Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chuẩn bị tiết 56: Tính chất tia phân giác của một góc.

Chuẩn bị tiết 56: Tính chất tia phân giác của một góc.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Gv: Gọi 1 HS đọc to định lí

?2

Y/C HS hồn thành y/c ? 2

Hs: 1 HS đọc to định lí

HĐ nhóm hồn thành ? 2

Đại diện nhóm trình bày lời giải

Gv: Gọi 1 HS lên bảng viết gt; kl

� �1  O

� 2 ; M �Oz

xOy;O

Hs: 1 HS lên bảng viết gt; kl

Gv: HD Muốn chứng minh MA=MB ta xét

và suy ra từ sự bằng nhau của hai tam giác

MOA và MOB

Hs: 1 HS lên bảng chứng minh theo HD của Chứng minh

GV

�B

�  900 (gt)

Xét MOA và MOB có: A

Hs: Nhận xét phần chứng minh

OM chung � MOA = MOB (Cạnh

Gv: Chuẩn kiến thức

huyền – góc nhọn)

� MA = MB (Góc tương ứng).

Hoạt động 2: Luyện tập (15 phút)

Bài tập 31 (SGK-T70)

*Giải bài tập 31 (SGK-T70)

Gv; Gọi 1 HS đọc to đề bài

HD HS thực hành dùng thước hai lề vẽ tia

phân giác của góc xOy.

Hs: HĐ cá nhân theo sự HD của GV

?: Tại sao nói khi dùng thước hai lề như vậy

OM lại là tia phân giác của góc xOy

Hs: …khi vẽ như vậy khoảng cách từ a đến

Ox và khoảng cách từ b đến Oy đều là

khoảng cách giữa hai lề song song của

thước nên bằng nhau. M là giao điểm của a

và b nên M cách đều Ox và Oy

(hay MA = MB). Vậy M thuộc tia phân giác

của góc xOy nên OM là phân giác của góc

xOy

Gv: Chuẩn kiến thức

3. Củng cố (3 phút)

Y/C hs phát biểu lại: Định lí về các điểm thuộc tia phân giác

4. Hướng dẫn về nhà (2 phút)

- Về nhà học bài, ôn tập kĩ kiến thức về định lí về các điểm thuộc tia phân giác

- Làm các bài tập 32;33 (SGK-T 70).

- Chuẩn bị tiết 57: Tính chất tia phân giác của một góc (Tiếp).51Ngày dạy:

/ /

Tiết 57

§5. TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GĨC (tiếp)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: HS hiểu và nắm vững định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác của

một góc và định lí đảo của nó

2. Kỹ năng:

- Biết cách vẽ tia phân giác của một góc bằng thước hai lề, củng cố cách vẽ tia phân

giác của một góc bằng thước kẻ và com pa.

- Vận dụng định lí để giải bài tập.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của GV: Thước thẳng com pa, ê ke; Mơ hình góc

2. Chuẩn bị của HS: Ôn tập khái niệm tia phân giác của một góc.

III. Tiến trình dạy học

1. Kiểm tra bài cũ:

Kết hợp trong giờ

2. Bài mới

Hoạt động của thầy và tròNội dungHoạt động: Tìm hiểu định lí đảo(25 phút) 2. Định lí đảo

Gv: Nêu bài tốn SGK-T69 và vẽ hình 30

lên bảng

Hs: Tìm hiểu đề bài tốn và vẽ hình

?: Bài tốn này cho biết điều gì ? Hỏi điều

gì ?

Hs: Bài tốn cho biết M nằm trong góc

xOy, khoảng cách từ M đến Ox và Oy

bằng nhau

?: Theo em, OM có là tia phân giác của

góc xOy hay khơng ?

