Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động của Kiểm sát viên khi kiểm sát việc giải quyết hành chính theo thủ tục rút gọn

Hoạt động của Kiểm sát viên khi kiểm sát việc giải quyết hành chính theo thủ tục rút gọn

Tải bản đầy đủ - 0trang

b. Giai đoạn phúc thẩm

- Hoạt động kháng nghị của Viện kiểm sát đối với bản án, quyết định sơ

thẩm của Toà án theo thủ tục rút gọn về căn cứ, thẩm quyền kháng nghị

tương tự như kháng nghị đối với bản án, quyết định của Toà án theo thủ

tục thông thường. Tuy nhiên, cần lưu ý, thời hạn kháng nghị đối với bản

án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm theo thủ tục rút gọn của VKS cùng

cấp là 07 ngày, của VKS cấp trên trực tiếp là 10 ngày kể từ ngày nhận

được bản án, quyết định theo quy định tại Khoản 2 Điều 251 Luật TTHC

năm 2015.

Như vậy, thời hạn kháng nghị phúc thẩm của VKS ở thủ tục rút gọn ngắn hơn

so với thủ tục thơng thường. Do đó, KSV phải chủ động, tích cực tiếp cận hồ sơ,

thơng tin có liên quan đến vụ án, nhất là những vụ án mà KSV cùng cấp khơng

tham gia phiên tồ để nghiên cứu, phát hiện vi phạm và đề xuất nội dung và căn

cứ kháng nghị phúc thẩm đúng thời hạn. Trường hợp khơng thể hồn thành công

việc trong thời hạn kháng nghị cho phép, VKS cấp dưới chủ động báo cáo, đề

xuất với VKS cấp trên để thực hiện quyền kháng nghị phúc thẩm.

- Khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn ở giai

đoạn phúc thẩm, KSV phải đặc biệt lưu ý đến thời hạn tố tụng của Tồ án

vì được quy định cụ thể và được rút ngắn so với thủ tục thông thường. Cụ

thể: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, tùy từng trường hợp,

Tòa án cấp phúc thẩm ra một trong các quyết định sau đây: Tạm đình chị

xét xử phúc thẩm vụ án; Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án Hoặc Đưa vụ án

ra xét xử.4 Trường hợp Toà án cấp phúc ra quyết định đưa vụ án ra xét xử

phúc thẩm kèm theo hồ sơ vụ án cho VKS thì VKS phải nghiên cứu và trả

lại hồ sơ vụ án cho Toà án trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày

nhận được hồ sơ vụ án.

- Việc xét xử phúc thẩm vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn do một

Thẩm phán thực hiện. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định

đưa vụ án ra xét xử, Thẩm phán phải mở phiên tòa phúc thẩm. Phiên tồ

4 Khoản 1 Điều 252 Luật TTHC năm 2015.8có mặt các đương sự, KSV VKS cùng cấp. Tuy nhiên, nếu KSV vắng mặt

thì Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử, trừ trường hợp VKS có kháng

nghị phúc thẩm. Trường hợp KSV tham gia phiên tồ xét xử phúc thẩm vụ

án hành chính theo thủ tục rút gọn thì KSV kiểm sát việc tuân theo pháp

luật tại phiên toà của các chủ thể liên quan theo quy định tai Điều 253

Luật TTHC năm 2015 và phát biểu ý kiến của VKS về việc tuân theo

pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính ở giai đoạn phúc

thẩm sau khi kết thúc việc tranh luận và đối đáp.

- Các hoạt động kiểm sát khác trước khi mở phiên tòa, tại phiên tòa và sau

phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn được thực hiện như

qui định kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo thủ tục thông thường.

- Bản án, quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra bản án,

quyết định và có thể bị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái

thẩm.

