Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải quyết đối với tài sản cưỡng chế đang có tranh chấp

Giải quyết đối với tài sản cưỡng chế đang có tranh chấp

Tải bản đầy đủ - 0trang

tiến hành cưỡng chế và yêu cầu đương sự, người có tranh ch ấp kh ởi kiện

tại Tồ án hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Người có thẩm

quyền thi hành ánxử lý tài sản đã kê biên theo quy ết đ ịnh của Toà án, c ơ

quan có thẩm quyền.11

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người có thẩm quy ền thi hành án

yêu cầu mà đương sự, người có tranh chấp khơng khởi kiện tại Tồ án

hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì tài sản được x ử lý đ ể

thi hành án theo quy định của luật này.11 Điều 75, luật THA dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 201417C- KẾT LUẬN

Cưỡng chế thi hành án dân sự là một trong những hoạt đ ộng thi hành

án mang tính cứng rắn nhằm đảm bảo việc thi hành những phán quy ết,

quyết định của tòa án, trọng tài, đảm bảo quyền và nghĩa v ụ c ủa các công

dân. Tuy nhiên hiện nay, cưỡng chế thi hành án còn gặp nhiều khó khăn do

cơ chế quản lý, hoạt động THADS còn chồng chéo, sự phối hợp giữa các c ơ

quan tổ chức trong việc cưỡng chế còn chưa tốt, các quy định của pháp

luật về Biện pháp cưỡng chế THADS chưa chặt chẽ, còn có thiếu sót. Th ực

tiễn việc áp dụng Biện pháp cưỡng chế THADS rất phức tạp mà bản thân

nó lại có vai trò và ý nghĩa rất lớn đối với công tác THADS hi ện nay. T ừ đó

cần có sự nhận thức một cách đúng đắn về những thành quả đạt đ ược và

những vấn đề vướng mắc còn tồn tại để có giải pháp kh ắc ph ục, đồng th ời

hoàn thiện về mặt pháp luật về THADS nói chung và, Biện pháp c ưỡng ch ế

THADS nói riêng góp phần vào cơng cuộc xây dựng Nhà n ước pháp quy ền

xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.18DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình luật Thi hành án dân sự , trường Đại học Luật Hà Nội,

năm 2013, NXB Bộ Công an.

2. Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014.

3. Nghị định 58/2009/NĐ-CP ngày 13/07/2009. Của Chính ph ủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thi hành

án Dân

4. Nghị định 166/2013 NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quy ết

định xử phạt vi phạm hành chính.

5. Nghị định 125/2013/NĐ-CP, ngày 14/10/2013. Sửa đổi bổ sung một

số điều của Nghị định 58/2009.19DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

1. THADS: Thi hành án dân sự

2. THA: Thi hành án.20MỤC LỤC

A-MỞ ĐẦU.........................................................................................................................1B-NỘI DUNG......................................................................................................................2

I-Lý luận chung về cưỡng chế thi hành án dân sự..................................................2

1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của biện pháp cưỡng chế thi hành án

dân sự................................................................................................................................2

2. Căn cứ cưỡng chế thi hành án...............................................................................3

3. Điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự........................3

4. Nguyên tắc thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự.......................................4

5. Trình tự thủ tục áp dụng........................................................................................5

6. Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự....................................................7II-Tình huống thể hiện lí luận chung về cưỡng chế thi hành án dân sự.......11III-Một số vấn đề khác liên quan đến cưỡng chế thi hành án dân sự.............121. Quy định của pháp luật về chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự..............12

2. Việc xác định, phân chia, xử lí tài sản chung để thi hành án dân s ự...........14

3. Giải quyết đối với tài sản cưỡng chế đang có tranh chấp...........................15

C-KẾT LUẬN.......................................................................................................................16DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................1721Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải quyết đối với tài sản cưỡng chế đang có tranh chấp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×