Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
§13. Vài con số

§13. Vài con số

Tải bản đầy đủ - 0trang

TàuNautiluscóhaivỏ:mộtvỏngồi,mộtvỏtrong,đượcnối

vớinhaubằngnhữngxàbằngsắt,khiếntàucósứcbềnđặcbiệt.

Nhờ cấu tạo như vậy, tàu trở thành một khối vững chắc có thể

chống lại mọi áp lực bên ngồi. Tàu vững chắc không phải do

những đinh tán ở vỏ ngồi mà nhờ được hàn liền và tính đồng

nhất của vật liệu. Do đó, tàu có thể chống chọi được với những

vùngbiểnhungdữnhất.

Hai vỏ tàu được làm thép tấm có tỉ trọng bảy phẩy tám. Vỏ

ngồi dày ít nhất năm xen ti mét, nặng ba trăm chín tư phẩy

chínsáutấn.Vỏtronglòngtàu:sống,caonămmươixentimét;

rộnghaimươilămxentimét;nặngsáuhaitấn.Máymóc,đồđạc,

thiếtbịcácloạitổngcộngnặngchíntrămsáumốtphẩysáuhai

tấn. Như vậy, trọng lượng cả tàu là một ngàn ba trăm năm sáu

phẩynămtámtấn,ngàirõchứạ?

-Rấtrõ.–Tơitrảlời.

Thuyềntrưởngnóitiếp:

- Khi chạy trên mặt đại dương, tàu nổi lên một phần mười.

Nếu muốn tàu chìm hẳn xuống thì cần có những bể chứa được

mộtlượngnướcbằngmộtphầnmườithểtíchcủanó,haylàmột

trămnămmươiphẩybảyhaitấnnước.Lúcnàytrọnglượngtàu

sẽlàkhoảngmộtngànnămtrămlinhbảytấn,vànósẽchìmhẳn

xuống. Thưa giáo sư, trên thực tế đúng là vậy! Trong tàu

Nautiluscónhữngbểchứa,chỉcầnmởvòilànướcsẽvào,tàusẽ

chìmxuốngngangmặtbiển.

- Thưa thuyền trưởng, ở đây nảy ra một khó khăn chính. Cứ

chorằngtàucủangàicóthểchìmxuốngngangmặtbiển.Nhưng

xuốngtớicáclớpnướcsâu,lẽnàonókhơngphảichịumộtáplực

rấtcaocủacáclớpnướcphíatrên?Lẽnàolớpáplựcđólạikhơng

đẩy tàu từ dưới lên bằng một lực khoảng một át-mốt-phe ở độsâumườimét,nghĩalàkhoảngmộtkilơgamtrênmộtxentimét

vng?

-Hồntồnđúngnhưvậy.

-ThếlàmuốntàuNautiluslặnxuốngbiểnsâu,ngàiphảicho

nướcvàođầycácbểchứa?

-Thưagiáosư,chẳngcầntốnnhiềucơngsứclắmmớichotàu

lặn được sâu, vì vỏ tàu có khuynh hướng “chìm” trong nước…

Tơicónhữngbểchứadựtrữchứađượcmộttrămtấnnước.Nhờ

đó, tơi có thể cho tàu lặn xuống rất sâu. Nếu muốn tàu nổi lên

ngangmặtbiển,tôichỉcầnbơmnướcrakhỏibểchứaphụ.Nếu

muốn tàu nổi lên khỏi mặt nước một phần mười thể tích, tơi

phảibơmhếtnướcrakhỏitấtcảcácbểchứa.

-Thưathuyềntrưởng,tơiphảithừanhậnlàngàiđãtínhtốn

rấtđúng,tranhcãivớingàithậtvơích,hơnnữanhữngtínhtốn

đóhằngngàyđượcchứngminhlàchínhxác.Nhưnglạinảysinh

ramộtnghingờ…

-Nghingờgì,thưangài?

