Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu hỏi 3: Với vị trí là người đứng đầu cơ quan, xin hỏi tôi có trách nhiệm gì đối với công tác văn thư?

Câu hỏi 3: Với vị trí là người đứng đầu cơ quan, xin hỏi tôi có trách nhiệm gì đối với công tác văn thư?

Tải bản đầy đủ - 0trang

thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức có

trách nhiệm:

1. Chỉ đạo công tác văn thư; chỉ đạo

nghiên cứu ứng dụng khoa học và công

nghệ vào công tác văn thư (Điều 3 Nghị

định về công tác văn thư) với các công

việc cụ thể quy định tại Điều 28 Nghị

định về công tác văn thư như sau:

a) Căn cứ quy định của pháp luật,

ban hành và hướng dẫn thực hiện các chế

độ, quy định về công tác văn thư;

b) Kiểm tra việc thực hiện các chế

độ, quy định về công tác văn thư đối với

các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản

lý của mình; giải quyết khiếu nại, tố cáo

và xử lý vi phạm pháp luật về công tác

văn thư theo thẩm quyền;

c) Tổ chức, chỉ đạo việc nghiên cứu,

ứng dụng khoa học và công nghệ vào

công tác văn thư;

d) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán

bộ, công chức, viên chức văn thư; quản

lý công tác thi đua, khen thưởng trong

công tác văn thư;

6đ) Tổ chức sơ kết, tổng kết về công

tác văn thư trong phạm vi ngành, lĩnh

vực và địa phương.

2. Thành lập phòng, tổ văn thư hoặc bố

trí người làm văn thư (Điều 29 Nghị định

về công tác văn thư).

3. Giao cho đơn vị hoặc cá nhân soạn

thảo hoặc chủ trì soạn thảo văn bản (Điều

6 Nghị định về công tác văn thư).

4. Ký văn bản của cơ quan, tổ chức

(Điều 10 Nghị định về công tác văn thư).

5. Chỉ đạo giải quyết kịp thời văn bản

đến (Điều 15 Nghị định về công tác văn

thư).

6. Chỉ đạo công tác lập hồ sơ và giao

nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành

đối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm

vi quản lý của mình (Điều 9 Luật Lưu trữ

và Điều 23 Nghị định về công tác văn

thư).7Câu hỏi 4: Tơi vừa được bổ nhiệm

giữ chức Phó Chánh Văn phòng cơ

quan và được cơ quan phân cơng phụ

trách công tác văn thư. Với tư cách là

người giúp việc cho Chánh văn phòng,

xin hỏi tơi có trách nhiệm gì đối với công

tác này?

Trả lời:

Với tư cách là người giúp việc cho

Chánh Văn phòng về cơng tác văn thư thì

Phó Chánh Văn phòng có trách nhiệm

thực hiện những cơng việc được giao cho

Chánh Văn phòng tại Nghị định về cơng

tác văn thư, cụ thể là:

1. Có thể được giao thực hiện những

cơng việc như: Xem xét tồn bộ văn bản

đến và báo cáo về những văn bản quan

trọng, khẩn cấp; phân văn bản đến cho

các đơn vị, cá nhân giải quyết; theo dõi,

đôn đốc việc giải quyết văn bản đến

(Điều 15 Nghị định về công tác văn thư);

2. Kiểm tra và chịu trách nhiệm về

thể thức, kỹ thuật trình bày và thủ tục ban

hành văn bản trước người đứng đầu cơ

8quan, tổ chức và trước pháp luật (Điều 9

Nghị định về công tác văn thư);

3. Được ký thừa lệnh (TL.) một số

loại văn bản được quy định trong quy chế

hoạt động hoặc quy chế công tác văn thư

của cơ quan, tổ chức (Điều 10 Nghị định

về công tác văn thư) nếu được Chánh Văn

phòng ủy quyền thì Phó Chánh Văn phòng

phải được ghi thêm là ký thay (KT) Chánh

Văn phòng;

4. Tham mưu cho người đứng đầu cơ

quan, tổ chức trong việc chỉ đạo, kiểm

tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ và giao nộp

hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành đối

với cơ quan, tổ chức cấp dưới và tổ chức

thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ

sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành tại cơ

quan, tổ chức mình (Điều 23 Nghị định

về cơng tác văn thư).

Câu hỏi 5: Là một nhân viên mới

tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan, tôi

muốn biết tôi phải làm những việc gì

liên quan đến cơng tác văn thư?

Trả lời:

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu hỏi 3: Với vị trí là người đứng đầu cơ quan, xin hỏi tôi có trách nhiệm gì đối với công tác văn thư?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×