Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ lược tổng quan về tài liệu nghiên cứu

Sơ lược tổng quan về tài liệu nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

9bài viết của tác giả chính là chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đang còn nhiều

hạn chế, yếu kém, cho dù nước ta có nguồn nhân lực dồi dào. Bên cạnh đó, tác

giả đã chỉ ra một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng đó, trên cơ sở đó đã

đề xuất một số những giải pháp để có thể phát triển nguồn nhân lực chất lượng

cao đủ mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước.

- Tác giả Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Văn Dạo “Vấn đề phát triển nguồn nhân

lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay”; Tạp chí Lao động và xã hội, số 329,

tháng 2 - 2008. Thông qua bài viết các tác giả đánh giá thực trạng của nguồn

nhân lực chất lượng cao, chỉ ra những vấn đề bất cập và từ đó đưa ra các giải

pháp để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay.

- PGS.TS Phan Thanh Khôi, TS Nguyễn Văn Sơn (2011), “Xây dựng đội

ngũ trí thức lớn mạnh, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”,

Tạp chí Tuyên giáo số 7/2011. Các tác giả đã khẳng định vai trò của trí thức lực lượng sáng tạo đặc biệt quan trọng có vai trò to lớn trong sự nghiệp xâydựng

và bảo vệ đất nước. Từ đó đưa ra những quan điểm mang tính giải pháp cơ bản

nhất để xây dựng đội ngũ trí thức, đặc biệt là việc thực hiện xây dựng đội ngũ trí

thức theo nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- TS Nguyễn Huy Ban, nguyên Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(2006),“Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học cơ bản để hoàn thiện hệ thống

BHXH ở Việt Nam”. Tác giả nghiên cứu những nguyên tắc cơ bản trong hoạt

động đầu tư và phát triển quỹ BHXH và việc ứng dụng kinh nghiệm các nước

trên thế giới vào việc ứng dụng nghiên cứu cải cách hệ thống đảm bảo xã hội.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của ThS Ngô Minh Tuấn “Quản lý

Nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp”10(2013), nhằm mục đích nghiên cứu về quản lý nhà nước trong phát triển nguồn

nhân lực, xem xét vai trò và nhiệm vụ của nhà nước trong phát triển nguồn nhân

lực, đó là các vai trò: định hướng phát triển, thực hiện tạo khuôn khổ pháp luật

và môi trường, can thiệp trực tiếp điều tiết, kiểm tra giám sát và thanh tra thực

thi chính sách pháp luật về phát triển nguồn nhân lực.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Xây dựng và phát triển nguồn nhân

lực trong các cơ quan hành chính cấp quận (huyện), phường (xã) trên địa bàn

thành phố Đà Nẵng” (2006) do PGS.TS. Võ Xuân Tiến làm Chủ nhiệm. Đề tài

đã làm rõ những lý luận cơ bản liên quan đến việc xây dựng và phát triển nguồn

nhân lực trong khu vực hành chính cơng; đánh giá thực trạng việc xây dựng

và phát triển nguồn nhân lực đang hoạt động trong khu vực hành chính cấp

quận (huyện), phường (xã), mà chủ yếu là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở thành

phố Đà Nẵng. Trên cơ sở đó đề xuất những biện pháp có tính khoa học, khả

thi để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực hành chính đủ sức đáp ứng yêu

cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

- Tác giả Lê Thị Hồng Điệp (2005), “Phát triển nguồn nhân lực chất

lượng cao để hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam”. Luận án tiến sĩ kinh tế

chính trị, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học

Quốc gia, Hà Nội. Tác giả đã nghiên cứu: Góp phần làm phong phú thêm những

lý luận mới về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành nền kinh

tế tri thức thơng qua những phân tích nội dung, tiêu chí và những yếu tố tác

động tới quá trình phát triển lực lượng này; Thực hiện việc đánh giá tương đối

toàn diện thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành nền

kinh tế tri thức giai đoạn 2001 - 2007 gắn với những nội dung tiêu chí và những

yếu tố tác động đã nêu trên; Đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực11chất lượng cao để hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam trong tương lai.

Những đề xuất đó góp phần tìm ra con đường và cách thức hiệu quả để phát

triển nguồn nhân lực chất lượng cao thực sự trở thành lực lượng tiên phong

trên hành trình hiện thực hóa nền kinh tế tri thức ở Việt Nam.