- Ở độ sâu một ngàn mét, vỏ tàu Nautilus phải chịu một áp

suất là một trăm át-mốt-phe, phải khơng ạ? Nhưng nếu ngài

muốnbơmhếtnướcrakhỏicácbểchứađểtàunổilênmặtnước

thìcácmáybơmcủangàiphảithắngđượcápsuấtmộttrămátmốt-phe,phảikhơngạ?Màápsuấtđólàmộttrămkilơgamtrên

mộtxentimétvng!Thếthìmáybơmphảimạnhlắm…

- Và chỉ có thể chạy bằng điện. – Nemo vội nói nốt. – Thưa

ngài,tơixinnhắclạirằngnhữngkhảnăngcủatàuNautilushầu

nhưkhơngbịhạnchế.Nhữngmáybơmtrêntàurấtmạnh.Ngài

đãthấyđiềuđókhicảmộtcộtnướclớndonhữngmáybơmđó

giộilênboongtàuLincoln.Vảlại,tơichỉdùngnhữngbểchứadựtrữ trong trường hợp hãn hữu, nghĩa là khi cần cho tàu lặn

xuốngsâutừmộtngànnămtrămmétđếnhaingànmét.Chỉkhi

cầnlắmtôimớibắtắc-quylàmviệcnhiều.Vànếutôihứnglên

muốnchotàulặnxuốngđáybiển,dướiđộsâuhaibahảilý,tôisẽ

dùng một phương pháp phức tạp hơn nhưng khơng kém bảo

đảmhơn.

-Phươngphápgìvậy,thưathuyềntrưởng?–Tơihỏi.

-Trướchết,tơicầnkểngàinghevềcáchláicontàu.

-Thưathuyềntrưởng,tơirấtnónglòngmuốnnghe!

-Muốnláicontàusangtrái,sangphảihaychạyvòng,tómlại,

muốnláitàutrênmặtphẳngnằmngang,tơisửdụngtayláibình

thường.Nhưngtơicóthểláitàutheochiềuthẳngđứng,từtrên

xuống và từ dưới lên, bằng hai mặt phẳng nằm nghiêng, gắn ở

thànhtàuchỗđomựcnước.Haimặtphẳngđókhơngcốđịnh,từ

trong tàu có thể thay đổi vị trí của chúng bằng những đòn bẩy

rất mạnh. Nếu chúng nằm song song với lòng tàu thì tàu chạy

trên mặt phẳng nằm ngang. Nếu nó nghiêng đi thì tùy theo độ

nghiêngmàtơibiếttàuđanglặnxuốngtheomộtđườngchéocó

thể kéo dài tùy ý, hay đang nổi lên cũng theo đường chéo đó.

Ngồi ra, còn có thể cho tàu nổi lên nhanh hơn bằng cách cho

chânvịtngừnghoạtđộng.Dướiáplựcnước,tàuNautilussẽnổi

phìnhlênmặtbiểntheochiềuthẳngđứng,nhưmộtquảkhícầu

đượcbơmcăngkhinhkhí.

-Thuyềntrưởngcừlắm!–Tơireolên.–Nhưnglàmthếnàolái

đượctàumộtcáchmòmẫmnhưvậy?

-Buồngláicủatàunhơlênkhỏithântàuvàđượclắpmộtloại

kínhdày.

-Kínhchịusaođượcápsuấtlớnnhưvậy?-Chịuđượcrấttốt!Phalêrơixuốngđấtdễvỡ,nhưnglạichịu

được áp lực nước rất lớn! Năm 1864, ở biển Bắc đã tiến hành

đánhcáthửbằngánhsángđiện.Kếtquảrasao?Nhữngđĩanhỏ

bằngphalêdàybảymilimétđãchịuđượcápsuấtmườisáuátmốt-phe! Ngồi ra còn có thêm một dòng điện mạnh nữa. Còn

nhữngtấmkínhtơiđangdùngthìdàyítnhấthaimươimốtxen

timét,nghĩalàdàyhơnnhữngđĩaphalênóitrênbamươilần.

- Thưa thuyền trưởng, tơi đã rõ! Nhưng muốn định hướng

trênđườngđithìphảicóánhsáng,màdướibiểnthìtốiđen…

-Phíasaubuồngláicómộtđènphacựcmạnhchiếuxatớinửa

hảilý.

-Thưathuyềntrưởng,thậtlàgiỏi,giỏilắm!Bâygiờtơiđãhiểu

vìsaobiểnlạisángrựcmộtvùng,làmcácnhàbáchọcphảilúng

túng… Nhân tiện xin ngài cho biết thêm, vụ tàu Nautilus và

Scotiađâmvàonhaugâyrabaodưluậnồnào,phảichăngchỉlà

chuyệnngẫunhiên?

-Thưagiáosư,hồntồnngẫunhiên!Tàutơiđangchạydưới

mặtbiểnhaimétthìxảyratainạn.Nhưngtơicũngthấyngaylà

hậuquảkhơngnghiêmtrọnglắm.

