Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ 3.3: Năng suất thực thu của một số giống khoai tây vụ đông năm 2016

Biểu đồ 3.3: Năng suất thực thu của một số giống khoai tây vụ đông năm 2016

Tải bản đầy đủ - 0trang

87

hàm lượng tinh bột thấp nhất (13,7 - 14%). Các giống còn lại hàm lượng tinh bột

tương đương đối chứng (Solara: 16,3%).

- Hàm lượng vitamin C của các giống khoai tây thí nghiệm dao động từ

14,8 - 19 mg/100g. Trong đó giống K3 và Concordia có hàm lượng vitamin C tương

đương đối chứng (Solara: 14,9 mg/100 g). Các giống còn lại cao hơn đối chứng.

Bảng 3.20. Kết quả phân tích chất lượng một số giống khoai tây năm 2016

tại Phú Lương

Hàm lượng

GiốngChất khô

(%)Đường

khử

(%)Tinh bột

(%)Chất lượng sau luộc

VTMC

(mg/100g

)Độ bởThử nếm(điểm 1-5) (điểm1-5)KT120,50,3718,716,012K317,20,5615,015,41312KT3-118,90,5716,317,011KT918,00,6216,518,033Georgina16,50,5213,718,312Concordia16,40,5714,014,811Jelly18,90,5616,819,032Solara (đ/c)18,80,5716,314,912Phân tích tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

- Độ bở của các giống khoai tây dao động từ điểm 1 - 3. Trong thí nghiệm

giống KT9 và Jelly bở ít, được đánh giá ở điểm 3, các giống còn lại khi luộc củ bở

được đánh giá ở điểm 1, tương đương đối chứng.

- Kết quả thử nếm sau luộc cho thấy, giống 12KT3-1 và Concordia rất ngon

được đánh giá ở điểm 1, tương đương đối chứng, giống K3 và KT9 ngon trung

bình, được đánh giá ở điểm 3. Các giống còn lại nếm thử ngon được đánh giá ở

điểm 2, tương đương với đối chứng.88

Kết quả nghiên cứu đã xác định được giống khoai tây KT1 có sức sinh

trưởng tốt, nhiễm sâu bệnh nhẹ, năng suất cao (31,6 - 32,03 tấn/ha), tỷ lệ củ thương

phẩm đạt >90% (ở 2 địa điểm nghiên cứu). Các chỉ tiêu chất lượng tốt, phù hợp với

nhu cầu tiêu thụ ăn tươi và chế biến trên thị trường. Kết quả này phù hợp với

nghiên cứu của Trịnh Văn Mỵ, 2014 [25]. Do vậy chúng tôi đã chọn giống KT1

để tiến hành các thí nghiệm biện pháp kỹ thuật.

3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh

trưởng phát triển của giống khoai tây KT1

3.3.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển giống khoai

tây KT1 vụ đông 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

3.3.1.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng của giống khoai tây KT1

vụ đông 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

Thời vụ là biện pháp kỹ thuật quan trọng đối với cây trồng, đặc biệt là cây

ngắn ngày, xác định đúng thời vụ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng,

phát triển tốt làm tiền đề cho năng suất cao. Khoai tây là cây trồng ôn đới nên

khi trồng ở vùng khí hậu nhiệt đới thì việc xác định khung thời vụ hợp lý là biện

pháp kỹ thuật cần được quan tâm hàng đầu trong thâm canh.

Bảng 3.21. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tỷ lệ mọc

của giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2016 và 2017

Năm 2016

Thời vụNgày

trồngNăm 2017Tỷ lệ mọc

(%)Tỷ lệ mọc

(%)Tỷ lệ mọc

(%)Tỷ lệ mọc

(%)TPTNPLTPTNPLTV121/1090,492,693,390,4TV201/1195,695,695,696,3TV310/1196,396,396,397,8TV420/1194,195,892,693,3Ghi chú: (TPTN: Thành Phố Thái Nguyên, PL: Phú Lương)

- Số liệu bảng 3.21 cho thấy, giống khoai tây KT1 trồng tại Thành Phố Thái

Nguyên trong khung thời vụ từ 21/10 - 20/11 đều có tỷ lệ nảy mầm cao > 90%, dao89

động từ 90,4 - 96,3% (năm 2016) và từ 90,4 - 97,8% (năm 2017). Như vậy các thời

vụ trong thí nghiệm khơng ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm của giống khoai tây KT1.

