Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 1 - ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM - Mức độ 3 Phần 1

Chương 1 - ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM - Mức độ 3 Phần 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

TH1: 0  m  3 . Đồ thị hàm số có 7 điểm cực trị. Loại.

TH2: m  3 . Đồ thị hàm số có 5 điểm cực trị. Nhận.

TH3: 3  m  6 . Đồ thị hàm số có 5 điểm cực trị. Nhận.

TH4: m  6 . Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị. Loại.

Vậy 3  m  6 . Do m  * nên m  {3; 4;5} .

Vậy tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng 12.

Câu 201: Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số y  m 2 1 x3  m 1 x 2  x  4 nghịch biến trên

khoảng ;  ?

A. 1 .B. 3 .C. 2 .Câu 202: Cho hàm số y  f  x  . Hàm số y  f   x  có đồ thị như hình vẽ sauD. 0 .Hàm số y  f  2  e x  đồng biến trên khoảng

A.  2;    .B.  ;1 .C.  0;ln 3 .D. 1; 4  .Câu 203: Biết A  x A ; y A  , B  xB ; yB  là hai điểm thuộc hai nhánh khác nhau của đồ thị hàm số y x 1

x 1sao cho đoạn thẳng AB có độ dài nhỏ nhất. Tính P  x A2  xB2  y A . yB .

A. P  5  2 .B. P  6  2 .Câu 204: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y C. P  6 .D. P  5 .2x  3

cùng với hai đường tiệm cận tạo thành tam giác có

2x 1diện tích bằng

B. 7 .A. 5 .C. 3 .D. 4 .1

Câu 205: Cho hàm số y  mx 3   m  1 x 2  3  m  2  x  2018 với m là tham số. Tổng bình phương tất

3

cả các giá trị của m để hàm số có hai điểm cực trị x1 , x2 thỏa mãn x1  2 x2  1 bằng

A.25

.

4

1.A

11.B

21.D

31.A

41.BB.

2.D

12.D

22.C

32.B

42.C3.D

13.B

23.B

33.B

43.A22

.

94.C

14.A

24.C

34.D

44.BC.

BẢNG ĐÁP ÁN

5.B

6.A

15.D

16.B

25.B

26.A

35.B

36.A

45.A

46.C8

.

3D.

7.C

17.C

27.C

37.A

47.D8.B

18.D

28.C

38.C

48.D40

.

99.A

19.B

29.C

39.D

49.A10.C

20.B

30.A

40.D

50.DHƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 206: Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số y  m 2 1 x3  m 1 x 2  x  4 nghịch biến trên

khoảng ;  ?

A. 1.B. 3 .C. 2 .D. 0 .Lời giải

Chọn C

+ Khi m  1 thì y  x  4 là hàm nghịch biến trên ;  nên nhận m  1 .

 1+ Khi m  1 thì y  2 x 2  x  4 có đồ thị là một Parabol nghịch biến trên  ;  nên

 4

loại m  1 .

+ Khi m  1 thì hàm số đã cho là hàm số bậc ba, nghịch biến trên ;  khi và chỉ khiy   0 với mọi x    3m 2 1 x 2  2 m 1 x 1  0 , x  

1  m  1a  3m 2 1  0

1  m  1

1   m 1.

 1

2

2

2

2

  m 1

  m 1  3m 1.1  0 4m  2m  2  0 2Vì m   nên suy ra m  0 .

Vậy có hai giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán là m  0 ; m  1 .

Câu 207: Cho hàm số y  f  x  . Hàm số y  f   x  có đồ thị như hình vẽ sauHàm số y  f  2  e x  đồng biến trên khoảng

A.  2;    .B.  ;1 .C.  0;ln 3 .

Lời giảiChọn A

Ta có: y  f  2  e x   y  e x . f   2  e x  .D. 1; 4  .Hàm số y  f  2  e x  đồng biến khi y  e x . f   2  e x   0  f   2  e x   0 (do

e x  0  x  ).

Mà f   x   0  x  1 hoặc 1  x  4 nên

 2  e x  1

e x  3

 x  ln 3

.

f   2  ex   0  x

x

x  0

1  2  e  4

 2  e  1

Suy ra hàm số đồng biến trên  ;0  và  ln 3;    .Do đó hàm số đồng biến trên  2;    .

Câu 208: Biết A  x A ; y A  , B  xB ; yB  là hai điểm thuộc hai nhánh khác nhau của đồ thị hàm số y 

sao cho đoạn thẳng AB có độ dài nhỏ nhất. Tính P  x A2  xB2  y A . yB .