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã xây dựng Đề án “Tiếp

tục đổi mới, hồn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, Đề án

đã đề cập đến tình hình và nguyên nhân phải tiếp tục đổi mới và hoàn thiện tổ

chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; phân tích rõ

quan điểm, mục tiêu cần đạt được trong công cuộc đổi mới thể chế, kiện toàn

tổ chức bộ máy gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và nâng cao chất

lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực

hiện trong thời gian tới để từng bước xây dựng bộ máy Nhà nước theo hướng

đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây

dựng đội ngũ cán bộ, công chức với số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị,

đạo đức, trình độ, năng lực chun mơn, nghiệp vụ ngày càng cao, đáp ứng

u cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

- Luận văn “Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và

nhỏ” của tác giả Lê Thị Mỹ Linh, năm 2010, nhằm mục đích tìm giải pháp để

phát triển cả số lượng và chất lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp

ngồi quốc doanh.

Ngồi ra, còn một số bài báo đã được đăng trên các tạp chí chuyên

ngành và chuyên san điện tử như:

- Cảnh Chí Hoàng và Trần Vĩnh Hoàng (2013), “Đào tạo và phát triển

nguồn nhân lực ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” . Tạp

chí phát triển và hội nhập. Bài viết khảo sát kinh nghiệm phát triển nguồn12nhân lực ở một số quốc gia phát triển có nguồn nhân lực chất lượng cao như

Mỹ, Nhật và một số nước phát triển ở trình độ thấp hơn, có những đặc điểm

kinh tế, xã hội, văn hóa gần giống VN như Trung Quốc, Singapore đã đề ra

được chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp. Kinh nghiệm

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở một số nước trên sẽ giúp VN rút ra

được những bài học kinh nghiệm hữu ích, đặc biệt trong điều kiện đẩy mạnh

cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

- “Thực trạng và giải pháp v ề phát triển nguồn nhân lực Việt Nam”

của PGS.TS Đức Vượng, đăng trên trang nhanlucquangnam.org.vn ngày

13/12/2012. Khẳng định vấn đề nguồn nhân lực thực chất là vấn đề con người,

những bất cập từ nguồn nhân lực nông dân, công nhân, tri thức ở Việt Nam ảnh

hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội chẳng hạn như số lượng đông

nhưng chất lượng không đông và đưa ra các chính sách, biện pháp kết hợp thật

tốt giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực thì mới đạt được các mục tiêu của

đất nước.

- Tác giả Ngô Võ Lược (2014), “Nâng cao chất lượng phục vụ BHXH,

BHYT vì sự phát triển bền vững”, Tạp chí BHXH tháng 8/2014. Để đạt được sự

phát triển bền vững thì ngồi các yếu tố như: công tác chuyên môn, công tác cải

cách hành chính, ứng dụng cơng nghệ thơng tin, đẩy mạnh cơng tác tun

truyền, biểu dương khen thưởng kịp thời thì cơng tác kiện tồn, nâng cao chất

lượng đội ngũ nguồn nhân lực thông qua đào tạo bồi dưỡng là yếu tố không thể

thiếu.

- Luận văn “Đào tạo nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk”

của tác giả Phan Phước Thuận, năm 2017, tác giả cho thấy tầm quan trọng của

nguồn nhân lực, để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát13triển của bảo hiểm xã hội tại tỉnh Đắk Lắk, để có thể đạt được mục tiêu thì cần

có chiến lược phát triển tồn diện, trong đó vấn đề về cơng tác đào tạo, quản lý

và sử dụng nguồn nhân lực là vấn đề hết sức quan trọng. Tuy nhiên nội dung

chính của đề tài chủ yếu phân tích đánh giá về cơng tác đào tạo nguồn nhân lực

thơng qua các tiêu chí: nhu cầu, mục tiêu, đối tượng, chương trình, phương

pháp, chi phí, thực hiện và đánh giá chương trình đào tạo.