- Số liệu bảng 3.21 cho thấy, sinh trưởng của giống khoai tây KT1 ở các

thời vụ thí nghiệm dao động từ trung bình đến tốt. Trong đó ở TV1 và TV4 (tại

TPTN vụ đông năm 2016 và năm 2017) và ở TV1 (tại Phú Lương vụ đơng 2017),

sinh trưởng của cây trung bình, được đánh giá ở điểm 5. Các thời vụ còn lại cây

sinh trưởng tốt, được đánh giá ở điểm 7.

Bảng 3.22. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng giống khoai tây KT1

vụ đông năm 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

Năm 2016Năm 2017ThờiNgàyvụtrồngTV121/105710010055100100TV201/117710010077100100TV310/117710010077100100TV420/115798,398,35710098,5STPT

(điểm 3-7)

TPTN PLDTTLCPĐ

(%)

TPTN

PLSTPT

(điểm 3-7)

TPTN PLDTTLCPĐ

(%)

TPTN

PLGhi chú: (TPTN: Thành Phố Thái Nguyên; PL: Phú Lương; STPT; sinh

trưởng phát triển; điểm 3; Kém; điểm 5; Trung bình; điểm 7; tốt; DTTLCPĐ: diện

tích tán lá che phủ đất)

Như vậy, thời vụ trồng đã ảnh hưởng đến sinh trưởng của giống khoai tây

KT1. Tại điểm Thành Phố Thái Nguyên trồng từ 01/11 - 10/11 (TV2 và TV3) cây

sinh trưởng tốt hơn 2 thời vụ còn lại. Tại điểm Phú Lương thời vụ có thể kéo dài từ

01/11 - 20/11 (TV2, TV3 và TV4) cây sinh trưởng tốt hơn thời vụ 1.

- Diện tích tán lá che phủ đất của các thời vụ trồng dao động từ 98,3 - 100%.

Trong thí nghiệm thời vụ 4 (trồng 20/11) tại điểm Thành Phố Thái Nguyên và Phú

Lương (năm 2016) và điểm Phú Lương (năm 2017), diện tích tán lá che phủ đất

<100% (98,3 - 98,5%). Các thời vụ còn lại diện tích tán lá che phủ đất đạt 100%.

Như vậy các thời vụ trong thí nghiệm đều có diện tích tán lá che phủ đất cao.

- Số liệu ở bảng 3.23 cho thấy, chiều cao cây của giống khoai tây KT1 ở các

thời vụ trồng dao động từ 59,87 - 69,27 cm (năm 2016) và từ 60,73 - 68,47 cm (năm90

2017). Vụ đông năm 2016 tại điểm Thành Phố Thái Nguyên, thời vụ 2 và 3 (trồng từ

01 - 10/11) có chiều cao cây cao hơn thời vụ 1 và 4 (trồng 20/10 và 20/11) ở mức tin

cậy 95%. Tại điểm Phú Lương năm 2016 và năm 2017, chiều cao cây của các thời

vụ sai khác khơng có ý nghĩa (P>0,05).

- Số thân/khóm dao động từ 3,47- 4,27 thân (năm 2016) và từ 3,2 - 4,27 thân

(năm 2017). Trong đó thời vụ 2 và 3 (trồng từ 01/11 - 10/11) có số thân/khóm nhiều

hơn 2 cơng thức còn lại (cả 2 điểm nghiên cứu) ở mức tin cậy 95%.

Bảng 3.23. Ảnh hưởng của thời vụ đến chiều cao cây và số thân chính/khóm của

giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2016 và 2017

Thời

vụNgày

trồngTV121/10Năm 2016

Năm 2017

Chiều cao cây Số thân/khóm Chiều cao cây Số thân/khóm

(cm)

(thân)

(cm)

(thân)

TPTN PL TPTN PL TPTN PL TPTN PL

59,87b 64,53 3,67b 3,73b 60,73 63,20 3,20b 3,47bTV201/1167,47a68,604,27a4,27a67,8768,474,07a4,27aTV310/1168,93a69,274,20a4,20a67,8768,134,00a4,13aTV420/1164,67b65,403,47b3,47b62,8064,203,40b3,53b<0,05>0,0

