Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiến nghị, giải pháp nâng cao

Kiến nghị, giải pháp nâng cao

Tải bản đầy đủ - 0trang

nhưng bố trí cơng tác ở khu vực khác làm ảnh h ưởng t ới kết quả cơng tác;

trong đó, đặc biệt ưu tiên tuyển dụng cán bộ trẻ, được đào tạo chính quy

về nghiệp vụ điều tra hình sự.

Thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá cán bộ để có kế hoạch bố trí, ln

chuyển, điều động, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ hợp lý, phù hợp với năng l ực,

trình độ chun mơn. Xây dựng quy hoạch cán bộ ngắn hạn và dài hạn,

đảm bảo chủ động nguồn bổ sung cho đội ngũ lãnh đ ạo, quản lý, đáp ứng

yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Đội ngũ lãnh đạo CQĐT phải được tăng cường, kiện tồn và nâng cao

chất lượng, hiệu quả cơng tác quản lý, chỉ đạo, điều hành với đặc thù ho ạt

động tập trung, nêu cao tính phục tùng, chỉ huy trong hoạt động đi ều tra,

gắn liền với tổng thể việc điều chỉnh quy mô, biên chế phù hợp với yêu

cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc thẩm quyền.Đấu tranh phòng,

chống tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp có đặc thù ph ức tạp, đòi h ỏi

đội ngũ Điều tra viên được bổ sung đủ về số lượng, đồng th ời ph ải có s ự

nhận thức đầy đủ, đúng đắn các quy định pháp luật ở nhiều lĩnh v ực, có

phẩm chất tốt, bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghi ệm

điều tra mới đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống t ội ph ạm này.

Bên cạnh đó, Điều tra viên cần tập trung nghiên cứu nắm vững các quy

định mới để dễ dàng trong việc áp dụng và thực hiện tốt ch ức năng, nhi ệm

vụ của mình.

Về phương hương hoạt động

Một là, nâng cao năng lực phát hiện, điều tra tội phạm, th ực hiện c ơ

chế phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động điều tra tội ph ạm v ới các công tác

kiểm sát nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố

và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND. Thực hiện các bi ện pháp nâng

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, bảo đảm việc kh ởi tố, đi ều

tra, xử lý các tội phạm thuộc thẩm quyền có căn cứ, đúng pháp lu ật, không

để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

16Hai là, đổi mới phương pháp thu thập, quản lý thông tin v ề t ội ph ạm;

tập trung xây dựng mạng lưới cơ sở cung cấp thông tin, cộng tác viên đ ể

chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin về tội phạm xâm phạm hoạt đ ộng t ư

pháp xảy ra trên toàn quốc; khuyến khích, động viên cung cấp thơng tin v ề

tội phạm từ các nguồn khác; phối hợp chặt chẽ với các c ơ quan thông tin

đại chúng để trao đổi thông tin. Bên cạnh việc duy trì hòm th ư t ố giác t ội

phạm ở các trụ sở CQĐT, Viện kiểm sát các cấp, cần xây dựng trang web,

hộp thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng… để tiếp nhận các thông

tin về tội phạm.

Về sự phối hợp giữa CQĐTVKSND và các đơn vị ngoài ngành.

Cần tăng cường phối hợp, chế ước, ký kết và ban hành quy đ ịnh ph ối

hợp công tác giữa VKSND với các đơn vị khác nh ư Cơng an nhân dân, Tòa

án,…về hoạt động điều tra. Bảo đảm việc phát hiện, kh ởi t ố, đi ều tra các

vụ án của CQĐT có sự phối hợp tích cực; đồng thời có s ự kiểm sát ch ặt chẽ

theo quy định của pháp luật. Mặt khác cũng cần tăng c ường công tác ph ối

hợp với các đơn vị ngoài ngành trong việc phối h ợp trao đ ổi thông tin v ề

tội phạm, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện việc giám định, thu

thập chứng cứ, tài liệu, giam giữ, quản lý đối tượng, bị can, nhất là vi ệc áp

dụng các quy định mới của pháp luật trong quá trình điều tra, x ử lý v ụ án

thuộc thẩm quyền giải quyết của CQĐT VKSND.