- Luận văn “Chính sách tạo động lực cho nguồn nhân lực ngành Bảo

hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình” của tác giả Nguyễn Thị Thu Mai, năm 2013, tác giả

nhận thấy vấn đề được người lao động quan tâm nhiều nhất trong các đơn vị

hành chính sự nghiệp cũng như các doanh nghiệp nhà nước hiện nay đó là chính

sách tạo động lực, người lao động sẽ nhận được gì khi họ làm việc và cống hiến

hết mình vì mục đích chung là làm cho tổ chức ngày càng phát triển, về thực

chất thì đó là hoạt động đầu tư mà cả hai bên cùng có lợi, tuy nhiên thì chính

sách tạo động lực tại bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình chưa thật sự tốt nên mức

độ cống hiến của người lao động chỉ ở mức trung bình vì vậy tác giả đã đưa ra

những đánh giá về điểm mạnh để phát huy và điểm yếu để khắc phục nhằm đem

lại kết quả tối ưu cho chính sách.

Như vậy, đã có nhiều cơng trình nghiên cứu về nguồn nhân lực từ những

góc độ khác nhau, giải quyết nhiều vấn đề lý thuyết, thực tiễn liên quan, tuy

nhiên hầu hết các đề tài tập trung nghiên cứu các phương diện khác nhau của

sự phát triển con người Việt Nam và đề xuất những giải pháp để phát huy

nhân tố con người, phát triển nguồn nhân lực, có rất ít cơng trình nghiên cứu

sâu về vấn đề phát triển nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành

phố Đà Nẵng. Đây là đề tài rất ít học giả chú ý, các bài viết chỉ gói gọn nội

dung bài báo, đề cập đến phạm vi hẹp của ngành BHXH, chưa đi sâu đánh giá14toàn diện thực trạng chất lượng NNL của toàn Ngành và đề xuất quan điểm,

định hướng và giải pháp để nâng cao chất lượng NNL.

Vì vậy, đề tài “Phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm xã hội trên địa bàn

thành phố Đà Nẵng” là đề tài không trùng lặp với các tài liệu, đề tài khác về lý

luận, thực tiễn và nội dung nghiên cứu. Với vị thế của thành phố Đà Nẵng là đô

thị loại 1, quy mơ nguồn nhân lực tập trung, diện tích nhỏ nhưng mật độ dân số

lại lớn, giao thông thuận tiện, môi trường thường xuyên được cải thiện, an sinh

xã hội được nâng cao, hệ thống y tế ngày càng hiện đại, là trung tâm giáo dục

đào tạo chất lượng cao của miền Trung – Tây Nguyên và được coi là “thành

phố đáng sống” , bên cạnh đó thành phố còn có chính sách thu hút nhân tài bằng

nhiều chính sách đãi ngộ chưa từng có vì vậy mà nguồn nhân lực chất lượng cao

tại đây rất dồi dào thuận lợi cho các cơ quan hành chính trong việc tuyển dụng

nguồn nhân lực làm việc.

9. Kết cấu của luận văn

Nội dung của đề tài được chia thành 3 phần chính như sau:

- Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực

- Chương 2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm xã hội trên

địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2016.

- Chương 3. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm xã hội

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng15CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1.1.1. Một số khái niệm

a. Nhân lực

Nhân lực là sức lực con người, nằm trong mỗi con người và làm cho con

người hoạt động. Sức lực đó ngày càng phát triển cùng với sự phát triển của cơ

thể con người và đến một mức độ nào đó, con người đủ điều kiện tham gia vào

quá trình lao động – con người có sức lao động.

Nhân lực còn được gọi là lao động sống, là một đầu vào độc lập có vai trò

quyết định các đầu vào khác trong quá trình hoạt động của tổ chức. Tùy thuộc

vào yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn của tổ chức mà số lượng, cơ cấu,

chất lượng của nhân lực cũng thay đổi cho phù hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ

của ngành.

Như vậy, nhân lực là nguồn lực của mỗi con người, gồm thể lực, trí lực và

nhân cách.

- Thể lực chỉ sức khỏe của con người, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

giới tính, gen di truyền, tình trạng sức khỏe, mức sống, thu nhập, chế độ sinh

hoạt, chế độ làm việc nghỉ ngơi,… của từng người.

- Trí lực là năng lực trí tuệ, khả năng phân tích, khả năng suy nghĩ, hiểu

biết của con người, giải quyết vấn đề, đồng thời cũng là năng lực nhận thức thế

giới và cải tạo thế giới. Trí lực ảnh hưởng đến khả tư duy, tiếp thu khoa học công nghệ, năng lực sáng tạo trong công việc,…

- Nhân cách là nét đặc trương tiêu biểu của con người, được hình thành

trong sự kết hợp giữa hiệu quả giáo dục và môi trường, là hệ thống những phẩmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ lược tổng quan về tài liệu nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×