Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.Phân biệt tội cướp giật tài sản với tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

II.Phân biệt tội cướp giật tài sản với tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhanh chóng tiếp cận, nhanh chóng chiếm đoạt tài sản và nhanh chóng lẩn tránh.

Thủ đoạn nhanh chóng chiếm đoạt tài sản có thể diễn ra ở nhiều hình thức khác

nhau, phụ thuộc vào đặc điểm của tài sản chiếm đoạt, vị trí, cách thức giữ tài sản

cũng như những hồn cảnh bên ngồi khác, hình thức này có thể là nhanh chóng

giật lấy giành lấy và tẩu thốt…Với thủ đoạn như vậy người phạm tội muốn chủ tài

sản không thể kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của mình và khơng có ý định

dùng bất cứ thủ đoạn nào khác để đối phó với chủ tài sản.

Đối với tội công nhiên chiếm đoạt tài sản: tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

là lợi dụng lúc chủ tài sản khơng có điều kiện ngăn cản ngang nhiên chiếm đoạt tài

sản của họ. Hành vi trong tội này phân biệt với hành vi chiếm đoạt của các tội khác

dấu hiệu công nhiên, Ở tội công nhiên chiếm đoạt tài sản thì hành vi chiếm đoạt

này có tính cơng khai như hành vi cướp giật nhưng hành vi này xảy ra trong hồn

cảnh chủ tài sản khơng có điều kiện ngăn cản, do vậy, người phạm tội khơng cần và

khơng có ý định có bất cứ thủ đoạn nào khác để đối phó với chủ tài sản, người

phạm tội khơng dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhanh

chóng, nhanh chóng chiếm đoạt và lẩn tránh.

Cả hai tội công nhiên chiếm đoạt tài sản và tội cướp giật tài sản một cách

công khai. Tuy nhiên, hành vi chiếm đoạt tài sản giữa hai tội khác nhau ở chỗ:

Thứ nhất, Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản được hiểu là ngang nhiên chiếm

đoạt tài sản đang do người khác quản lý, bất chấp sự có mặt của chủ tài sản. Đặc

trưng của tội này là hành vi công khai, ngang nhiên chiếm đoạt tài sản, khi thực

hiện hành vi chiếm đoạt. Trong tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, người phạm tội

thường lợi dụng chủ tài sản khơng có khả năng, điều kiện để chống trả , bảo vệ nên

khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, người phạm tội khơng cần nhanh chóng

chiếm đoạt cũng như khơng cần phải nhanh chóng lẫn trốn và khơng sợ bị bắt giữ

vì người chủ tài sản khơng có khả năng ngăn cản việc chiếm đoạt. Đây là điểm

khác biệt với tội cướp giật tài sản. Còn đối với tội cướp giật tài sản, thủ đoạn phạm

6tội phải thực hiện một cách nhanh chóng và phải gây yếu tố bất ngờ đối với chủ sở

hữu hay người đang đang quản lý tài sản, và sau khi thực hiện được hành vi chiếm

đoạt thì người phạm tội phải nhanh chóng thực hiện thủ đoạn khác để nhanh chóng

tẩu thốt.

Thứ hai, ở tội cơng nhiên chiếm đoạt thì khơng cần thiết phải hành vi “nhanh

chóng” bởi vì người phạm tội lợi dụng hoàn cảnh khách quan người đang sở hữu

tài sản hoặc người đang quản lý tài sản đang trong tình trạng khơng có khả năng,

điều kiện chống trả để bảo vệ tài sản, đang bị vướng mắc vì cơng việc nào đó (ví dụ

leo lên cột điện để sửa điện và bỏ xe máy ở dưới nhưng khơng khóa xe) hoặc do

tình trạng thể chất, sức khỏe của chủ tài sản mà không thể ngăn cản được việc

chiếm đoạt tài sản. Do đó, người phạm tội thực hiện hành vi chiếm đoạt của mình

một cách ngang nhiên, hành động khơng cần phải nhanh chóng. Sau khi thực hiện

xong hành vi chiếm đoạt cũng vậy, vì người chủ sở hữu khơng thể ngăn cản được

nên khơng cần phải nhanh chóng tẩu thoát.

Đối với tội cướp giật tài sản, hành vi phải nhanh chóng bởi vì chủ sở hữu vẫn

còn có khả năng bảo vệ hoặc giữ lại, giật lại tài sản, bắt giữ người phạm tội. Do đó

để thực hiện thành cơng hành vi cướp giật của mình, người phạm tội thường sử

dụng các thủ đoạn khác để làm cho chủ sở hữu hay người đang quản lý tài sản bị

bắt ngờ mà không thể chống trả, bảo vệ tài sản để cơng khai, nhanh chóng chiếm

đoạt tài sản. Người phạm tội biết rõ chủ tài sản hồn tồn có khả năng ngăn cản

việc chiếm đoạt, có khả năng lấy lại tài sản nên ngay sau khi công khai chiếm đoạt

được tài sản, người phạm tội nhanh chóng tẩu thốt- nhanh chóng lẩn trốn.

Ta có một ví dụ điển hình cho tội công nhiên chiếm đoạt tài sản:

Anh A để xe trên bờ sông, rồi nhảy xuống tắm sông. Anh B đi qua thấy liền

dắt xe của anh A và nổ máy đi. Hành vi của anh B cấu thành tội phạm công khai

chiếm đoạt tài sản chứ không phải tội cướp giật tài sản. Bởi vì, anh B đã lợi dụng

sự mất cảnh giác của anh A, anh B biết rõ anh A đang tắm sông nên không thể đuổi

7bắt anh B ngay được nên anh B không cần phải nhanh chóng tẩu thốt. Còn đối với

tội cướp giật tài sản, người phạm tội biết rõ chủ tài sản hồn tồn có khả năng ngăn

cản việc chiếm đoạt, có khả năng lấy lại tài sản nên ngay sau khi công khai chiếm

đoạt được tài sản, người phạm tội nhanh chóng tẩu thốt- nhanh chóng lẩn trốn.

Việc phân biệt giữa tội cướp giật tài sản và các tội phạm khác có ý nghĩa rất

quan trọng trong vấn đề định tội danh, xác định trách nhiệm hình sự một cách chính

xác và đúng đắn.8C.KẾT LUẬN

Bài tiểu luận tuy còn sơ sài và mang ý chí chủ quan của cá nhân của em

nhưng thơng qua việc phân tích các dấu hiệu pháp lý hình sự, các đặc điểm và bản

chất về phương diện lý luận, qua đó thể hiện phần nào sự quan tâm của em đối với

đề tài và hy vọng bài tiểu luận có thể góp một phần nhỏ vào việc xác định đúng đắn

những điều kiện cụ thể của trường hợp phạm tội cướp giật tài sản, đồng thời đưa ra

phân biệt với tội công nhiên chiếm đoạt tài sản; góp một phần nhỏ nâng cao hiệu

quả cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm cướp giật nói

riêng ở nước ta hiện nay.9DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Ts.Phạm Mạnh Hùng,Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam(phần các tội phạm)

tập 1, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội,2016

2. Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 (sửa đổi bổ sung 2009), nxb Lao Động

3. Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), nxb Lao Động

4.ths. Ngơ Hồng Sơn, tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật trên

địa bàn thành phố, http://www.catp.danang.gov.vn/10Mục lục11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.Phân biệt tội cướp giật tài sản với tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×