Hs: OM có là tia phân giác của góc xOy

Gv: Đó chính là nội dung của định lí 2

Định lí 2(SGK-T69)

(đảo của định lí 1)

Y/C HS đọc định lí 2

Hs: 1 HS đọc nội dung định lí 2

*Thực hiện Y/C ?3

?3 :

Gv: Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình 30 và vẽ

thêm Oz đi qua M

Hs: 1 HS lên bảng vẽ hình

Gv: Y/C HS HĐ nhóm ghi gt, kl và chứng

52minh định lí

Hs: HĐ nhóm ghi gt, kl và chứng minh

định lí theo HD của GV

Hs: Nhận xét

Gv: Chuẩn kiến thức?: Từ định lí 1 và định lí 2 em có nhận xét

gì về tập hợp các điểm nằm trong một góc

và cách đều hai cạnh của góc ?

Hs: Cá nhân HS trả lời

Gv: Chốt lại kiến thức và định lí

Hoạt động 2: Luyện tập (15 phút)

*Giải bài tập 32 (SGK-T70)

Gv: Gọi 1 HS đọc to đề bài

GV vẽ hình lên bảng

Hs: 1 HS đọc to đề bài

Vẽ hình vào vở

Gv: Gọi 1HS lên bảng viết gt, kl của bài

tốn và trình bày phần chứng minh của

định lí

Hs: 1 HS lên bảng viết gt, kl và chứng

minh định lí

Cả lớp cùng làm vào vở

Hs: Nhận xét phần chứng minh định lí

Gv: Chuẩn kiến thức�1  O

�2

OChứng minh

Xét MOA và MOB

�B

�  900 (gt); MA= MB (gt);

Có A

OM chung �  MOA=  MOB (Cạnh

huyền- cạnh góc vng)

�1  O

� 2 (Góc tương ứng)

�O� OM là tia phân giác của xOy

*Nhận xét:

SGK-T69Bài tập 32 (SGK-T70)Chứng minhCó E thuộc phân giác xBC

� EK= EH (định lí 1) (1)E thuộc phân giác BCy

� EH = EI (định lí 1) (2)

Từ (1), (2) � EK = EI

� (định lí 2).

� E thuộc phân giác xAy3. Củng cố (3 phút)

Y/C hs phát biểu lại: Định lí đảo về tia phân giác của một góc

4. Hướng dẫn về nhà (2 phút)

- Về nhà học bài, ôn tập kĩ kiến thức định lí đảo về tia phân giác của một góc

- Làm các bài tập 34(SGK-T 71).

- Chuẩn bị tiết 58: Tính chất ba đường phân giác của tam giác.53Ngày dạy:

/ /

Tiết 58

§6. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- HS hiểu khái niệm đường phân giác của tam giác và biết mỗi tam giác có ba đường

phân giác.

- HS tự chứng minh định lí: “Trong tam giác cân, đường phân giác xuất phát từ đỉnh

đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh đáy.

- Thơng qua gấp hình và bằng suy luận chứng minh định lí.

2. Kỹ năng: Vận dụng định lí để giải bài tập.

3.Thái độ: u thích mơn học.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của GV: Thước hai lề, ê ke, com pa. mơ hình tam giác

2. Chuẩn bị của HS: Ôn tập định lí tính chất tia phân giác của một góc; tam giác để gấp

hình; ê ke, com pa.

III. Tiến trình dạy học

1. Kiểm tra bài cũ (10 phút)Đề bài Cho tam giác cân ABC (AB= AC), tia phân giác của BAC

cắt BC tại M. Chứng

minh rằng MB = MC

Đáp án

�  MACMABChứng minh

�  MAC

� ; AM chung

Xét  AMB và  AMC có: AB= AC (gt); MAB

�  AMB =  AMC (c.g.c) � MB = MC (cạnh tương ứng)

2. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò

Hoạt động 1: Đường phân giác của tam giác

(10 phút)

Gv: Vẽ tam giác ABC, vẽ tia phân giác của góc

A cắt cạnh BC tại M và giới thiệu AM là đường

phân giác (xuất phát từ đỉnh A) của tam giác

ABC

Hs: Vẽ tam giác ABC vào vở và tìm hiểu vềNội dung

1. Đường phân giác của tam giác54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị tiết 56: Tính chất tia phân giác của một góc.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×