Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

107dụng ưu đãi theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động, giảm bao cấp, bền vững

về tài chính và tuân thủ các cam kết quốc tế. Hướng chính trong đổi mới chính

sách tín dụng ưu đãi là nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tín dụng phục vụ tăng

trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Chú trọng đến chất lượng tín dụng, giảm

hỗ trợ trực tiếp từ NSNN. Đổi mới hoạt động của các tổ chức thực hiện tín dụng

chính sách theo hướng tăng tính tự chủ, từng bước bền vững về tài chính, giảm

bao cấp từ Nhà nước.

Về quản lý chất lượng tín dụng: tập trung củng cố, nâng cao toàn diện các

mặt hoạt động, đặc biệt là nâng cao chất lượng tín dụng phấn đấu nợ quá hạn ở

mức thấp.

Phương thức cụ thể của NHCSXH chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020:

Một là, tập trung huy động, khác thác các nguồn lực tài chính khơng phải

trả lãi hoặc trả lãi thấp, tranh thủ các nguồn tài trợ nhân đạo trong và ngoài nước

để lập quỹ đầu tư cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu

đãi, phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, đặc biệt thu

hồi nợ đến hạn đề tái đầu tư quay vòng vốn.

Hai là, bảo đảm 100% vốn tín dụng chính sách của Chính phủ đến được

với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tất cả các hộ nghèo có nhu cầu

vay vốn đều được hỗ trợ và tư vấn cách thức sử dụng vốn đầu tư vào sản xuất

theo hướng chuyển mạn sang đầu tư theo các chương trình dự án nhỏ, đơn giản,

dễ tính tốn, tạo điều kiện cho người nghèo tập dượt cách thức làm ăn, nâng cao

thu nhập, cải thiện đời sống.

Ba là, tiếp tục bổ sung và hồn chỉnh chính sách, cơ chế quản lý, đặc biệt

là cơ chế huy động vốn, cơ chế tín dụng và cơ chế tài chính. Đến năm 2020, các

chi phí quản lý ngành (trừ chi phí lãi suất huy động vốn), được thực hiện trên cơ

sở nguồn thu lãi cho vay và nguồn thu các dịch vụ ngân hàng.

Bốn là, tiếp tục hồn thiện mơ hình quản lý đã xác định, củng cố và hoàn

thiện phương thức ủy thác từng phần cho các tổ chức chính trị- xã hội, Tổ

TK&VV, tổ giao dịch lưu đông và điểm giao dịch xã.108Năm là, có kế hoạch trang bị đủ các phương tiện làm việc cho Ngân hàng,

nhất là hệ thống tin học, thay thế quy trình cơng nghệ thủ cơng, năng suất lao

động thấp để giải quyết những khó khăn về tổ chức mạng lưới, về nhân lực. Tiếp

tục đổi mới cơ chế điều hành gọn nhẹ, khuyến khích tính năng động, sáng tạo, tự

chịu trách nhiệm từ cơ sở. Tiếp tục cải tiến thủ tục và quy trình nghiệp vụ đơn

giản, dễ là, tránh gây phiền hà cho khách hàng.

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham ơ, giảm chi phí giao dịch tối thiểu cho

khách hàng và ngân hàng.

Sáu là, tiếp tục khai thác có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách

phục vụ HSSV theo quy định của Nhà nước. Ưu tiên hỗ trợ HSSV là đồng bào ở

vùng khó khăn.

Bảy là, tiếp tục thực hiện phương chân “Nhà nước, doanh nghiệp và nhân

dân cùng là” nhằm hình thành nguồn vốn ổn định, bền vững để chủ động đáp

ứng nhu cầu vay vốn của HSSV và các đối tượng chính sách.

Tám là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chun mơn,

nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ

NHCSXH; đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm ủy thác, cán bộ Tổ

tiết kiệm và vay vốn trong việc quản lý tín dụng, kiểm tra, giám sát, phát hiện,

phòng ngừa rủi ro, tư vấn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả.

hồn thiện mơ hình tổ chức, quản lý, điều hàng ở 3 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện

theo hướng tập trung sự quản lý thống nhất ở Trung ương, tinh giảm các khâu

trung gian và tăng cường hoạt động tại các điểm giao dịch lưu động ở xã,

phường. Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của HĐQT

và Bạn đại diện HĐQT các cấp. Nâng cao hiệu quả của phương thức ủy thác tín

dụng thơng qua các tổ chức chính trị- xã hội, có sự tham gia chỉ đạo, giám sát

của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, tăng cường vai trò của chính quyền

cấp xã.

Xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ độc lập, thống nhất về tổ chức

và hoạt động.1093.1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả cho vay học sinh sinh viên tại chi

nhánh Ngân hàng Chính Sách Xã hơi tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới

Hiên nay , đối tượng vay vốn tín dụng chính sách của NHCSXH chủ yếu

là hộ nghèo, tuy nhiên tỷ trọng dư nợ cho vay hộ nghèo có xu hướng giảm thay

vào đó là tỷ trọng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách khác tăng dần. Xu

hướng trong tương lai NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc sẽ nâng dần tỷ trọng cho vay

các đối tượng chính sách khác như. Cho vay hộ sản xuất ở vùng đặc biệt khó

khăn, cho vay học sinh sinh viên, cho vay giải quyết việc làm, cho vay nước

sạch và vệ sinh nông thông, cho vay hộ cận nghèo, các cơ sở sản xuất kinh

doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma

túy,thương nhân kinh doanh thương mại, tại vùng đặc biệt khó khăn, cho vay

theo các dự án nhận ủy thác, tài trợ, các đối tượng khác theo quyết định của thủ

tướng Chính Phủ...

Đối với hoạt động tín dụng HSSV hiện tỷ trọng đứng thứ ba sau cho vay

hộ nghèo và cho vay giải quyết việc làm, mục tiêu đặt ra trong kế hoạch những

năm tới (2017- 2020) là tổng ngồn vốn đạt trên 100 tỷ đồng tăng trưởng bình

quân hàng năm năm khoảng 10% so với năm 2016. Dư nợ các chương trình đến

cuối năm 2020 đạt từ 15 đến 20 tỷ đồng, duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 20%.

Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 3%, duy trì tỷ lệ thu nợ, thu lãi đạt trên 98%.

Bên cạnh đó đơn giản hóa các thủ tục và thực hiện tốt bộ thủ tục giải

quyết cơng việc của NHCSXH. Duy trì phấn đấu 100% Tổ TK&VV xếp loại

khá, giỏi, khơng có tổ yếu kém, duy trì trên 98% số Tổ TK&VV tham gia thực

hiện huy động tiền gửi tiết kiệm.

Về kế hoạch dự kiến nguồn vốn năm 2017 là 90 tỷ đồng. Để chuẩn bị điều

kiện cho HSSV bước vào năm học mới, NHCSXH dự kiến sẽ bắt đầu cho vay

đối với kỳ 2017-2018 hoàn thành trong tháng 11/2017.1103.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên

tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh phúc

Để đạt được mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới cũng như khắc phục

những hạn chế còn tồn tại, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh

Phúc phải thực hiện đồng bộ các biện pháp, chính sách về huy động vốn từ lãi

suất, về chiến lược khách hàng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống

mạng lưới, đa dạng hóa các nguồn vốn huy động nhằm khai thác triệt để các

nguồn vốn đó có hiệu quả.

Xuất phát từ thực tế hoạt động Ngân hàng nói chung và hoạt động tín

dụng đối với HSSV nói riêng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh

Vĩnh Phúc em xin đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín

dụng đối với HSSV như sau:

3.2.1. Xác định đúng đối tượng được vay vốn

Phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc bình xét đúng đối tượng. Đây là

cơng việc khá khó khăn, phức tạp, bởi vì lý do đặc thù hoạt động tín dụng của

NHCSXH được thực hiện trên nền tảng các tổ tiết kiệm vay vốn, thông qua hoạt

động ủy thác qua các tổ chức chính trị- xã hội, việc triển khai cho vay được thực

hiện từ khu, thơn, làng nơi văn hóa dòng họ còn đậm nét, sự nể nang dễ thơng

cảm giữa các đối tượng vay vốn với nhau, giữa ban quản lý các tổ, cán bộ hội

đoàn thể với người vay khá cao, dẫn đến tình trạng vay hộ, vay ké, bao che nhau

khi có kiểm tra đối chiếu là việc thường xảy ra...Bên cạnh đó việc quản lý cho

vay theo mơ hình tổ nhóm nên hoạt động tốt hay khơng tốt còn tùy thuộc vào

trình độ quản lý các tổ, trình độ của các Hội đoàn thể nhận ủy thác...Do vậy, vấn

