Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giai đoạn tiền xét xử

Giai đoạn tiền xét xử

Tải bản đầy đủ - 0trang

phòng làm việc của bồi thẩm đồn, trừ khi điều tra viên được mời đến với tư

cách là nhân chứng cho vụ án.

Đại bồi thẩm đoàn sau khi lắng nghe ý kiến của công tố viên và nhân chúng

sẽ bỏ phiếu kín để xác định có đủ bằng chứng cho việc buộc tội.

Trong ngày bị bắt/bị buộc tội hoặc sau đó một ngày, nghi phạm sẽ được đưa

đến trình diện lần đầu tiên trước một thẩm phán tại Tòa án quận liên bang.

Để chuẩn bị cho phiên tòa, Cơng tố viên phải tiến hành rất nhiều việc trong

đó có các việc quan trọng như: nghiên cứu kĩ các tình tiết của vụ án; trò chuyện

với nhân chứng sẽ được triệu tập ra tòa; xem xét, đánh giá chứng cứ; dự kiến

những vấn đề sẽ nảy sinh tại Tòa và lập kế hoạch cho phiên tòa cũng như chuẩn

bị tranh tụng và lời buộc tội tại phiên tòa.

Một trong những thao tác quan trọng nhất của luật sư và công tố viên trong

giai đoạn này là trao đổi nhân chứng vụ án. Để tránh cho những điều bất thường

có thể xảy ra tại phiên tòa đồng thời để xác định nhân chứng nào sẽ được triệu

tập tại Tòa, thơng thường trong giai đoạn này, công tố viên sẽ trao đối với từng

nhân chứng về những nội dung mà họ có thể trình bày tại Tòa.

Theo quy định của tố tụng hình sự Hoa Kì, cơng tố viên phải cung cấp cho

nghi phạm bản sao của những tài liệu, chứng cứ mà cơng tố viên dự kiến sẽ sử

dụng tại phiên tòa. Đây là nghĩa vụ của công tố viên và nếu cơng tố viên khơng

thực hiện nghĩa vụ này thì sẽ bị Tòa án phạt. Cùng với nghĩa vụ này, nếu trong

q trình thu thập chứng cứ, cơng tố viên có những bằng chứng chứng minh

nghi phạm vơ tội thì cơng tố viên có nghĩa vụ phải cung cấp bằng chứng đó cho

luật sư của nghi phạm. Nếu cơng tố viên khơng thực hiện nghĩa vụ này, phiên

tòa sẽ bị hủy và phải mở một phiên tòa khác.

-Tại phiên điều trần sơ bộ

Khi nghi phạm không nhận tội, vụ việc không được giải quyết bởi phiên tòa

mặc cả thú tội thì phiên điều trần sơ bộ sẽ được tiến hành. Công tố viên phải

cung cấp đủ bằng chứng để buộc tội nghi phạm. Đây là một thủ tục không bắt

buộc, nên nghi phạm có thể tham gia hoặc từ chối.

5Phiên điều trần sơ bộ giống như một phiên tòa mini, tại đó cơng tố viên sẽ

triệu tập người làm chứng, trình chứng cứ và luật sư sẽ cùng hỏi nhân chứng,

kiểm tra chứng cứ.

- Kiến nghị trước phiên tòa

Ở bước cuối cùng cơng tố viên có thể thực hiện trước phiên tòa là đưa ra

những kiến nghị với Tòa án trước khi phiên tòa được tiến hành. Các kiến nghị

đó thường là:

Thứ nhất, kiến nghị hủy bỏ xét xử: là những kiến nghị yêu cầu thẩm phán

hủy bỏ việc xét xử trong trường hợp cơng tố viên cho rằng khơng có đủ chứng

cứ để kết tội hoặc khơng có đủ tình tiết của một vụ phạm tội.

Thứ hai, kiến nghị hủy bỏ chứng cứ: là những kiến nghị không coi một dữ

liệu thông tin thu thập được là chứng cứ theo nguyên tắc chứng cứ liên bang, ví

dụ nếu Điều tra viên cần tiến hành khám xét khơng có lý do chính đáng thì tất cả

những tài liệu, dấu vết… thu thập được trong q trình khám xét đó sẽ khơng

được coi là chứng cứ.

Thứ ba, kiến nghị thay đổi địa điểm xét xử: là những kiến nghị thay đổi địa

điểm mở phiên tòa thường với mục đích bảo vệ quyền của nghi phạm.5

2. Giai đoạn xét xử

Sau một thời gian chuẩn bị, phiên tòa sẽ được mở. Tại phiên tòa, cơng tố

viên sẽ triệu tập nhân chứng, trình diện chứng cứ để chứng minh với bồi thẩm

đoàn nghi phạm là người đã thực hiện hành vi phạm tội.