- Thưa ngài, khơng sao! Nhưng còn việc ngài chạm trán với

tàuLincoln…

-Thưagiáosư,rấttiếclàmộttrongnhữngchiếnhạmtốtnhất

củahạmđộiMỹđãbịnạn.Nhưngngườitađãtấncơngtơi,buộc

tơi phải tự vệ. Tuy vậy, tơi cũng chỉ làm nó mất khả năng tấn

cơngthơi.Nóchỉcầnsửachữaqualoaởmộtcảnggầnnhất.

- Thưa thuyền trưởng, tàu Nautilus của ngài quả là một con

tàutuyệtdiệu.

-Thưagiáosư,vâng,–Nemoxúcđộng,–tơiunónhưmáuthịt mình! Nếu tàu bè của các ngài phải chịu đựng mọi bất ngờ

khiđibiểnvàgặphiểmnguyởkhắpnơi,nếuấntượngđầutiên

mà biển gây ra cho các ngài là sự khiếp sợ vực thẳm, thì ở trên

tàuNautilusnày,conngườicóthểntâm.Ởđâychẳngsợthân

tàubịbẹpvìhaivỏtàucònrắnhơnsắt;ởđâychẳngcóbuồmmà

sợgiólàm rách,chẳng cónồihơi màsợ bịnổ,chẳng sợcháy vì

khơng có vật gì bằng gỗ, chẳng có than mà sợ hết, vì tàu hồn

tồnchạybằngđiện;chẳngsợđâmvàotàukhácvìchỉcómình

nódướibiểnsâu;ởđâychẳngsợbãotápvìchỉdướimặtnướcvài

mét, biển rất lặng! Thưa giáo sư, chiếc tàu ngầm này hồn hảo

như vậy đó! Và nếu đúng là người phát minh tin ở con tàu của

mình hơn người chế tạo, và người chế tạo lại tin hơn người

thuyềntrưởng,thìngàihiểulàtơitintưởngởtàuNautilusđến

mứcnào,vìtơivừalàngườiphátminh,vừatrựctiếpchếtạo,vừa

làthuyềntrưởngcontàuđó.

Nemo nói rất hào hứng. Cái nhìn bốc lửa, những động tác

mạnhmẽlàmơngtakháchẳnlúcthường.Đúng,ơngtauq

contàucủamìnhnhưchaucon.

Mộtcâuhỏi,cóthểlàsỗsàng,bậtkhỏimiệngtơi:

-ThưangàiNemo,ngàilàkỹsưạ?

-Thưagiáosư,vâng.TơiđãtheohọcởLondon,ParisvàNew

Yorkkhicònlàngườicủamặtđất.

- Nhưng sao ngài có thể giữ được bí mật việc đóng chiếc tàu

ngầmkỳdiệunày?

-Thưangài,mỗibộphậncủatàutôiđặtlàmởmộtnước.Công

dụng của mỗi thứ hàng đặt làm tôi đều bịa ra. Thân tàu được

đóng ở Creusot (Pháp), trục quay làm ở London, vỏ tàu ở

Liverpool(Anh),chânvịtởGlasgow(Anh),bểchứaởParis,mũinhọncủatàuđặtlàmởThụyĐiển,máymócchếtạoởPhổ,các

máy đo làm ở New York, vân vân. Họ nhận được những bản vẽ

củatôidướinhữngtênkhácnhau.

-Nhưngsaukhinhậnđượcnhữngbộphậnriênglẻ,ngàiphải

lắpráplạichứạ?

- Xưởng đóng tàu của tơi ở trên một hòn đảo vắng giữa đại

dương. Ở đó anh em cơng nhân do tơi đào tạo, những đồng chí

dũngcảmcủatơiđãlắpráptàuNautilusdướisựđiềukhiểncủa

tơi. Khi tàu đóng xong, chúng tơi đã đốt cháy mọi vết tích của

mìnhtrênđảo,vànếucóthể,tơicònchonổtungcảđảolênnữa!

-Cólẽchiếctàuđãlàmngàitốnkhánhiềutiền?

-Thưagiáosư,mỗitấntốnmộtngànmộttrămhaimươilăm

phrăng. Tàu Nautilus nặng một ngàn năm trăm tấn. Như vậy,

đóng nó tốn chừng hai triệu phrăng, nếu chỉ tính tiền thiết bị.

Cộng thêm ít nhất bốn – năm triệu phrăng nữa là giá trị các bộ

sưutậpvàcáctácphẩmmĩthuậtđượcbảotồntrêntàu.

-Xinthuyềntrưởngchotơihỏimộtcâucuốicùng!

-Xinngàicứhỏi.

-Thuyềntrưởnggiàulắm,phảikhơngạ?

