Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ lược tài liệu nghiên cứu chính sử dụng trong nghiên cứu

Sơ lược tài liệu nghiên cứu chính sử dụng trong nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

6ẩn của dân cư, khả năng huy động tham gia vào quá trình tạo ra của cải vật chất

và tinh thần cho xã hội trong hiện tại cũng như trong tương lai.

– Vũ Bá Thể trong quyển sách: “Phát huy nguồn lực con người để cơng

nghiệp hóa, hiện đại hóa: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”, Nhà

xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội năm 2005. Tác giả đã nêu lên sự quan trọng

của nguồn lực con người trong quá trình phát triển kinh tế, nơi nào sử dụng hiệu

quả thì nơi đó sẽ có được những thành công, vấn đề thực trạng NNL ở nước ta

trong những năm qua, đã làm rõ thực trạng số lượng và chất lượng NNL nước ta

hiện nay, trong đó tập trung phân tích những ưu điểm, hạn chế và xu hướng phát

triển của NNL Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội của nước ta;

đồng thời rút ra những thành tựu, hạn chế và những nguyên nhân của chúng,

không chỉ học hỏi kinh nghiệm của các nước đi trước mà cần biết phát huy triệt

để lợi thế sẵn có của mình, trong đó nguồn nhân lực là vấn đề trung tâm. Từ đó

có những định hướng và những giải pháp phát huy nguồn lực con người để phục

vụ cơng nghiệp hóa và hiện đại hóa trong thời gian tới.

- Đoàn Văn Khái (2005), Nguồn lực con người trong q trình cơng

nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, tạp chí Lý luận chính trị, Hà Nội. Tác giả

đã làm rõ một số vấn đề chung về cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa như: Khái lược

q trình cơng nghiệp hóa trên thế giới; nội dung, bản chất, tính tất yếu và đặc

điểm của cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay; đồng thời làm rõ

vai trò của nguồn lực con người đó là yếu tố quyết định sự nghiệp cơng nghiệp

hóa, hiện đại hóa; thực trạng nguồn lực con người ở Việt Nam hiện nay và

những vấn đề đặt ra trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trên cơ sở đó,

tác giả đã đưa ra những phương hướng, quan điểm chỉ đạo và những giải pháp

cơ bản: nhóm giải pháp về khai thác hợp lý, có hiệu quả nguồn lực con người;7nhóm giải pháp về phát triển nguồn lực con người; nhóm giải pháp xây dựng

môi trường xã hội thuận lợi nhằm khai thác và phát triển hiệu quả nguồn lực con

người đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.

- Các tài liệu chuyên ngành và báo cáo khoa học với các nội dung sau:

Tạp chí Cộng sản: Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 20152020 đáp ứng u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hố, hiện đại hoá và hội nhập quốc

tế, trong điều kiện đẩy mạnh cơng nghiệp hố, hiện đại hố và hội nhập quốc tế,

phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong ba khâu đột phá của chiến lược

chuyển đổi mơ hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời phát triển

nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh

quốc gia.

Báo Bảo hiểm xã hội: Chuẩn hoá nguồn nhân lực ngành BHXH: đáp ứng

yêu cầu đổi mới. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đáp ứng

yêu cầu phát triển của ngành và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về

cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để thực hiện được

nhiệm vụ này BHXH Việt Nam cũng cần phải đặc biệt chú trọng đến việc nâng

cao nhận thức cho lãnh đạo các đơn vị trong toàn hệ thống về vai trò của cơng

tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC; có cơ chế đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

quản lý các cấp một cách khoa học, hợp lý, phù hợp. Dùng tiền lương, tiền

thưởng và các khoản thu nhập chính đáng làm đòn bẩy, kích thích tăng năng

suất, chất lượng, hiệu quả lao động. Có cơ chế khuyến khích trong quản lý, sử

dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tạp chí Bảo hiểm xã hội: Chiến lược xây dựng và Phát triển nguồn nhân

lực BHXH Việt Nam. Để thực hiện tốt vai trò phục vụ đối tượng tham gia các

loại hình BHXH, BHYT ngày một mở rộng theo chủ trương, đường lối của8Đảng và Nhà nước, tiến tới BHXH cho mọi người lao động, BHYT tồn dân,

Ngành BHXH cần có một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng,

bảo đảm về chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức, trách nhiệm,

có tinh thần phục vụ đối tượng, phục vụ nhân dân - điều đó đòi hỏi cơng tác xây

dựng, phát triển nguồn nhân lực, công tác cán bộ, công chức, viên chức phải đặc

biệt được coi trọng.