Một công việc mà cơng tố viên phải thực hiện trước phiên tòa là lựa chọn

bồi thẩm đoàn cho vụ án. Khi lựa chọn bồi thẩm đồn, cơng tố viên khơng được

tạo ra bất kỳ sự phân biệt, đối xử nào, ví dụ như thẩm phán sẽ không cho phép

họ chỉ lựa chọn bồi thẩm là nam hoặc nữ. Một bồi thẩm đoàn phải có đủ đại diện

về giới tính, tơn giáo, tầng lớp, độ tuổi…

Tại phiên tòa, cơng tố viên và luật sư được phép trình bày ngắn gọn về nội

dung vụ án. Vì ngắn gọn nên phần trình bày này giống như là một phần tóm tắt

5 Tập bài giảng Tư pháp hình sự so sánh, Trường đại học kiểm sát Hà Nội6và thường không đề cập đến nhân chứng hoặc chứng cứ. Cơng tố viên sẽ là

người trình bày phần tóm tắt trước vì đây là đại diện cho chính phủ liên bang

thực hiện việc chứng minh người bị tình nghi đã thực hiện tội phạm.

Sau khi kết thúc phần mở đầu, công tố viên bắt đầu phần thẩm tra nhân

chứng đầu tiên nhằm chứng minh hành vi phạm tội. Việc thẩm tra này có thể kéo

dài trong vài phút hoặc trong một vài ngày. Trong quá trình thẩm vấn, cơng tố

viên có thể đưa ra những chứng cứ như vũ khí hoặc bất kỳ chứng cứ nào thu

được từ hiện trường vụ án.

Sau khi luật sư thẩm vấn chéo nhân chứng, công tố viên sẽ hỏi nhân chứng

những câu hỏi cuối cùng để làm rõ những điểm còn nghi ngờ cho bồi thẩm đoàn.

Thủ tục này gọi là thủ tục thẩm vấn đổi hướng. Trong suốt quá trình thẩm vấn

hoặc thẩm vấn chéo cơng tố viên có thể đưa ra phản đối với một câu hỏi hoặc

một bằng chứng.

Khi quá trình thẩm vấn, thẩm vấn chéo, thẩm vấn đổi hướng tất cả các nhân

chứng kết thúc, công tố viên sẽ kết thúc phần nhiệm vụ của mình. Sau khi cơng

tố viên đã kết thúc phần nhiệm vụ của mình, khơng còn nhân chứng nào được

đưa ra trình diện với tư cách là nhân chứng cho chính quyền.

Cơng tố viên có trách nhiệm chứng minh bị cáo phạm tội trong bản cáo

trạng.

Như vậy, các phiên tòa hình sự ở Mỹ được tổ chức theo ngun tắc tranh

tụng. Theo đó, cơng tố viên và luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo sẽ tranh luận,

đưa ra bằng chứng, thẩm tra nhân chứng tại Tòa, vị trí của cơng tố viên và luật

sư là bình đẳng trước Tòa. Bồi thẩm sẽ quyết định người đó có tội hay khơng có

tội trên cơ sở chứng cứ và những luận giải của các bên. Thẩm phán sẽ quyết

định hình phạt hay tun vơ tội dựa trên quyết định của bồi thẩm đoàn là người

đó có tội hay khơng có và sẽ phải chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp

luật. Nếu được tuyên vô tội, bị cáo sẽ được trả tự do ngay tại phiên Tòa và cơ

quan cơng tố khơng được quyền kháng nghị phúc thẩm bản án đã tuyên bị cáo

vơ tội, mà chỉ có quyền lưu ý Tòa án về chứng cứ, tài liệu có thể chứng minh

7được sự phạm tội của bị cáo và những thông tin gây nghi ngờ về tính đúng đắn ở

bản án. Với một mơ hình như vậy, có thể thấy rằng cơ quan công tố không thực

hiện bất kỳ sự giám sát nào đối với hoạt động của Tòa án.6

PHẦN 2: VAI TRỊ CỦA CƠ QUAN CƠNG TỐ ANH TRONG TỐ

TỤNG HÌNH SỰ ANH

I. Vị trí, chức năng của cơ quan cơng tố Anh và mối quan hệ với cơ

quan điều tra, Tòa án

1. Vị trí, chức năng của cơ quan cơng tố Anh.

Cơng tố Hồng gia Anh là cơ quan độc lập, thuộc nhánh hành pháp, thực

hiện chức năng truy tố tội phạm.