5<0,05<0,0

1>0,05>0,0

5<0,01<0,01CV(%)4,594,295,734,585,706,456,13,12LSD.0,055,98ns0,450,36nsns0,450,24PGhi chú: (TPTN: Thành Phố Thái Nguyên, PL: Phú Lương)

3.3.1.2. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tình hình sâu bệnh hại giống khoai tây

KT1 vụ đơng 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

Bảng 3.24. Ảnh hưởng của thời vụ đến mức độ nhiễm bệnhcủa giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2016 và 2017

Năm 2016

Mốc sương

Héo xanh

(điểm1-9)

(%)

TPTN PL TPTN PL

1

1

0

0Năm 2017

Mốc sương

Héo xanh

(điểm1-9)

(%)

TPTN PL TPTN PL

3

3

0

0Thời

vụNgày

trồngTV121/10TV201/11330,30,4330,50,2TV310/11331,20,7330,60,991

TV420/11351,31,6351,41,2Ghi chú: (TPTN: Thành Phố Thái Nguyên, PL: Phú Lương ; điểm 1; không

bị bệnh, điểm 3; nhẹ <20%, điểm 5; trung bình; điểm 7; nặng; điểm 9; rất nặng)

- Bệnh mốc sương xuất hiện ở các thời vụ từ điểm 3 - 5. Trong thí nghiệm

TV1 (trồng 20/10 năm 2016) khơng bị nhiễm bệnh, được đánh giá ở điểm 1, thời

vụ 4 (trồng 20/11 tại Phú Lương năm 2016 và 2017) bị nhiễm bệnh mức trung

bình (có từ 20 đến 50% diện tích thân lá nhiễm bệnh), được đánh giá ở điểm 5.

Các thời vụ còn lại bị nhiễm bệnh nhẹ (<20% diện tích thân lá nhiễm bệnh), được

đánh giá ở điểm 3.

- Bệnh héo xanh: Trong thí nghiệm thời vụ 1 (trồng 20/10) không bị

nhiễm bệnh (kể cả 2 điểm nghiên cứu trong 2 vụ đông). Bệnh xuất hiện từ thời

vụ 2 - 4, tỷ lệ cây bị nhiễm bệnh có xu hướng tăng khi trồng ở thời vụ muộn, dao

động từ 0,3 - 1,6% (năm 2016) và từ 0,2 - 1,4% (năm 2017).

Như vậy, các thời vụ trồng trong thí nghiệm đã ảnh hưởng đến mức độ

nhiễm bệnh mốc sương và héo xanh của giống khoai tây KT1, trồng càng muộn

cây bị nhiễm bệnh càng cao.

3.3.1.3. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến các yếu tố cấu thành năng suất và

năng suất giống khoai tây KT1 vụ đông 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

Bảng 3.25. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến yếu tố cấu thành năng suất

giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2016 tại Thái NguyênThời vụTV1

TV2

TV3

TV4Số củ/khómKL củ/khómTỷ lệ củ(củ)(gram)thươngNgày

trồng

21/10

01/11

10/11TPTN

7,38b8,87a8,54abPLphẩmTPTNPL7,79c568,67581,0086,939,00a600,33606,3391,238,88ab597,00609,3392,008,10bc576,00606,3388,83(%)20/117,76P<0,01<0,05>0,05>0,05>0,05CV(%)4,545,195,253,654,90LSD.0,050,740,88nsnsns92

Ghi chú: (TPTN: Thành Phố Thái Nguyên, PL: Phú Lương)

- Số củ/khóm của giống KT1 ở các thời vụ trồng năm 2016 dao động từ

7,38 – 8,87 củ (Thành Phố Thái Nguyên) và từ 7,79 – 9 củ (Phú Lương). Trong

đó thời vụ 2 và 3 có số củ/khóm nhiều hơn thời vụ 1 và 4. Như vậy các thời vụ

trồng trong thí nghiệm đã ảnh hưởng đến số củ/khóm của giống khoai tây KT1,

thời vụ trồng từ 01 - 10/11 số củ nhiều hơn 2 thời vụ còn lại ở mức tin cậy 95%.