A. P  5  2 .B. P  6  2 .C. P  6 .

Lời giảiD. P  5 .Chọn D

Cách 1: (Trắc nghiệm)

x 1

Đồ thị  C  của y 

có tiệm cận đứng x  1 và tiệm cận ngang y  1 .

x 1

Gọi I 1;1 là giao điểm của hai đường tiệm cận  I là tâm đối xứng của  C  .

Nhận xét AB nhỏ nhất khi và chỉ khi IA nhỏ nhất.

 a 1

Giả sử A thuộc nhánh phải của đồ thị  A  a;

 , a 1.

 a 1 

Ta có:

2IA a 1 

 1 

 a  12  

 a 1  a  12 

2Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  a  1 4 a  12 2 4 24 a  122  a  1  2  a  1  2  a  1  2 (Do a  1 ).Suy ra: A 1  2;1  2 mà I 1;1 là trung điểm AB nên B 1  2;1  2 .

2

A2

BVậy P  x  x  y A . yB  5 .

Cách 2:

x 1

Đồ thị  C  của y 

có tiệm cận đứng x  1 và tiệm cận ngang y  1

x 1

Gọi I 1;1 là giao điểm của hai đường tiệm cận  I là tâm đối xứng của  C  .

a2Giả sử A thuộc nhánh phải của đồ thị  A  a  1;

, a  0.

a b2B thuộc nhánh trái đồ thị  B 1  b;

 , b  0.

b 2

 

2a  b 

4a  b

2

2ABabBA   a  b;2

ab 

 ab 

ab a  b

42

2  ab  a  b

164x 1

x 12 AB 2   a  b  64 a  b2 2 64  16  AB  4 .a  b

Dấu "  " xảy ra  

 a b 2 .

2

 a  b   8  A 1  2;1  2 , B 1  2;1  2 .

2

A2

BVậy P  x  x  y A . yB  5 .

Câu 209: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y 2x  3

cùng với hai đường tiệm cận tạo thành tam giác có

2x 1diện tích bằng

A. 5 .B. 7 .D. 4 .C. 3 .

Lời giảiChọn D

Phương trình tiếp tuyến tại điểm M  x0 ; y0  thuộc đồ thị hàm số là:

: y 8 2 x0  12 x  x0   1 4

2 x0  1 4x  1 

Giao của đường tiếp tuyến với tiệm cận ngang là: A  0 ;1

 2

 1 2x  7 

Giao của đường tiếp tuyến với tiệm cận đứng là: B   ; 0 2 2 x0  1 

 1 

Giao của hai tiệm cận là: I   ;1

 2 

 

8 

 IA   2 x0  1; 0  ; IB   0; 2 x0  1 Diện tích tam giác IAB là: SIAB 1

1

8

IA.IB  2 x0  1 .

4.

2

2

2 x0  11

Câu 210: Cho hàm số y  mx 3   m  1 x 2  3  m  2  x  2018 với m là tham số. Tổng bình phương tất

3

cả các giá trị của m để hàm số có hai điểm cực trị x1 , x2 thỏa mãn x1  2 x2  1 bằng

A.25

.

4B.22

.

9C.8

.

3D.40

.

9Lời giải

Chọn D

Ta có y  mx 2  2  m  1 x  3  m  2   0 *m  0Hàm số có hai điểm cực trị x1 , x2 thỏa mãn x1  2 x2  1 khi và chỉ khi   0 x1  2 x2  1

Ta có 1  2m 2  4m  1  0 Mặt khác ta có x1  x2 2  m  1

mTừ  2  và  3  ta có x2 1 .

 22 6

2 6

m

 * .

2

2 32m

mà x2 là nghiệm của * nên

mm  2

2

2m

 2m

2

Vì m 

thỏa mãn * .

 3m  6  0  3m  8m  4  0  

  2  m  1 .

m  2

m

 m 

3240

2

Vậy tổng bình phương các giá trị của m là: 2 2    

.

9

3Câu 211: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương và nhỏ hơn 2018 của tham số m để hàm số

x 2

nghịch biến trên khoảng 1;9  . Tính số phần tử của tập hợp S .

x m

A. 2015 .

B. 2016 .

C. 2017 .

D. 2014 .

yCâu 212: Tìm tổng tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của

đồ thị hàm số y  2 x3  3  m  1 x 2  6m 1  2m  x song song đường thẳng y  4 x .

A. m  1.1

B. m   .

3C. m 2

.

32

D. m   .

3Câu 213: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương và nhỏ hơn 2018 của tham số m để hàm số

x 2

nghịch biến trên khoảng 1;9  . Tính số phần tử của tập hợp S .

x m

A. 2015 .

B. 2016 .

C. 2017 .

D. 2014 .

yLời giảiChọn A

Đặt t  x , ta có x  1;9   t  1;3 và khi x càng tăng thì t càng tăng.