-Tơigiàucóvơtận.TơicóthểtrảhộnướcPhápmónnợmười

tỉphrăngmộtcáchdễdàng!

TơiđămđămnhìnNemo.Chẳngbiếtơngtacólạmdụnglòng

tincủatơikhơng?Thờigiansẽtrảlời.Chương14

Dòng“SơngĐen”Nướcchiếmmộtdiệntíchhơnbamươitámtriệuhéc-tatrên

mặtđất.Thểtíchkhốinướcđólàhaitỉhaitrămnămmươi

triệu hải lý khối. Nếu hình dung khối nước đó là hình cầu thì

đườngkínhcủanólàsáumươidặm,nặngbatỉtấn.Nóimộtcách

hình tượng thì đó là lượng nước của tất cả các dòng sơng đều

chảyliềntrongbốnvạnnăm!…

Tương quan giữa đất và nước trên địa cầu đã nhiều lần thay

đổivàcuốicùngđịahìnhcócáidiệnmạonhưchúngtathấytrên

cácbảnđồđịalýhiệnnay.Đấtliềnđãlấnđượccủanướcbamươi

bảytriệusáutrămnămbảyhảilývng,haylàmườihaitỉchín

trămmườisáutriệuhéc-ta.

Hìnhdángcáclụcđịachophépchúngtachiabiểnralàmnăm

khu vực chính: Bắc Băng Dương, Nam Băng Dương, Ấn Độ

Dương,ĐạiTâyDương,TháiBìnhDương.

Thái Bình Dương chạy suốt từ bắc xuống nam, chiếm cả

khoảngkhơnggiangiữahaicực,vàchạytừtâysangđơng,nằm

giữachâuÁvàchâuMỹ,chiếmmộttrămbốnlămđộkinh.Đólà

đại dương n lặng nhất, luồng nước rộng và không chảy xiết,

nước triều lên xuống vừa phải, mưa nhiều. Đó là đại dương mà

tơibắtđầucuộchànhtrìnhtrongnhữngđiềukiệnđặcbiệtnhất.

ThuyềntrưởngNemonói:

-Thưagiáosư,nếungàimuốntasẽxácđịnhđúngnơichúng

tađangở,xácđịnhđúngđiểmxuấtphátcủacuộchànhtrìnhcủachúng ta. Bây giờ là mười một giờ bốn lăm phút. Tơi sẽ ra lệnh

chotàunổilênmặtbiển.

Thuyềntrưởngbấmchngđiệnbalần.Lậptứccácmáybơm

bắtđầubơmnướcrakhỏicácbểchứa.Kimtrênápkếnhíchdần

lêntrên,chobiếtápsuấtngàycànggiảm.Cuốicùng,kimđứng

n.

-Chúngtađãlêntớimặtbiển.–Nemonói.

Tơiđivềphíachiếcthangởtrungtâm.Saukhitrèolênthang,

tơichuiquamộtcáinắprồilênboongtàu.

Tàu nổi lên khỏi mặt nước không quá tám mươi xen ti mét.

Thân tàu tròn và dài giống hệt một điếu xì gà. Tơi chú ý tới vỏ

tàubằngthéptấmghéplại,trơngtựavẩycủalồibòsát.Vàtơi

hiểu vì sao người ta tuy có những kính viễn vọng mạnh nhất,

nhưngvẫntưởnglầmcontàulàmộtconcábiển.

Chiếc xuồng được giấu một nửa trong thân tàu, tạo nên một

chỗlồinhỏởgiữaboong.Phíamũivàphíaláicóhaibuồngnhỏ,

thấp,mộtphầnđượclắpkínhdày;phíatrướclàbuồnglái,phía

saucómộtđènpharấtmạnhđểsoiđường.

Biểnrấtđẹp,trờiquang.Thântàuhìnhthoichỉhơibậpbềnh

trênsóng.Ngọngióđơngthổinhẹlàmmặtbiểnlăntăn.Sương

mù khơng che phủ chân trời nên có thể quan sát một cách rất

chính xác. Tầm mắt nhìn xa khơng bị vướng một vật gì. Chẳng

cómộthònđảonhỏ,mộtmỏmđá,chẳngcònmộtvếttíchgìcủa

tàuLincoln…Chỉcótrờinướcmênhmơng!

ThuyềntrưởngNemolấymáychuẩnbịđođộcaocủamặttrời

để xác định tàu đang ở độ vĩ nào. Khi quan sát, không một thớ

thịt nào của tay ông ta rung lên, tựa như cái máy đang nằm

trongtaymộtphotượngvậy.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§13. Vài con số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×