- Khối lượng củ/khóm của giống khoai tây KT1 giữa các thời vụ sai khác

khơng có ý nghĩa (P>0,05), dao động từ 568,67 – 600,33 (Thành Phố Thái

Nguyên) và từ 581 - 609,33 g (Phú Lương). Như vậy, các thời vụ thí nghiệm

khơng ảnh hưởng đến khối lượng củ/khóm của giống khoai tây KT1.

- Tỷ lệ củ thương phẩm vụ đông năm 2016 sai khác khơng có ý nghĩa

(P>0,05), dao động từ 86,93 – 92%. Như vậy, các thời vụ trong thí nghiệm không

ảnh hưởng đến tỷ lệ củ thương phẩm của giống khoai tây KT1.

Bảng 3.26. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến yếu tố cấu thành năng suất

giống khoai tây KT1 vụ đơng năm 2017 tại Thái Ngun

Số củ/khóm

(củ)KL củ/khóm

(gram)Thời vụNgày

trồngTPTNPLTPTNPLTV121/107,10b7,58555,33578,33Tỷ lệ củ

thương

phẩm

(%)

86,93TV201/118,47a8,64593,00600,0091,23TV310/118,33a8,50577,00605,0090,37TV420/117,29b7,91569,33580,3386,20P<0,01>0,05>0,05>0,05>0,05CV(%)4,295,912,847,044,00LSD.0,050,67nsnsnsnsGhi chú: (TPTN: Thành Phố Thái Nguyên, PL: Phú Lương)

- Số liệu bảng 3.26 cho thấy số củ/khóm của giống KT1 ở các thời vụ

trồng dao động từ 7,1 – 8,47 củ (Thành Phố Thái Nguyên) và từ 7,58 – 8,64 củ

(Phú Lương). Tại Thành Phố Thái Nguyên thời vụ 2 và 3 có số củ/khóm nhiều

hơn thời vụ 1 và 4. Tại Phú Lương số củ/khóm các thời vụ trồng sai khác khơng93

có ý nghĩa (P>0,05). Như vậy các thời vụ trồng trong thí nghiệm đã ảnh hưởng

đến số củ/khóm của giống khoai tây KT1 tại Thành Phố Thái Nguyên, thời vụ

trồng từ ngày 01 - 10/11 số củ nhiều hơn 2 thời vụ còn lại ở mức tin cậy 95%.

- Khối lượng củ/khóm của giống khoai tây KT1 giữa các thời vụ sai khác

khơng có ý nghĩa (P>0,05), dao động từ 555,33 - 593g (Thành Phố Thái Nguyên)

và từ 578,33 - 605g (Phú Lương). Như vậy, các thời vụ thí nghiệm năm 2017

khơng ảnh hưởng đến khối lượng củ/khóm của giống khoai tây KT1.

- Tỷ lệ củ thương phẩm vụ đơng năm 2017 khơng có sự sai khác (P >0,05),

dao động từ 86,2 – 91,23%. Như vậy, các thời vụ trong thí nghiệm khơng ảnh

hưởng đến tỷ lệ củ thương phẩm của giống khoai tây KT1.

3.3.1.4. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất giống khoai tây KT1 vụ

đông 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

Bảng 3.27. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất thực thu

giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2016 và 2017Đơn vị tính: tấn/ha

Thời vụNgày trồngTV1Năm 2016Năm 2017TPTNPLTPTNPL21/1027,5728,0327,5028,83TV201/1131,9031,4731,1731,33TV310/1131,1731,8031,0031,17TV420/1128,5729,1028,2728,80P<0,05<0,05<0,05>0,05CV(%)5,473,444,946,05LSD.0,053,262,072,91nsGhi chú: (TPTN: Thành Phố Thái Nguyên, PL: Phú Lương)

Số liệu ở bảng 3.27 cho thấy, năng suất thực thu của giống khoai tây KT1

dao động từ 27,57 - 31,9 tấn/ha (năm 2016) và từ 27,5 - 31,33 tấn/ha (năm

2017). Trong đó, TV2 và TV3 (tại 2 địa điểm nghiên cứu năm 2016 và tại Thành

phố năm 2017) có năng suất cao hơn 2 thời vụ còn lại ở mức tin cậy 95%. Riêng94

vụ đông năm 2017 tại Phú lương năng suất các thời vụ sai khác khơng có ý nghĩa

(P>0,05). Như vậy, tại Thành Phố Thái Nguyên thời vụ trồng khoai tây KT1 tốt

nhất từ ngày 01 – 10/11.

