây KT1 theo biện pháp kỹ thuật rút ra từ kết

quả nghiên cứu của đề tài đạt năng suất từ 32,03-32,35 tấn/ha, lãi thuần đạt 85,40

triệu đồng/ha, cao hơn mơ hình của người dân 41,32 triệu đồng /ha; cả 2 mơ hình

trồng khoai tây KT1 đều cho lãi suất cao hơn ngô đông từ 29,01 đến 73,09 triệu

đồng/ha. Mơ hình 1 tăng 6,9 lần so với trồng ngơ đơng, mơ hình 2 tăng 3,3 lần so với

trồng ngô đông.

II. Đề nghị

1- Khuyến cáo áp dụng vào sản xuất khoai tây vụ đông tại Thái Nguyên với

giống khoai tây KT1. Thời vụ trồng từ 1-10/11; mật độ trồng 5 khóm/m 2 ; bón phân

với mức 150 kg N + 180 kg K2O + 150 kg P2O5 /ha; vun gốc 2 lần kết hợp tưới nước

3 lần.

2- Tiếp tục lặp lại nghiên cứu thực nghiệm tại một số huyện để rút ra quy trình145

kỹ thuật canh tác khoai tây cho tỉnh Thái Nguyên.DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN

1. Hồng Thị Minh Thu, Dương Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Nhung, Trần Ngọc

Ngoạn (2018), Kết quả tuyển chọn giống khoai tây từ nguồn gốc nhập nội tại

tỉnh Thái Nguyên năm 2015 - 2016. Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Nơng nghiệp

Việt Nam số 2 (87),tr. 59-64.

2. Hoàng Thị Minh Thu, Dương Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Nhung, Trần Ngọc

Ngoạn (2018,) Nghiên cứu ảnh hưởng các mức phân bón kali tới sinh trưởng,

phát triển, năng suất và chất lượng của giống khoai tây KT1. Tạp chí Khoa học

Cơng nghệ Nơng nghiệp Việt Nam số 9, tr. 69-73Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

vụ đông năm 2017 tại Thái Nguyên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×