Về trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động điều tra.

Cung cấp đủ trang thiết bị nghiệp vụ để Cơ quan điều tra VKS có đủ

điều kiện phương tiện làm việc như cơ quan điều tra của Bộ công an đ ể

phục vụ tốt nhất cho hoạt động điều tra như máy ghi âm, ghi hình,…

C. KẾT LUẬN

Trải qua một thời gian dài phát triển gắn với nhiều thay đổi về c ơ cấu

bộ mát. Cơ quan điều tra ngành Kiểm sát nhân dân đã được đổi mới về c ả

chất và lượng. Tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, v ới đội ngũ cán

17bộ, Điều tra viên có phẩm chất tốt, có trình độ chun mơn, năng l ực, kinh

nghiệm trong hoạt động điều tra, đã đạt được những kết quả quan trọng

trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng ngày càng tốt h ơn

nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trên đây là phần tìm hiểu của nhóm 2 lớp K3D về các quy đ ịnh v ề

Điều tra viên của Viện Kiểm sát nhân dân. Do tài liệu nghiên cứu còn hạn

hẹp, bài làm còn nhiều sót. Kính mong thầy cơ và các bạn góp ý đ ể nhóm

chỉnh sửa bổ sung.18DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan điều tra Viện kiểm sát Nhân

dân Tối cao (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-VKSTC-C1 ngày

20/11/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

2. Luật tổ chức cơ quan điều tra 2015.

3. Trang web : coquandieutravksndtc.gov.vn.

4. Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

5. Vũ Đăng Khoa, Kiểm sát viên, VKSNDTC, Thủ trưởng CQĐT VKSNDTC,

TCKS số 8/2017. Bài viết “Tổ chức bộ máy, hoạt động của CQĐT VKSND

từ năm 2003 đến nay” Trích bài “Cơ quan điều tra VKSNDTC 55 năm xây

dựng và trưởng thành” .

6. TS. Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC, TCKS

số 8/2017. Bài viết “Phương hương đổi mơi tổ chức và hoạt động của

Cơ quan điều tra VKSNDTC” Trích bài “Đổi mơi tổ chức, hoạt động của

CQĐT VKSNDTC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mơi” .

7. Đại tá Mai Văn Minh, TCKS số 9, 2016: “Thẩm quyền điều tra của Cơ

quan điều tra Viện kiểm sát Quân sự Trung ương”

8. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

9. Trường đại học Kiểm sát Hà Nội, Tập bài giảng lí luận chung về Vi ện

kiểm sát nhân dân19MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU............................................................................................................ 1

B. NỘI DUNG........................................................................................................ 1

I. Khái quát cơ quan điều tra Viện Kiểm Sát Nhân Dân........1

1. Khái niệm................................................................................................... 1

2. Nhiệm vụ, quyền hạn........................................................................2

II.Các quy định về Điều tra viên Viện Kiểm Sát Nhân dân.

31. Định nghĩa:............................................................................................... 3

2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra

viên:.................................................................................................................... 4

3. Tiêu chuẩn của Điều tra viên........................................................6

4. Hội đồng thi tuyển Điều tra viên Viện Kiểm sát Nhân

dân tối cao....................................................................................................... 9

5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Điều tra viên cơ

quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.........................9

III. Thực trạng hoạt động và kiến nghị giải pháp nâng cao

hiệu quả hoạt động điều tra của Viện Kiếm Sát Nhân Dân.

11

1. Các quy định mới về thẩm quyền, nhiệm vụ của Cơ

quan điều tra VKSNDTC........................................................................11

2. Thực tiễn hoạt động của cơ quan điều tra Viện kiểm

sát nhân dân tối cao từ năm 2010 đến nay...............................12

3. Kiến nghị, giải pháp nâng cao....................................................14

C. KẾT LUẬN..................................................................................................... 16

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................1720Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến nghị, giải pháp nâng cao

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×