3.3.2. Ảnh hưởng của mật độ và phân khoáng đến sinh trưởng phát triển của

giống khoai tây KT1 vụ đông 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

3.3.2.1. Ảnh hưởng của mật độ và phân khoáng đến sinh trưởng của giống khoai

tây KT1 vụ đông 2016 và 2017

Ảnh hưởng của mật độ và phân khoáng đến tỷ lệ mọc và khả năng sinh

trưởng của giống khoai tây KT1 được trình bày ở bảng 3.28, 3.29 và 3.30.

Bảng 3.28. Ảnh hưởng của mật độ và phân khoáng đến sinh trưởng

của giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2016 và 2017

Năm 2016

TTCông

thứcTỷ lệSTPTmọc(điểm(%)3-7)Năm 2017DTTLCPĐ

(%)Tỷ lệSTPTmọc(điểm(%)3-7)DTTLCPĐ

(%)1P1M192,6595,094,4595,02P1M294,1596,794,1596,73P1M393,2596,793,2596,74P2M197,2796,796,3798,35P2M296,3710097,071006P2M397,5710097,571007P3M197,2710098,171008P3M297,0710097,871009P3M398,1710098,1710010P4M197,2710097,2799,811P4M298,5710097,8710012P4M397,5710096,9710095

Ghi chú: (STPT: sinh trưởng phát triển; DTTLCPĐ; Diện tích tán lá che phủ

đất; điểm 3; kém; điểm 5; Trung bình; điểm 7; tốt)

- Kết quả thí nghiệm cho thấy, tỷ lệ mọc của các cơng thức thí nghiệm cao

(>90%) dao động từ 92,6 - 98,5% (năm 2016) và từ 93,2 - 98,1% (năm 2017).

- Sinh trưởng thân lá của giống KT1 ở công thức thí nghiệm trong 2 vụ đơng

2016 và 2017 dao động từ trung bình đến tốt. Trong đó cơng thức P1M1, P1M2 và

P1M3 sinh trưởng của cây trung bình, được đánh giá ở điểm 5. Các cơng thức còn

lại cây sinh trưởng tốt, được đánh giá ở điểm 7.

- Diện tích tán lá che phủ đất của giống khoai tây KT1 ở các cơng thức thí

nghiệm dao động từ 95 - 100%. Trong đó các cơng thức PM1, P1M2, P1M3 và

P2M14 diện tích che phủ đạt 95 - 96,7% (năm 2016) và từ 95 - 98,3% (năm 2017).

Các cơng thức còn lại diện tích tán lá che phủ đất đạt 100%. Như vậy, mật độ và

phân bón đã ảnh hưởng đến sinh trưởng thân lá của giống khoai tây KT1. Khi tăng

lượng phân bón thì sinh trưởng thân lá tốt hơn nên diện tích che phủ của tán lá đạt

tối đa.

Bảng 3.29. Ảnh hưởng của mật độ và phân khoáng đến chiều cao cây

và số thân/khóm giống khoai tây KT1 vụ đơng năm 2016

Phân

bónChiều cao cây (cm)Số thân chính/khóm (thân)M1M2M3TBPBM1M2M3TBPBP163,6064,2059,6062,47b3,00f3,07ef3,20def3,09cP268,4066,8063,4766,22a3,80bcd3,73bcde4,00abc3,84bP370,8768,2066,3368,47a4,20ab4,53a4,60a4,44aP470,0769,2767,8769,07a3,47cdef4,53a3,27def3,76bTBMĐ68,23a67,12a64,32b3,623,973,77PCV(%)M <0,05M >0,05P<0,01P<0,01M*P>0,05M*P<0,054,5910,0596LSD.0,05M: 2,62M: nsP:3,02P: 0,38M*P: nsM*P: 0,64- Số liệu ở bảng 3.29 cho thấy chiều cao cây của giống khoai tây KT1 vụ

đơng năm 2016 ở các cơng thức thí nghiệm dao động từ 59,6 - 70,87 cm. Khơng có

sự tương tác giữa mật độ và phân khoáng đến chiều cao cây của giống KT1 (P M*P >

0,05). Sai khác chiều cao cây của các công thức là do tác động của mật độ trồng

(PM< 0,05) và liều lượng phân bón (PP< 0,01).