đề bồi dưỡng đào tạo là một điều kiện tiên quyết quyết định thành công hay thất

bại của việc cung ứng tín dụng cho HSSV, các đối tượng chính sách. Vì vậy, cần

phải thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ kiểm tra cho các đối

tượng này để họ nhận thức được tầm quan trọng của công việc mà họ đang làm.

Bên cạnh đó, ngân hàng cần cử cán bộ có kinh nghiệp xuống cơ sở hướng dẫn

các cán bộ Hội đồn thể về quy định bình xét, quy trình các tiêu chi để cán bộ111Đồn thể nhận thức đúng đắn về đối tượng được vay vốn. Cùng với đó cũng cần

có những biện pháp xử lý khi phát hiện những trường hợp cố tình sai phạm để

hiệu quả tín dụng HSSV đạt kết quả cao.

3.2.2. Phối hợp chặt chẽ hoạt động Ngân hàng Chính sách Xã hội với các ban

ngành, tổ chức đơn vị có liên quan về đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ngân hàng cần có sự liên kết, phối hợp chặ chẽ với nhà trường, chính

quyền cơ sở cấp xã, phường, nhất là việc xác nhận cho HSSv khi vay vốn. Để

thục tục hành chính được dễ dàng hơn đối với HSSV vay vốn thì về cả 3 phía

ngân hàng, nhà trường, chính quyền xã cần có sự thống nhất về quy trình, thủ

tục cấp giấy xác nhận để HSSV có nhu cầu vay vốn không bị bỡ ngỡ, mất thời

gian của tất cả các bên.

Bên cạnh đó, các Tổ TK&VV cần hướng dẫn tổ viên thực hiện thủ tục vay

một cách nhiệt tình, cụ thể, dễ hiểu để quy trình thực hiện nhanh chóng.

Trong một vài trường hợp đặc biệt, thì các cấp chính quyền, nhà trường, cũng

như ngân hàng cần xem xét linh hoạt về các thủ tục giấy tờ để HSSV có nhu cầu

vay vốn được tiếp cận với vốn vay.

3.2.3. Công tác thông tin tuyên truyền

Thông báo rộng rãi chương trình tín dụng đối với HSSV có hồn cảnh khó

khăn và quy trình vay vốn tín dụng đào tạo (kèm theo mẫu kê khai của HSSV

khi vay).

Có thơng tin kịp thời với Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ lao động và thương

binh xã hội và có cơ chế thơng tin cho các nhà trường về số lượng, danh sách

HSSV được vay vốn để phối hợp trong việc nắm bắt tình hình sử dụng vốn vay,

thơng tin về đối tượng không được vay (dừng học, thôi học, bị kỷ luật..) thu hồi

nợ sau này.

3.2.4. Củng cố, hoàn thiện, nâng cao chât lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm

và vay vốn

Hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội đang quản lý cho vay theo mơ

hình tổ nhóm, việc kiểm sốt vốn tùy thuộc vào trình độ quản lý, năng lực hoạt112động của tổ nhóm. Để củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ

TK&VV cần thực hiện một cách chính xác và đầy đủ theo văn bản hướng dẫn

của NHCSXH trung ương và thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, cần thường xuyên tiếp tục triển khai việc tập huấn đào tạo cho

ban quản lý các tổ, các tổ chức chính trị xã hội có tham gia vào việc thành lập và

chỉ đạo hoạt động của tổ.

Hai là, cần tiếp tục hoàn thiện, ký kết các văn bản liên tịch giữa

NHCSXH với các tổ chức chính trị xã hội để quy định trách nhiệm cụ thể của

các bên, các cấp trong việc xây dựng mơ hình các tổ TK&VV.

