Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu mẫu một số văn bản thông dụng

Biểu mẫu một số văn bản thông dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mẫu: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

…… (1) ……

Số: …/20..(2)../NQ-HĐNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

...(3) ..., ngày…tháng…năm 20..(2)..

NGHỊ QUYẾT

…........................ (4) .............................

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ..(1)..

KHÓA ... KỲ HỌP THỨ ...Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ ................................................ (5) ............................................;

................................................................................................................,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ........................................... (6)......................................................

...............................................................................................................

Điều 2. ...................................................................................................

.......................................................................................................................

Điều ... ......................................................................................................

...............................................................................................................

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân ............. (1)........... Khoá .... kỳ họp thứ ..... thông qua./.

23Nơi nhận:

- ...............;

- ................;

- Lưu: VT, ...(7). A.XX(8).CHỦ TỊCH

(Chữ ký, dấu)

Nguyễn Văn AGhi chú:

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

(2) Năm ban hành;

(3) Địa danh;

(4) Trích yếu nội dung nghị quyết;

(5) Các căn cứ khác để ban hành nghị quyết;

(6) Nội dung của nghị quyết;

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần);

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).Mẫu: Quyết định (trực tiếp)

ỦY BAN NHÂN DÂN

… (1)…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSố: …/20..(2)/QĐ-...(3)........ (4) ....., ngày … tháng… năm 20..(2)..Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUYẾT ĐỊNH

Về việc ......................... (5) .............................

ỦY BAN NHÂN DÂN...(1)…

Căn cứ ................................................ (6) ...........................................;

........................................................................................................................;

24Theo đề nghị của ..................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ................................................ (7) .............................................

..............................................................................................

Điều 2. ...................................................................................................

.....................................................................................................................

Điều ... ....................................................................................................

...................................................................................................................../.

Nơi nhận:

- ...............;

- ................;

- Lưu: VT, ...(9). A.XX(10).TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH (8)

(Chữ ký, dấu)

Nguyễn Văn A25Ghi chú:

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

(2) Năm ban hành;

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;

(4) Địa danh;

(5) Trích yếu nội dung quyết định;

(6) Các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định;

(7) Nội dung của quyết định;

(8) Quyết định của Uỷ ban nhân dân phải ghi chữ viết tắt “TM” vào trước tên Uỷ ban nhân dân; trường

hợp cấp phó được giao ký thay người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của

người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký;

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần);

(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).Mẫu: Quyết định (ban hành quy chế, quy định)

ỦY BAN NHÂN DÂN

…(1)…

Số: …/20..(2)/QĐ-...(3)...CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

... (4) .., ngày … tháng … năm 20.. (2)..

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành ......................... (5) .............................

ỦY BAN NHÂN DÂN... (1)…Căn cứ ................................................ (6) ..............................................;

26.................................................................................................................;

Theo đề nghị của ..................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này...................... (7).................

Điều 2. ....................................................................................................

Điều ... ...................................................................................................

...................................................................................................................../.

Nơi nhận:

- ...............;

- ................;

- Lưu: VT, ...(9). A.XX(10).TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH (8)

(Chữ ký, dấu)

Nguyễn Văn AGhi chú:

(1)Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

(2) Năm ban hành;

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định;

(4) Địa danh;

(5) Tên của bản quy chế (quy định) được ban hành;

(6) Các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định;

(7) Nội dung của quyết định;

(8) Quyết định của Uỷ ban nhân dân phải ghi chữ viết tắt “TM” vào trước tên Uỷ ban nhân dân; trường

hợp cấp phó được giao ký thay người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của

người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký;

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần);

(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

27Mẫu: Quy chế, quy định (ban hành kèm theo quyết định)

ỦY BAN NHÂN DÂN

…(1)…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ (QUY ĐỊNH)

.............................. (2) .............................

(Ban hành kèm theo Quyết định số ............/20.../QĐ-....

ngày ... tháng ... năm 20... của ………………)Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. ...............................................................................................

..................................................................................................

Điều ... ...............................................................................................

.......................................................................................................................

Chương ...

..............................................

Điều ... ................................................................................................

...................................................................................................

Điều ... ................................................................................................

.......................................................................................................................

28Chương ...

............................................................

Điều ... ..................................................................................................

...................................................................................................................../.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Chữ ký, dấu)

Nguyễn Văn A

Ghi chú:

1.Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

2.Trích yếu nội dung của bản quy chế (quy định).Mẫu: Chỉ thị

ỦY BAN NHÂN DÂN

…(1)…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSố: …/20..(2)/CT-..(3).......(4) ..., ngày … tháng… năm 20..(2)..Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHỈ THỊ

29........................ (5) ......................

........................................... (6) ............................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................................

............................................................................................................................

.................................................................................................................

.............................................................../.

Nơi nhận:

- ...............;

- ................;

- Lưu: VT, ...(8). A.XX(9).TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH(7)

(Chữ ký, dấu)

Nguyễn Văn AGhi chú:

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

(2) Năm ban hành;

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành chỉ thị;

(4) Địa danh;

(5) Trích yếu nội dung chỉ thị;

(6) Nội dung văn bản;

(7) Đối với chỉ thị của Uỷ ban nhân dân phải ghi chữ viết tắt “TM” vào trước tên Uỷ ban nhân dân;

trường hợp cấp phó được giao ký thay người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT” vào trước

chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản;

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần);

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

30b) Đối với văn bản hành chính: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính được thực hiện

theo Thơng tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và

kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Ví dụ:

Mẫu: Nghị quyết

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSố: …/NQ-…(3)……. (4)…, ngày … tháng … năm 20…Độc lập - Tự do - Hạnh phúcNGHỊ QUYẾT

………………….. (5) …………………..

Căn cứ ......................................................................................................;

Căn cứ.......................................................................................................;

...........................................................................................................................;

Xét......................................................................................,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. .............................................(6) ..................................................

...........................................................................................................................

Điều 2........................................................................................................

...........................................................................................................................

31Điều 3...................................................................................................../.

Nơi nhận:

- Như Điều …;

- ……..;

- Lưu: VT, …. (7) A.xx (8).QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ

CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết;

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết;

(4) Địa danh;

(5) Trích yếu nội dung nghị quyết;

(6) Nội dung nghị quyết;

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần);

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).Mẫu: Quyết định (trực tiếp)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

32Số: (3) /QĐ-….(4)...… (5)…, ngày …tháng … năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ……….. (6) ………………..

THẨM QUYỀN BAN HÀNH… (7)…Căn cứ............................................ (8) ....................................................;

Căn cứ............................................ (9).....................................................;

Xét đề nghị của .........................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. .............................................(10) ................................................

...........................................................................................................................

Điều 2................................................................................................/.

Nơi nhận:

- Như Điều …;

- ……..;

- Lưu: VT, …. (12) A.xx (13).QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ

CỦA NGƯỜI KÝ (11)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tênGhi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định;

33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu mẫu một số văn bản thông dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×