- Trong thí nghiệm mật độ trồng từ 4 - 5 khóm/m 2 (M1 và M2) có chiều cao

cây (67,12 - 68,23 cm) cao hơn mật độ 6 khóm/m 2 (M3: 64,32 cm). Mức phân bón

từ P2 - P4 chiều cao cây (66,22 - 69,07 cm) cao hơn P1 (62,47 cm).

- Số thân/khóm của giống khoai tây KT1 ở các cơng thức thí nghiệm dao

động từ 3 - 4,6 thân. Có sự tương tác giữa mật độ và phân bón đến số thân/khóm

(PM*P<0,05) Trong đó cơng thức P3M2, P4M2 và P3M3 có số thân/khóm tương

đương với P3M1, P2M3 và nhiều hơn các cơng thức còn lại ở mức tin cậy 95%.

Đánh giá riêng rẽ các nhân tố thí nghiệm cho thấy, mật độ trồng trong thí

nghiệm khơng ảnh hưởng đến số thân/khóm (PM>0,05). Các mức phân bón đã ảnh

hưởng đến số thân/khóm (Pp<0,01). Trong đó P3 (bón 180 N + 180 P205 + 180 K20)

có số thân/khóm nhiều nhất (4,44 thân), tiếp đến là mức bón P2 và P4 (3,76 - 3,84

thân), P1 có số thân ít nhất (3,09 thân).

- Năm 2017, chiều cao cây của giống KT1 ở các cơng thức thí nghiệm dao

động từ 58,67 - 70,07 cm. Khơng có sự tương tác giữa mật độ và phân bón đến

chiều cao cây (PM*P > 0,05).

Đánh giá ảnh hưởng riêng rẽ của mật độ và phân bón cho thấy, các mật độ

trồng trong thí nghiệm khơng ảnh hưởng đến chiều cao cây (P M >0,05). Như vậy, sự

khác nhau về chiều cao cây giữa các công thức là do tác động của liều lượng phân

khoáng (Pp< 0,01). Trong đó, liều lượng phân khống ở mức P3 (bón 180 kgN +

180 kg P205 + 180 kg K20) và P4 (bón 210 kg N + 210 kg P 205 + 210 kg K20) chiều97

cao cây cao hơn so với P1 (bón 120 kg N + 120 kg P 205 + 120 kg K20) và P2 (bón

150 kg N + 150 kg P205 + 150 kg K20) ở mức tin cây 95%.

- Số thân/khóm của giống khoai tây KT1 ở các cơng thức thí nghiệm dao

động từ 2,8 - 4,13 thân. Khơng có sự tương tác giữa mật độ và liều lượng phân

khống đến số thân/khóm (PM*P> 0,05).

Bảng 3.30. Ảnh hưởng của mật độ và phân khoáng đến chiều cao cây

và số thân/khóm giống khoai tây KT1 vụ đơng năm 2017

PhânChiều cao cây (cm)Số thân chính/khóm (thân)bónM1M2M3TBPBM1M2M3TBPBP163,4763,8058,6761,98b2,803,003,002,93cP265,6063,7361,9363,76b3,533,273,933,58bP368,2768,8067,6068,22a4,134,003,703,98aP470,0769,4767,6069,04a3,203,333,003,18cTBMĐ66,8566,4563,953,423,403,43PCV(%)LSD.0,05M >0,05M >0,05P<0,01P<0,01M*P>0,05M*P>0,054,869,2M: nsM: nsP:3,17P: 0,31M*P: nsM*P: nsĐánh giá ảnh hưởng riêng rẽ của 2 nhân tố thí nghiệm cho thấy mật độ trồng

khơng ảnh hưởng đến số thân/khóm đối với giống KT1 (P M>0,05). Sự sai khác số

thân/khóm của các cơng thức thí nghiệm là do liều lượng của các tổ hợp phân

khoáng (Pp<0,01). Trong đó cơng thức phân bón P3 (bón 180 kg N + 180 kg P 205 +

180 kg K20) có số thân/khóm nhiều nhất (4,13 thân), tiếp đến là P2 (bón 150 kg N

+ 150 kg P205 + 150 kg K20) có 3,58 thân, các cơng thức còn lại số thân thânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ 3.3: Năng suất thực thu của một số giống khoai tây vụ đông năm 2016

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×