Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực tiễn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của KSV khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

Thực tiễn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của KSV khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

Tải bản đầy đủ - 0trang

thực hiện khâu công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính nói chung

và kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn nói riêng

đạt được hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, các lớp

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho KSV về khâu công tác này và kịp thời

hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của các KSV, Kiểm tra viên khi kiểm sát việc

giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút họn. Qua đó, tổng kết thực tiễn

và rút kinh nghiệm theo từng tháng, từng quý, từng năm đối với khâu công

tác này. Nếu các VKSND các cấp có thể làm tốt những điều này thì chắc

chắn hoạt động của KSV khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính nói

chung và theo thủ tục rút gọn nói riêng đã đạt hiệu quả cao trên thực tế.KẾT LUẬN

Qua bài tiểu luận, em hy vọng đã cung cấp cho mọi người những kiến thức

cơ bản về hoạt động của KSV khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo

thủ tục rút gọn. Trên cơ sở đó, có cơ hội đưa ra một số bình luận và kiến nghị

hồn thiện pháp luật riêng của bản thân về vấn đề này. Hy vọng những kiến nghị

này sẽ có giá trị tham khảo trong q trình hồn thiện pháp luật tố tụng hành

chính của nước ta. Bên cạnh đó, em cũng rất mong nhận được những ý kiến,

phản hồi từ q thầy cơ cho những bình luận và kiến nghị của mình để từ đó

tổng hợp và hồn thiện kiến thức của mình về vấn đề này.

Em xin chân thành cảm ơn!14DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hội đồng Thẩm phấn Toà án nhân dân tối cao (2017), Nghị quyết số

02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 về Một số biểu mẫu trong tố tụng

hànhchính,https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/Nghi-quyet-02-2017-NQ-HDTP-bieu-mau-trong-to-tung-hanh-chinh319362.aspx.

2. Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật tố tụng

hành chính, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

3. Quốc Hưng (2018), “Vụ 10 Viện kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết công tác

6 tháng đầu năm 2018”, http://www.vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-6890.

4. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (2018), Tập bải giảng “Kiểm sát việc

giải quyết vụ án hành chính”.

5. Trường Giang (2017), “Vụ 10 Viện kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết công

tác 6 tháng đầu năm 2017”, http://www.vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-6243.

6. Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Toà án nhân dân tối cao (2016), Thông

tư số 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp giữa Viện

kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân trong việc thi hành một số quy

định của Luật tố tụng hành chính, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vipham-hanh-chinh/Thong-tu-03-2016-TTLT-TANDTC-VKSNDTC-phoi15hop-Vien-kiem-sat-Toa-an-thi-hanh-Luat-to-tung-hanh-chinh324700.aspx.

7. Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2018), Chỉ thị số 04/CT-VKSTC về tăng

cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát

việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hơn nhân và gia đình,

kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của

pháp luật, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/chi-thi-04ct-vkstc-2018-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-kiem-sat-giaiquyet-vu-an-378210.aspx.

8. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2017), Quy chế công tác

kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (Ban hành kèm theo Quyết

số 282/QĐ-VKSTC ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Viện trưởng Viện

kiểm sát nhân dân tối cao), https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-mayhanh-chinh/Quyet-dinh-282-QD-VKSTC-2017-Quy-che-cong-tac-kiemsat-viec-giai-quyet-cac-vu-an-hanh-chinh-358328.aspx.

*Các trang điện tử:

1. https://thuvienphapluat.vn

2. http://www.vksndtc.gov.vn1617Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực tiễn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của KSV khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×