Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. KiÓm tra, ®¸nh gi¸

C. KiÓm tra, ®¸nh gi¸

Tải bản đầy đủ - 0trang

đình nhà trờng và xã hội là những nhân tố rất quan trọng

làm nền cho sự phát triển nhân cách nói chung, mà không có

nó thì ngời đọc khó có thể làm đợc điều gì có kết quả,

chứ không nói gì đến tự học.

Tất cả yếu tố trên cần đợc xem xét dới một dạng tổng

thể khi giải quyết vấn đề tự học, phải phát hiện kịp thời

những lỗ hổng, những điểm yếu để bổ sung, khắc phục

nhằm tạo ra sự phát triển hài hoà, cân đối; Đồng thời phải

tìm đợc "cái huyệt" nhằm tạo ra động lực để thúc đẩy quá

trình tự học.

5. Trong số những vấn đề quan trọng nhất cần giải

quyết để đẩy mạnh hoạt động tự học của học sinh trong các

trờng kỹ thuật, thì bồi dỡng kỹ năng, đọc sách có lẽ là một

trong những vấn đề cần đợc u tiên.

Quá trình đọc sách một cách khoa học có thể giới thiệu

tóm tắt nh sau:5Tóm tắt Qui trình đọc sách

Giai

đoạnChuẩn

bịThu

nhận

thông

tinxử lý

thông

tinứng

dụng

thông

tinKiểm

tra

đánh

giáKhâuBớcXác định MĐ.NVb1 b 2 b 3Lựa chọn sáchb1 b2Lập kế hoạchb1 b 2Đọc nhanh tài

liệu

Đọc kỹ tài liệub1 b2 b3Tóm tắt tài liệub1 b2 b3Lập sơ đồb1 b2 b3Phân tích - tổng

hợp

So sánhb1 b 2b1 b2 b3b1b2b3b4B5Trừu tợng hoá.

Khái quát hoáb1 b2 b3Giải quyết

các nhiệm vụ học

tậpb1b2b3b4B5Kiểm trab1 b 2 b 3 b 4Đánh giáb1 b2 b36II. Dạy trên lớp nh thế nào để học sinh công nghệ có

thể tự họcĐể học sinh có thể tự học, thầy giáo phải thay đổi cách

dạy. Cụ thể là:

1. Thay đổi thiết kế bài học theo hớng sau:

ThiÕt kÕ bµi häc kiĨu

trun thèngThiÕt kÕ bµi häc nh»m giúp

sinh viên

tự học trên lớpXác định mục tiêu dạy. Xác định mục tiêu dạy + xác

định mục tiêu học tập

Chú trọng truyền đạt Chú trọng truyền đạt tri thức, kỹ

tri thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo + phát triển năng lực

nhận thức, phẩm chất t duy; rèn

năng, kỹ xảo.

luyện kỹ năng, phơng pháp, thói

quen tự học.

Tập trung xây dựng Tập trung xây dựng nội dung

nội dung cho hoạt động dạy + xây dựng nội dung học và

dạy.

cách hớng dẫn tự học.

Lựa chọn phơng pháp, Lựa chọn phơng pháp, phơng

phơng tiện, hình thức tiện, hình thức tổ chức dạy +

tổ chức dạy.

cách tổ chức các hoạt động tự

học.

2. Để hoạt động tự học trên lớp có hiệu quả cần tăng cờng hoạt động tự học của học sinh, phối hợp chặt chẽ hoạt

động của thầy và trò. Qui trình đó có thể tóm tắt nh sau:

Hoạt động của thầyHoạt động của tròTạo tình huống để học Nghe, tiếp thu, chuyển

sinh rõ vấn đề, thấy mâu mâu thuẫn bên ngoài thành

thuẫn cần giải quyết.mâu thuẫn bên trong, có nhu

cầu giải quyết mâu thuẫn.Giao nhiệm vụ học tập: Tiếp nhận nhiệm vụ học tập

7đặt câu hỏi, ra bài tập...qua câu hỏi, bài tập...Hớng dẫn học sinh hoạt Đọc giáo trình, tái hiện, suy

động: Đọc giáo trình, nghiên nghĩ, sáng tạo, trả lời câu

cứu tài liệu tham khảo, tổ hỏi, thảo luận...

chức thảo luận...

Theo dõi sự tự học của các Phát huy tính tích cực, sự

em, tổ chức nhóm thảo luận, nỗ lực sáng tạo, trao đổi với

đặt các câu hỏi bổ sung khi bạn bè, hỏi thầy giáo để thảo

cần thiết.luận,đểgiảiquyếtcácnhiệm vụ học tập: trả lời câu

hỏi, làm bài tập...