Xét hàm số g (t ) 

g ' t  2mt  mHàm số y 2t 2

t 2

. Khi m  0 , ta có điều kiện xác định của hàm số g (t ) 

là t  m .

t m

t m.x 2

nghịch biến trên khoảng 1;9  .

x m2  m  0 Hàm số g (t ) nghịch biến trên khoảng 1;3    m  1  m  3 .

m  3



Vì m nguyên dương và nhỏ hơn 2018 nên ta có 3  m  2017 hay S có 2015 phần tử.

Câu 214: Tìm tổng tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của

đồ thị hàm số y  2 x 3  3  m  1 x 2  6m 1  2m  x song song đường thẳng y  4 x .1

B. m   .

3A. m  1.C. m 2

.

32

D. m   .

3Lời giải

Chọn B

x  m

Ta có y  6 x 2  6  m  1 x  6m 1  2m  , y  0  

.

 x  1  2m

1

Để hàm số có hai cực trị thì m  1  2m  m  .

3

Hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là A  m ;  7 m 3  3m 2  , B 1  2m ; 20m 3  24m 2  9m  1 . Do

3

2

đó AB  1  3m ;  3m  1 . Do đó AB có vectơ pháp tuyến là n   3m  1 ;1 .22Do đó AB :  3m  1 x  y  2m3  3m 2  m  0  y    3m  1 x  2m 3  3m 2  m .

Để đường thẳng AB song song với đường thẳng y  4 x thì: m  1



 m   1



3

2

1   3m  1  4

 m  0  m   .

 3

2

3

 2m  3m  m  0



1

m 

2



m  1



Câu 215: Tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số y  g  x  biết nó có đồ thị là ảnh của đồ thị hàm sốyx 1

qua phép đối xứng tâm I 1;1 .

x2A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 0  và  0;    .B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 2  và  2;    .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 0  và  0;    .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 2  và  2;    .

Câu 216: Cho điểm A  0;5  và đường thẳng  đi qua điểm I 1; 2  với hệ số góc k . Có tất cả bao nhiêu giá trị

của k để đường thẳng  cắt đồ thị  C  : y 2x 1

tại hai điểm M và N sao cho tam giác AMN

x 1vng tại A ?A. 1.B. 2 .Câu 217: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số mC. Vô số. m   2018; 2018 để hàm sốD. 0 .y  x 2  m  x   m đồngbiến trên 1; 2  ?A. 2014 .B. 2020 .C. 2016 .D. 2018 .Câu 218: Tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số y  g  x  biết nó có đồ thị là ảnh của đồ thị hàm sốyx 1

qua phép đối xứng tâm I 1;1 .

x2A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 0  và  0;    .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 2  và  2;    .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 0  và  0;    .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 2  và  2;    .

Lời giải

Chọn Ax 1 

x 1

Gọi M  x0 ; 0

.

   C  ;  C  là đồ thị của hàm số y 

x0  2 

x2

Gọi M ' là ảnh của M qua phép đối xứng tâm I 1;1 .x  1 x0  3  x0  2   1

 x  2  x0

 yM '  2  0

Ta có :  M '

x0  2 x0  2

x0  2

 yM '  2  y0

x 1

hay hàm số có dạng : y  g  x  

.

x

1

y    2  0 , x   \ 0 .

x

Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 0  và  0;    .

Câu 219: Cho điểm A  0;5  và đường thẳng  đi qua điểm I 1; 2  với hệ số góc k . Có tất cả bao nhiêu giá trị

của k để đường thẳng  cắt đồ thị  C  : y 2x 1

tại hai điểm M và N sao cho tam giác AMN

x 1vuông tại A ?A. 1.B. 2 .C. Vô số.

Lời giảiD. 0 .Chọn B

Điều kiện: x  1 . Phương trình của đường thẳng  : y  k  x  1  2 .2x  1

2

 k  x  1  2  k  x  1  3 (*).

x 1

Để  cắt đồ thị  C  tại hai điểm phân biệt thì (*) có hai nghiệm phân biệt. Khi đó k  0 .

Phương trình hồnh độ giao điểm:Giả sử M  a , k  a  1  2  , N  b , k  b  1  2  . Khi đó a, b là nghiệm của phương trình (*).

a  b  2 

Do đó 

k  3 . AM   a , k  a  1  3 , BM   b , k  b  1  3 .

ab  k

 

Để tam giác AMN vng tại A thì AM . AN  0  ab  k 2  a  1 b  1  3k  a  b  2   9  0

k  3

k 3 2  k 32

. k .

 2  1  0  3k  10k  3  0  

k  1

k

 k3Vậy có 2 số k thỏa mãn.

Câu 220: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m m   2018; 2018 để hàm sốy  x 2  m  x   m đồngbiến trên 1; 2  ?A. 2014 .B. 2020 .C. 2016 .