3. Thực tiễn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của KSV

khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

3.1. Thực tiễn kết quả hoạt động của Kiểm sát viên khi kiểm sát việc

giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

a. Những kết quả Kiểm sát viên đạt được khi kiểm sát giải quyết vụ án

hành chính theo thủ tục rút gọn

Kể từ khi Luật TTHC năm 2015 được ban hành, hoạt động của KSV khi

kiểm sát giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn đã được được những

thành tựu nổi bật sau:

Thứ nhất, về phía VKSND tối cao

Tuy thủ tục rút gọn là quy định mới trong Hiếp pháp năm 2013 và được cụ

thể tại Luật TTHC năm 2015 nhưng VKSND tối cao đã kịp thời có những hoạt

động mang tính hướng dẫn, chỉ đạo VKS các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm sát

giải quyết hành chính theo thủ tục rút gọn như tổ chức các lớp đào tạo chuyên

môn nghiệp vụ, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác kiểm sát giải quyết

hành chính thủ tục rút gọn, từ đó tổng kết và rút kinh nghiệm nhằm nâng cao

hiệu quả hoạt động kiểm sát giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn. Cụ

9thể: VKSND tối cao đã kịp thời ban hành một số văn bản pháp luật, chỉ thị

hướng dẫn như Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 của VKSND tối cao

về Công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 trong đó có nhấn mạnh: “Tiếp

tục quán triệt và yêu cầu Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức làm công tác

kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự tại đơn vị, Viện kiểm

sát cấp mình phải nắm chắc các quy định pháp luật có liên quan, nhất là các

nội dung quy định mới về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát

nhân dân; quy định và quy chế nghiệp vụ của Ngành để áp dụng, thực hiện đúng

quy định pháp luật, nâng cao chất lượng công tác này” và “Khi thực hiện nhiệm

vụ, Viện kiểm sát nhân dân các cấp phải tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ, đúng Quy

chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (được ban hành kèm

theo Quyết định số 282/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng Viện kiểm

sát nhân dân tối cao)”;5 Quy chế số 282/2017 công tác kiểm sát việc giải quyết

các vụ án hành chính, tại Điều 11 và Điều 36 hướng dẫn kiểm sát việc giải quyết

vụ án theo thủ tục rút gọn của Toà án. Ngồi ra, VKSND tối cao còn phối hợp

với TAND tối cao ban hành Thông tư liên tịch số 03/2016 quy định việc phối

hợp giữa VKSND và TAND trong việc thi hành một số quy định của Luật

TTHC,…

Đồng thời, cứ 6 tháng một lần, Vụ kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính,

vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của

pháp luật (Vụ 10) – VKSND tối cao lại tổ chức Hội nghị sơ kết công tác. Gần

đây nhất, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Vụ 10 –

VKSND tối cao, đồng chí Phương Hữu Oanh – Vụ trưởng Vụ 10 chỉ đạo toàn

thể đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả một số nội dung, trong đó có nói rằng:

“Sớm hồn thành “Quy trình, kỹ năng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành

chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy

định của pháp luật”; “Hướng dẫn lập hồ sơ kiểm sát việc giải quyết vụ án hành

5 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2018), Chỉ thị số 04/CT-VKSTC về tăng cường các biện pháp nâng cao chất

lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hơn nhân và gia đình, kinh

doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, https://thuvienphapluat.vn/vanban/thu-tuc-to-tung/chi-thi-04-ct-vkstc-2018-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-kiem-sat-giai-quyet-vu-an378210.aspx.10chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy

định của pháp luật”; “Hướng dẫn phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng

nghị đối với những vi phạm trong việc giải quyết vụ án hành chính, kinh doanh

thương mại, lao động, phá sản và xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành

chính tại Tòa án nhân dân”. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc Viện

kiểm sát địa phương thực hiện công tác đột phá năm 2018.”6

Tất cả những điều trên góp phần tạo điều kiện để KSV thực hiện công tác

kiểm sát giải quyết vụ án hành chính nói chung và cơng tác kiểm sát giải quyết

vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn được nhanh chóng, hiệu quả.