Đối với các quốc gia theo truyền thống án lệ như Anh, Mỹ, cơ quan công tố

chỉ thực hiện chức năng truy tố tội phạm. Hoạt động điều tra tội phạm hồn tồn

do cảnh sát đảm nhiệm, cơ quan cơng tố không chỉ đạo điều tra. Trên cơ sở kết

quả điều tra của Cảnh sát chuyển đến, cơ quan công tố quyết định truy tố hay

không truy tố. Trường hợp nếu khơng đủ chứng cứ thì trả lại Cơ quan điều tra,

yêu cầu Cơ quan điều tra cung cấp thêm hồ sơ hoặc đình chỉ vụ án. Trong việc

áp dụng các biện pháp ngăn chặn như bắt, tạm giữ, tạm giam, Điều tra viên sẽ

phải đề xuất với Công tố viên để Cơng tố viên đề nghị Tồ án quyết định. Nếu

thấy khơng có cơ sở, Cơng tố viên có thể từ chối đề nghị của cảnh sát về việc bắt

hay tạm giam.

2. Mối quan hệ giữa cơ quan công tố và cơ quan điều tra, Tòa án

2.1. Mối quan hệ giữa cơ quan công tố và cơ quan điều tra

Trong giai đoạn điều tra, hầu hết các vụ việc hình sự đều do cảnh sát đảm

trách. Cơ quan Cơng tố Hồng gia khơng có quyền kiểm tra cơng tác quản lý nội

bộ của cảnh sát cũng như không được can thiệp vào cách thức thực hiện chức

năng của họ. Cơ quan công tố Anh chỉ làm chức năng tư vấn, cơ quan này khơng

có quyền chỉ đạo việc điều tra của cảnh sát và cũng khơng có quyền chỉ thị cho

cảnh sát về thu thập chứng cứ. Cơ quan cơng tố chỉ có quyền hướng dẫn cho các

6 Tập bài giảng Tư pháp hình sự so sánh, Trường đại học kiểm sát Hà Nội

8cảnh sát về các vấn đề pháp lý trong điều tra như tính liên quan, giá trị chứng

minh của chứng cứ và khả năng có thể chấp nhận được của chứng cứ đó được

thu thập. Ngồi ra cảnh sát có thể u cầu Cơng tố viên chỉ dẫn các vấn đề pháp

luật liên quan đến việc điều tra.

Nếu cảnh sát quyết định việc buộc tội, họ phải chuyển tồn bộ hồ sơ cho cơ

quan cơng tố. Tại đây, Công tố viên sẽ xem xét vụ án để quyết định có tiếp tục

truy tố hay đình chỉ. Sự tham gia của cơ quan công tố vào quá trình điều tra là

khá mờ nhạt và gần như chỉ là cầu nối giữa cơ quan điều tra và Tòa án.

2.2. Mối quan hệ giữa cơ quan công tố và Tòa án

Cơ quan cơng tố Hồng gia Anh được chính thức thành lập và hoạt động vào

01/10/1986. Trong giai đoạn trước khi xét xử Cơ quan cơng tố Anh có vai trò

mờ nhạt. Chức năng chủ yếu là thực hiện hoạt động truy tố thông qua các nhiệm

vụ quyền hạn sau:

- Hướng dẫn Cảnh sát điều tra các vụ án. Để đảm hoạt động truy tố đạt được

hiệu quả, các chứng cứ thu thập được phù hượp với luật về chứng cứ, cơ quan

công tố sẽ tư vấn cho cơ quan cảnh sát về phương hướng điều tra, các chứng cứ

cần thu thập tuy nhiên cơ quan công tố không can thiệp vào cụ thể biện pháp

điều tra mà cảnh sát thưc hiện để đảm bảo tính độc lập.

- Xem xét lại các vụ án cảnh sát gửi để thực hiện việc truy tố

- Khi đã quyết định truy tố, cơ quan công tố chuẩn bị hồ sơ truy tố ra tòa và

trình bày bảo vệ cáo trạng tại phiên tòa.

Nhìn chung chức năng chính của cơ quan cơng tố hoàng gia Anh chủ yếu là

thực hiện việc truy tố, không can thiệp vào hoạt động điều tra của cảnh sát cũng

như đối với Tòa án. Do vậy, một lần nữa có thể khẳng định Cơ quan cơng tố

hồng gia Anh có vai trò như cầu nối giữa cơ quan điều tra Anh và Tòa án Anh.9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giai đoạn tiền xét xử

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×