Ba là, xử lý dứt điểm và nghiêm minh trước pháp luật các tổ trưởng xâm

tiêu, chiếm dụng vốn của NHCSXH, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện

thông tin đại chúng để cảnh báo và rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hạn chế các

tiêu cực có thể xảy ra.

3.2.5. Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, kiểm tra giám sát việc

sử dụng vốn vay

Thứ nhất, phải thực hiện một cách đồng bộ một số biện pháp nâng cao

chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ như:

- Cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát cho các cán bộ làm cơng

tác kiểm tra, kiểm sốt trong tồn hệ thống NHCSXH để cán bộ nắm được

phương pháp kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả. Tiếp tục huấn luyện nghiệp vụ cho

các cán bộ Hội, Tổ TK&VV làm công tác ủy thác cho vay nhằm nâng cao kỹ

năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhận ủy thác.

- Các đơn vị có tồn tại sai sót phải nghiêm túc chỉnh sửa theo kiên nghị của các

đoàn kiểm tra của các đoàn kiểm tra chi nhánh, NHCSXH, Kiểm toán Nhà nước

và thanh tra Nhà nước.

Thứ hai, phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay. Việc

kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng vốn vay có hiệu quả hay khơng, là cơng

việc khá khó khăn, phức tạp, bởi vì lý do đặc thù hoạt động tín dụng của

NHCSXH được thực hiện trên nền tảng các tổ tiết kiệm vay vốn, thơng qua hoạt113động ủy thác qua các tổ chức chính trị- xã hội, việc triển khai cho vay được thực

hiện từ khu, thơn, làng nơi văn hóa dòng họ còn đậm nét, sự nể nang dễ thông

cảm giữa các đối tượng vay vốn với nhau, giữa ban quản lý các tổ, cán bộ hội

đoàn thể với người vay khá cao, dẫn đến tình trạng vay hộ, vay ké, bao che nhau

khi có kiểm tra đối chiếu là việc thường xảy ra...Bên cạnh đó việc quản lý cho

vay theo mơ hình tổ nhóm nên hoạt động tốt hay khơng tốt còn tùy thuộc vào

trình độ quản lý các tổ, trình độ của các Hội đoàn thể nhận ủy thác...Do vậy, vấn

đề bồi dưỡng đào tạo là một điều kiện tiên quyết quyết định thành công hay thất

bại của việc cung ứng tín dụng cho HSSV, các đối tượng chính sách. Vì vậy, cần

phải thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ kiểm tra cho các đối

tượng này để họ nhận thức được tầm quan trọng của công việc mà họ đang làm.

Bên cạnh đó phải xây dựng cơ chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ một cách

chặt chẽ, quy định rõ trách nhiệm của từng loại cán bộ trong việc thực hiện các

quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm trong việc kiểm tra thẩm định đối tƣợng vay

vốn, sử dụng vốn vay, thu hồi vốn, chế độ bồi thường vật chất khi xảy ra thất

thoát do thiếu tinh thần trách nhiệm gây nên. Việc kiểm tra, kiểm toán nội bộ,

NHCSXH cần thực hiện việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra tại

chỗ, kiểm tra chéo... giữa các đơn vị để ngăn ngừa và phát hiện kịp thời các sai

phạm, xử lý ngay nhằm chống thất thoát vốn.

Việc kiểm tra, đối chiếu, giám sát (gọi chung là kiểm tra) đối với các

khoản vay phải được thực hiện đồng bộ, gồm: Kiểm tra trước khi cho vay, trong

khi cho vay và sau khi cho vay; được tiến hành đồng bộ, liên tục từ việc điều tra,

khỏa sát, lập hồ sơ kinh tế địa phương; thẩm định khoản vay, phê duyệt cho vay,

thực hiện giải ngân, đến quá trình kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay

theo mục đích khi xin vay, tình hình sử dụng và quản lý các tài sản đảm bảo tiền

vay, tiến độ thực hiện các dự án, phương án, đôn đốc trả nợ và xử lý các rủi ro…

3.2.6. Nâng cao chất lượng ủy thác

Hiện nay, các cấp Hội đoàn thể đang nhận ủy thác vốn vay và quản lý

phần lớn dư nợ tín dụng ưu đãi trong tổng dư nợ của NHCSXH và hỗ trợ cho114hàng triệu hộ gia đình. Số vốn vay này đã giúp cho các bộ thuộc đối tượng vay