Thứ hai, về phía VKS các cấp

Trên cơ sở nhận thức được quy định mới của pháp luật về thủ tục rút gọn, số

lượng các vụ án hành chính được giải quyết theo thủ tục rút gọn còn ít nhưng

VKS các cấp cũng chủ động cập nhật, bám sát các văn bản pháp luật hướng dẫn

vấn đề này, từ đó mỗi VKS tự mình đề ra kế hoạch, chương trình cụ thể để triển

khai công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn. Khi gặp

khó khăn, vướng mắc ở đâu thì KSV cũng chủ động báo cáo lãnh đạo Viện để đề

xuất, xin chỉ thị của VKS cấp trên nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế,

vướng mắc, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sát vụ án hành

chính theo thủ tục rút gọn.

b. Những khó khăn, vướng mắc của KSV khi kiểm sát giải quyết vụ án

hành chính theo thủ tục rút gọn

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, khi giải quyết vụ án hành chính

theo thủ tục rút gọn, KSV vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc sau:

Thứ nhất, một số quy định của pháp luật còn chưa được hồn thiện, chưa hợp lý

gây khó khăn lúng túng cho KSV khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

theo thủ tục rút gọn. Cụ thể:6 Quốc Hưng (2018), “Vụ 10 Viện kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018”,

http://www.vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-6890.11Tại phiên tồ sơ thẩm giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn,

KSV phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật và quan điểm về việc giải

quyết vụ án theo quy định tại Khoản 3 Điều 249 Luật TTHC năm 2015. Tuy

nhiên, theo quy định tại Khoản 5 Điều 253 Luật TTHC năm 2015, tại phiên toà

phúc thẩm, KSV chỉ phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong quá trình

giải quyết vụ án (về mặt tố tụng) mà không được phát biểu ý kiến về kháng cáo,

kháng nghị cũng như quan điểm giải quyết vụ án (về mặt nội dung). Đây là quy

định chưa phù hợp vì tại phiên tồ phúc thẩm việc phát biểu của KSV về nội

dung vụ án là quan trọng, đặc biệt là khi VKS có kháng nghị đối với bản án,

quyết định của Toà án sơ thẩm. Do đó, hy vọng thời gian tới VKSND tối cao và

TAND tối cao sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Ngoài ra, thời hạn nghiên cứu hồ sơ vụ án, thời hạn xem xét thực hiện các

quyền của VKS đều được rút quá ngắn so với thời hạn giải quyết vụ án theo thủ

tục thông thường. Cụ thể: thời hạn để KSV nghiên cứu hồ sơ tham gia phiên toà

sơ thẩm giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn là 03 ngày làm việc,

đối với phiên toà phúc thẩm là 05 ngày làm việc, kể từ ngày được nhận được

quyết định đưa vụ ra xét xử và hồ sơ vụ án từ Toà án chuyển đến. Thời hạn

kháng nghị đối với bản án, quyết định của Toà án sơ thẩm của VKS cùng cấp là

07 ngày, của VKS cấp trên trực tiếp là 10 ngày, kể từ ngày nhận được bản án,

quyết định. Trong khi những năm gần đây, số lượng khiếu kiện hành chính ngày

càng tăng, chẳng hạn: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Vụ

10 do đồng chí Vương Văn Bép, Phó Vụ trưởng trình bày tại hội nghị đánh giá:

“Sáu tháng đầu năm 2017, khiếu kiện trong lĩnh vực hành chính mở một số địa

phương có xu hướng tăng, chủ yếu phát sinh từ quan hệ quản lý Nhà nước về

đất đai, có những việc phức tạp, khiếu kiện đông người. Các loại tranh chấp

kinh doanh thương mại phát sinh đa dạng, phức tạp, chủ yếu phát sinh từ các

hợp đồng tín dụng có thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở

và các tài sản khác có giá trị.” 7 Bên cạnh đó, số lượng KSV có trình độ chuyên

7 Trường Giang (2017), Vụ 10 Viện kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017,

http://www.vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-6243.12môn nghiệp vụ cũng như nắm chắc pháp luật hành chính còn khá khiếm tốn, thì

dù là một vụ án đơn giản cũng khó để các KSV có thể tiến hành nghiên cứu

trong thời gian ngắn như vậy. Điều này chưa kể các KSV còn phải thực hiện các

nhiệm vụ, khâu công tác khác chứ không phải chỉ riêng cơng tác kiểm sát việc

giải quyết vụ án hành chính.