8. Sơ lược tổng quan về tài liệu nghiên cứu

Trong những năm gần đây, do yêu cầu từ thực tiễn công tác, nên vấn đề

phát triển NNL luôn được các ngành, viện nghiên cứu quan tâm, nghiên cứu

với nhiều góc độ khác nhau. Trong số đó, đáng chú ý nhất một số cơng trình

nghiên cứu, như:

- Trần Văn Tùng (2005), “ Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân

lực tài năng”, Nxb Thế giới, Hà Nội. Nội dung cuốn sách trình bày những kinh

nghiệm trong phát hiện, đào tạo và sử dụng tài năng khoa học - công nghệ sản

xuất kinh doanh, quản lý của Mỹ và một số quốc gia châu Âu (Đức, Pháp,Anh),

châu Á (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số quốc gia châu Á khác). Từ

đó tác giả đã đưa ra vấn đề: Việt Nam cần đổi mới các chính sách đào tạo, bồi

dưỡng và sử dụng nguồn tài năng hiện có. Cơng trình nghiên cứu của tác giả có

ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với nước ta trong việc phát hiện, đào tạo, sử dụng

tài năng khoa học - cơng nghệ phục vụ sự nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa

và cơng cuộc đổi mới đất nước.

- Phạm Công Nhất (2008), “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp

ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế”, Tạp chí Cộng sản số 786 (tháng 4

năm 2008). Tác giả đã phân tích làm rõ thực trạng nguồn nhân lực ở nước ta

trong giai đoạn hiện nay, về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, điểm nhấn trong9bài viết của tác giả chính là chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đang còn nhiều

hạn chế, yếu kém, cho dù nước ta có nguồn nhân lực dồi dào. Bên cạnh đó, tác

giả đã chỉ ra một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng đó, trên cơ sở đó đã

đề xuất một số những giải pháp để có thể phát triển nguồn nhân lực chất lượng

cao đủ mạnh đáp ứng u cầu của sự nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước.

- Tác giả Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Văn Dạo “Vấn đề phát triển nguồn nhân

lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay”; Tạp chí Lao động và xã hội, số 329,

tháng 2 - 2008. Thông qua bài viết các tác giả đánh giá thực trạng của nguồn

nhân lực chất lượng cao, chỉ ra những vấn đề bất cập và từ đó đưa ra các giải

pháp để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay.

- PGS.TS Phan Thanh Khôi, TS Nguyễn Văn Sơn (2011), “Xây dựng đội

ngũ trí thức lớn mạnh, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”,

Tạp chí Tuyên giáo số 7/2011. Các tác giả đã khẳng định vai trò của trí thức lực lượng sáng tạo đặc biệt quan trọng có vai trò to lớn trong sự nghiệp xâydựng

và bảo vệ đất nước. Từ đó đưa ra những quan điểm mang tính giải pháp cơ bản

nhất để xây dựng đội ngũ trí thức, đặc biệt là việc thực hiện xây dựng đội ngũ trí

thức theo nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- TS Nguyễn Huy Ban, nguyên Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(2006),“Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học cơ bản để hoàn thiện hệ thống

BHXH ở Việt Nam”. Tác giả nghiên cứu những nguyên tắc cơ bản trong hoạt

động đầu tư và phát triển quỹ BHXH và việc ứng dụng kinh nghiệm các nước

trên thế giới vào việc ứng dụng nghiên cứu cải cách hệ thống đảm bảo xã hội.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của ThS Ngô Minh Tuấn “Quản lý

Nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ lược tài liệu nghiên cứu chính sử dụng trong nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×