vốn của Ngân hàng có một nguồn cốn quan trọng đầu tư cho sự nghiệp học hành

của con em. Do quản lý nguồn vốn chiếm tỷ trọng cao nên các cấp hội nhận thức

rõ vai trò trách nhiệm có tác động và ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của trương

trình khơng chỉ với các hộ vay vốn mà còn đối với cả mục tiêu, chất lượng hoạt

động của NHCSXH và cao hơn nữa là chủ trương của Đảng về tín dụng ưu đãi

đối với HSSV.

Tuy nhiên để chất lượng ủy thác vốn tín dụng NHCSXH của các cấp Hội

đồn thể trở nên đơng đều và phát triển hơn nữa thì cần đẩy mạnh các hoạt động

như sau:

Một là, tăng cương cơng tác tun truyền, phổ biến chính sách tín dụng vầ

các quy định về tín dụng của ngân hàng, giúp cho HSSV có ý thức, chủ động

vượt lên khó khăn. Tăng cường công tác giám sát để đảm bảo nguồn vốn đến

đúng đối tượng và hạn chế tối đa hiện tượng cán bộ hội xâm tiêu, chiếm dụng

vốn, huy động đội ngũ cán bộ hội cùng tham gia vào quản lý hộ vay vốn là hội

viên của hội trên địa bàn.

Hai là, tiếp tục lồng ghép các hoạt động của hội vào các buổi sinh hoạt

của tổ tiết kiệm và vay vốn.

Ba là, tăng cường thực hiện chức năng giám sát phản biện xã hội của hội

viên các đoàn thể, góp phần đảm bảo các chính sách an sinh xã hội của nhà nước

được thực hiện tốt mang lại hiệu quả cao.115C. KẾT LUẬN CHUNG

1. Kết luận

Qua gần 14 năm từ bước khởi đầu năm 2003, đến nay Ngân hàng Chính

sách Xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được kết quả ấn tượng, toàn diện,

khẳng định chủ trương, chính sách thành lập NHCSXH để thực hiện kênh tín

dụng chính sách cho HSSV và các đối tượng chính sách khác là đòi hỏi khách

quan, phù hợp với thực tế đất nước. Chương trình cho vay HSSV là chủ trương

đúng đắn của Đảng, Chính phủ, việc triển khai cho vay HSSV được tập trung

vào một đầu mối là NHCSXH phù hợp với tiến trình đổi mới và hội nhập quốc

tế, được NHCSXH thực hiện đúng chế độ, chính sách và có phương pháp phù

hợp để đem lại hiệu quả lớn về mặt kinh tế, chính trị và xã hội.

Với nỗ lực của bản thân ngân hàng cùng với sự ủng hộ của các cấp Chính

quyền từ Trung ương đến địa phương và toàn dân, NHCSXH chi nhánh tỉnh

Vĩnh Phúc đã giúp cho hàng ngàn HSSV được đến trường. Tuy nhiên, để Ngân

hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc phát triển bền vững thì cơng

tác nghiên cứu chất lượng tín dụng là việc cần thiết nhất.

Trên cơ sở phạm vi nghiên cứu hiệu quả cho vay HSSV khóa luận đã đạt

được những kết quả như sau:

Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về hiệu quả cho vay

Học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội như: nêu được các khái

niện, đặc điểm, vai trò, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay HSSV.

Phân tích thực trạng hiệu quả cho vay Học sinh sinh viên của Ngân hàng

chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, từ đó chỉ ra những kết quả đạt đựơc, một số

hạn chế còn tồn tại như: ngân hàng còn bị động về tạo lập nguồn vốn, cho vay

chưa đúng đối tượng, thủ tục hành chính còn phức tạp... cũng như những nguyên nhân.

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay Học sinh sinh

viên tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc như: tăng năng lực tài

chính cung ứng vốn vay chính sách; xác định đúng đối tượng được vay vốn;116phối hợp chặt chẽ hoạt động NHCSXH với các ban ngành, tổ chức đơn vị có

liên quan về đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát vốn

vay, đảm bảo khả năng thu hồi vốn...