Giải đáp câu hỏi

Phântích,Nêu câu hỏi

bổsung, Sửa chữa, hoàn thiện, hệkhẳng định những điểm thống hoá tri thức, kỹ năng.

đúng, phê phán những thiếu

sót, sai lầm.

3. Về phơng pháp dạy học, cần sử dụng phối hợp nhiều

phơng pháp khác nhau.

Phơng phápNội dung hoạt động1. Diễn giảng nêu - Tạo ra tình huống có vấn đề.

vấn đề.

- Thầy và trò cùng giải quyết vấn đề

qua các thủ thuật:

Đặt câu hỏi để các em suy nghĩ và

trả lời

Thuyết trình

Đặt vấn đề để các em trao đổi,

thảo luận tìm cách giải quyết vấn đề.

2. Tự đọc- Các em đọc giáo trình, tài liệu.

- Viết tóm tắt, lập sơ đồ, biểu bảng.83. Thảo luận nhóm- Học sinh đợc chia thành nhiều nhóm

nhỏ để thảo luận một số vấn đề do

thầy giáo nêu lên.

- Đại diện các nhóm trình bày trớc lớp.

- Thầy giáo tổng kết.4. Phơng pháp trực - Xem băng hình.

quan: Sử dụng băng - Thảo luận.

hình...

- Thầy giáo tổng kết.

5. Làm bài tập, thực

hành...- Làm bài tập, thực hành.

- Thảo luận, kết luận.6. Tỉ chøc cho häc - Häc sinh b¸o c¸o mét vấn đề đã đợc

sinh thuyết trình, chuẩn bị trớc.

báo cáo

- Cả lớp nghe, trao đổi thảo luận.

- Thầy giáo tổng kết.

7. Xemine- Cả lớp chuẩn bị.

- Một hai em báo cáo.

- Cả lớp thảo luận.

- Thầy giáo tổng kết.4. Thay ®ỉi néi dung kiĨm tra, ®¸nh gi¸

1Chó träng kiĨm tra tri Chú trọng kiểm tra năng lực

thức, kỹ năng, kỹ xảo.

độc lập, sáng tạo, năng lực tự

học.2Đánh giá kết quả học tập Đánh giá kết quả học tập theo

theo các tiêu chí: Kiến các tiêu chí: độc lập, sáng

thức, kỹ năng, kỹ xảo...

tạo...3Thầy giữ vị trí độc tôn Kết hợp đánh giá của thầy với

trong đánh giá

tự đánh giá và đánh giá lẫn

nhau của trò.5. Nhìn khái quát, để học sinh có thể tự học, quá trình

dạy học cần có những đổi mới cơ bản nh sau:

Về cácDạy học truyền thống9Dạy học theo hớng tổchức tự học cho học

viên.mặtMục tiêu Trang bị kiến thức, kỹ Trang bị kiến thức, kỹ

năng

năng + bồi dỡng năng

lực sáng tạo tự học.Đặc Hoạt động của thầy là Coi trọng hoạt động

điểm

chính.

của trò.

Coi trọng truyền thụ Chú trọng phát huy

kiến thức.

năng lực chủ động,

sáng tạo.

Chuẩn Chỉ thiết kế hoạt Thiết kế hoạt động

bị giáo án động dạy

dạy + hoạt động học

Nội dung đợc thiết kế Nội dung đợc thiết kế

theo mạch thẳng

theo mạch nhánh.Quá GV giảng bài

trình lên

lớpGV giảng bài + tổ

chức hoạt động của học

viênPhơng pháp chủ yếu Kết hợp nhiều phơng

là thuyết trình, độc pháp, tổ chức tự học

thoại, một chiều

cho học sinh

ít tổ chức hoạt động Tạo nhiều cơ hôi học

học tập của học sinh

tập cho học sinh: câu

hỏi, bài tập, thảo luận.

Học sinh thụ động nghe HS: Chủ động nghe

giảng

giảng

Tham gia các hoạt

động; đọc tài liệu, làm

bài tập, thảo luận.Kiểm Chú trọng kiểm tra Kiểm tra, đánh giá

tra

- kiến thức, kỹ năng, kỹ kiến thức, kỹ năng và

đánh giá xảo

năng lực vận dụng tri

thức độc lập, sáng tạo,

10năng lực tự học.

Gv giữ độc quyền Kết hợp đánh giá của

trong đánh giá

giáo viên và tự đánh giá

của học sinh.11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. KiÓm tra, ®¸nh gi¸

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×