Thứ ba, đội ngũ KSV, Kiểm tra viên được giao nhiệm vụ kiểm sát giải quyết

vụ án hành chính chưa thực sự hoàn thiện về cả số lượng và chất lượng. Phần đa

các KSV vẫn chưa nhận thức đúng và đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc áp

dụng thủ tục rút gọn trong q trình giải quyết hành chính nên nhiều KSV vẫn

chưa thực sự lưu tâm đến công tác kiểm sát giải quyết vụ hành chính theo thủ

tục rút gọn. Điều này có thể dẫn đến tình trạng nhiều vụ án hành chính mặc dù

đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết nhưng Toà án lại không áp

dụng thủ tục này để giải quyết và VKS cũng khơng có kiến nghị gì về vấn đề

này, dẫn đến việc số lượng án hành chính tồn đọng, kéo dài có thể ảnh hưởng

đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan.

3.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Kiểm sát viên khi

kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọnTrên cơ sở nghiên cứu vấn đề này và những khó khăn, vướng mắc nêu

trên, em xin đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Kiểm

sát viên khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

như sau:

Thứ nhất, các cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn

thiện các quy định của pháp luật về giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục

rút gọn. Cụ thể: Kiểm sát viên cũng cần phát phát biểu quan điểm về kháng

cáo, kháng nghị và quan điểm giải quyết vụ án tại phiên toà phúc thẩm. Đồng

thời, xem xét sửa đổi thời hạn nghiên cứ hồ sơ của VKS trước khi tham gia

phiên toà giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn một cách hợp lý.

Thứ hai, VKSND các cấp cần tiếp tục kiện tồn bộ máy và có sự bố trí,

sắp xếp phù hợp đội ngữ KSV, Kiểm tra viên có trình độ, năng lực đảm bảo

13thực hiện khâu cơng tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính nói chung

và kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn nói riêng

đạt được hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, các lớp

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho KSV về khâu công tác này và kịp thời

hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của các KSV, Kiểm tra viên khi kiểm sát việc

giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút họn. Qua đó, tổng kết thực tiễn

và rút kinh nghiệm theo từng tháng, từng quý, từng năm đối với khâu cơng

tác này. Nếu các VKSND các cấp có thể làm tốt những điều này thì chắc

chắn hoạt động của KSV khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính nói

chung và theo thủ tục rút gọn nói riêng đã đạt hiệu quả cao trên thực tế.KẾT LUẬN

Qua bài tiểu luận, em hy vọng đã cung cấp cho mọi người những kiến thức

cơ bản về hoạt động của KSV khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo

thủ tục rút gọn. Trên cơ sở đó, có cơ hội đưa ra một số bình luận và kiến nghị

hồn thiện pháp luật riêng của bản thân về vấn đề này. Hy vọng những kiến nghị

này sẽ có giá trị tham khảo trong q trình hồn thiện pháp luật tố tụng hành

chính của nước ta. Bên cạnh đó, em cũng rất mong nhận được những ý kiến,

phản hồi từ quý thầy cơ cho những bình luận và kiến nghị của mình để từ đó

tổng hợp và hồn thiện kiến thức của mình về vấn đề này.

Em xin chân thành cảm ơn!14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động của Kiểm sát viên khi kiểm sát việc giải quyết hành chính theo thủ tục rút gọn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×