Em mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các thầy cơ giáo và

các bạn để luận văn được tiếp tục hoàn thiện hơn nữa.

2. Kiến nghị

2.1. Kiến nghị với Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc

Thường xuyên tham mưu cho ban đại diện HĐQT tỉnh phân bổ nguồn vốn

cho vay HSSV, căn cứ vào nhu cầu đề nghị vay vốn của các hộ gia đình HSSV

đủ điều kiện vay vốn nhưng chưa được vay tại các địa phương, ưu tiên nguồn

vốn đối với các xã khó khăn.

Hàng năm tham mưu cho UBND tỉnh trích một phần ngân sách tỉnh để

làm nguồn vốn cho vay. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo UBND cấp huyện, trích một

phần vốn ngân sách từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi để làm nguồn vốn cho vay

hộ nghèo.

2.2. Kiến nghị với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam

Trong gần 14 năm qua, chi nhánh đã nhận được sự quan tâm rất lớn của

NHCSXH Việt Nam về việc hỗ trợ nguồn vốn cho vay HSSV và các đối tượng

chính sách khác. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu về nguồn vốn vẫn còn hạn chế, đề

nghị NHCSXH Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hàng năm tăng thêm

nguồn vốn các chương trình, để NHCSXH tình Vĩnh Phúc thực hiện tốt hơn

nhiệm vụ cho vay HSSV và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Sớm có thơng báo kết quả xử lý rủi ro về cho vay giải quyết việc làm,

theo hồ sơ NHCSXH tình Vĩnh Phúc đã trình NHCSXH Việt Nam những năm

trước đây.

Hồn thiện hơn nữa mơi trường pháp lý đối với các hoạt động của

NHCSXH, chỉnh sửa, bổ sung các chính sách dẫn đến những tồn tại phát sinh từ

thực tiễn trong những năm qua. Nổi lên là: hoạch định chính sách tạo lập nguồn

vốn ổn định, bền vững, cơ chế xử lý nợ rủi ro khách quan, cơ chế tài chính117ngành theo hướng nâng cao tính tự chủ, giảm dần tính thụ động trong tổ chức

chỉ đạo, điều hành.

Thể chế hóa va cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm pháp lý của

các bộ phận hợp thành phương thức quản lý kênh tín dụng chính sách xã hội là

Hội đồng quản trị và Ban đại diện Hội đồng quản trị, các tổ chức nhận ủy thác,

tổ TK&VV và đặc biệt là chính quyền cấp xã, người được giao nhiệm vụ điều tra.

Thường xuyên coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, hạn chế sự chồng

chéo, tiêu phí nhiều thời gian nhưng kết quả đạt được không cao. Các bộ ngành

cơ quan quản lý Nhà nước được giao chủ trì trong các chương trình mục tiêu

quốc gia, ngành, cơ quan quản lý Nhà nước được giao chủ trì các chương trình

mục tiêu quốc gia cần tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện và

đánh giá tác động của tín dụng chính sách với việc thực hiện mục tiêu của

chương trình.

2.3. Kiến nghị với UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm

tạo điều kiện để NHCSXH hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ

thị số 9/2004/CT-TTg, ngày 16/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng

cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH. Đề nghị UBND tình Vĩnh

Phúc chỉ đạo sở Tài Chính, trích đủ nguồn vốn từ ngân sách địa phương hàng

năm theo nghị quyết số 430/2011/NQ-HĐND, ngày 20/12/2011 của Hội đồng

nhân dân tỉnh. Hàng năm, UBND các huyện tiếp tục trích ngân sách địa phương

để làm nguồn vốn cho vay, trang bị thêm máy móc, phương tiện làm việc cho

NHCSXH Vĩnh Phúc.

Đồng thời có biện pháp củng cố và nâng cao vai trò của các tổ chức tương

hỗ từ đó hỗ trợ NHCSXH tiếp cận nhanh, chính xác đến tường hộ có hồn cảnh

khó khăn, cụ thể là:

Trước hết phải làm tốt cơng tác tun truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

với tồn bộ hệ thống chính trị địa phương về cơng tác cho vay HSSV, xem đây

chính là động lực phát triển xã hội tại địa phương.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×