Lời giảiD. 2018 .Chọn C

Ta có y  3 x 2  2mx  x  2m  3x  . Để hàm số đồng biến trên 1; 2  thì y  0 x  1; 2  .3x

 2m x  1; 2  . Do đó m  3 .

2

Vậy 3  m  2018 hay có 2016 số nguyên thỏa mãn.

Khi đó 2m  3x  0 x  1; 2  Câu 221: Cho hàm số y  f  x  . Biết rằng hàm số y  f   x  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏihàm số y  f 5  x 2 có bao nhiêu điểm cực trị?A. 7 .B. 9 .C. 4 .D. 3 .x 1

, với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m nhỏ hơn 2

xm

để hàm số nghịch biến trên khoảng  2; 3 .Câu 222: Cho hàm số y A. 3 .B. 4 .C. 1 .D. 2 .Câu223:baonhiêugiátrịnguyênmcủalớnhơn2019đểđồthịhàmsốy  x  3mx  3  m  1 x  1  m có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ.

322A. 2017 .2C. 2019 .B. Vô số.D. 2018 .Câu 224: Cho hàm số y  f  x  . Biết rằng hàm số y  f   x  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏihàm số y  f 5  x 2 có bao nhiêu điểm cực trị?A. 7 .C. 4 .

Lời giảiB. 9 .D. 3 .Chọn A

x  0

x  02

 x  3

5  x  4.

5  x 2  1

 x  2

5  x 2  4

 x  1Ta có y  2 xf   5  x 2 Ta có BBT hàm số y  f  5  x 2  có 7 điểm cực trị.x 1

, với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m nhỏ hơn 2

xm

để hàm số nghịch biến trên khoảng  2; 3 .Câu 225: Cho hàm số y A. 3 .C. 1 .

Lời giảiB. 4 .Chọn D

Tập xác định D   \ m .

Có y m  1 x  m2.Hàm số nghịch biến trên  2; 3 m  1 x  m2 0 , x   2; 3  .D. 2 .m  1

 1  m  2

m  1  0 



 m  2  

.

m  3

m   2; 3

m  3



Kết hợp m nguyên nhỏ hơn 2 ta được m  0;1 . Vậy có 2 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Câu226:baonhiêugiátrịnguyêncủamlớnhơn2019đểđồthịhàmsốy  x3  3mx 2  3  m2  1 x  1  m2 có hai điểm phân biệt đối xứng nhau qua gốc tọa độ.

A. 2017 .C. 2019 .

Lời giảiB. Vô số.D. 2018 .Chọn AGọi A  x0 ; y0  , B   x0 ;  y0  là hai điểm phân biệt trên đồ thị đối xứng nhau qua gốc tọa độ.Khi đó: y0  x03  3mx02  3 m2  1 x0  1  m2 1

32và  y0    x0   3m   x0   3  m 2  1   x0   1  m2   x03  3mx02  3 m2  1 x0  1  m2  2 

2

022

0Từ 1 và  2  suy ra: 6mx  2  2m  0  3mx  1  m23 .Trên đồ thị có 2 điểm phân biệt A , B đối xứng nhau qua gốc tọa độ   3 có hai nghiệm0  m  1

phân biệt  3m 1  m2   0  

.

 m  1

Do m nguyên, lớn hơn 2019 nên m  2018;  2017;...;  2 , gồm 2017 giá trị.

Câu 227: Cho hàm số y  x 4  2  m  1 x 2  2m  1 có đồ thị là  Cm  . Tìm tất cả các giá trị của m để đồ

thị  Cm  cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hồnh độ lập thành cấp số cộng.

A. m  4 .Câu 228: Cho hàm số y m  4

B. 

.

m   4

9

 m  4

D. 

.

m  4

9

C. m  4 .2x  1

 C  . Tìm m để đường thẳng  : y  2 x  m cắt  C  tại hai điểm phân

x 1biệt A , B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 3 (đvdt).

A. m  2 .

B. m  2 .

C. Không tồn tại m .D. m  2 .Câu 229: Cho hàm số y  x 4  2  m  1 x 2  2m  1 có đồ thị là  Cm  . Tìm tất cả các giá trị của m để đồ

thị  Cm  cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hồnh độ lập thành cấp số cộng.

A. m  4 .m  4

B. 

.

m   4

9

C. m  4 . m  4

D. 

.

m  4

9

Lời giải

Chọn B

Xét phương trình hồnh độ giao điểm

 x2  1

.

x 4  2  m  1 x 2  2m  1  0   2

 x  2m  1

Để đồ thị  Cm  cắt trục hồnh tại 4 điểm phân thì 2m  1  0  m 1

.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1 - ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM - Mức độ 3 Phần 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×